Zásady ochrany osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpeèí

Tyto zásady ochrany osobních údajù byly sestaveny pro všechny osoby, které zajímá, jak bude s jejich osobními údaji zacházeno online. Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci osob nebo k identifikaci individuální osoby v urèitém kontextu. Naše zásady ochrany osobních údajù si prosím peèlivì pøeètìte, abyste zcela pochopili, jak je shromažïujeme, používáme, chráníme a jak s vašimi osobními údaji na našich webových stránkách nakládáme.

1. Jaké osobní informace shromažïujeme od návštìvníkù našeho blogu, webových stránek èi aplikace?

Pøi registraci nebo nákupu prostøednictvím našich webových stránek váš mùžeme žádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, doruèovací adresu, telefonní èíslo, platební údaje èi jiné informace, které vám používání našich webových stránek usnadní.

2. Jak informace shromažïujeme?

Informace shromažïujeme z formuláøù, které vyplòujete pøi registraci uživatelského úètu, nákupu, pøihlášení odbìru našeho zpravodaje, kontaktu s naší zákaznickou podporou a z jakýchkoliv dalších formuláøù, které na našich stránkách vyplníte.

3. Jak tyto informace používáme?

Údaje shromáždìné z registraèních formuláøù, nákupù, pøihlášení odbìru k našemu zpravodaji, odpovìdí na prùzkumy nebo propagaèní e-maily, ale také informace z procházení našich webových stránek èi používání jejich jednotlivých služeb používáme k následujícím úèelùm:

- Zlepšení našich služeb vùèi zákazníkùm s rùznými požadavky na zákaznickou podporu.
- Rychlé zpracování vašich transakcí.
- Hodnocení našich služeb èi produktù
- Jednoduché øešení vašich požadavkù a žádostí (skrze live chat, e-mail nebo telefonní hovor)

Souèástí procesu nákupu a prodeje zboží v našem obchodì je shromažïování osobních informací, které nám poskytujete, jako napøíklad vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Pøi procházení našeho obchodu také automaticky zjišujeme IP adresu vašeho poèítaèe, díky které také zjistíme jaký webový prohlížeè a operaèní systém používáte. S vaším svolením vám také mùžeme posílat e-maily s novinkami o našem obchodì, novými produkty a další aktualizace.

4. Souhlas

Jak získáváte mùj souhlas?

Pøi dokonèení transakce, ovìøení vaší platební karty, vytvoøení objednávky, sjednání doruèení nebo vrácení objednávky souhlasíte se shromažïováním vašich osobních údajù a jejich použití pro tyto specifické úkony. Pokud vás požádáme o osobní informace z jiných dùvodù - napøíklad pro marketingové úèely - bude vám nabídnuta možnost s tímto souhlasit nebo nesouhlasit.

Jak mohu svùj souhlas zrušit?

Pokud se rozhodnete zmìnit názor, svùj souhlas ke shromažïování vašich osobních údajù a jejich používání mùžete kdykoliv zrušit - staèí nás kontaktovat.

5. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Nepoužíváme nešifrované skenování a/nebo skenování, které nevyhovuje PCI standardùm. Veškeré CC transakce zpracovává platební brána, která je v souladu se standardy PCI. Nepoužíváme skenování Malware. Vaše osobní informace jsou uloženy v zabezpeèených sítích, ke kterým má pøístup pouze omezený poèet osob nutný pro jejich zabezpeèení a správu. Veškeré citlivé údaje/platební údaje jsou navíc šifrovány technologií SSL. Vaše data chrání celá øada bezpeènostních systémù, a to jak pøi vytváøení nové objednávky, tak pøi zadávání jakýchkoliv údajù èi pøístupu k nim. Veškeré transakce jsou zpracovány poskytovatelem platební brány a nejsou tudíž uloženy ani zpracovávány našimi servery

6. Pøedávání informací

Vaše osobní informace mùžeme zveøejnit, pokud to po nás vyžaduje zákon, nebo pokud porušíte naše Všeobecné obchodní podmínky.

7. Shopify

Náš obchod hostuje spoleènost Shopify Inc. Shopify nám poskytuje online e-komerèní platformu, díky které vám mùžeme své produkty a služby prodávat. Vaše data jsou ukládána pomocí úložného prostoru, databází a aplikace Shopify. Shopify vaše data ukládá na bezpeèném serveru chránìném firewallem.

