ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 60+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Kromì neochucených olejù nabízíme také vysoce kvalitní tinktury s kuøecí a hovìzí pøíchutí. Všechny pøíchutì jsou dostupné v rùzných koncentracích CBD. Ideální dávku CBD pro svého domácího mazlíèka najdete bez ohledu na jeho váhu.

Co se koèek, králíkù a menších psù týèe, je dobré zaèít s dávkou 100 mg. Pro støední psy je ideálních 300 mg a pro vìtší psy a konì 500 mg.

Nìkteøí domácí mazlíèci reagují lépe na specifické pøíchutì, takže doporuèujeme vyzkoušet rùzné produkty než najdete ten, který bude vašemu zvíøecímu pøíteli sedìt nejlépe.

Nejlepší CBD olej pro domácí mazlíčky

Nejvyšší kvalita ze Švýcarska

Naše CBD oleje splòují vysoce kvalitní standardy, které zajišují jejich kompletní bezpeènost pro psy, koèky, králíky a konì. Všechny naše CBD oleje pro domácí mazlíèky jsou vyrobeny z organického švýcarského konopí bez genetických modifikací a neobsahují herbicidy, pesticidy èi chemická hnojiva.

Náš CBD olej pro domácí mazlíèky obsahuje celé spektrum kanabinoidù, antioxidantù a živin. Tyto CBD oleje byly vyvinuty ve spolupráci s veterináøi a jsou oficiálnì registrovány ve švýcarském Agroscope.

Vìdecký výzkum úèinkù CBD na zvíøata

S katedrou veterinárních lékaøských vìd University of Bologna jsme podepsali výzkumnou spolupráci, jejíž souèástí je hned nìkolik studií úèinkù kanabidiolu (CBD) na zvíøatech. Cílem tìchto studií je lépe pochopit úèinky CBD na zvíøata, abychom mohli pokraèovat ve vývoji a zlepšování našich CBD produktù pro domácí mazlíèky. Zde si mùžete o této spolupráci pøeèíst více..

První studie na koèkách je veøejnì dostupná zcela zdarma

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù v gastrointestinálním traktu koèek“ je zdarma dostupná zde.

Kanabinoidové receptory vykázaly širokou distribuci napøíè vrstvami koèièího gastrointestinálního traktu. Aèkoliv toto tvrzení prozatím není potvrzeno/podpoøeno funkèními dùkazy, souèasný výzkum by mohl reprezentovat anatomický substrát, který mùže u koèkovitých druhù zvíøat potenciálnì podporovat terapeutické použití kanabinoidù pro gastrointestinální zánìtlivá onemocnìní.

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní“ je zdarma dostupná zde.

Benefity CBD oleje pro domácí mazlíèky

CBD olej mùže domácím mazlíèkùm pomoci s celou øadou akutních i chronických onemocnìní. Aèkoliv jsou urèité choroby zkoumány více než jiné, výzkum ukazuje, že CBD mùže být užiteèné proti artritidì, agresi, trávicím problémùm a stresu, a mùže také posilovat imunitní systém. Existují také studie naznaèující potenciál CBD pro léèbu cukrovky, orgánových onemocnìní a symptomù léèby rakoviny.

Veterináøi navíc zjistili, že CBD mùže také být užiteèné pro léèbu akutních zranìní, mezi které patøí napøíklad vymknutí kloubù, pøetržené vazy èi zlomeniny kostí. Úèinky CBD na zvíøecí endokanabinoidní systém také mohou pomoci s pooperaèní péèí (zmírnìní otokù, bolesti a ztuhlosti).

Pokud jste majitelem domácího mazlíèka, doporuèujeme vám pøeèíst si Kompletního prùvodce k pochopení, jak mùže CBD pomoci domácím mazlíèkùm i jejich majitelùm a naše èlánky o CBD pro domácí mazlíèky.

Meta: Kupujte CBD olej pro domácí mazlíèky (psy, koèky, králíky a konì). Organický CBD olej z konopí bez genetických modifikací, herbicidù, pesticidù èi chemických hnojiv.

 

      

Často kladené otázky o našem CBD pro mazlíčky

Zde je pět nejlépe prozkoumaných výhod CBD pro domácí mazlíčky.

Záchvaty

Jedna studie ukázala, že CBD pomáhá postupně snižovat frekvenci záchvatů. Podle výzkumné studie CBD postupně snižuje frekvenci záchvatů u psů. CBD může také pomoci předcházet neurotoxicitě způsobené záchvaty interakcí s endokanabinoidními receptory.

Bolest

Pokud váš mazlíček trpí bolestmi kloubů, můžete si všimnout, že se jeho pohyb zpomaluje nebo že méně jedí. Výzkum ukazuje, že užívání CBD pomáhá stimulovat endokanabinoidní systém, konkrétněji receptor CB1, což je jeden mechanismus, kterým CBD může pomoci snížit bolest.

Úzkost

CBD pro domácí mazlíčky pomáhá snižovat úzkost, pomáhá jim zůstat v klidu a také zlepšuje jejich reakce v intenzivních situacích.

