ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

O nás

Vítejte ve Formula Swiss, kde si mùžete zakoupit 100% organické konopné CBD produkty. 

Formula Swiss je rodinná spoleènost ze švýcarského mìsta Zug vyvíjející vysoce kvalitní konopné produkty, které lidem umožòují praktikovat zdravìjší styl života.

Švýcarský pøístup

Formula Swiss se zamìøuje na výrobu kvalitních pøírodních produktù, které jsou efektivní, bezpeèné a udržitelné.

Ingredience odebíráme od svých partnerù ve Švýcarsku, Norsku a dalších zemí Evropské Unie.

Spolupracujeme výhradnì s partnery, kteøí jsou dlouhodobou zárukou kvality. Zakládáme si na výrobì pøírodních produktù, které jsou šetrné jak k pøírodnímu prostøedí, tak ke zdraví našich zákazníkù.

Používáme ty nejlepší ingredience

Všechny produkty spoleènosti Formula Swiss jsou laboratornì ovìøeny a nezávisle testovány na obsah pesticidù a škodlivých tìžkých kovù. Naše produkty neobsahují žádná hnojiva, pesticidy èi jakkoliv geneticky upravené odrùdy konopí. Nikdy. Každý námi prodávaný produkt obsahuje ménì než 0,2% THC a nemá žádné intoxikaèní úèinky.

Loajalitu zákazníkù odmìòujeme

  • Pro vìtšinu našich produktù nabízíme program automatického odesílání, díky kterému mùžete ušetøit. 
  • Loajálním zákazníkùm nabízíme slevové akce a dárky.
  • Slevové akce a dárky èasto zahrnujeme do našich objednávek.
  • Našim loajálním zákazníkùm nabízíme slevové akce prostøednictvím e-mailu a sociálních médií døíve než ostatním. 


Kompletní transparentnost je pro nás velmi dùležitá

Na našich webových stránkách pravidelnì publikujeme detailní osvìdèení o analýze pro všechny naše konopné extrakty a jsme tudíž zcela transparentní vùèi tomu, co je v našich produktech obsaženo.

Podporujeme evropský konopný prùmysl a sdružení konopných spotøebitelù.

Jsme hrdým èlenem Evropské asociace prùmyslového konopí se sídlem v Nìmecku. Od listopadu roku 2005 podporujeme snahu o unifikaci evropských producentù konopí v jednu panevropskou asociaci.

Jsme také èlenové Švýcarské asociace producentù konopí v Bernu.

Spotøebitelské asociace ve Švýcarsku

Jsme hrdými èleny Švýcarské asociace pro lékaøské konopí se sídlem ve švýcarském Curychu.

MEDCAN informuje, že poèet pacientù ilegálnì užívajících konopí se ve Švýcarsku pohybuje mezi 70,000 a 100,000 pacienty, kteøí také aktivnì bojují za plnou legalizaci konopí na všech úrovních.

Vzdìlávací zdroje

Na našich webových stránkách najdete stovky rùzných èlánku, které jsou založeny na dùkazech. Patøí mezi nì napøíklad, jak CBD pomáhá domácím mazlíèkùm, benefity konopí pro zemìdìlskou udržitelnost, nebo jak CBD pomáhá zmíròovat bolest Zamìøujeme se na pøístup založený na dùkazech vycházejících z nejnovìjších klinických studií.

Koho mohu kontaktovat, pokud mám nìjaký dotaz?

Na vaši zpìtnou vazbu vždy rádi odpovíme a rádi vám vyjasníme jakékoliv nesrovnalosti.

Mùžete nás kontaktovat pøímo na support@formulaswiss.com, vyplnit náš kontaktní formuláø, pøidat se do naší Facebookové komunity, nebo nám jednoduše zavolat na telefonní èíslo (+44) 1344 595 667.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!