Platba:

Pokud si k zaplacení vaší objednávky zvolíte možnost pøímé platby, Shopify vaše platební údaje ukládá. Tyto údaje jsou šifrovány dle PCI-DSS. Vaše platební údaje jsou ukládány pouze tak dlouho, jak je nezbytnì nutné k dokonèení vaší transakce. Po dokonèení transakce jsou vaše platební údaje smazány. Všechny brány pro pøímé platby jsou v souladu s PCI-DSS, které byly vytvoøeny pod záštitou Rady pro bezpeènostní standardy PCI, což je spoleèné úsilí znaèek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají našemu obchodu a jeho poskytovatelùm zajistit bezpeèné zacházení s platebními údaji. Pro více informací si mùžete pøeèíst Všeobecné obchodní podmínky Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) nebo jejich Zásady pro ochranu osobních údajù (https://www.shopify.com/legal/privacy).

8. Služby tøetích stran

Obecnì platí, že tøetí strany, jejichž služby používáme, budou vaše data shromažïovat, používat a zveøejòovat pouze do takové míry, která je nutná k vykonávání služeb, které nám poskytují. Urèité tøetí strany, jako napøíklad platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, navíc mají své vlastní zásady ochrany osobních údajù pro údaje, které jim musíme bìhem placení nákupu poskytovat. Doporuèujeme vám, abyste si pøeèetli zásady ochrany osobních údajù tìchto jednotlivých tøetích stran a zcela tak porozumìli tomu, jak tyto s vašimi osobními údaji budou zacházet. Pamatujte si, že nìkteøí poskytovatelé se mohou nacházet, nebo mít základnu v jurisdikci jiné zemì. Pokud tedy chcete pokraèovat v transakci, která zahrnuje použití služeb tøetí strany, vaše údaje mohou spadat pod zákony jurisdikce (jurisdikcí), pod které tento poskytovatel služeb spadá. 

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesmìòujeme a ani jinak nepøedáváme jiným stranám, pokud jsme vás o tom nejprve neinformovali. Toto se nevztahuje na partnery poskytující web hosting a další strany, které nám pomáhají v provozu našich webových stránek, vedení našeho podnikání èi poskytování služeb našim zákazníkùm, a to pouze tehdy, pokud tyto strany souhlasili s dùvìrným uchováváním tìchto informací. Vaše údaje mùžeme zveøejnit, pokud je to nutné v souvislosti se zákonem, s dodržováním našich podmínek èi k ochranì práv, bezpeènosti a majetku nás i jiných osob. Neidentifikovatelné informace o návštìvnících však mùžeme poskytovat dalším stranám, napøíklad pro marketing, reklamu a další použití.

Jakmile opustíte naše webové stránky a jste pøesmìrováni na stránku èi aplikaci tøetí strany, již nadále nespadáte pod naše Zásady ochrany osobních údajù èi Všeobecné obchodní podmínky.

9. Odkazy

Kliknutí na odkaz v našem obchodì vás mùže pøesmìrovat mimo naše webové stránky. Za bezpeènostní praktiky jiných webových stránek nejsme zodpovìdní, a proto vám doporuèujeme pøeèíst si jejich Zásady ochrany osobních údajù.

Na našich webových stránkách nenabízíme produkty ani služby tøetích stran. Požadavky Google na inzerci mohou být shrnuty Principy inzerce Google. Tyto principy existují proto, aby mìl zákazník vždy pozitivní zkušenost. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Pro reklamu na našich webových stránkách používáme Google AdSense. Pro zobrazení reklam na našich stránkách používá Google, jakožto tøetí strana, soubory Cookie. Google používá soubory Cookie DART, díky kterým návštìvníkùm našich stránek zobrazuje reklamy v souvislosti s jejich pøedchozím chování na internetu. Uživatelé mohou používání souborù Cookie DART vypnout navštívením Google Ad a Zásady ochrany osobních údajù v obsahové síti.

Implementovali jsme následující:

-Remarketing se službou Google AdSense
- Google Display Network Impression Reporting

Spoleènì s dodavateli tøetích stran, jako je napøíklad spoleènost Google, používáme soubory Cookie první strany (napøíklad soubory Cookie služby Google Analytics) a soubory Cookie tøetích stran (napøíklad soubor Cookie DoubleClick) nebo jiné identifikátory tøetích stran, které spoleènì shromažïují údaje o interakcích s uživateli. zobrazení reklamy a další funkce reklamní služby, které se týkají našich webových stránek.

Vypnutí používání tìchto souborù:
Uživatelé si mohou své reklamní preference nastavit v nastavení Google Ad. Používání tìchto souborù Cookie mùžete také vypnout na stránce Network Advertising Initiative nebo pøidáním doplòku do vašeho prohlížeèe.