Nevolnost

Jedna studie naznačuje, že CBD má pozitivní vliv na nevolnost u zvířat díky tomu, jak CBD ovlivňuje endokanabinoidní receptory.

Rakovina

Přestože CBD není lékem na rakovinu, některé studie ukazují, že může inhibovat proliferaci rakovinných buněk. Existují také důkazy, které podporují použití CBD pro zmírnění symptomů léčby rakoviny, jako je nevolnost a bolest.

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce, jak porozumět tomu, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a jejich majitelům, o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům, a podívat se na klinické studie, které jsme provedli společně s Univerzitou v Bologni.

Existují dva typy úzkosti, kterou domácí mazlíčci zažívají:

Situační úzkost: Reakce a reakce způsobené změnou prostředí.

Behaviorální úzkost: Behaviorální úzkost zahrnuje separační úzkost nebo rozšířenou agresi.

CBD může pomoci snížit oba typy úzkosti.

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce k pochopení toho, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a majitelům domácích mazlíčků o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům.

CBD není omamné, ale CBD může pomoci uklidnit úzkost a stres, a to jak u lidí, tak u zvířat. Kanabinoidní receptory jsou endogenní pro mozek zvířat a hrají hlavní roli v regulaci nálady, paměti, chuti k jídlu a bolesti. 

Použití CBD může pomoci způsobit mechanismy uvnitř receptorů endokanabinoidního systému – CB1 a CB2 – což pomáhá uklidnit domácí mazlíčky. 

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce k pochopení toho, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a majitelům domácích mazlíčků o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům.

Domácí mazlíčci, zejména psi, se mohou stát tvrdohlavými, hyperaktivními a agresivnějšími. CBD pomáhá snižovat úzkost, která může být často příčinou zvýšené agrese a souvisejících symptomů u psů. 

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce k pochopení toho, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a majitelům domácích mazlíčků o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům.

Pokud váš mazlíček neusíná snadno, může to být způsobeno nadměrným stresem a úzkostí.

Pokud svému mazlíčkovi začnete dávat CBD olej před spaním, všimnete si, že bolesti svalů a kloubů mohou být zmírněny, jejich hladina úzkosti se může snížit, a to by mělo pomoci zlepšit kvalitu spánku vašich mazlíčků, dobu trvání a čas usnout.

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce k pochopení toho, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a majitelům domácích mazlíčků o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům.

Jedním z běžných důvodů, proč se lidé obávají dávat svým mazlíčkům CBD, je to, že věří, že to jejich mazlíčky dostane do pohody a učiní je nekontrolovatelnými.

Je však důležité si uvědomit, že omamné účinky konopí jsou způsobeny psychoaktivním kanabinoidem THC, nikoli kanabidiolem (CBD). CBD olej, který byl testován, obsahuje málo nebo žádné THC a nezpůsobuje u vašeho mazlíčka psychoaktivní účinky.

Naše CBD oleje pocházejí z konopí a ne z konopí, a proto vašeho mazlíčka vůbec „nevzruší“. Váš mazlíček se může uvolnit, ale není to způsobeno opojnými účinky THC.

CBD olej více často obsahuje nějaké THC, protože je téměř nemožné extrahovat jeden bez druhého. Nejlepší je koupit CBD olej pro domácí mazlíčky obsahující co nejmenší množství THC. Pokud se váš mazlíček dostane vysoko, může to pro něj způsobit nepříznivé účinky, jako je paranoia a celkové nepohodlí.

Olejové produkty CBD pro domácí mazlíčky od Formula Swiss mají vždy méně než 0,2 % THC a obvykle méně než 0,1 %.

Než dáte svému psovi CBD olej, je důležité porozumět správnému dávkování.

Zde je doporučené dávkování CBD oleje na základě hmotnosti a velikosti vašeho psa.

Malý pes (< 10 kg): 4-6 kapek denně našeho 1% CBD oleje nebo 2-3 kapky našeho 3% CBD oleje.

Střední pes (10-25 kg): 8-12 kapek 3% CBD oleje denně.

Velký pes: (> 25 kg): 15 kapek denně 3% CBD oleje 

Doporučujeme, abyste si přečetli kompletního průvodce, jak CBD pomoci domácím mazlíčkům a majitelům domácích mazlíčků o tom, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům.

Pokud jde o léky pro domácí mazlíčky, je velmi důležité najít správné dávkování. Příliš velká dávka může vést k několika závažným vedlejším účinkům a dokonce ke smrti. To je důvod, proč by majitelé domácích zvířat měli začít s nízkou dávkou a neexperimentovat s léky pro domácí mazlíčky před konzultací s veterinářem.

Přečtěte si mnohem více o CBD a domácích mazlíčcích v tomto článku Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce pro pochopení toho, jak CBD může pomoci domácím mazlíčkům a jejich majitelům.

Ano. CBD oleje pro domácí mazlíčky nejsou pro člověka nebezpečné.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!