ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 60+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Kompletní průvodce CBD

Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Nedávné vìdecké studie zjistily, že CBD olej disponuje širokým spektrem terapeutických a lékaøských benefitù. Èím více se o této látce a jejích úèincích dozvíme, tím døíve probìhne revoluce lékaøského prùmyslu.

Úèinky CBD na lidský mozek a tìlo nemohou být porovnány s žádnými jinými léky (pøírodními èi umìlými). CBD totiž léèí chronické a další závažné choroby pøímým spojením s mozkovými buòkami.

V tomto èlánku se o kanabidiolu (CBD) dozvíte více. Zmíníme také jeho použití, jak je extrahován a mnoho dalšího. V èlánku budou zahrnuty následující body:

 1. Co je to CBD?
 2. 34 benefitù CBD oleje
 3. Jak se CBD olej vyrábí? Ètyøi hlavní metody extrakce
 4. Co je to celospektrový CBD olej?
 5. Co je to izolát CBD?
 6. Druhy CBD oleje (surový, filtrovaný, dekarboxylovaný)
 7. Jaký CBD olej si vybrat a koupit?
 8. Závìr

1. Co je to CBD?

CBD je zkratkou pro kanabidiol. Kanabidiol je jedním z nejdùležitìjších kanabinoidù extrahovaných z rostliny konopí. Musíme zdùraznit, že na rozdíl od THC (tetrahydrokanabinol) nemá CBD na lidský mozek žádné psychoaktivní úèinky.

CBD interaguje s receptory v nervovém a imunitním systému, èímž pomáhá udržovat rùzné psychologické fyziologické procesy v lidském tìle. Lidské tìlo pro funkce endoakanabinoidního systému kanabinoidy samo produkuje.

CBD se od THC liší v mnoha aspektech a vìdci tvrdí, že CBD navíc pomáhá ovládat škodlivé úèinky THC. CBD tedy mùže pomoci vyléèit úzkost èi paranoiu. Pro konzumaci marihuany je tudíž vhodné zvolit takové odrùdy konopí, které mají vhodný pomìr THC k CBD. CBD reguluje úèinky THC na lidské tìlo a mozek.

K èemu je CBD dobré?

K èemu je CBD dobré?

Než se pustíme do detailù, je nutné zmínit, èeho je tato silná slouèenina vlastnì schopná.

Kanabidiol v poslední dobì dominuje konverzacím souvisejícím s aplikacemi konopí a CBD v lékaøské oblasti. O bližší informace se však nezajímají pouze lékaøi, ale také rekreaèní uživatelé.

CBD by se díky svým úèinkùm proti stresu a bolesti mohlo stát souèástí naší každodenní rutiny. CBD navíc také vlivem uvolnìní receptorù centrální nervové soustavy pomáhá relaxovat.

Jak CBD interaguje s lidským tìlem?

CBD interaguje s lidským tìlem za použití sítì neuronù a endokanabinoidního systému. Tento systém je rozprostøen napøíè tìlem a má nìkolik receptorù, které se vážou s kanabinoidy a pøivádí CBD do krevního obìhu. Výsledné chemické procesy v lidském tìle zpùsobují rùzné reakce.

Pro lepší pochopení úèinkù CBD na lidské tìlo jsme vám pøipravili krátký pøehled celého procesu:

Úèinky CBD na lidské tìlo

ÚÈINKY CBD

 1. Rùzné studie na toto téma ukázaly, že CBD mùže mít na lidské tìlo protizánìtlivý efekt a chránit jej tak proti chorobám spojeným se zánìty.
 1. Existují studie, které se zamìøují na antipsychotické efekty CBD v mozku. CBD zvyšuje rùst a vývoj mozku a také jej a nervový systém chrání.
 1. V roce 2017 byla nakladatelstvím WHO publikována zpráva, že lékaøské autority a vláda jsou s benefity CBD a jeho použitím ve sféøe lékaøství spokojeni.

Aèkoliv se konzumaci CBD pøisuzují vedlejší úèinky v podobì zvracení a únavy, nedávné studie ukázaly, že tyto vedlejší úèinky jsou zpùsobeny interakcí CBD s jinými léky. Experti stále pracují na získání více dùkazù pro pozitivní úèinky CBD na lidské tìlo a jeho potenciál v léèbì rùzných onemocnìní a chorob.

Odkud CBD pochází?

Odkud CBD pochází?

Existují rùzné rostliny konopí, ze kterých mùže být CBD extrahováno. Nejèastìji se však nachází v konopí. CBD je jeden z více než 85 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Jedná se o druhý nejèastìji se v konopí vyskytující kanabinoid, který tvoøí až 40% extraktù. Obsah THC v konopí je menší, než obsah CBD.

Poptávka pro CBD se nedávno zvýšila. Pìstitelé a šlechtitelé se proto snaží najít takové odrùdy CBD, které by pomohli produkci rostlin s èistým CBD, bez jakéhokoliv obsahu THC. Toho však zatím nebylo dosaženo.

 1. Katelyn Faith je jméno 8leté zesnulé holèièky, které by použití CBD mohlo ulehèit její zdravotní stav. Je po ní pojmenována jedna z odrùd CBD. Podíl CBD k THC v této odrùdì je 34:1. Jedná se o odrùdu s nejvyšším obsahem CBD na svìtì.
 2. ACDC je fenotyp dominantní odrùdy sativa s vysokým obsahem CBD. Jeho pozoruhodnou vlastností je podíl THC k CBD 1:20. Tato odrùda tudíž nemá takøka žádné intoxikaèní úèinky. Testy prokázaly, že ACDS má obsah CBD až 19%, což pomáhá pacientùm v léèbì bolesti, úzkosti, epilepsie, roztroušené sklerózy a negativních úèinkù chemoterapie.
 3. Harlequin. Podíl CBD k THC je v této odrùdì 5:2. Jedná se o jednu z nejspolehlivìjších odrùd k extrakci CBD.
 4. Odrùda Remedy má pomìr CBD k THC 15:1. Jedná se o velmi silnou odrùdu, která se perfektnì hodí pro lékaøské úèely.
 5. Charlotte‘s Web. Tato odrùda vlastnì vùbec není marihuana. Jedná se o propietární rostlinu konopí bohatou na CBD.
 6. Cannatonic. Tato odrùda má pomìr CBD k THC 1:1. Pomáhá s dosažením perfektní rovnováhy pro pacienty, kteøí chtìjí také benefitovat z THC.
 7. Futura 75 (propietární). Naše spoleènosti používá odrùdu na bázi Futura 75, která ale byla postupem èasu vyšlechtìna. Myslíme si, že je výraznì lepší, než výše uvedené alternativy.

Jednosložková slouèenina vs. CBD z celé rostliny

MOLUEKULA KANABIDIOLU (CBD)

Jediná molekula CBD má mnohem menší hojivý potenciál než celá rostlina. Dle výzkumu je pro jednosložkové CBD mnohonásobnì složitìjší dosáhnout stejných efektù jako celospektrové CBD, které je díky svým mnoha složkám bohaté na vitamíny a živiny.

Jak se CBD olej používá?

jak se cbd olej používá?

CBD má širokou škálu aplikací a použití, zde je nìkolik z nich:

 • Nikdo si z vaší inhalace již nebude dìlat legraci, protože rok 2014 je dávno za námi. Koncentráty CBD vosku èi oleje mohou být použity k inhalaci.
 • Potraviny - èokolády, žvýkaèky, pamlsky, sušenky
 • Nápoje Ve státech, kde je konopí dekriminalizováno existují kavárny, které prodávají CBD espreso a èaj. Nìkolik lihovarù na západì Spojených státù produkuje CBD pro bary.
 • Pamlsky pro domácí mazlíèky (CBD pro domácí mazlíèky). Nìkteré lékárny nyní nabízejí pamlsky pro štìòata bohaté na CBD, které jim mají pomoct s neklidem.

2. 34 benefitù CBD oleje

Benefity cbd oleje

CBD Olej je -rostlinný olej, který vám mùže pomoci s mnoha rùznými kožními a zdravotními problémy. Svými pozitivními úèinky vás jistì pøekvapí - má také antipsychotické úèinky na mozek.

Nejznámìjší benefity tohoto oleje jsou spojeny se zmíròováním stavù, mezi které patøí napøíklad ADHD, závislosti, alergie, Alzheimerova choroba, úzkost, artritida, astma, autismus, rakovina, kardiovaskulární onemocnìní, Crohnova choroba, demence, deprese, diabetes, obezita, onemocnìní jater, menopauza, zmìny nálad, roztroušená skleróza, nevolnost, bolesti a zánìty, Parkinsonova choroba, deprese a úzkost u zvíøat, premenstruaèní syndrom, lupénka, záchvaty, sexuální problémy, kožní problémy, nespavost, odvykání od kouøení, sportovní traumata, stres, regenerace po prodìlání mrtvice, spálení sluncem.

1. ADHD

Po vysokém výskytu ADHD ke konci 20. století se zdá, že tato porucha již díky dalším závažným poruchám není støedem pozornosti. I pøesto však postihuje mnoho lidí a je pøi ní velmi tìžké udržet koncentraci. CBD olej je zpùsobem, jak proti tìmto symptomùm bojovat. Uklidní váš nervový systém a pomùže vám s koncentrací.

2. Závislost

Závislosti jsou v dnešní moderní spoleènosti velmi èasté. A už se jedná o závislosti na psychotických látkách, jakými jsou drogy èi alkohol, èi závislosti na cukru a sladkostech, jakmile se rozhodnete koneènì pøevzít kontrolu nad svým životem, CBD produkty vám pomohou s abstinenèními pøíznaky.

3. Alergie

Všechny alergie zaèínají ve støevech po silné toxémii krve. Konzumace CBD produktù mùže vašemu tìlu pomoci s detoxikací.

4. Alzheimerova choroba

Konopné produkty mají vlastnosti, které zastavují rozklad mozkových bunìk. Jsou proto silné v boji proti symptomùm Alzheimerovy choroby.

5. Antipsychotické úèinky

Mnoha pacientùm trpícím onemocnìními a chorobami, které jsou spojeny s anomáliemi funkcí lidského mozku, mohou CBD produkty díky svým silným antipsychotickým úèinkùm ulevit v bolesti.

6. Úzkost

Kanabinoidy obsažené v rostlinì konopí ovlivòují centrální nervový systém a pomáhají mozku relaxovat. CBD produkty jsou vhodné k uvolnìní napìtí a zklidnìní se pøi záchvatu úzkosti.

7. Astma

Kanabidiol je známý svou schopností zmírnit centrální nervový systém, a tudíž ulehèit dýchací rytmus pacientùm s astmatem.

8. Autismus

Bez ohledu na to, jaký je skuteèný dùvod náhlého rozmachu autismu u dìtí v posledních desetiletích, konzumace CBD produktù (napøíklad CBD olej) mùže od symptomù této poruchy ulevit.

9. Rakovina

CBD zatím nebylo uznáno jako oficiální lék na léèbu rakoviny, ale je prokázáno, že CBD nièí rakovinové buòky a pomáhá s vedlejšími úèinky chemoterapie.

10. Kardiovaskulární onemocnìní

Aèkoli se léèba neustále zlepšuje, onemocnìní srdce a cév stále patøí mezi nejèastìjší dùvody úmrtí dospìlých. Mùže být zpùsobeno špatnými stravovacími návyky, stresem a kouøením a léèeno s pomocí CBD oleje.

11. Crohnova choroba

Toxiny ve vašem jídle jsou v trávicím traktu absorbovaný a poté vstupují do vašeho krevního obìhu. To mùže zpùsobit zánìt a bolest - symptomy Crohnovy choroby. Užívání konopných produktù (napø. CBD oleje) mùže sloužit jako prevence takovýchto situací.

12. Demence

Demence mùže nabrat rùzných podob (Alzheimerova choroba) a èasto se vyskytuje u lidí v urèitých vìkových skupinách. CBD olej pomáhá uklidnit váš mozek, brzdí degeneraci bunìk a synapsí a bojuje proti této poruše.

13. Deprese

Deprese je jednou z nejèastìji se vyskytujících vážných mentálních poruch 21. Století. Mùže se v našich životech objevit proto, že nejsme schopni držet krok s výzvami každodenního života. Konzumace CBD oleje vám mùže pomoci vyrovnat se se všemi vìcmi, které vás táhnou dolù.

14. Cukrovka

Cukrovka je závažné onemocnìní, které mùže vést k dalším zdravotním problémùm. CBD olej vám napøíklad mùže snížit úroveò cukru v krvi.

15. Dieta a hubnutí

Zatímco se zdá, že se problém s hladem v zemích tøetího svìta navzdory práci mnoha organizací zvìtšuje a zvìtšuje, mnoho zemí prvního svìta má zároveò problém s obezitou. Pokud máte problém s hubnutím a chcete se stát zdravìjšími, CBD olej by vám mohl pomoci pøevzít kontrolu nad svým tìlem a èelit vašim pokušením.

16. Insomnie

Nespavostí trpí mnoho lidí a její pøíèiny mohou být rùzné - stres, zmìny poèasí, fáze mìsíce atd. Mùžeme vás ujistit, že konopné produkty uvolní váš nervový systém, a vy se tak v noci budete moci dobøe vyspat.

17. Nemoc jater

Kanabidiol a jeho použití pomáhá v boji s nemocemi jater obnovením normální hladiny receptorù serotoninu v lidském tìle.

18. Menopauza

Menopauza mùže zmìnou tìlesných funkcí zpùsobovat mnoho hormonálních èi jiných problémù. Konzumace CBD produktù mùže s tìmito problémy bojovat.

19. Zmìny nálad

Zmìny nálad jsou èastým efektem hormonální nerovnováhy a jsou pøímo spojeny s nervovým systémem lidského tìla. CBD olej a potravinové doplòky mohou obnovit normální funkce systému a pomoci vám se s tìmito náhlými zmìnami lépe vyrovnat.

20. Roztroušená skleróza

CBD produkty jsou prokazatelnì pozitivní pro uklidnìní nervového systému a obnovení jeho bìžných funkcí. Proto mohou být pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou užiteèné - mohou ulevit jejich symptomùm a zklidnit jejich tìla.

21. Nevolnost

Vaše tìlo se neustále zbavuje nechtìných a toxických látek, které mohou bránit jeho funkcím. Nìkdy je však nevolnost zpùsobena vlivem nadmìrné stimulace oèí a mozku bìhem cestování. V tìchto pøípadech mùže CBD olej od symptomù ulevit a pomoci vám relaxovat.

22. Bolesti a zánìty

Od chronických zánìtù zpùsobených porodem až po migrénu - CBD produkty poskytují jednoduchý, pøírodní a zdravý zpùsob, jak vašemu tìlu ulevit od bolestí.

23. Parkinsonova choroba 

Parkinsonova choroba ovlivòuje nervový systém a èiní vaše tìlo neovladatelným. Konopné produkty váš systém zklidòují a obnovují jeho bìžné funkce.

24. Problémy domácích mazlíèkù

V posledních letech roste výskyt deprese a úzkosti u psù, koèek a dalších domestikovaných zvíøat. Svým domácím mazlíèkùm mùžete pomocí CBD oleje ulevit. Nezapomeòte však pøedtím vše konzultovat se svým veterináøem!

