ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

Švýcarská vláda chce pacientùm usnadnit získání a používání lékaøské marihuany a navrhuje legalizaci pøedpisù lékaøského konopí pro léèbu pacientù trpících rakovinou èi jinými závažnými chorobami a onemocnìními.

Nejedná se o stejný návrh švýcarské vlády, který se snaží v nìkterých mìstech experimentovat s rekreaèní marihuanou a mìl by nahradit souèasný systém, ve kterém se souèasní zájemci o lékaøské konopí musí u Federálního zdravotního úøadu pøihlásit o výjimku, protože se stále jedná o ilegální drogu.

Marihuanu obèas používají pacienti s rakovinou ke zmírnìní chronické bolesti a posílení chuti k jídlu èi pacienti s roztroušenou sklerózou ke zmírnìní spasticity s touto chorobou spojenou.

„Tento návrh doktorùm umožòuje pøedepisovat marihuanu jako pøímou souèást léèby“ stojí v oficiálním prohlášení švýcarské vlády.

Pìstování a zpracování lékaøského konopí stejnì jako jeho prodej bude souèásti regulovaného systému.“ O tuto regulaci se bude starat Swissmedic (švýcarská agentura pro regulaci léèiv)

Formální pøipomínkové období tohoto návrhu trvá do poloviny øíjna tohoto roku.

Otázka finanèní náhrady zdravotních pojišoven za lékaøské konopí bude podle vlády vyøešena samostatnì.

„Nejvìtší pøekážkou automatického vyrovnání je, že vìdecká fakta ohlednì úèinnosti lékaøského konopí prozatím nejsou dostateènì silná a závìry existujících studií si obèas protiøeèí“ dodává vláda.

Federální zdravotní úøad spustí evaluaèní projekt, který by mìl pomoci zodpovìdìt otázky ohlednì marihuany jako efektivního léku na rùzné choroby a onemocnìní.

Švýcarsko udìluje více výjimek

Švýcarskou iniciativu v tomto ohledu vede zvýšené používání lékaøské marihuany pro léèbu mnoha rùzných chorob a onemocnìní. Federální orgány v roce 2018 udìlily více než 3000 výjimek pro používání lékaøské marihuany.

 

Švýcarsko se také zabývá zákony, které momentálnì zakazují rekreaèní užívání marihuany, a vypadá to, že se brzy pøidá k mnoha zemím a státùm Spojených státù, kteøí tuto „drogu“ již legalizovaly.

V únoru se spouští plán, který by mohl v pilotních studiích zkoumat až 5000 kuøákù marihuany.

Zdroj: https://www.reuters.com/article/us-swiss-cannabis/switzerland-aims-to-legalise-medical-marijuana-idUSKCN1TR13N

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!