Platební metody

Pro zaplacení vaši objednávek vám nabízíme široké množství platebních možností.

Všechny možnosti jsou bezpeèné a diskrétní. Nezáleží, jakým zpùsobem se rozhodnete objednávku zaplatit, mùžete si být jistí, že jsme udìlali vše proto, aby tento proces byl jednoduchý a bezpeèný.

Platba kartou

Platba kartou je považována za jeden z nejrozšíøenìjších a nejbezpeènìjších zpùsobù platby pøes internet. Pøijímáme karty Visa, MasterCard a American Express. Pro použití této platební metody na platební stránce zadáte údaje o vaší kartì, datum jejího vypršení a 3místný bezpeènostní kód (který se nachází na zadní stranì vaší karty). Vaše platba by mìla být zpracována okamžitì, a vaše objednávka se tudíž zaène pøipravovat ihned po dokonèení transakce.

Platba na fakturu po doruèení

Pro naše Švýcarské zákazníky nabízíme možnost platby na fakturu pro doruèení, pokud váš kredit schválí náš finanèní partner. Pro tento úkon budeme potøebovat vaše pøesné jméno, adresu a telefonní èíslo, stejnì jako pøimìøené kreditní skóre.

Pøedplacení bankovním pøevodem

Pokud si pøejete objednávku zaplatit pøímým bankovním pøevodem, mùžete platbu poslat na:

Formula Swiss UK Ltd.

Schwyzer Kantonalbank
CH-6431 Schwyz
IBAN EUR: CH1600777009244215061
Swift: KBSZCH22XXX
Referenèní è.: ....

Ujistìte se, že jste do poznámky pro pøíjemce zadali vaše èíslo objednávky. Jinak totiž vaši objednávku nebudeme moci s danou platbou propojit.

I když je bankovní pøevod èasto okamžitý, obèas mùže dokonèení pøevodu trvat až 3 dny, což se odvíjí od jednotlivých bank. Zásilku zaèneme pøipravovat k odeslání ihned potom, co je pøevod dokonèen.