25. Pøedmenstruaèní syndrom

Každá dívka od svých 12-13 let pøedmenstruaèní syndrom minimálnì jednou zažila. Jeho symptomy se liší v závislosti na tìlesné konstituci a organismu daného ženy. CBD olej a jiné CBD produkty vám v tìchto pøípadech mohou pomoci s úlevou od bolesti.

26. Záchvaty

Konzumací konopných produktù se mùžete záchvatùm (epilepsie) vyhnout. CBD olej napøíklad také pomáhá se symptomy po záchvatu.

27. Sexuální život

Je všeobecnì známé, že konzumace alkoholu èi navození psychoaktivního stavu vás v sexuálních hrátkách uvolní. Obì tyto pomùcky však mohou vést k poškození jak mysli, tak tìla. CBD olej nabízí øešení této situace díky svým pozitivním úèinkùm bez psychotických efektù spojených s THC.

28. Kožní problémy: akné, artritida, lupénka

Všechny kožní stavy, jako je akné, artritida a lupénka, jsou zpùsobeny toxiny, které do svých tìl vstøebáváme potravou èi kùží. CBD olej aplikovaný na vaši pokožku mùže symptomy tìchto problémù snížit a podráždìným oblastem ulevit.

29. Vedlejší úèinky CBD produktù

Stejnì jako každý produkt, i konopné produkty mají oficiální vedlejší úèinky, které závisí na použití na tom, jestli byl produkt aplikován externì èi internì. Protože je extrahován s rostlin za pomocí speciálních technik, CBD olej na vás nutnì nemusí mít vedlejší úèinky, pokud budete dodržovat jeho správné dávkování.

30. Kouøení

Aèkoliv je dnes již všeobecnì známé, že kouøení je pro zdraví èlovìka a pokožky škodlivé a zpùsobuje napøíklad rakovinu, mnoho lidí na celém svìtì i pøesto kouøí. Pokud jste jedním z nich a chcete to zmìnit, konopné produkty vám mohou pomoci s abstinenèními pøíznaky.

31. Zranìní ze sportu

Sportování prokrvuje mozek a dodává vám endorfiny, díky kterým se èlovìk cítí motivovaný a plný energie. Pøíliš velká zátìž však mùže vést ke zranìní. V takovýchto situacích mohou CBD produkty pomoci s vaší regenerací.

32. Stres

Stres je souèástí našich každodenních životù. Pokud žijete ve velkém mìstì, kde je hodnì provozu a jiných hlukù, utéci pøed stresem není vždy možné. Pro zklidnìní a relaxování se tedy musíte dostat víc do pøírody, s èímž vám CBD olej mùže pomoci

33. Mrtvice

Každodenní život plný stresu a špatných stravovacích návykù mùže vést k nezdravému pøibírání na váze a také nefunkènímu mozku. Mrtvice je velmi èastým úkazem u dospìlých rùzných vìkových skupin. Pro rychlé zotavení se z mrtvice mùžete použít CBD olej jako potravinový doplnìk. Pomùže vám ulevit od symptomù po mrtvici.

34. Spálení

Zmìny v klimatu èiní sluneèní paprsky silnìjšími a silnìjšími, což ústí nejen v tání ledovcù, ale také poškození vaší pokožky. Když se tedy pøíští prázdniny spálíte, CBD olej vám mùže pomoci s úlevou od bolesti a rychlejší regenerací spálené pokožky.

3. Jak se CBD olej vyrábí? Ètyøi hlavní metody extrakce

Jak je CBD extrahováno

CBD nejvyšší kvality je extrahováno z prùmyslového konopí, které má spolehlivý obsah THC a žádné psychoaktivní úèinky. Nedávné studie potvrdily jeho potencionální využití, èímž si CBD získalo popularitu.

Extrakce je velmi jednoduchá, protože rostlina neobsahuje takøka žádné THC.

Existují laboratoøe, které obsah CBD a dalších kanabinoidù pøísnì kontrolují.

U nás ve Formula Swiss máme osvìdèení o analýze, ve kterém je uvedeno pøesnì jaké slouèenina se v našem konopném oleji nachází a v jakých koncentracích jsou. Ujišujeme vás, že udržujeme kvalitu CBD pøímo extrahovaného z rostlin. Používáme proto rostliny a extrakèní metody tìch nejvyšších kvalit.

Mnoho lidí se ptá, jak se CBD olej vyrábí. Odpovìï na tuto otázku je velmi jednoduchá. Extrakèní proces zahrnuje rozpouštìdlo, kterým se olej extrahuje ze stonkù konopí. Ke komerènímu využití existuje mnoho rozpouštìdel, které mají své výhody a nevýhody. Mezi èasto používané rozpouštìdla patøí CO2, olivový olej a další tekutá rozpouštìdla. 

CO2 extrakce CBD

Extrakce za použití CO2 je velmi specifická a rozhodnì nejbezpeènìjší možná metoda. Tento proces je však znaènì finanènì nároèný. Naši experti k tomuto procesu používají high-tech vybavení, které mìní fáze CO2 pomocí tlaku a teploty.

 1. Pro uskladnìní je CO2 plyn stlaèen a zchlazen na 1000psi. Tento tlak mìní plyn v tekutinu. Po kompresi je CO2 zároveò plyn i tekutina.
 2. CO2 je poté zahøáto a až se z nìj stane plyn, pùsobí na konopí v extraktoru s uzavøenou smyèkou, který z konopí extrahuje èistý CBD olej. Tlak a teplota jsou perfektnì udržovány, což zajišuje zachování nutrièního obsahu konopí.
 3. Výsledkem tohoto procesu je vysoce kvalitní CBD v té nejèistší možné podobì. Všechny CBD produkty jsou uloženy v tmavých nádobách, aby teplo a svìtlo neovlivnilo koncentraci chemických extraktù.

Naši experti používají stejný proces pro pochopení ostatních chemikálií v konopí a urèení, jaké pozitivní úèinky mohou na lidské tìlo mít.

Ve Formula Swiss provádíme kontrolu kvality všech produktù a poskytujeme transparentní výsledky testù.

Extrakce olivovým oleje èi ethanolem

Ethanol je jedním ze zpùsobù pro celospektrální CBD extrakci. Pro tuto extrakèní metodu však existují urèité nevýhody:

 1. Ethanol je rozpustný ve vodì a snadno rozpustí chlorofyl, díky èemuž je výsledná chu produktu travnatá a hoøká.
 2. Chlorofyl se dá snadno odstranit, ale další metody zvyšují celkovou cenu produkce.
 3. Bylo zjištìno, že pokud je chlorofyl z extrahovaného CBD odstranìn, potence oleje je snížena.

To je dùvodem, proè používání této metody není rozšíøené. Mnohem populárnìjší je metoda extrakce olivovým olejem. Jedná se o jednoduchou metodu. Olivový olej se zahøeje na 93°C a jeho výpary jsou skrze CBD rostlinu filtrovány. Tento proces však mùže snížit potenci listù, což vede k potøebì použití vyšší dávky k dosažení stejných úèinkù.

Extrakèní metoda za použití butanu a hexanu

Tato metoda je také známá pod názvem metoda Ricka Simpsona.

Rick Simpson byl muž, který po nehodì trpìl zvonìním v uších a závratìmi. Léèba na nìj nemìla žádné úèinky. Po shlédnutí dokumentu o benefitech CBD požádal svého doktora o seznámení s CBD léèbou. Doktor ho odmítl, a tak se Rick rozhodl CBD extrahovat sám. Po jeho použití se jeho stav zlepšil.

Pro proces extrakce použil Rick Simpson rùzné uhlovodíky, mezi které patøí:

 1. Butan
 2. Hexan
 3. Pentan
 4. Propan
 5. Aceton

Uhlovodíky mají nízkou teplotu varu, kterou lze bìhem extrakce vyèistit. Bìhem tohoto procesu je extrahován èistý CBD olej. Jedná se o velmi snadnou a nenákladnou metodu, která je ale zároveò nebezpeèná, protože pøi ní mùže dojít k explozi. Pøi extrakci totiž produkuje výpary, které se mohou vznítit.

4. Co je to celospektrový CBD olej?

Co je to celospektrový CBD

Celospektrový CBD olej je olej, který má všechny dùležité chemické látky, které se nacházejí v pùvodní rostlinì konopí. Jednoduše øeèeno, poskytuje všechny pøírodní benefity CBD oleje.

Celospektrový CBD olej obsahuje množství živin, mezi které patøí:

 1. Minerály
 2. Vitamíny
 3. Proteiny
 4. Mastné kyseliny
 5. Terpeny
 6. Chlorofyl
 7. Vláknina
 8. Flavnoidy

Je nutno zmínit, že v CBD je pøítomno nìkolik kanabinoidových slouèenin, které pomáhají v léèbì rùzných nemocí.

V celospektrovém CBD oleji budete mít k dispozici všechny elementy v jejich nejèistší podobì. Pouhý izolát CBD vìtšinu tìchto dùležitých složek neobsahuje, protože proces zahøívání jejich nutrièní obsah likviduje.

Obsah celospektrového CBD oleje

Pro plné pochopení benefitù CBD oleje je nutné se seznámit s rolí a vlastnostmi chemického obsahu celospektrového produktu.

 • Kanabinoidy. Jak jsme již zmínili, CBD má pozitivní efekt na vaše zdraví. Pomáhá s úlevou od bolesti a hyperaktivními stavy. Nejvìtším benefitem celospektrového organického CBD oleje extrahovaného z rostliny konopí je nízká koncentrace THC, což znamená, že po jeho užití se vám nedostaví žádné psychotické vedlejší úèinky.
 • Kanabigerol (CBG) je obecnì známý jako kanabinoid kmenových bunìk. Ve vìtšinì procesù je CBG samotnou rostlinou pøirozenì pøemìnìno na CBD. To je dùvodem, proè organické rostliny mají bìžnì ty nejnižší koncentrace CBG.
 • Kanabinol (CBN). Po degradaci je THC pøemìnìno na CBN. V èerstvých rostlinách je obsah CBN nízký. Po dekarboxylaèním procesu se však koncentrace CBN v rostlinách zvyšuje. Tento element má mírné psychoaktivní úèinky a více se také váže na receptory CB2.
 • Kanabichromen (CBC). Aèkoliv je obsah tohoto prvku ve vìtšinì odrùd vyšší, jedná se o nejménì zkoumaný prvek celospektrálního CBD oleje. Pro prokázání prospìšných úèinkù tohoto prvku zatím není k dispozici dostatek dat. Výzkumy však prokázaly, že CBD má oproti CBD a THC jiné pozitivní úèinky, jako napøíklad úleva od bolesti a pomoc pøi depresi èi úzkosti.

Mezi další kanabinoidy v celospektrovém CBD oleji patøí:

 1. Kanabitriol (CBT)
 2. Kanabicyklol (CBL)
 3. Kanabifuran (CBF)
 4. Kanabicitran (CBT)

Ikonická vùnì rostliny konopí pochází z chemikálií, kterým se øíká terpeny. I v malém množství mají v kombinaci o jinými kanabinoidy mnoho pozitivních úèinkù na lidské tìlo. 

Mezi nìkteré ze známých terpenù patøí:

 1. Limonen pomáhá zlepšení vaší nálady úlevou od stresu. Mùže vám také pomoci s problémy se žaludeèním výtokem.
 2. Pinen pomáhá zvýšit ostražitost a zlepšuje pamì. Je pøirozenì protizánìtlivý.
 3. Linanol má sedativní úèinky, které jsou vhodné pro pacienty trpící stresem, depresí a insomnií.
 4. Karyofylen má protizánìtlivé a antioxidaèní úèinky. Mùže pomoci s úlevou od bolesti a je dobrý proti insomnii.
 5. Humulen je dalším prvkem na úlevu od bolesti. Má navíc urèité antibakteriální vlastnosti. Mùže být také použit k potlaèení chuti k jídlu.

  Minerály a vitamíny v CBD oleji

  CBD vaše tìlo pøirozenì léèí a udržuje v nìm také normální koncentraci živin. Celospektrový CBD olej obsahuje nìkolik dùležitých vitamínù, mezi které patøí vitamíny A, C, E, B komplex a dùležité minerály:

  1. Železo
  2. Draslík
  3. Zinek
  4. Fosfor
  5. Vápník 

  Esenciální tuky a protein

  Kromì výše uvedených živin je v celospektrovém CBD oleji obsaženo také 20 aminokyseliny, z nichž je 9 esenciálních.

  V celospektrovém CBD oleji se nachází všechny dùležité esenciální mastné kyseliny, jako napøíklad Omega 3 a Omega 6. Tyto mastné kyseliny jsou vhodné pro zdravé srdce. Optimální pomìr tìchto kyselin v CBD oleji je 3:1, což znamená, že CBD olej produkuje decentní množství esenciálních proteinù. 

  5. Co je to izolát CBD?

  Co je to cbd izolát

  CBD izolát je vlastnì ta nejèistší forma CBD. Je extrahován z rostliny konopí ve formì krystalù. To vysvìtluje jeho autenticitu, protože krystaly jsou pøirozenou a èistou formou èehokoliv, co je extrahováno z jiné pøírodní složky.

  Izolát CBD je považován za nejlepší zdroj CBD, protože mùže být rozložen do té nejèistší podoby. Izolát CBD je však èasto mísen s oleji, které se používají pro úlevu od bolesti a proti chorobám, jako jsou napøíklad rakovina, schizofrenie, a roztroušená skleróza.

  Jak se izolát CBD vyrábí?

  Nyní vám popíšeme správnou proceduru transformace odrùd CBD na krystaly:

  cbd krystaly

  1. Izoláty CBD jsou extrahovány speciální metodou, která zahrnuje odstranìní CO2 a dalších nechtìných ingrediencí z rostliny konopí.
  2. Poté se rostliny filtrují a èistí.
  3. Tato procedura umožòuje produkci izolátu CBD v té nejèistší podobì, což je krásný výsledek pøirozenì vyvinutých lékù pro lékaøské použití.

  Celospektrové CBD vs. izolát CBD

  celospektrové cbd vs. izolát cbd

  Celospektrový CBD olej je lepší než pouhé CBD izoláty.  

  Zde je nìkolik dùvodù:

  • CBD olej je konzumován nakapáním nìkolika kapek pod jazyk, díky èemuž má na danou chorobu èi onemocnìní rychlé úèinky.
  • CBD olej se vyrábí smìsí pøírodních CBD krystalù s tekutinami, které umocòují jejich benefity (napø. olivový olej).
  • CBD olej se oproti izolátu CBD snadno konzumuje - je totiž snazší jej polknout.
  • Olej má díky svým pøírodním vlastnostem tendenci léèbu zesilovat, díky èemuž je také vhodné jej používat pøi masáži èi jiných terapiích.

  Konzumace izolátu CBD

  Izolát CBD mùže být konzumován pøímo. Jeho nejlepší metodou konzumace je však i pøes to konzumace v podobnì oleje. Mùže být také konzumován v podobnì upeèených potravin (sušenky) nebo s jídlem, které obsahuje pøírodní mastné kyseliny (máslo, mléko, sýr, atd.).