10. Bezpeènost

Pro ochranu vašich osobních údajù jsme zavedli rozumná opatøení a dodržujeme osvìdèené postupy v oboru, abychom se ujistili, že údaje nejsou ztraceny, zneužity, zpøístupnìny, zveøejnìny, pozmìnìny nebo znièeny. Pokud nám poskytnete vaše platební údaje, tyto jsou zabezpeèeny technologií SSL a uloženy pod AES-256 šifrováním. Aèkoliv žádný zpùsob pøenosu dat pøes internet nebo elektronické úložištì není 100% bezpeèný, dodržujeme veškeré požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecnì uznávané prùmyslové standardy.

11. Soubory Cookie

Soubory Cookie jsou malé soubory, které webová stránka nebo její poskytovatel služeb pøenáší na pevný disk poèítaèe prostøednictvím webového prohlížeèe (pokud to povolíte), což umožòuje systémùm nebo poskytovatelùm služeb rozpoznat váš prohlížeè a shromažïovat èi zapamatovat si urèité informace. Soubory Cookie nám napøíklad pomáhají zapamatovat si a zpracovat zboží z vašeho nákupního košíku. Také nám pomáhají lépe porozumìt vašim preferencím, vzhledem k vaší pøedchozí aktivitì na našich webových stránkách, díky èemuž vám mùžeme poskytnout lepší služby. Soubory Cookie také používáme ke kompilaci údajù o návštìvnosti našich stránek a jejich používání, abychom mohli v budoucnu zákazníkùm nabídnout lepší zkušenosti a nástroje na webu.

Soubory Cookie používáme k:

- Zapamatování a zpracování zboží ve vašem nákupním košíku.
- Lepšímu porozumìní zákaznických preferencí pro budoucí návštìvy webu.
- Sledování reklam.

Váš poèítaè mùžete nastavit tak, aby vás pøi každém poslání souboru Cookie upozornil, nebo tato upozornìní zcela vypnout. Toto nastavení je možné zmìnit ve vašem prohlížeèi. Protože každý používá jiný prohlížeè, o vypnutí souborù Cookie si mùžete pøeèíst v menu pomoci každého prohlížeèe. Pokud se uživatel rozhodne vypnout soubory Cookie ve svém prohlížeèi: Vypnutí souborù Cookie zpùsobí vypnutí urèitých funkcí této webové stránky.

Zde je seznam souborù Cookie, které používáme. Zde je jejich celý seznam, abyste se mohli snadnìji rozhodnout, jestli chcete jejich používání vypnout èi nikoliv.

_session_id. Speciální identifikátor jednotlivých relací. Dovoluje Shopify ukládat informace o vaší relaci (doporuèení, hlavní stránka, atd.).

_Shopify_visit Neukládá žádná data. Je používán naším poskytovatelem pro sledování návštìvnosti stránek. Je funkèní 30 minut po vaší poslední návštìvì naší stránky.

_Shopify_uniq Neukládá žádná data. Vyprší o pùlnoci následujícího dne (dle uživatele). Slouží k poèítání návštìv stránky jednotlivým zákazníkem. cart, Speciální identifikátor aktivní po 2 týdny. Ukládá informace o obsahu vašeho nákupního košíku.

_Secure_session_id Speciální identifikátor jednotlivých relací. Storefront_digest Speciální identifikátor, vždy funkèní. Tento soubor slouží k udìlení pøístupu uživatele, pokud obchod vyžaduje pøihlášení.

12. Kalifornský zákon na ochranu osobních dat

CalOPPA je prvním státním zákonem v USA, který vyžaduje, aby komerèní webové stránky a online služby zveøejòovaly zásady ochrany osobních údajù. Dosah zákona se táhne daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby každá osoba nebo spoleènost ve Spojených státech (a možná i na svìtì), která provozuje internetové stránky shromažïující osobní údaje od svých uživatelù v Kalifornii, na svých webových stránkách zveøejnila Zásady ochrany osobních údajù, kde budou pøesnì uvedeny jaké informace spoleènost shromažïuje a s kým je sdílí. Více se doètete na: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

V souladu s CalOPPA souhlasíme s následujícími skuteènostmi: Uživatelé mohou naše webové stránky navštìvovat anonymnì. Jakmile jsou tyto Zásady ochrany osobních údajù vytvoøeny, vytvoøíme k nim odkaz na naší hlavní stránce, nebo minimálnì na první významné stránce po vstupu na náš web. Odkaz na naše Zásady ochrany osobních údajù obsahuje slovo „soukromí“ a mùže být snadno nalezen na stránce, kterou najdete dle výše uvedených instrukcí. O jakýchkoliv zmìnách v Zásadách ochrany osobních údajù vás budeme informovat:

- prostøednictvím e-mailu pøi zmìnì osobních údajù
- pøi pøihlášení do vašeho uživatelského úètu

13. Jak naše webové stránky odpovídají na nesledovací signály?

Nesledovací signály respektujeme a takovéto uživatele nesledujeme a neposíláme jim soubory Cookie.

