Kolekce: CBD olej pro psy

Kromì neochucených olejù nabízíme také vysoce kvalitní tinktury s kuøecí a hovìzí pøíchutí. Všechny pøíchutì jsou dostupné v rùzných koncentracích CBD. Ideální dávku CBD pro svého domácího mazlíèka najdete bez ohledu na jeho váhu.

Co se koèek, králíkù a menších psù týèe, je dobré zaèít s dávkou 100 mg. Pro støední psy je ideálních 300 mg a pro vìtší psy a konì 500 mg.

Nìkteøí domácí mazlíèci reagují lépe na specifické pøíchutì, takže doporuèujeme vyzkoušet rùzné produkty než najdete ten, který bude vašemu zvíøecímu pøíteli sedìt nejlépe.

Poznejte nás lépe

V tomto krátkém videu lépe porozumíte Formuli Swiss, kdo jsme a co děláme.

Kolekce: CBD olej pro psy

Nejvyšší kvalita ze Švýcarska

Naše CBD oleje splòují vysoce kvalitní standardy, které zajišují jejich kompletní bezpeènost pro psy, koèky, králíky a konì. Všechny naše CBD oleje pro domácí mazlíèky jsou vyrobeny z organického švýcarského konopí bez genetických modifikací a neobsahují herbicidy, pesticidy èi chemická hnojiva.

Náš CBD olej pro domácí mazlíèky obsahuje celé spektrum kanabinoidù, antioxidantù a živin. Tyto CBD oleje byly vyvinuty ve spolupráci s veterináøi a jsou oficiálnì registrovány ve švýcarském Agroscope.

Vìdecký výzkum úèinkù CBD na zvíøata

S katedrou veterinárních lékaøských vìd University of Bologna jsme podepsali výzkumnou spolupráci, jejíž souèástí je hned nìkolik studií úèinkù kanabidiolu (CBD) na zvíøatech. Cílem tìchto studií je lépe pochopit úèinky CBD na zvíøata, abychom mohli pokraèovat ve vývoji a zlepšování našich CBD produktù pro domácí mazlíèky. Zde si mùžete o této spolupráci pøeèíst více..

První studie na koèkách je veøejnì dostupná zcela zdarma

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù v gastrointestinálním traktu koèek“ je zdarma dostupná zde.

Kanabinoidové receptory vykázaly širokou distribuci napøíè vrstvami koèièího gastrointestinálního traktu. Aèkoliv toto tvrzení prozatím není potvrzeno/podpoøeno funkèními dùkazy, souèasný výzkum by mohl reprezentovat anatomický substrát, který mùže u koèkovitých druhù zvíøat potenciálnì podporovat terapeutické použití kanabinoidù pro gastrointestinální zánìtlivá onemocnìní.

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní“ je zdarma dostupná zde.

Benefity CBD oleje pro domácí mazlíèky

CBD olej mùže domácím mazlíèkùm pomoci s celou øadou akutních i chronických onemocnìní. Aèkoliv jsou urèité choroby zkoumány více než jiné, výzkum ukazuje, že CBD mùže být užiteèné proti artritidì, agresi, trávicím problémùm a stresu, a mùže také posilovat imunitní systém. Existují také studie naznaèující potenciál CBD pro léèbu cukrovky, orgánových onemocnìní a symptomù léèby rakoviny.

Veterináøi navíc zjistili, že CBD mùže také být užiteèné pro léèbu akutních zranìní, mezi které patøí napøíklad vymknutí kloubù, pøetržené vazy èi zlomeniny kostí. Úèinky CBD na zvíøecí endokanabinoidní systém také mohou pomoci s pooperaèní péèí (zmírnìní otokù, bolesti a ztuhlosti).

Pokud jste majitelem domácího mazlíèka, doporuèujeme vám pøeèíst si Kompletního prùvodce k pochopení, jak mùže CBD pomoci domácím mazlíèkùm i jejich majitelùm a naše èlánky o CBD pro domácí mazlíèky.

Meta: Kupujte CBD olej pro domácí mazlíèky (psy, koèky, králíky a konì). Organický CBD olej z konopí bez genetických modifikací, herbicidù, pesticidù èi chemických hnojiv.

 

      

Často kladené otázky o CBD olej pro psy

Více o Formula Swiss