  6. Druhy CBD oleje

  Existují tøi hlavní základní stavy CBD oleje, mezi které se dají zaøadit prakticky všechny CBD oleje.

  • Surový
  • Dekarboxylovaný
  • Filtrovaný

  Na každý z tìchto tøech druhù si teï posvítíme.

  Surový CBD olej

  Surový znamená, že CBD nebylo filtrováno. CBD je v tomto pøípadì zpracováno pouze po jeho extrakci a poté ponecháno v tomto stavu. Neexistence dalšího zpracování mùže vést k tomu, že bude olej obsahovat mnoho rùzných slouèenin (èásti rostliny, lipidy (tuky), chlorofyl a terpeny). Nejèastìji se takovýto olej zbarven tmavozelenì a má hustou konzistenci. Surový CBD olej se primárnì používá jedinci, kteøí chtìjí využít celou rostlinu konopí a ne pouze kanabidiol.

  Dekarboxylovaný CBD olej

  Tento olej je vhodný pro jedince, kteøí mají zájem CBD použít pro vaøení nebo pro ty, kteøí trpí úzkostí, nedostatkem spánku, zánìty kloubù a bolestmi hlavy.

  Procedura dekarboxylace je považována za pøístup, který zvyšuje kvalitu a životaschopnost CBD, což ve výsledku znamená rychlejší úèinky po vstupu do vašeho tìla.

  Barva i konzistence tohoto oleje jsou podobné surovému oleji.

  Filtrovaný CBD olej

  Filtrovaný CBD olej je nejpopulárnìjší. Tento produkt je vhodný pro jedince, kteøí trpí od mírné úzkosti až k závažným onemocnìním.

  7. Kde CBD olej koupit

  Existuje mnoho lidí, kteøí doposud pravé úèinky CBD oleje nepoznali, a to pouze proto, že kupují nesprávný CBD produkt. Na souèasném trhu s konopnými výrobky existuje mnoho výrobcù, kteøí používají nekvalitní techniky extrakce, které mají za následek sníženou potenci a efektivitu CBD.

  Jak vybrat ten nejlepší CBD olej

  Výbìr CBD vyžaduje opatrnost. Zde je nìkolik dùležitých vìcí, které byste mìli zvážit.

  Jak vybrat vhodný CBD olej? Zvolte spoleènost s dobrou reputací.

  Preferujeme švýcarské spoleènosti, protože jsou autentické a dodávají kvalitní místní konopné produkty. Dávejte pozor na extrakèní proces daní spoleènosti a ujistìte se také, že jste se seznámili s hodnoceními a recenzemi zákazníkù této spoleènosti.

  Konzultace s pøedchozími zákazníky je nejèastìjším procesem pøenosu informací o dané spoleènosti a jejich produktech. Ujistìte se, že pøi koupi CBD oleje nešetøíte.

  Dávejte pøednost CBD na rostlinné bázi pøed krystaly.

  Dávejte pøednost CBD na rostlinné bázi pøed krystaly.

  Èastou chybou zákazníkù je koupì CBD oleje na bázi krystalù místo oleje na rostlinné bázi.

  Oleji na rostlinné bázi byste mìli dát pøednost z následujících dùvodù:

  1. Krystaly mohly být dlouhou dobu uskladnìny. V tomto pøípadì je jejich potence snížená. Extrakty z rostlin jsou èerstvé a vysoce úèinné.
  2. Krystaly èasto obsahují prezervativy, které snižují pozitivní efekty produktu, zatímco extrakty z rostlin jsou èisté - disponují tedy veškerými benefity.

  Pøi výbìru produktu se výrobce zeptejte, zda-li se jedná o CBD na bázi krystalù èi na bázi rostlinné.

  Rostliny konopí by mìly být pìstovány 100% organicky

  100% organicky pìstované konopí

  Nutrièní hodnota a koncentrace CBD jsou vyšší v organických rostlinách. Rostliny pìstované za použití hnojiv mají jejich koncentrace nižší.

  Mìli byste vìdìt, že obsah hnojiv a pesticidù je v nìkterých rostlinách vysoký. Tyto chemikálie není možné odstranit pouhým omytím rostlin. To znamená, že tyto chemikálie mohou být pøi extrakèním procesu pøeneseny do CBD oleje a poté do vašeho tìla, kde by mohly zpùsobit neplechu.

  Dávejte pozor na výrobní metodu

  Ujistìte se, že víte, jakou výrobní metodu daná spoleènost používá. Mezi nejlepší metody patøí:

  1. Extrakce za použití CO2
  2. Extrakce za použití ethanolu
  3. Extrakce za použití olivového oleje
  4. Uhlíková extrakce

  Spoleènosti, které používají CO2 extrakci mají produkty té nejvyšší kvality. Extrakce za použití ethanolu a olivového oleje jsou také spolehlivé, ale negenerují stejné pozitivní úèinky.

  Snažte se vyhnout produktùm od spoleèností, které používají uhlíkovou extrakci.

  Testovací techniky

  Ujistìte se, že jste si vybrali spoleènost, která používá speciální testovací techniky. O tom se mùžete informovat pøeètením publikovaných výsledkù testù nebo pøeètením štítku daného produktu. 

  Zkontrolujte laboratorní certifikaci GMP

  Nakonec byste se mìli zeptat na GMP certifikát. Jedná se o speciální certifikát, který se dává jen tìm spoleènostem, které splnily požadavky správné výrobní praxe. Tento certifikát je dùkazem, že vámi zvolená spoleènost produkuje kvalitní výrobky.

  Spoleènosti s certifikátem GMP navíc musí udržovat své standardy. Pro udržení reputace musí produkovat výrobky stejné kvality. Zkrátka øeèeno, GMP certifikát je dùkazem, že je vámi vybraná spoleènost tou vhodnou. 

  Jak používat a užívat CBD olej

  O používání CBD oleje v souladu s pokyny švýcarské asociace MEDCAN jsme sepsali samostatný èlánek.

  Pøeètìte si o tom, jak CBD olej funguje a jak ho správnì používat.

  8. Závìr

  Kanabidiol (CBD) je jedním z nepsychoaktivních kanabinoidù v rostlinì konopí. Tyto kanabinoidy mají schopnost pùsobit na kanabinoidní receptory v lidském tìle. Studie ukázaly, že CBD pomáhá snížit chronické bolesti pùsobením na endokanabinoidní receptory. Snižuje také zánìty a interaguje s neurotransmitery. Jeho benefity jsou atraktivní pro lékaøské i rekreaèní využití.

  Díky rychle rostoucí popularitì jsme si jisti, že si CBD a jeho unikátní vlastnosti najdou cestu i do vaší každodenní rutiny, jakožto pøirozený zpùsob ke snížení stresu a úlevu od bolesti. Pevnì vìøíme, že CBD bude brzy v lékaøském oboru hrát dùležitou roli, a že bude zlepšovat životy pacientù trpících rùznými fyzickými i mentálními chorobami. 

  Je CBD legální?

  V tomto èlánku jsme neobsáhli legální aspekt CBD, protože se jedná o široké a komplexní téma, které bude sepsáno v samostatném èlánku.

  Zákony se ve svìtì naštìstí neustále mìní, a to ve prospìch CBD a lékaøského konopí. Stejné produkty jsou obèas klasifikovány jako léky, potravinové doplòky èi ingredience. Vše záleží na místní legislativì a adaptaci konopných produktù.

  V nìkterých zemích mùže být CBD zakoupeno kdekoliv, zatímco v jiných se CBD prodává pouze v lékárnách èi na pøedpis. V nìkterých zemích je CBD prodáváno pouze vládou, nebo je dostupné pouze v nemocnicích atd.

  Ve všech zemích Evropské unie je import CBD pro osobní užití povolen, pokud je jeho obsah THC menší než 0,2% (Itálie dovoluje až 0,6% THC).

  Ve vìtšinì státu USA je CBD povoleno, avšak z federálního hlediska není kompletnì legalizováno. Oèekává se však, že se tak již brzy stane.

  Abychom legální aspekt CBD shrnuli, pøed jeho použitím vždy doporuèujeme seznámit se s místní legislativou a poradit se také se svým doktorem.

   

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  16 srpen, 2019

  Zobrazit více
  Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

  Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

  Kanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v lidském tìle a jsou dùležité pro homeostázi. Jejich absence v tìle mùže vážnì ovlivnit naše zdraví a náladu. Výzkumníci ukázali dùležitost CBD pøi údržbì normálních funkcí lidského tìla.

  Naším tìlem koluje unikátní endokanabinoidní systém s nìkolika receptory, na které se vážou kanabinoidy, což umožòuje vstøebání CBD do krevního obìhu.

  V tomto èlánku vám pomùžeme pochopit klíèová témata o tom, jak CBA pùsobí na vaše tìlo:

  1. Co je to endokanabinoidní systém?
  2. Jak CBD olej pùsobí na náš endokanabinoidní systém?
  3. Jaká je optimální dávka CBD?
  4. Proè by všichni mìli CBD olej užívat?
  5. Opravdu CBD olej funguje?
  6. Která vìková skupina by mìla CBD olej užívat?
  7. Dùvody, proè nepociujete úèinky CBD
  8. Mohu užívat CBD olej v jídle a pití?
  9. Závìr

  1. Co je to endokanabinoidní systém?

  Co je to endokanabinoidní systém

  Endokanabinoidní systém (ECS) má na starost udržování rovnováhy v našem tìle, reakce imunitního systému, komunikaci mezi buòkami, metabolismus, pamì, spánek, chu k jídlu, trávení, pocit hladu, nálady, motoriku, imunitní funkce, reprodukci a plodnost, potìšení a odmìnu, bolest a regulaci teploty.

  Aèkoliv se jedná o naprosto zásadní systém lidského tìla, až do poloviny devadesátých let byl endokanabinoidní systém pro lidi neznámý. Byl pojmenován po rostlinì, která inspirovala jeho objevení.

  Endokanabinoidní systém je dùležitý pro vaše celkové zdraví a rovnováhu. Jeho dùležitost však lékaøská komunita zcela pochopila teprve nedávno. Právì díky tomuto systému pøirozenì se vyskytující kanabinoidy CBD oleje reagují s našimi tìly a spouští mnoho užiteèných úèinkù. Je dùležité udržovat si zdravý endokanabinoidní systém, protože ovlivòuje funkce našeho tìla. Musíme se tedy nauèit, jak jej udržovat.

  Endokanabinoidní systém tvoøí nìkolik integrovaných mechanismù:

  • Enzymy jsou odpovìdné za produkci a destrukci kanabinoidù.
  • Receptory v buòkách pøijímají kanabinoidy.
  • Endokanabinoidy (kanabinoidní slouèeniny, které lidské tìlo samo pøirozenì produkuje)
  • Tyto mechanismy jsou pøevážnì odpovìdné za komunikaci uvnitø tìla pro regulaci rùzných biologických reakcí.

  Jednou z hlavních otázek v raných stádiích tìchto studií bylo, jestli lidské tìlo produkuje své vlastní pøírodní ekvivalenty již objevených slouèenin (fytokanabinoidù), jakými jsou napøíklad THC a CBD v rostlinì konopí. Odpovìï byla pozitivní. Naše tìlo produkuje endokanabinoidy anandamid a 2-AG, což jsou dva pøední analogy THC a CBD. Po zjištìní, že lidské tìlo produkuje své vlastní kanabinoidy, se otevøely dveøe k dekonstrukci jejich úèelu.

  Endokanabinoidy jako reakce

  Endokanabinoidy jsou vytvoøeny jako reakce uvnitø vìtšího fyziologického systému a jsou použity k regulaci funkcí lidského tìla. Pùsobí na presynaptické buòky a regulují množství komunikaèních signálù. Díky tomu endokanabinoidy ovlivòují dobu trvání a intenzitu širokého spektra fyziologických procesù.

  Endokanabinoidní systém je spojen s mnoha dùležitými procesy a je koncentrován v mozku, nervovém systému a reprodukèních orgánech. Neovlivòuje však oblasti mozku, které mají na starost ovládání funkcí srdce a plící. Tato vlastnost je jedním z hlavních dùvodù, proè pøedávkování kanabinoidy nevede ke smrti.

  Jak endokanabinoidní systém funguje?

  Jak endokanabinoidní systém funguje?

  Pokud jsou v homeostázi lidských funkcí nìjaké odchylky, endokanabinoidní systém je aktivován a zaèíná odpovídajícím zpùsobem reagovat (syntetizuje endokanabinoidy, které pùsobí jako neurotransmitery).

  Tìlo vytváøí neurotransmitery pro endokanabinoidní systém, které jsou vyzvednuty specializovanými kanabinoidními receptory na povrchu bunìk. Tyto receptory se nacházejí v mnoha fyziologických oblastech, jakými jsou napøíklad:

  • Imunitní systém
  • Orgány a žlázy
  • Pojivové tkánì
  • Mozek (pøedevším)

  Endokanabinoidy jsou vlastnì klíèem k endokanabinoidním receptorùm, které zase mají roli zámkù. Pøedávají informace o zmìnách v systému, aby si tìlo mohlo reakcí nehledì na vnìjší vlivy samo pomoci (dosažením homeostáze èi rovnováhy).

  Mezi oblasti receptorù endokanabinoidního systému patøí receptory CB1 a CB2, které na rùzné kanabinoidy rùznì reagují. CB1 receptory pøevládají v centrálním nervovém systému a jsou spojeny s následujícími benefity:

  • Modulace stresu a úzkosti
  • Zvýšená chu k jídlu
  • Snížená nevolnost
  • Rovnováha imunitního systému
  • Tlumení nádorù

  CB2 receptory se pøevážnì nacházejí na buòkách imunitního systému a zdá se, že dominují pøi boji se zánìty a poškozením tkánì. Nìkteré buòky dokonce mohou obsahovat oba typy tìchto receptorù, z nichž je každý zodpovìdný za jinou funkci.

  Existují dva druhy hlavních endokanabinoidù - 2-rrachidonoylglycerol (2-AG) a anandamid (AEA).

  2-AG je považován za plného agonistu obou CB1 i CB2 receptorù. To znamená, že se váže a aktivuje oba druhy receptorù pro stimulaci fyziologické reakce.

  Anandamid je považován za èásteèného agonistu obou receptorù, protože k vazbì a aktivaci receptorù není zcela zpùsobilý. Nespouští tedy tak silné fyziologické reakce (Parcher, Batkai, & Kunos, 2006).

  Jakmile se funkce odvozená z homeostáze vrátí do rovnováhy a endokanabinoidy již nejsou potøeba, tøetí èástí systému jsou trávící enzymy, které endokanabinoidy rozloží a degradují.

  Hydroláza amidu mastné kyseliny (FAAH) degraduje anandamid a monoacylglycerol lipáza (MAGL) rozkládá 2-AG. Odstranìním endokanabinoidù endokanabinoidní systém vrací molekulární signály a ukonèuje jakoukoliv fyziologickou aktivitu, kterou døíve stimuloval.

  Jak endokanabinoidní systém ovlivòuje naše zdraví?

  Jak endokanabinoidní systém ovlivòuje naše zdraví?