14. Umožòuje náš web sledování chování tøetích stran?

Je také dùležité poznamenat, že povolujeme sledování chování tøetích stran.

Co se shromažïování osobních informací osob mladších 13 let týèe, dle COPPA (Children Online Privacy Protection Act) je jejich kontrola na rodièích. Federální obchodní komise a agentura Spojených státù pro ochranu spotøebitele prosazuje zákon COPPA, který vysvìtluje, co musí provozovatelé internetových stránek a online služeb udìlat, aby chránili soukromí a bezpeènost dìtí online. Neprovádíme cílenou reklamu na dìti mladší 13 let. 

15. Férové informaèní praktiky

Zásady férových informaèních praktik tvoøí páteø práva na ochranu soukromí ve Spojených státech a pojmy, které zahrnují, hrály významnou roli ve vývoji zákonù na ochranu údajù po celém svìtì. Pochopení principù spravedlivé informaèní praxe a jejich implementace je zásadní pro dodržování rùzných zákonù o ochranì osobních údajù.

Abychom byli v souladu se zásadami férových informaèních praktik, pøijmeme následující opatøení, pokud dojde k porušení údajù:

- Upozorníme vás prostøednictvím e-mailu do 7 pracovních dnù.

Souhlasíme také s principy individuálního odškodnìní, který vyžaduje, aby jednotlivci mìli právo právnì prosazovat vymahatelná práva vùèi subjektùm shromažïujícím data a zpracovatelùm, kteøí nedodržují zákon. Tyto zásady vyžadují nejen, aby jednotlivci mìli vymahatelná práva vùèi uživatelùm údajù, ale také, že se jednotlivci obracejí na soudy nebo vládní agentury, aby vyšetøili a/nebo stíhali nedodržování pøedpisù zpracovateli údajù.

16. Zákon CAN SPAM

Zákon CAN-SPAM je sada pravidel pro komerèní e-maily, která stanovuje pravidla pro komerèní sdìlení, dává odbìratelùm možnost odmítnout zasílání tìchto e-mailù a vymezuje vysoké penále za jejich porušení.

Vaše e-mailové adresy shromažïujeme pro:

- Zasílání informací, odpovídání na dotazy a/nebo požadavky èi otázky.
- Zpracování objednávek a zasílání informací a aktualizací vzhledem k objednávkám.
- Zasílání informací o produktech a/nebo službách.
- Zasílání obchodních sdìlení potom, co jste si u nás nìco zakoupili.

Abychom byli v souladu se zákonem CAN-SPAM, zavazujeme se k následujícímu:

- Nebudeme používat žádné nepravdivé ani zavádìjící pøedmìty ani e-mailové adresy.
- Obchodní sdìlení bude rozumnì oznaèeno jako reklama.
- Poskytneme vám fyzickou adresu naší spoleènosti nebo jejího ústøedí.
- Budeme monitorovat dodržování pravidel pro obchodní sdìlení tøetích stran, pokud jsou tato využita.
- Budeme se snažit øešit žádosti o odhlášení odbìru co možná nejrychleji.
- Umožníme uživatelùm odhlásit se od odbìru prostøednictvím odkazu na konci každého e-mailu. Pokud se budete chtít kdykoliv odhlásit od odbìru obchodních sdìlení, mùžete:
- Postupovat dle instrukcí na konci každého e-mailu a my vás již dále nebudeme kontaktovat.

17. Zmìny Zásad ochrany osobních údajù

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv mìnit, takže si je prosím ètìte èasto. Zmìny a objasnìní vstupují v platnost okamžitì po jejich zveøejnìní na našich webových stránkách. Pokud v tìchto Zásadách dojde k materiálním zmìnám, budeme vás o jejich aktualizaci informovat, abyste si byli vždy vìdomi toho, jaké informace shromažïujeme, jak je používáme a za jakých podmínek a pokud a za jakých podmínek je zveøejòujeme. Pokud bude náš obchod zakoupen nebo spojen s jinou spoleèností, vaše informace mohou být pøesunuty k novým majitelùm tak, abychom vám byli schopni i nadále prodávat naše produkty.

18. Otázky a kontaktní informace

Pokud máte zájem o: pøístup, zmìnu, smazání jakýchkoliv osobních informací, které jsme o vás shromáždili, nebo se chcete dozvìdìt více, kontaktujte našeho pracovníka pro dodržování soukromí prostøednictvím e-mailu na marketing@formulaswiss.com nebo písemnì na adrese:

Formula Swiss UK Ltd.
Chamerstrasse 176
6300 Zug,
Švýcarsko

Nebo kontaktujte naše zákaznické oddìlení.

Naposledy upraveno 3 kvìtna 2018