  Od objevení endokanabinoidního systému a jeho souèástí vìdci zjistili, že endokanabinoidní systém mùže terapeuticky sloužit k:

  • Snížení bolesti 
  • Boji s rakovinou 
  • Prevenci neurodegenerativních chorob 
  • Zlepšení celkového zdravotního stavu

  Výzkum naznaèuje, že endokanabinoidní systém pomáhá tìlu se zajištìním správné funkce imunitního a centrálního nervového systému. Hledání zpùsobù modulace aktivity endokanabinoidního systému otevírá cestu k neuvìøitelnì rùznorodému souboru chronických onemocnìní a poruch (Pacher a Kunos, 2013).

  Dùkazy napøíklad naznaèují, že stimulace kanabioidních receptorù mùže pomoci pøi mazání starých traumatických vzpomínek a mùže poskytovat klinické benefity v zánìtlivých chorobách mozku souvisejících s vìkem (Ruehle et al, 2012) (Marchalant, et al, 2008). Tento seznam také zahrnuje závažné choroby, jako je napøíklad Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a rakovina.

  Pamì

  Existují také dùkazy, že endokanabinoidní systém mùže pomáhat s mazáním starých vzpomínek (Ruehle et al, 2012). Zánik averzních vzpomínek je dùležitý pro pokrok pacientù s PTSD a pro kondicionování chování u pacientù s chronickou úzkostí. Zapomenutí bolestivých vzpomínek mùže vést k restartu jejich reakcí na stres a úzkost a vytvoøení reakcí pozitivnìjších.

  Chu k jídlu a váha

  Kanabis je známý pro své zvýšení chuti k jídlu. Protože se však endocannabinoidy používají internì pro kontrolu chuti k jídlu, lze inverzní agonisty receptoru CB1 použít k boji proti obezitì tím, že vypnou touhu tìla po jídle (Pagotto et al, 2005). Opaèného úèinku mùže být dosaženo stimulací chuti k jídlu u lidí trpících syndromem plýtvání, což jim mùže pomoci nabrat váhu (Kogan and Mechoulam, 2007).

  Endokanabinoidy také regulují metabolismus a pomáhají ovládat pøevod energie napøíè buòkami, èímž zajišují optimální využití konzumovaného jídla.

  Úzkost

  Díky konstantnímu vystavení stresu se v dnešním svìtì stal cyklus pøirozené úzkosti a fyzické reakce naprosto bìžným. Kanabinoidy ovlivòují glandulární reakci na dlouhodobý stres, což znamená, že endokanabinoidní systém ovlivòuje zpùsob, jakým lidé zvládají dlouhodobý stres a další spouštìèe úzkosti.

  Imunitní funkce a zánìty

  Endokanabinoidy navíc zlepšují správné imunitní funkce pro celkovì lepší zdravotní stav. Role, kterou hrají v imunitní homeostáze, brání spontánní aktivaci funkce imunitních bunìk, èímž pomáhají pøedcházet zánìtùm a možná i následným neurologickým onemocnìním (Pandey et al, 2009).

  Jak kanabinoidy z CBD oleje fungují s endokanabinoidním systémem?

  Vìdci objevují potenciální roli kanabinoidù z rostliny konopí pro podporu lidského systému. Tìmito kanabinoidy jsou napøíklad THC, kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a další.

  Kanabinoidy napodobují chování endokanabinoidù a reagují s kanabinoidními receptory pro posílení endokanabinoidního systému. Kanabinoidy reagují s kanabinoidními receptory, èímž se stimulují rùzné fyziologické reakce.

  THC je známá psychoaktivní slouèenina lékaøského konopí, která aktivuje receptory a vyvolává chemickou reakci. THC je považována za agonistu obou CB1 a CB2 receptorù, protože se na nì pøímo váže a aktivuje je. THC dává pøednost CB1 receptorùm, protože se do nich dobøe vleze a mùže tedy stimulovat silnou fyziologickou reakci.

  Reakce THC s CB1 receptory zpùsobuje všem známý stav, který marihuana navozuje. THC také pøímo aktivuje CB2 receptory, ale je v tomto pøípadì považováno na èásteèného agonistu, a tudíž nevyvolává silnou fyziologickou reakci.

  CBD zpùsobuje chemické zmìny blokováním receptorù. Má sklony k nízké afinitì obou CB1 a CB2 receptorù a pùsobí jako nepøímý antagonista agonistù. To znamená, že CBD do receptorù zcela nezapadá, neaktivuje je, ale brání dalším chemickým pøenašeèùm (napøíklad THC) se na nì navázat.

  Postupným poznáváním endokanabinoidního systému se také dostaneme k terapeutickému potenciálu aktivních slouèenin konopí (THC, CBD a CBN).

  Proè bych mìl kanabinoidy z CBD oleje dostat do svého tìla?

  Jednou z teorií o vztahu endokanabinoidního systému s naším celkovým zdravotním stavem je syndrom nedostatku endokanabinoidù (CECD), což je neschopnost lidského tìla generovat dostatek endokanabinoidù (Smith a Wagner, 2014). Tato teorie byla pùvodnì navrhnuta výzkumníkem E.B. Russo v roce 2004 pøedpokládal, že tento nedostatek by mohl být zárodkem mnoha autoimunitních chorob, vèetnì migrén, fibromyalgie a IBS (Russo, 2004).

  Modulací endokanabinoidního systému (Kaur, Ambwani, & Singh, 2016) by se možná nìkteré choroby a onemocnìní daly léèit. Patøí mezi nì:

  • Bolest
  • Zánìt
  • Roztroušená skleróza
  • Anorexie
  • Epilepsie
  • Rakovina
  • Glaukom
  • Obezita
  • Schizofrenie
  • Kardiovaskulární poruchy
  • Parkinsonova choroba
  • Huntingtonova choroba
  • Alzheimerova choroba
  • Tourettùv syndrom

  Jednou z hlavních pøekážek v pøijetí použití kanabisu a jeho aktivních kanabinoidù v léèbì jsou pochyby o jeho možném zneužití. Tento problém však nevyvstává v mnoha rùzných øešeních regulace endokanabinoidního systému:

  • Když se antagonista váže na receptor CB1.
  • Když je zmìnìna produkce èi pøenos endokanabinoidù.
  • Když je nepsychoaktivní agonista navázán na receptor CB2 - napøíklad CBD použito pro terapeutické úèinky (Pacher and Kunos, 2013).

  Fytokanabinoidy stejnì jako THC z kanabisu èi koncentrované CBD z konopí oèividnì ovlivòují endokanabinoidový systém. Bylo prokázáno, že nepsychoaktivní fytokanabinoidy z jiných rostlin a dokonce také slouèeniny jako terpeny a flavnoidy jsou receptory našeho endokanabinoidního systému registrovány.

  Malé dávky fytokanabinoidù mohou v tìle podpoøit pøirozený výskyt endokanabinoidù a jejich receptorù, což mùže mít za následek zlepšení citlivosti našeho pøirozeného systému s bìžnými kanabinoidovými doplòky.

  Abychom zcela pochopili vliv endokanabinoidního systému na náš celkový zdravotní stav, musí v této oblasti být ještì proveden podrobný výzkum. Je také nutné lépe pochopit, jak nahrazení pøirozené produkce našich kanabinoidù kanabinoidy extrahovanými z rostlin mùže v našich životech hrát terapeutickou roli. Podrobné poèáteèní studie ukazují skvìlý potenciál využití tohoto dùležitého systému na celkové zdraví pacientù.

  Našli jsme toto video, které ilustruje, jak by endokanabinoidní systém mohl být nápomocen pøi pochopení dùležitosti signalizaèního systému. 

  2. Jak CBD olej pùsobí na náš endokanabinoidní systém

  Jak CBD olej pùsobí na náš endokanabinoidní systém

  CBD si v souèasnosti díky svým potencionálním benefitùm získává na popularitì. Abychom lépe pochopili jak je CBD tak efektivní v prevenci nìkterých chorob, musíme nejprve pochopit lidský endokanabinoidový systém. Endokanabinoidový systém je místo, kde veškerá práce CBD probíhá. Tento systém je souèástí tìla, která je zodpovìdná za mnoho dùležitých procesù, vèetnì imunitního systému, centrální nervové soustavy, trávicího systému, pamìti a uèení. Endokanabinoidový systém spravuje a ovládá pøirozené reakce lidského tìla. Mùže se však vlivem externích zranìní èi indispozicí oslabit. Právì v tìchto pøípadech hraje CBD zásadní roli, protože funkce endokanabinoidního systému mùže posílit.

  Endogenní kanabinoidový systém (ECD) obsahuje množství bunìk a molekul, které jsou rozprostøené v tìle napøíè mozkem, pojivovou tkání, orgány, imunitními buòkami a žlázami. Výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém by mohl být ovlivnìn také externími kanabinoidy, jakým je napøíklad CBD. Dle Národního institutu pro zdraví mùže být endokanabinoidní systém manipulován externími zdroji (napø. CBD) pro léèbu mnoha lékaøských onemocnìní.

  Úèinky CBD na endokanabinoidní systém

  Endokanabinoidní systém se skládá z kanabinoidových receptorù, které jsou rozmístìny napøíè lidským tìlem. Kanabinoidový receptor CB1 pøevažuje v centrální nervové soustavì, zatímco kanabinoidový receptor CB2 se nachází pøevážnì v gastrointestinálním traktu, imunitních buòkách a periferním nervovém systému. Tyto receptory jsou zodpovìdné za správu mnoha funkcí lidského tìla, vèetnì imunitních funkcí, bolesti, spánku, nálad, pamìti, trávení, plodnosti a motoriky.

  Jedná se o pøirozenì se vyskytující kanabinoidy. Obèas se mùže stát, že je pøirozený kanabinoidní systém narušen a nechová se tak, jak by mìl. Zde pøichází na scénu CBD. CBD se ve skuteènosti neváže na receptory CB1 a CB2, ale stimuluje jejich funkce. Díky této interakci se receptory CB1 stanou v rùzných èástech tìla aktivnìjší a efektivnìjší. THC se váže na receptory a produkuje psychoaktivní prvky, zatímco CBD je prokazatelnì negativní alosterický modulátor receptoru CB1. To znamená, že CBD mùže tlumit psychotický potenciál THC modifikací receptoru CB1.

  Druhým hlavním kanabinoidovým receptorem je receptor CB2, který je zodpovìdný za mnoha funkcí a mimo jiné je zodpovìdný za vznik zánìtù. Aèkoliv má CBD pozitivní úèinky na receptor CB1 a stimulaci jeho funkcí, na receptor CB2 má funkci negativní. To znamená, že použitím CBD se snižuje efektivita receptoru CB2. Protizánìtlivé vlastnosti CBD jsou dùsledkem tohoto mechanismu. Výzkum však ukázal, že tento efekt je takøka zanedbatelný. Nìkteøí lidé se stále ptají, jak mùže mít CBD pozitivní úèinky na endokanabinoidní systém, když ovlivòuje receptor CB1 nepøímo a receptor CB2 dokonce velmi okrajovì. Úèinky CBD pochází právì z nepøímého efektu na endokanabinoidní systém a pleiotropy. Jedná se o potenciál ovlivnit mnoho rùzných procesù v tìle.

  Nepøímé úèinky CBD

  CBD má dva hlavní úèinky na endokanabinoidní systém: modifikuje aktivitu enzymù a proteinu a koncentraci anandamidu, což je pøirozenì se vyskytující kanabinoid.

  Obèas se zapomíná, že lidské tìlo obsahuje nejen receptory a neurotransmitery, ale také enzymy, které celý mechanizmus regulují. Endokanabinoidní systém disponuje klíèovým enzymem hydrolázou amidu mastné kyseliny (FAAH). FAAH je enzym, který rozkládá funkci anadamidu a oslabuje ji. CBD je známo jako inhibitor FAAH. To znamená, že CBD nedovoluje FAAH efektivnì pracovat a oslabuje ji, což znamená zvýšenou koncentraci anadamidu. Výsledkem je pozitivní dopad na endokanabinoidní systém. CBD neovlivòuje anadamid pøímo a je pouze slabým inhibitorem FAAH, takže nemùže být zcela zaøazen do systému enzymù.

  Dalším nepøímým úèinkem CBD je protein vázající mastné kyseliny (FABP). Tyto proteiny jsou odpovìdné za vazbu. V endokanabinoidním systému se FABP váže na synapse anadamidu a pøepravuje jej mimo synapse, kde je následnì rozložen nebo tráven FAAH. CBD tedy inhibituje vazbu FABP na anadamid. Jednodušeji øeèeno, pøitahuje FABP a efektivnì jej pøemisuje, což znamená snížený metabolismus anadamidu a zvýšené úèinky na systém.

  CBD také mùže mít na lidské tìlo další úèinky. CBD se napøíklad váže na receptor G-proteinù (TRPV-1), který zprostøedkovává tìlesnou teplotu a vnímání bolesti a zánìtù. CBD je použito pro aktivaci receptorù serotoninu a mùže také inhibitovat gen ID-1, který zpùsobuje rùzné druhy rakoviny.

  Zdravý endokanabinoidový systém spravuje a ovládá vnitøní procesy lidského tìla, ale má také úèinky na sociální chování èlovìka. Funguje jako most mezi myslí a tìlem - kanabinoidy ovlivòují vztahy èlovìka s jeho externím prostøedím. Správná funkce endokanabinoidního systému je pro zdravé tìlo a mysl stìžejní. Pokud je v lidském systému nedostatek kanabinoidù, CBD mùže být øešením tohoto problému.

  3. Jaká je optimální dávka CBD? 

  Optimální dávka cbd

  Tvrzení, že organické a bylinné ingredience se mohou požívat v neomezeném množství, protože jsou neškodné, je mylnou pøedstavou mnoha lidí, kteøí se rozhodli ignorovat varování mnoha lékaøských expertù. Obsah organických a pøírodních elementù v lécích èi produktech neznamená, že tyto výrobky nemají žádné vedlejší úèinky.

  Vše, a už se jedná o vìcí pøírodní èi umìle vytvoøené, má své vlastní výhody a nevýhody nízkého èi vysokého dávkování. Tyto výhody a nevýhody musí èlovìk pøed konzumací zvážit. Jako pøíklad mùžeme uvést vodu.

  Nemìli byste vypít 10 litrù vody, protože tím riskujete poškození mozku.

  Díky informaèním technologiím a rostoucímu povìdomí se mnoho lidí zaèalo radit s profesionály ohlednì užívání pøírodních složek, aby se ujistili o jejich možných úèincích. Mnoho lidí je však stále zmatených a je tøeba je informovat, dokud není pozdì.

  CBD je jednou z tìchto organických látek, které si bìhem nìkolika posledních let získaly popularitu.

  Nekoneèné benefity CBD mohou pomoci v léèbì mnoha chorob
  , díky èemuž je tato látka tak populární.

  Je tedy nutné pochopit dùležitost optimální dávky
  , aby se jeho uživatelé vyhnuli nežádoucím vedlejším úèinkùm.

  Co je to CBD a jaké jsou jeho benefity?

  CBD je zkratkou pro kanabidiol, který je pøirozenì produkován rostlinou konopí 

  Rostlina konopí obsahuje také další látky, které však nemají tak pozitivní úèinky na lidské tìlo jako CBD. CBD je známé pro svou užiteènost pøi léèbì mnoha rùzných onemocnìní, vèetnì chronických a jiných závažných chorob.

  Nejèastìji se konzumuje ve formì oleje, který je kombinací CBD ve smìsi s organickým (nejèastìji olivovým) olejem.

  Hlavním dùvodem pro rostoucí popularitu CBD je poèet
  zdravotních problémù, se kterými mùže pomoci. Níže je uvedeno nìkolik benefitù CBD, které podtrhují, jak efektivní mùže CBD pro lidské tìlo být.

  1. CBD pomáhá tìlu zbavit se chronických bolestí, které by se škodlivou léèbou léèily mìsíce a nìkdy i roky.
  2. CBD je známé svou efektivitou na narušené dušení
   stavy, mezi které patøí napøíklad deprese a úzkost.
  3. CBD je také v omezené míøe užiteèné v prevenci a léèbì rakoviny.
  4. Úèinky CBD jsou považovány za velmi užiteèné v léèbì
   komplikovaných neurologických poruch, mezi které patøí napøíklad Alzheimerova choroba, problémy se spaním,
   schizofrenie atd.
  5. CBD olej mùže také léèit závažné kožní problémy (ekzém), a to bez jakýchkoliv významných vedlejších úèinkù.
  6. CBD zatím léèí mnoho rùzných chronických onemocnìní, které
   této pøírodní látce pomohli získat popularitu, kterou si jistì
   zaslouží.

  CBD svým stálým uživatelùm nabízí možnost zdravého životního stylu. Všechny benefity CBD však mohou pøijít vniveè, pokud nejdou dodržovány instrukce o doporuèeném dávkování.

  Jakou roli hraje pøi léèbì dávkování?

  Jak jsme již uvedli výše, mnoho uživatelù CBD stále nemá dostateèné informace o jeho správném dávkování, které je k dosažení požadovaných úèinkù naprosto stìžejní. Existuje mnoho èlánkù, které poskytují základní informace o CBD, jeho benefitech a dalších aspektech, ale mnoho z nich nedisponuje dostateènými informacemi ohlednì jeho optimálního dávkování.

  Zde je nìkolik tipù pro nejlepší dávku CBD k léèbì nemocí.

  1. Tìlesná váha
   Stejnì jako u ostatních lékù je dávka CBD odvozená od tìlesné váhy pacienta. Dìje se tak proto, že každý èlovìk má rùznou kapacitu a úroveò tolerance na léky, a k dosažení efektivních úèinkù je tedy nutné tìlu poskytnout tu správnou dávku.

   Jedním pøístupem je napøíklad maximální dávka 6mg CBD na každých 5kg tìlesné váhy.
  1. Intenzita choroby

   Závažnost choroby také hraje pro správné dávkování CBD dùležitou roli. To znamená, že pokud pacient dlouhodobì trpí závažnou nemocí, dávka CBD bude relativnì vysoká, protože choroby s dlouhou historií musí být léèeny okamžitì.

   Podobnì je to s neurologickými a jinými mentálními poruchami, u kterých by se pacient mìl držet stejné filozofie. Je také nutné si pamatovat, že cokoliv v pøílišné kvantitì mùže jinak zdravé èásti tìla poškodit.
  1. Zaènìte s nízkou dávkou

   Toto je univerzální standard konzumace lékù - a už jsou pøírodní èi jiné než bylinné. Zaènìte s nízkou dávkou a postupnì ji zvyšujte. Osoba s prùmìrnou tìlesnou hmotností na svùj vìky by napøíklad mìla užit zhruba 50 mg CBD každý den.
   Tato dávka mùže být zvýšena, pokud se choroba v maximálním èasovém limitu nevyléèí. V tomto pøípadì mùžete dávku trochu zvýšit a užívat ji až dvakrát dennì.
  1. Vždy se poraïte s odborným lékaøem

   Poslední a hlavní dùležitou radou je užití CBD konzultovat s vaším odborným lékaøem, který s tímto pøírodním produktem má pozitivní zkušenosti.

   Ujistìte se tedy, že jste o všem dobøe informováni, abyste pøedešli jakémukoliv možnému neštìstí. Najít tu nejlepší dávku CBD není vùbec komplikované. Pro co nejlepší využití pøírodních prvkù v CBD oleji tak tak mùže dle výše uvedených informací uèinit i nevzdìlaná osoba.

  4. Proè by všichni mìli CBD olej užívat?

  Proè by všichni mìli CBD olej užívat?

  Použití CBD oleje již bylo pro své lékaøské benefity legalizováno v mnoha zemích. CBD olej však mùže být použit pouze pro lékaøské úèely, ne pro rekreaèní použití.

  Výzkumníci ukázali dùležitost CBD pøi údržbì normálních funkcí lidského tìla (funguje dokonce i na domácí mazlíèky). Všichni víme, že kanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v lidském tìle a jsou dùležité pro homeostázi. Právì to je dùvod, proè doktoøi navrhují užívání CBD oleje na každodenní bázi. Zde je nìkolik benefitù, které mùžete užíváním CBD oleje získat.

  Úleva od úzkosti

  Mnoho lidí trpí stresem, který následnì vede k pocitùm úzkosti. Bylo zjištìno, že mladí lidé trpí úzkostí kvùli stresu z práce, studia èi problémù ve vztazích. CBD olej vám mùže pomoci stresující podmínky pøekonat. Pomùže vám zklidnit se tak, abyste mohli nad øešením problému normálnì pøemýšlet, aniž byste se stresovali.

  Léèba chronické bolesti

  Jedním z hlavních benefitù CBD oleje je jeho potenciál léèit bolest. V CBD oleji existují urèité chemikálie, které se spojují s receptory bolesti v lidském tìle a tlumí je. Bylo zjištìno, že vìtšinì lidí trpící chronickou bolestí použití CBD oleje poskytlo znaènou úlevu. Pokud žádnými bolestmi netrpíte, CBD olej vám také mùže posloužit jako prevence.

  Zde je nìkolik problémù, proti kterým je CBD olej efektivní:

  1. Bolesti zad 
  2. Chronická bolest 
  3. Bolest spojená s artritidou

  Zastavuje bakteriální rùst

  Bylo zjištìno, že CBD olej má urèité antibakteriální vlastnosti. Pomùže vám regulovat rùst bakterií ve vašem tìle. Existuje nìkolik špatných bakterií, které napadají lidské tìlo a poškozují rovnováhu bìžných funkcí. Používáním CBD oleje tyto negativní úèinky bakterií budete moci ovládat. Je však dùležité dávat pozor na dávkování, protože pøíliš vysoká dávka by mohla vést k zániku dobrých bakterií, což by mohlo ovlivnit trávení a další dùležité tìlesné funkce.

  Zlepšení pamìti a koncentrace

  Lidé si mnoho let spojovali CBD s psychotickými úèinky „navození stavu“- Bylo však zjištìno, že hlavním dùvodem navození stavu je vysoká koncentrace THC. CBD extrahováno z konopí je èisté a neobsahuje žádné stopy THC. Právì to je dùvod, proè nebudete muset èelit žádným z následujících negativních úèinkù:

  1. Psychoaktivita
  2. Úzkost 
  3. Paranoia 
  4. Halucinace

  Vaše koncentrace nebude postižena. CBD naopak pomùže zlepšit vaši pamì, takže se nebudete nijak stresovat.

  Ovládání hladiny cukru v krvi

  Dùkazy prokázaly, že CBD mùže pomoci ovládat hladinu cukru v krvi, a to i u normálních jedincù. Hlavní rolí CBD je zachování homeostáze v lidském tìle. To znamená, že když se produkce glukózy v lidském tìle zvýší, zvýší se také citlivost vùèi inzulínu, díky èemuž se èlovìk nebude muset potýkat s vysokou hladinou cukru v krvi. CBD mùže být efektivní pro lidi trpící cukrovkou, protože zvyšuje spotøebu glukózy v tìle, aby se zachovala její bìžná úroveò.

  Zlepšený spánek

  CBD olej má mnoho benefitù pro lidi trpící insomnií a jinými problémy se spánkem. Existuje mnoho lidí, kteøí trpí spánkovými poruchami. Takoví lidé se stresují a jejich srdeèní frekvence se zvyšuje, což mùže vést k mnoha dalším zdravotním problémùm. Pokud èlovìk není schopen dopøát si poøádný spánek, je èasto letargický a frustrovaný. V tìchto pøípadech je také tìžší se koncentrovat na dùležité vìci. Tento problém však mùže být s pomocí CBD vyøešen. CBD pomáhá snížit hladinu stresu, takže se v noci budete moci dobøe vyspat. Pokud vaše tìlo bude dobøe odpoèinuté, nebudete se muset potýkat s žádnými negativními úèinky.

  Tlumení zánìtù

  CBD má urèité protizánìtlivé vlastnost, které pomáhají lidskému tìlu tlumit zánìty. Bolest je nejèastìji zpùsobená právì zánìtem. Tlumení zánìtu tedy také tlumí bolest. CBD je stejnì efektivní proti nádorovým buòkám. Pomáhá ovládat rùst nádorových bunìk u pacientù s rakovinou. Pravidelným užíváním CBD oleje se mohou snižovat šance pro výskyt rakoviny. Vìdci momentálnì hledají další dùkazy pro efektivitu CBD oleje v boji proti rakovinì.

  Zlepšuje imunitní systém

  CBD olej mùže zlepšovat imunitní systém lidského tìla. Imunitní systém se díky zachování všech bìžných funkcí lidského tìla a usmrcení bakterií rozvíjí. To znamená, že nebudete trpìt žádnými autoimunitními chorobami, které by mohly poškodit vnitøní orgány a další systémy vašeho tìla. CBD olej zlepšuje celkové zdraví lidského tìla. Je také velmi efektivní pro rùst kostí. Snižuje zhoršení kostí, zvyšuje jejich sílu a podnìcuje rùst.

  5. Opravdu CBD olej funguje?

  Opravdu CBD olej funguje

  Vìdci si po mnoho let mysleli, že CBD olej obsažený v rostlinách má terapeutická èinidla v aktivních formách, které však na lidské tìlo nemají žádné užiteèné úèinky. Výzkum však prokázal, že se mýlili.

  Ve výzkumu CBD došlo k zásadnímu prùlomù - zjistilo se, že CBD má na lidské tìlo ve skuteènosti mnoho pozitivních úèinkù. Existují desítky studií s dùkazy, že CBD olej mùže být použit pro léèbu závažných onemocnìní, mezi které patøí napøíklad:

  1. Úzkost 
  2. Schizofrenie 
  3. Rakovina 
  4. Srdeèní choroby 
  5. Mnoho dalších chorob

  Vìtšina výzkumù CBD v posledním desetiletí však byla zamìøena na léèbu epilepsie. Bìhem tìchto výzkumù bylo zjištìno, že tento produkt má mnoho zásadních zdravotních benefitù, které byly po celá léta ignorovány.

  Nejlepší vìcí na CBD olej jsou jeho terapeutické vlastnost, které jej mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péèe zpopularizovali. CBD je primární aktivní slouèenina, která s sebou nese veškeré benefity. Vyvstává však otázka: Opravdu CBD olej funguje?

  Opravdu CBD olej funguje?

  Endokanabinoidní systém (ESC) je speciální psychologický systém, který je dùležitý k údržbì lidského zdraví. Receptory endokanabinoidního systému interagují se systémy lidského tìla pro dosažení homeostázy. Možná se ptáte, k èemu je to vlastnì dobré. Zde je jednoduché vysvìtlení, které vám tento proces pomùže pochopit.

  1. V lidském tìle existují dva kanabinoidní receptory - CB1 a CB2. Tyto receptory pomáhají v lidském tìle monitorovat systémy zprostøedkování a posílání zpráv.
  2. Pokud je množství receptorù v lidském tìle vysoké, tyto receptory kontrolují, zda-li se lidským tìlem pøirozenì produkované kanabinoidy dostávají do požadovaných oblastí.
  3. Pokud však tìlo není v rovnováze, tyto receptory se snaží zachovat bìžné podmínky.
  4. Pokud je rovnováha v tìle vlivem stresu, úrazu èi zranìní narušena, naše tìlo potøebuje trochu pomoci. Zde pøichází na scénu CBD olej.
  5. CBD je kanabinoid obsažený v rostlinách, který se snadno váže na receptory lidského tìla.
  6. Pomáhá podporovat pøirozené hojení a rovnováhu k zajištìní vašeho zdraví.

  Výzkumy zjistily, že použití CBD získaného pøímo z rostliny konopí má pozitivní úèinky, protože má podobné chemické vlastnosti jako kanabinoidy, které se nachází v lidském tìle. TO je dùvodem, proè se CBD z rostlin extrahuje v podobnì CBD oleje. Jedná se totiž o jeho nejèistší a snadno použitelnou formu. Vìtšina lidí však chce vìdìt, jaké problémy vlastnì mùže CBD olej pomoci léèit. Zde je nìkolik pøíkladù, kdy mùže být CBD olej velmi efektivní.

  CBD olej na bolest

  Existuje mnoho lidí, kteøí trpí chronickými bolestmi. Vìtšina z nich trpí bolestmi zad, protože mají špatnì držení tìla, nebo tráví dlouhou dobu sezením. Bylo zjištìno, že CBD olej mùže s léèbou tìchto bolestí pomoci. V CBD oleji existují urèité chemikálie, které se spojují s receptory v mozku.

  CBD olej má protizánìtlivé protibolestivé úèinky. Spojení s receptory v mozku vysílá signál, který následnì snižuje zánìt v postižené oblasti. Jakmile je zánìt ztlumen, tlumí se také bolest. Stejným zpùsobem jsou posílány signály na tlumení bolesti. Bylo zjištìno, že lidé trpící chronickými bolestmi reagují na CBD olej pozitivnì.

  Uvolnìní bolesti spojené s artritidou

  Bolest spojená s artritidou již není spojována pouze se starými lidmi. Existuje mnoho mladých lidí, kteøí trpí bolestmi spojenými s artritidou. Pokud si všimnete, že jsou vaše klouby ráno ztuhlé a oteklé, existuje šance, že trpíte artritidou.

  Výzkum však prokázal, že CBD olej nanesený na postiženou oblast zmírní zánìt a sníží celkovou bolest. Pro léèbu artritidy CBD olejem nebyly zjištìny žádné vedlejší úèinky. Vìdci tyto pozitivní výsledky však i nadále zkoumají.

  Léèba rakoviny

  Hlavním dùvodem rakoviny v lidském tìle jsou zánìtlivé reakce, které vedou k vytvoøení volných radikálù. Výzkum odhalil, že CBD olej mùže pomoci snížit šanci výskytu rakovinových bunìk, protože zmíròuje zánìt a nakonec pøebírá kontrolu nad produkcí volných radikálù.

  Na pacientech trpících rakovinou byla provedena studie. Tato studie ukázala, že aplikace CBD oleje snižuje rùst nádorových bunìk. Bylo zjištìno, že CBD olej pomáhá se snížením nádorových bunìk v tìle. Vìdci nyní tvrdì pracují na nalezení dùkazù, které by prokázaly pozitivní úèinky CBD pro léèbu rakoviny. Tento revoluèní produkt se stane vùbec prvním efektivním lékem proti rakovinì. Nejlepší na tom je, že tento produkt bude efektivní a dostupný.

  Mnoho lidí, kteøí plánují CBD olej používat, však mají problémy najít jej v èisté podobì. Existuje mnoho spoleèností, které nepoužívají ty nejlepší extrakèní procesy, což je dùvodem nízké potence jejich CBD Olejù.

  Nemusíte se však bát, protože ve Formula Swiss máme k dispozici CBD olej té nejvyšší kvality. Náš olej je extrahován z organického konopí pomocí CO2, díky èemuž má vyšší koncentraci èistého CBD oleje, který je pro lokální bolest vysoce efektivní.

  6. Která vìková skupina by mìla CBD olej užívat? 

  Která vìková skupina by mìla CBD olej užívat

  Kanabinoidy jsou velmi dùležité pro zachování homeostáze v lidském tìle. Lidské tìlo pøirozenì produkuje kanabinoidy, které pomáhají s regulací jeho bìžných funkcí. Lidské tìlo zaèíná CBD produkovat již od narození. Existují však urèité zdravotní problémy, díky kterým se kanabinoidy neprodukují. Je také možné, že nerovnováha v tìle je tak vysoká, že pøirozenì produkované kanabinoidy nejsou dostateènì efektivní.

  To je dùvodem, proè nám èasto nezbývá nic jiného, než užit kanabinoidy produkované rostlinami konopí. O CBD z rostlin konopí se mnoho let myslelo, že má psychoaktivní úèinky a mohlo by tak být pro lidi trpící psychickými poruchami škodlivé. U mnoha pacientù však bylo prokázáno, že použití CBD oleje v urèitých dávkách mùže mít pozitivní úèinky. Výzkum ukázal, že CBD je pro lidské tìlo velmi efektivní.

  Lidé CBD pro rekreaèní úèinky používali mnoho let, protože pomáhá èlovìku relaxovat. Lékaøské úèinky CBD oleje jsou výraznìjší než ty rekreaèní. CBD olej mùže být použit pro léèby nìkterých psychických poruch, mezi které patøí napøíklad autismus a schizofrenie (èasto se vyskytující v raném vìku). Pro vìtšinu rodièù je použití CBD pro jejich dìti negativní. Proto by mnoho rodièù chtìlo vìdìt, od kolika let je vhodné CBD olej používat. Zde jsou veškeré informace, které vám na tuto otázku odpoví.

  Správný vìk pro konzumaci CBD

  Možná jste pøemýšleli nad tím, jestli pro použití CBD oleje existuje specifický vìkový požadavek. Žádný vìkový požadavek pro užití CBD neexistuje. Studie prokázaly, že CBD mùže být použito pro léèbu jak dìtí tak i dospìlých. Pokud vaše dítì trpí autismem, jeho stav mùžete použitím CBD zlepšit. Je však dùležité dát si pozor na správné dávkování. Dávkování pro dìti se od dávkování pro dospìlé liší. Proè je vlastnì dùležité zvolit správnou dávku CBD?

  Každý èlovìk disponuje jinými tìlesnými dispozicemi

  Èastou chybou vìtšiny uživatelù CBD oleje je domnìnka, že všichni lidé mají stejná tìla a mechanizmy v nich. Mìli byste si zapamatovat, že rychlost metabolismu se u každého èlovìka liší. Právì toto je dùvodem, proè mají nízké koncentrace CBD oleje u nìkterých jedincù skvìlé úèinky a u jiných zase takøka žádné. Dávkování CBD se také odvíjí od rùzných zdravotních stavù. Pokud se pøi užívání urèité dávky nedostavují kýžené úèinky, mùže to znamenat, že vaše tìlo má jiný metabolismus a bude tedy dávkování potøeba upravit.

  Dávejte pozor na koncentraci

  Pøed urèením dávkování CBD oleje je dùležité dát si pozor na koncentraci CBD v oleji. Pamatujte si, že na dnešním trhu je dostupných mnoho rùzných olejù s rùznými koncentracemi CBD, a to od 1mg až po nìkolik tisíc mg. Tato skuteènost se odvíjí od použité metody extrakce a èistoty extrahované látky. Vyšší koncentrace by mìly být použity pouze po souhlasu doktora. Pøedávkování totiž mùže mít závažné a tìžko kontrolovatelné vedlejší úèinky.

  Pokud plánujete použití CBD oleje pro léèbu, je dùležité použít èisté extrakty. Pouze takto dosáhnete požadovaných výsledkù. Pøed konzumací CBD se urèitì ohlednì dávkování poraïte se svým lékaøem.

  CBD olej nemá žádné zásadní vedlejší úèinky, tìmi drobnìjšími mùže být ospalost a nevolnost.

  7. Dùvody, proè nepociujete úèinky CBD

  Dùvody, proè nepociujete úèinky CBD

  CBD má mnoho benefitù, díky kterým lidé jeho užití zvažují. Používá se pro terapeutické i lékaøské ošetøení a disponuje prokazatelnì pozitivními úèinky v léèbì rùzných onemocnìní. Je dùležité pochopit, že CBD má na rùzné jedince rùzné úèinky. To je hlavním dùvodem, proè mnoho lidí nepovažuje CBD za tak užiteèné, jak tvrdí jiní. Pokud jste jedním z lidí, kteøí se koneènì rozhodli dát CBD šanci, ale kýžené úèinky jste prozatím nepocítili, mohlo se tak stát z nìkolika rùzných dùvodù.

  CBD se skládá z kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Má schopnost interagovat s pøirozenými receptory endokanabinoidního systému. Interakcí s receptory CB1 a CB2 CBD spravuje a posiluje veškeré funkce a procesy lidského tìla. Jak jsme již vidìli, existuje mnoho lidí, kteøí používají CBD, protože jim poskytuje úlevu od jejich špatných zdravotních stavù. Existují také jedinci, kteøí CBD nepovažují za tak efektivní, jak si pùvodnì mysleli.

  Pro rùzné úèinky CBD existuje mnoho dùvodù. Nìkolik z nich si teï uvedeme.

  Správné dávkování

  Jedním z nejvìtších faktorù pro úèinky CBD je jeho správné dávkování. Pokud neužíváte správnou dávku CBD, je ménì pravdìpodobné, že se dostaví jeho kýžené úèinky. Dávkování sice není výrobcem nijak doporuèené, avšak urèité zdroje doporuèují užívat 10 až 40 miligramù CBD každý den. Jiné zdroje zase uvádìjí 25 miligramù CBD dennì. Pøi urèování dávkování CBD je nutné si zapamatovat, že každá osoba je jiná a má svou specifickou biologii. Pokud tedy jedna urèitá dávka pro daného èlovìka funguje, neznamená to, že bude fungovat také pro vás. Zaènìte s pøimìøenou dávkou CBD, a pokud se kýžené úèinky nedostaví, dávku pomalu zvyšujte.

  Dejte tomu èas

  Dalším dùvodem, proè jste úèinky CBD nezaznamenali, mùže být, že jste tomuto druhu léèby nedali dostatek èasu. Aèkoliv mnoho lidí tvrdí, že se úèinky CBD do jejich života promítly ihned po zahájení jeho užívání, tato skuteènost nemusí nutnì platit pro všechny. CBD není lék, ale potravinový doplnìk, takže okamžité úèinky produkovat nemùže. Pro pocítìní benefitù CBD je potøeba tomuto typu léèby dopøát minimálnì dva až ètyøi týdny. Potenciální benefity a úèinky CBD vyžadují èas. Pokud ani po této dobì nepociujete žádné pozitivní úèinky, zkuste zvýšit dávkování a dopøejte vašemu tìlo dostatek èasu si na tuto novou dávku zvyknout.

  Vstøebání produktu

  Další vìcí, která mùže pozitivní úèinky CBD tlumit, je tìlesný tuk. Kanabinoidy jsou tuky pøitahovány. To znamená, že urèitá èást CBD je absorbována tuky, zatímco další èást se dostává do krevního obìhu.

  1. Pokud je 60% CBD absorbováno tuky, do krevního obìhu se dostane pouze 40%. Pokud je tuky absorbováno pouze 30%, do krevního obìhu se dostane 70%, èímž je šance na potenciální benefity vìtší.
  2. Tento výzkum je založen na vlastnostech kanabinoidù. V souèasnosti neexistují žádné studie na rychlost absorpce tukových bunìk.
  3. Pokud vám CBD nepøináší pozitivní úèinky, mohli byste tukovou absorpci vybalancovat zvýšením úrovnì pøijatého CBD. Dle studie z roku 2011 je denní dávka 1 500 mg považována za bezpeènou. 

  Kvalita CBD

  Kvalita CBD hraje pro jeho pozitivní úèinky také velkou roli. Na souèasném trhu existuje mnoho výrobkù, které obsahují CBD nízké kvality nebo nízké koncentrace. Existují incidenty, kdy si zákazníci stìžovali, že jimi zakoupený výrobek ve skuteènosti neobsahuje tolik CBD, kolik je uvedeno na jeho štítku. Pøed zakoupením CBD výrobkù je nutné se o nich dobøe informovat a nejlépe kupovat pouze takové výrobky, které byly ovìøeny nezávislou laboratoøí. Falešná reklama mùže vést ke koupi produktù, které neobsahují kvalitní CBD. Pro pozitivní úèinky CBD je nezbytné používat výrobek s kvalitním CBD.

  Izolát CBD a celospektrové CBD

  Pokud používáte izolát CBD a nezaregistrovali jste žádné úèinky, možná byste mìli pøejít na celospektrový CBD produkt. Takovéto produkty obsahují alespoò 113 dalších kanabinoidù a také další rostlinné komponenty, minerály, vitamíny a flavnoidy. Použitím celospektrového CBD se všechny kanabinoidy spojí a umocòují jeho potenciální úèinky. Tyto umocnìné potenciální úèinky pak mohou být pozitivnìjší, než samotný izolát CBD.

  CBD vám nenavozuje žádný stav

  Pokud jste doufali, že vám užití CBD navodí psychoaktivní stavy, jste na omylu. Používání CBD nevede k žádným psychoaktivním stavùm, jeho každodenní používání vám pouze uleví od symptomù rùzných nemocí a budete se díky nìmu cítit zdravìjší. CBD nedisponuje psychoaktivními vlastnostmi, které jsou za tyto stavy zodpovìdné.

  Pro dosažení pozitivních úèinkù CBD tyto faktory musíte vzít v potaz. Jedná se o faktory, které vedou k efektivním úèinkùm CBD. Pokud jakýkoliv z tìchto požadavkù není splnìn, produkt nebude zmínìné benefity poskytovat. Pro dosažení požadovaných úèinkù si také navíc budete muset vytvoøit z užívání CBD každodenní rutinu.

  8. Mohu užívat CBD olej v jídle a pití?

  Mohu užívat CBD olej v jídle a pití?

  CBD olej má mnoho zdravotních benefitù. CBD se èerpá z rostliny marihuany a má potenciál velmi lehce vyøešit rùzné zdravotní problémy. Je všeobecnì uznávaný pro své lékaøské benefity. Lidé z celého svìta tento úžasný olej používají kvùli jeho mnoha zdravotním benefitùm.

  Lidé jej používají z mnoha dùvodù. Mùže být použit pro léèbu chorob, mezi které patøí napøíklad artritida, rakovina, Parkinsonova choroba, Alzheimer, roztroušená skleróza, obezita, epilepsie a mnoho dalších. Díky svým protizánìtlivým vlastnostem se také používá jako lék na úlevu od bolesti. Kanabinoidy v CBD oleji jsou také pøíznivé pro léèbu rùzných psychických poruch, mezi které patøí napøíklad schizofrenie, insomnie, bipolární porucha, PTSD a mnoho dalších. Mùže být také použito pro snížení úrovnì úzkosti a deprese.

  Díky tìmto èetným benefitùm tento skvìlý olej dennì užívá mnoho lidí. O CBD oleji však stále existuje také mnoho mylných pøedstav. Dìje se tak hlavnì proto, že je extrahován z rostliny kanabisu, která je také známa pod názvem marihuana. Díky této skuteènosti má CBD u skupiny lidí špatnou reputaci. Jiní lidé zase pøi jeho používání zùstávají opatrní.

  Mùže být CBD podán orálnì?

  Mnoho poèáteèních uživatelù CBD oleje dìlí znaènému zmatení. Nerozumí totiž, jak konzumace CBD oleje probíhá. Chtìjí vìdìt, jestli je možné CBD olej konzumovat orálnì. Orální konzumace CBD oleje je velmi bezpeèná. CBD mùže být konzumováno s jídlem èi pitím. Orální konzumace CBD není nijak škodlivá. Mnoho lidí naopak CBD olej používá k pøípravì pokrmù. Existuje mnoho receptù, které používají CBD olej.

  Vaøení s CBD olejem

  Vaøení s CBD olejem v souèasnosti nabírá na popularitì. Jedná se o zábavnou a zajímavou formu konzumace CBD oleje pro jeho pozitivní zdravotní úèinky. Pokud se chystáte CBD olej použít na vaøení, mìli byste si pamatovat nìkolik vìcí.

  • Je vhodnìjší jej používat k pøípravì sladkých èi pikantních receptù

   Ve vašem receptu je vhodné použít ingredienci na bázi oleje. CBD koncentrát se totiž na takovouto ingredienci snadno naváže. Tuky jako ghí, máslo, sádlo èi jakýkoliv rostlinný èi oøechový olej budou pro váš recept fungovat skvìle. Tato ingredience se pro váš recept ukáže jako zásadní. Pokud tyto ingredience na bázi oleje použít nechcete, musíte CBD koncentrát zøedit ve vodce, rumu èi koòaku. Pamatujte si, že pivo a víno jsou na bázi vody. Nebudou tedy mít stejné úèinky.

   Vaše jídlo byste také mìli správnì dochutit vhodným množstvím koøení èi cukru. Pøi dochucování mìjte na pamìti, že kanabis má hoøkou chu. Této hoøké chuti se mùžete zbavit použitím dalšího koøení.
  • Dávejte pozor na teplotu

   Pøi vaøení s CBD olejem vždy dávejte pozor na teplotu. CBD olej se rychle vypaøuje pøi teplotách pøesahujících 160°C. Pøi vaøení s CBD olejem udržujte teplotní tlak co možná nejnižší. Zamezí to vypaøování CBD oleje a zachová se díky tomu pravá esence CBD.
  • Zaènìte zlehka

   Pokud s CBD olejem vaøíte poprvé, zaènìte s nižší dávkou. Je vždy vhodné zaèít pomalu. Použijte malou dávku CBD oleje. Mìli byste také jídla uvaøit ménì než obvykle. Pokud jste dosáhli požadovaných výsledkù, mùžete se pustit do odvážnìjších receptù.
  • Jídlo správnì uskladnìte

   Kanabinoidy obsažené v CBD oleji jsou extrémnì citlivé na teplo a svìtlo. Tuto skuteènost byste pøi uskladnìní potravin s CBD olejem mìli brát v potaz. Pokud nechcete snížit kvalitu vašeho CBD oleje, uskladnìte jej na chladném a temném místì.

  CBD olej s nápoji

  CBD olej také mùže být použit s nápoji a tekutinami. Mùžete použít takovou dávku, kterou potøebujete èi vyžadujete. Ideální kvantitou CBD oleje pro smíchání s tekutinami je plné kapátko. Takovéto množství CBD doporuèujeme použít ve smìsi s vlažnou èi studenou vodou a èajem. Mùžete jej také pøidat do džusu.

  Je vhodné CBD olej používat spoleènì s jídlem nebo na laèno?

  Nad otázkou, jestli je lepší CBD olej používat spoleènì s jídlem anebo na laèno, si spousta lidí láme hlavu. Chtìjí vìdìt, která z tìchto dvou možností je lepší. Vždy doporuèujeme CBD olej konzumovat spoleènì s jídlem. Konzumaci na laèno nedoporuèujeme; mùžete zaèít pociovat nevolnost èi závratì.

  CBD olej obsahuje aktivní ingredience, které musí být pro umocnìní jeho potencionální biologické dostupnosti konzumovány spoleènì s jídlem. Biologická dostupnost je pojem, který se používá k popisu tempa, kterým je látka do našeho systému vstøebána.

  Jednoduše øeèeno, CBD bude s jídlem pracovat rychleji než bez nìj. Konzumace CBD oleje èi CBD produktù spoleènì s jídlem zpùsobí, že tato látka ve vašem systému zùstane déle. Pokud ve vašem systému zùstane déle, bude vám poskytovat zesílené úèinky. Lékaøské benefity CBD oleje tak pocítíte mnohem silnìji. Udìlejte tedy rozumné rozhodnutí a konzumujte CBD olej spoleènì s jídlem.

  9. Závìr

  CBD olej má mnoho zdravotních benefitù. Není pro lidské tìlo nijak škodlivý. Pøi jeho používání a skladování buïte opatrní. Pro využití všech jeho pozitivních úèinkù používejte CBD olej každý den. Všimnete si mnoha pozitivních zdravotních zmìn.

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  16 srpen, 2019

  Zobrazit více
  CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

  CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

  V tomto článku vám popíšeme mnohé zdravotní benefity používání CBD pro vaše domácí mazlíčky a jak může CBD pomoci nejen domácím mazlíčkům, ale také jejich majitelům.

  1. Top 5 zdravotních benefitů CBD pro vaše domácí mazlíčky
  2. Jak může CBD olej pomoci s úzkostí vašeho domácího mazlíčka
  3. CBD a psi
  4. CBD a kočky
  5. CBD a koně
  6. CBD a myši
  7. Závěr

   

  1. ​Top 5 zdravotních benefitů CBD pro vaše domácí mazlíčky 

  Benefity cbd oleje pro domácí mazlíčky

  Kanabidiol (CBD) je jednou z aktivních složek rostliny konopí. Disponuje významnými léčivými vlastnostmi pro všechny savce. U majitelů domácích mazlíčků má široké využití v léčbě terapeutických či behaviorálních problémů - maligní bolesti, záněty, svalové křeče, záchvaty, neurologické poruchy a problémy se žaludkem, úzkost, předchozí zranění, temperament a problémy s pamětí. CBD může urychlit léčbu po operaci či po nemoci.

  Všichni obratlovci mají endokanabinoidní systém, který udržuje ostatní systémy v rovnováze. To znamená, že váš domácí mazlíček může čerpat výhody CBD stejně jako vy. Díky podobnostem ve struktuře těla lidí a některých savců se majitelé domácích mazlíčků rozhodli používat CBD produkty i pro své zvířecí přátele.

  Zde je seznam pěti nejvýznamnějších benefitů CBD pro domácí mazlíčky:

  Záchvaty

  Až 5% štěňat trpí záchvaty způsobenými různými skrytými stavy. Patří mezi ně například dědičné choroby ledvin a jater, poškození hlavy, mozková malignita a idiopatická epilepsie. Idiopatická epilepsie také ovlivňuje až 3% psů. Její příčina však zatím nebyla stanovena.

  Podle studie Evana C. Rosenberga, Richarda W. Tsiena, Benjamina J. Whalleye and Orrina Devinsky CBD postupně snižuje záchvaty až na nulu. Jeho interakce s endokanabinoidními receptory zabraňuje neurotoxicitě způsobené záchvaty.

  Bolest

  Zvířata mohou trpět bolestí kloubů, čehož si můžete všimnout, pokud se pohybují zpomaleně nebo ztrácejí chuť k jídlu. Předběžná data demonstrují, že spojení CBD s receptorem CB1 je instrumentální pro léčbu chronické bolesti například u psů a kočkovitých šelem. Použití CBD snižuje pocit trápení a uvolňuje tělo.

  Úzkost

  Úzkost může postihnout jak malé, tak velké domácí mazlíčky. Použití CBD pro domácí mazlíčky trpící úzkostí jim pomůže v napjatých situacích zůstat klidnými a zrychlí jejich reakce. CBD je v současnosti používáno řadou pacientů (lidských i zvířecích) jako forma alternativní léčby bez nežádoucích účinků. Přesvědčivý výzkum naznačuje, že „CBD má selektivní anxiolytický účinek“ a tvrdí, že „je spojené s významně sníženou subjektivní úzkostí“.

  Nevolnost

  Studie z roku 2011 naznačuje, že CBD má pozitivní efekt na zvířata také co se nevolnosti týče, a to díky interakci CBD s endokanabinoidními receptory bojujícími s tímto stavem.

  Rakovina

  Studie prokázaly, že CBD může zastavit růst rakovinových buněk. Navíc také pomáhá zvýšit efektivitu tradičních léků a neguje některé z vedlejších účinků těchto druhů léčby. (6)

  AVMA naznačuje, že CBD bylo pro léčbu různých zvířecích chorob. Mezi seznam těchto chorob a problémů patří bolest, podráždění, záchvaty, nádory a problémy s tím spojené, fobie, žaludeční problémy a nervozita. Různí majitelé začali pro léčbu svých zvířat používat CBD produkty, protože lépe pomáhají s uvolněním bolesti. Mezi pozitivní účinky této léčby patří zlepšení kvality života domácích mazlíčků, nabrání váhy, vitalita a zvýšená chuť k jídlu. 

  2. Jak může CBD olej pomoci s úzkostí vašeho domácího mazlíčka

  S účinky kanabidiolu a jak může být užitečný při léčbě mnoha nemocí a chorob jsme již seznámeni. Mnoho studií prokázalo, že CBD může být v různých situacích efektivní. Použití marihuany pro lékařské účely již bylo v mnoha zemích legalizováno - Uruguay, Kanada a 19 z 50 Spojených států amerických. 

  CBD a THC (tetrahydrokanabinol) jsou dva hlavní kanabinoidy obsažené v rostlině konopí. Zatímco CBD je nepsychoaktivní kanabinoid, THC je psychoaktivní. Vlastnosti THC jej činí kontroverzním v diskuzi o efektivitě a spolehlivosti CBD oleje jako léku.

  Nehledě na to, CBD a THC poskytují pro různé zdravotní problémy pacientům mnoho výhod.

  O zjištění efektů a vlastností CBD a THC bylo podstoupeno mnoho výzkumů a publikováno mnoho studií. CBD je například známé svými pozitivními vlastnosti v léčbě zánětů, cukrovky, nevolnosti a úzkosti.

  Díky jeho efektivnosti na zvířatech jej také pro léčbu onemocnění doporučuje mnoho vegetariánů. Ať už zvířata trpí stresem, úzkostí, bolestmi nebo fobiemi, CBD olej jim v tomto může pomoct - jedná se totiž o lék na všechny tyto problémy.

  Jak zjistím, jestli má můj mazlíček problémy?

  Pokud jste novým majitelem domácího mazlíčka a prozatím jeho potřebám vždy nerozumíte, pro pochopení jeho problémů existuje řešení. Pokud se váš mazlíček bojí blesků, bouřek, cizích lidí, nebo se při silném hluku schovává pod postel, možná trpí úzkostí. Není se však čeho bát, protože všichni domácí mazlíčci do určité míry trpí úzkostí nebo stresem stejně jako lidé.

  Co pro domácí mazlíčky znamená „úzkost“?

  Zvířata se se stresem a strachem vypořádávají velmi podobně jako my lidé. Existují dva druhy stavu úzkosti, které vaše domácí mazlíček může zažít - situační a behaviorální úzkost. Situační úzkost zahrnuje odpovědi a reakce jako odpověď na změnu v prostředí. Behaviorální úzkost zahrnuje úzkost způsobenou odloučením nebo rozšířenou agresí. Situační úzkost se léči a diagnostikuje relativně jednoduše, zatímco behaviorální úzkost vyžaduje pomoc lékařského profesionála.

  Sympytomy domácího mazlíčka trpícího úzkostí:

  Sympytomy domácího mazlíčka trpícího úzkostí

  Úroveň úzkosti či stresu vašeho domácího mazlíčka se může vyznačovat mnoha symptomy. Většina domácích mazlíčků se stane tvrdohlavými a hyperaktivními. Mezi tyto symptomy patří například šílené běhání, štěkání, supění, kňučení, chvění, vrtění, agrese nebo ztráta chuti k jídlu. Mezi vážnější symptomy patří rozšířené zornice, protispolečenské chování, pocit nesounáležitosti a močení na podlahu u psů, kteří jsou trénovaní chodit na záchod.

  CBD olej naštěstí může být u domácích mazlíčků mimo jiné použit také k léčbě situační úzkosti.

  Jak může CBD olej pomoci s úzkostí vašeho domácího mazlíčka?

  CBD je jedním z kanabinoidů obsažených v rostlině konopí. Jedná se o zcela neutrální substanci. CBD je nepsychoaktivní element, který po vstupu do těla reaguje s endokanabinoidním systémem a tlumí úzkost a stres.

  Endokanabinoidní systém byl objeven teprve nedávno a zatím není zcela prozkoumán. Co o něm však víme je to, že kanabinoidní receptory se nachází v mozku a v těle a jsou součástí centrální nervové soustavy (CNS). Když tělo uvolní endokanabinoidní chemikálie, nebo když jsou tyto chemikálie vstřebány z externích zdrojů, zlepšuje se schopnost těla uvolňovat serotonin, což je přírodní stabilizátor nálady. CBD olej je jednou metodou, jak tohoto výsledku dosáhnout.

  CBD reaguje s receptory CB1 a CB2 v mozku, aktivuje je a komunikuje s nimi. Toto má za následek uvolnění napětí a stresu ve zvířatech. Kanabinoidní receptory jsou pro zvířecí mozky endogenní a hrají hlavní roli při ovládaní jejich nálady, paměti, chuti k jídlu a vnímání bolesti. V mozku převládají kanabinoidní receptory typu CB1, zatímco v imunitním systému se nalézá více CB2 receptorů. Proto má CBD na mysl relaxační účinky a může u zvířat léčit záchvaty, bolest a artritidu. 

  Mnoho lidí se bojí dát CBD svým domácím mazlíčkům ze strachu, že by jim navodili psychoaktivní stav mysli a učinili je tak nekontrolovatelnými. Tyto účinky jsou však způsobeny THC, což je psychoaktivní kanabinoid rostliny konopí. CBD olej obvykle neobsahuje takřka žádné THC. Před použitím CBD oleje byste si však měli přečíst popis daného produktu.

  V roce 2015 španělští a američtí vědci přezkoumali studie o CBD a jeho účincích na tlumení úzkosti. Tyto studie zahrnovaly laboratorní experimenty na myších a krysách, a také klinické testy na lidech. Tyto studie odhalily, že CBD olej má speciální účinky proti úzkosti a může být užitečný pro tlumení úzkosti způsobené přílišným stresem a obsedantně-kompulzivního chování. Několik studií ukázalo, že CBD zvyšuje produkci nových buněk v hippocampu, což je část mozku, která hraje důležitou roli při vytváření vzpomínek (probíhají tam kognitivní procesy). Zrychlením vývoje nových buněk v této oblasti mozku může být CBD efektivní pro tlumení úzkosti.

  3. CBD a psi

  CBD a PSI

  Experimenty s CBD olejem již byly úspěšně provedeny na krysách, ale pro určení možných efektů na psy musí být proveden další výzkum. Příkladem experimentů je úleva od různých druhů epilepsie krys a antikonvulzivní účinky po aplikaci vysoké dávky CBD. Protože CBD pomáhá krysám a lidem, mohlo by být blahodárné i pro psy, protože psi spadají do stejné kategorie jako lidé - mezi savce. 

  CBD olej je známý svými pozitivními účinky na řadu problémů

  Ačkoliv to nebylo 100% prokázáno a je potřeba provést další testy, benefity CBD pro zvířata je nemožné přehlížet. CBD pomáhá s chronickými a těžkými bolestmi, křečemi, úzkostí a rakovinou, pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy, psychózami a epilepsií. CBD má také minimální vedlejší účinky, které pro lidské tělo nejsou tak škodlivé jako léky na předpis. Protože je CBD prokazatelně blahodárné pro lidi i krysy, formuje se nová skupina lidí, která tuto medicínu používá pro své domácí mazlíčky, mezi které patří také psi.

  Jak může být CBD pro mě a mého domácího mazlíčka užitečné?

  Cbd a můj pes

  Pokud váš pes trpí úzkostí vlivem odloučení a váš dům za vaší nepřítomnosti zcela zdevastuje, nebo trpí artritidou, rakovinovými nádory, problémy s pokožkou, záchvaty nebo neklidným žaludkem, CBD vám může pomoci. Veterináři pokračují ve výzkumu a mnoho z nich již léčbu CBD olejem doporučuje. 

  CBD má přírodní protizánětlivé účinky a je také perfektním lékem na tlumení bolesti. Může ulevit od bolesti psům trpícím artritidou, dysplazií kyčle, neuropatií a dalšími nervovými problémy, záněty akutní pankreatitidy a chronickými a střevními záněty. CBD také zastavuje produkci zánětlivých makrofágů a předchází zánětlivým onemocněním střev a kolitidě. Obnovuje běžnou pohyblivost střev a má antibiotické vlastnosti, díky čemuž zabíjí infekci Staphylococcus Aureus (MRSA).

  CBD je také velebeno jako silný antioxidant, pravděpodobně o dost silnější než vitamíny C a E. Snižuje produkci zánětlivých cytokinů, které způsobují alergie, hypersensitivitu a autoimunitu. Hlavní příčina autoimunitní choroby je dominance Th17, která je CBD olejem potlačena

  CBD olej také zvyšuje chuť k jídlu, snižuje nevolnost a zlepšuje kardiovaskulární zdraví. Pokud má vaše štěně problémy se srdcem, odmítá jíst, nebo se vždy cítí nepohodlně vlivem problémů s trávením, zkuste CBD olej. Váš pes může na tuto léčbu reagovat dobře a začít normálně jíst, necítit se špatně tak často a mít lepší výsledky srdeční kontroly při další návštěvě veterináře. Použití CBD bylo u psů spojeno také s lepším zdravím mozku.

  Se všemi těmito benefity vyvstávají otázky jako „Je tento produkt opravdu tak efektivní?“ nebo „Je CBD olej legální?. Před použitím CBD produktů pro vaše domácí mazlíčky vám doporučujeme navštívit lékařského profesionála. Měli byste se také seznámit s místními zákony ohledně konopných výrobků, protože byste se přece nechtěli dostat do problémů se zákonem jen proto, že jste chtěli pomoci svému štěňátku.

  Na co bych se měl dívat při výběru CBD produktů?

  Jedním z prvních pravidel při výběru CBD oleje pro domácí mazlíčky je nekupovat žádný produkt, který byste vy sami neužili. Vždy se ujistěte, že CBD olej, který používáte, je 100% organický a má nízký obsah THC. CBD olej často THC obsahuje, protože je nemožné jej bez THC extrahovat. Nesnažíte se vašemu psovi navodit psychoaktivní stav, ale snažíte se mu naopak pomoci, takže byste měli hledat výrobek s co nejnižším obsahem THC. Navození psychoaktivního stavu vašemu psovi může mít nepříznivé účinky a vést k úzkosti, paranoie a nepříjemným pocitům.

  Měl bych informovat svého veterináře?

  Je třeba zdůraznit, abyste svému psovi nic nedávalo, dokud se nejprve neporadíte se svým veterinářem. Váš veterinář bude vědět, co je pro vašeho domácího mazlíčka nejlepší. Pokud si váš veterinář nemyslí, že vašemu domácímu mazlíčkovi CBD produkty pomohou, zkuste se poradit ještě s někým dalším. Naslouchejte radám alespoň jednoho lékařského profesionála. Nechcete přece vašemu pejskovi ublížit jen proto, že jste léčbu zahájili ukvapeně.

  10 důvodů proč si váš pes zaslouží CBD každý den 

   V tomto článku se podíváme na 10 důvodů, proč byste měli zvážit podávání CBD vašemu psovi každý den.

  Také odpovíme na mylné představy spojené s touto přírodní bylinnou a řekneme si o nadějném výzkumu léčby CBD pro psy s různými zdravotními problémy.

  1. CBD není psychoaktivní

  CBD (kanabidiol) je sloučenina obsažená v kanabisu a konopí. THC (tetrahydrokanabinol) je sloučenina v těchto rostlinách také obsažená, která dodává marihuaně její psychoaktivní účinky. Většina CBD olejů neobsahuje skoro žádné THC a běžně pochází z konopí ne z marihuany. Ve zkratce - vašemu psovi z CBD oleje nebude navozen žádný psychoaktivní stav. CBD naopak poskytuje relaxační účinky bez intoxikace.

  2. CBD olej tlumí úzkost

  CBD olej tlumí úzkost

  Trpí váš pes úzkostí s odloučení či fobiemi z hluku? 

  CBD bylo rozsáhle testováno pro své účinky na stres a úzkost. Pro lidi má v tomto ohledu následující účinky:

  3. CBD může bojovat proti rakovině

  CBD a další látky obsažené v konopí a kanabisu mají na nádory destruktivní účinky. CBD také zastavuje růst rakovinových buněk a zvyšuje  smrt nádorových buněk.

  • CBD pomáhá buňkám imunitnímu systému zabít rakovinové buňky.
  • CBD zabíjí rakovinové buňky zablokováním jejich schopnosti produkovat energii.
  • Protinádorové vlastnosti CBD zpomalují a tlumí růst buněk gliomu.
  • CBD může pomoct zvýšit účinnost tradičních léčebných metod rakoviny.

  4. CBD může léčit záchvaty a epilepsii

  Odhaduje se, že až 5% psů trpí záchvaty.

  Většině psů se záchvaty jsou předepsány léky jako fenobarbital a bromid draselný. Tyto léky sice mohou pomoci s ovládáním záchvatů, ale pro játra a další orgány vašeho psa mohou být extrémně škodlivé. Tyto léky navíc ne vždy fungují.

  Studie prokázaly, že CBD funguje dobře na epilepsii odolnou vůči lékům. V jedné studii zaznamenalo 7 z 8 pacientů trpících epilepsií odolnou vůči lékům jednoznačné zlepšení po 4 až 5 měsících užívání CBD.

  Průzkum u dětí s epilepsií odolnou vůči lékům ukázal, že 84% dětí užívajících CBD zaznamenalo snížení výskytu záchvatů. 

  5. CBD ulevuje od bolesti

  CBD ulevuje od bolesti

  Kanabinoidy v CBD tak dobře ulevují od bolesti, že je vědci považují za novou třídu léků v léčbě chronických bolestí. Studie ukázaly, že CBD může být velmi efektivní na:

  6. CBD může pomoci proti zánětlivému onemocnění střev

  Studie na zvířatech ukázaly, že CBD může  zabránit kolitidě (IBD) a  obnovit běžnou pohyblivost střev u zánětlivých onemocnění střev.

  CBD má také  antibiotické vlastnosti, včetně Staphylococcus Aureus (MRSA).

  7. CBD tlumí chronický zánět a autoimunitní chorobu

  CBD snižuje produkci a uvolnění zánětlivých cytokinů, které způsobují alergie, hypersenzitivitu a autoimunitu. Může také potlačit  dominanci Th17, což je hlavní příčina autoimunitních chorob.

  CD také tlumí produkci zánětlivých makrofágů a tlumí chronické záněty.

  CBD je také navíc silný antioxidant, který je silnější než vitamíny C a E.

  8. CBD může chránit nervovou soustavu a pomáhat s neurodegenerativními chorobami

  Pro psy trpící degenerativní myelopatií nebo jinými problémy s páteří a nervy je CBD příslibem pozitivních účinků léčby. Pomáhá pacientům s  amyotrofní laterální sklerózou (ALS), Alzheimerem a Parkinsonovou chorobou ochranou mozkových buněk před toxicitou.

  U starších psů CBD chrání mozkové buňky před smrtí způsobenou volnými radikály a toxiny.

  9. CBD zvyšuje chuť k jídlu a pomáhá s nevolností

  Pokud váš pes nechce jíst, CBD by mu mohlo pomoci. Národní institut pro rakovinu uvádí, že CBD zvyšuje chuť k jídlu a pomáhá v boji proti rakovině.

  Zvířecí studie také prokazují, že CBD má pozitivní účinky na léčbu zvracení a nevolnost, a to i když jsou způsobené toxiny či drogami.

  10. CBD zlepšuje kardiovaskulární zdraví

  Dle výzkumu doktora Bassingthwaighte je CBD spojené se srdečním zdravím. Studie ukázaly, že CBD může snižovat poškození  krevních cév a nepravidelné srdeční frekvence, chránit krevní cévy před poškozením, rozšířit tepny a snížit srdeční frekvenci a krevní tlak v souvislosti se stresem a úzkostí.

  CBD olej pro psy je legální a bezpečný

  Nejvíce povzbuzujícím výsledkem mnoha studií účinků CBD je, že  CBD se zdá být bezpečné, a to i při dlouhodobě vysokých dávkách. Může snížit aktivitu jaterních enzymů používaných k trávení mnoha léků na předpis, takže pokud váš pes takové léky užívá, měli byste použití CBD konzultovat se svým veterinářem.

  CBD olej pro psy a další domácí mazlíčky je často odvozen od konopného oleje, takže takřka neobsahuje žádné THC.

  CBD olej může být pro vašeho psa pozitivní (někdy dokonce život zachraňující) bylinou. Více a více majitelů domácích mazlíčků a holistických veterinářů přitahují rozmanité pozitivní účinky CBD. Vedlejší účinky CBD jsou mírné a zvířata si na něm nevypracovávají závislost.

  Výběr dobrého CBD oleje pro vašeho psa

  Výběr cbd pro psa

  Ne všechny CBD oleje jsou totožné. Pokud si chcete vybrat kvalitní CBD olej, zde je seznam několika věcí, na které byste si měli dávat pozor:

  • Ujistěte se, že se jedná o produkt organický: Pokud není organický, váš CBD olej pravděpodobně obsahuje pesticidy, fungicidy, rozpouštědla a další škodlivé látky;
  • Nešetřete; Čím kvalitnější a čistší olej, tím dražší. Také se ujistěte, že váš CBD olej neobsahuje žádná aditiva a má slušnou koncentraci CBD;
  • Získejte jeho analýzu: Požádejte si o laboratorní analýzu obsahu CBD daného produktu. Mnoho CBD olejů má velmi nízký obsah CBD. Výrobce by vám měl poskytnout certifikovanou analýzu. Také se ujistěte, že produkt obsahuje méně než 0,2% nebo žádné THC.
  • Kupujte CBD pro domácí mazlíčky jako olejové kapky: Můžete si koupit CBD ve formě pamlsků, ale nejlepší formou je tinktura. Tímto způsobem můžete dávkování vašemu psovi odměřit kapku po kapce, a ujistit se tak o přesné dávce.

  S dávkováním CBD pro vašeho psa začněte pomalu, ale nenechte se odradit rozpornými důkazy o účincích CBD. CBD je rozsáhle zkoumáno a jeho výsledky jsou velmi slibné.

  Kolik CBD oleje mohu svému psovi dát?

  Co se dávkování léků pro domácí mazlíčky týče, nalezení správné dávky je velmi důležité. Příliš velká dávka může vést k závažným vedlejším účinkům či dokonce úmrtí. Proto by majitelé domácích mazlíčků neměli s dávkováním experimentovat a měli by radši konzultovat svého veterináře.

  Nedávný výzkum ukazuje, že CBD olej je pro domácí mazlíčky a obzvláště psy velmi efektivní. Pomáhá s produkcí hormonů, které naopak pomáhají s úlevou od bolesti a léčbou dalších fyzických i mentálních psích poruch. Tím vůbec nejlepším na CBD je, že nemá žádné psychotické účinky, což znamená, že se váš pes nebude muset vypořádávat s žádnými vedlejšími účinky.

  Správné množství CBD oleje je pro zdraví psa stěžejní. Zde vám tedy představujeme potřebné informace o dávkování CBD oleje a jeho použití.

  Proč používat CBD olej pro psy?

  Proč používat CBD olej pro psy

  Mnoho lidí si klade otázku, proč by měli svým domácím mazlíčkům dávat CBD olej. Běžnou mylnou představou je, že CBD olej je dobrý pouze pro lidi a pro zvířata je naopak škodlivý. My vás však můžeme ujistit, že CBD olej má mnoho fyzických i mentálních benefitů také pro vaše zvířecí přátele. Zde je několik z nich:

  Nevolnost a problémy s trávením

  Malá štěňata často trpí nevolností a problémy s trávením. Po přechodu vašeho štěněte ze stravy mléčné na pevné jídlo, jeho trávící systém potřebuje několik dní, aby si na nový typ stravy zvykl. Proto může být vaše štěně podrážděné a letargické S pomocí CBD oleje v tomto přechodu svému štěňátku pomůžete.

  Bolest svalů

  Jakmile vašemu štěněti začnete podávat CBD olej před spánkem, všimnete si, že se mu uleví od veškerých bolestí svalů a kloubů a bude se mu dobře spát. V tomto případě hraje CBD olej důležitou roli pro rychlou regeneraci.

  Systémová rovnováha

  Systémová rovnováha je častý problém, kterému musí štěňata čelit. Může být způsoben nevhodnou stravou nebo nedostatkem fyzické aktivity. Rychlost metabolismu psa je postižena a často s tím jdou ruku v ruce další zdravotní poruchy. Tento problém může být s pomocí CBD vyřešen. Všimnete si, že váš pes je schopen svou dietu kontrolovat, a že je aktivnější. Systémová rovnováha vašeho štěněte je pro jeho dlouhý a zdravý život velmi důležitá.

  Snížení stresu

  Stres nezažívají pouze lidé. Byli byste překvapeni, jak jednoduše jsou zvířata vystresována. Váš pozdní návrat domů nebo nenakrmení vašeho štěněte jsou pro vašeho psa stresující. CBD olej pomáhá udržet hladinu stresových hormonů v těle štěňat. Tímto způsobem můžete mít jakoukoliv stresovou situaci vašeho psa pod kontrolou. Je velmi důležité mít úroveň stresu vašeho štěněte pod kontrolou, protože pouze tehdy bude váš pes žít zdravý život.

  Dávkování CBD oleje pro vašeho psa

  Dávkování CBD oleje pro vašeho psa

  Předtím, než začnete vašemu psovi dávat CBD, je důležité znát požadované dávkování. Pouze takto si váš pes užije veškerých benefitů daného produktu. Zde je doporučené dávkování CBD oleje dle velikosti a váhy psa:

  • Malý pes do 10 kg by měl užívat 4-6 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.
  • Středně velký pes od 10 do 25 kg by měl užívat 8-12 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.
  • Velký pes o hmotnosti 25 kg a více by měl užívat 15 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.

  Jak vašemu psovi CBD olej podat

  Většina lidí si myslí, že smíchání kapek s jídlem pro psa je jednoduchým způsobem, jak léky do těla psa dostat. Pro požadované účinky CBD oleje to však není ideální aplikace. Kapky budete muset vašemu psovi aplikovat přímo.

  Všichni víme, že psi nejsou velkými fanoušky léků. Na začátku budete muset olej psovi do úst vnutit, protože jinak to prostě nepůjde. Během několika dnů si zvíře na olej pravděpodobně zvykne.

  Ujistěte se, že pro svého psa kupujete CBD olej té nejvyšší kvality. Pro čistý produkt by měl být CBD olej extrahován za použití té nejlepší metody. Existuje mnoho licencovaných prodejců, kteří prodávají CBD olej té nejvyšší kvality. Ujistěte se, že recenze a hodnocení daného prodejce je v pořádku a o jeho produktech a jejích účincích se informujte. Jakmile jste našli spolehlivý produkt, pro ty nejlepší účinky udržujte dávkování v normě.

  4. CBD a kočky

  CBD a kočky

  Na trhu s domácími mazlíčky a v médiích činí CBD poslední dobou velký rozruch. Každá stránka o CBD má sekci s CBD oleji a pamlsky pro zvířata. Co přesně ale CBD je a proč je pro vaše zvířata vlastně dobré?

  Benefity CBD

  Je známo, že CBD má pozitivní vliv na stavy, jako je silná a chronická bolest, ženské problémy, bolesti hlavy, žaludeční potíže, úzkost, problémy se spánkem, ztráta chuti k jídlu, rakovina, kožní a vlasové problémy. Ačkoliv tato tvrzení nebyla lékařskými výzkumy 100% potvrzena (FDA schválila další výzkum CBD oleje teprve nedávno), mnoho uživatelů CBD oleje si jeho benefity pochvaluje.

  Proč je CBD pouze doplňkem?

  Cbd je pouze doplněk

  CBD zatím není klasifikované jako lék, ale i přesto dosáhlo věcí, na které byla předtím medicína krátká. CBD je kanabinoid, který je extrahovaný z rostlin konopí a marihuany a poté přeměněn na olej. Mnoho lidí tento olej používá na různé lékařské problémy, a to i přesto, že zatím není schválený FDA. Doplněk nemusí být pro lékařské užití testován. CBD tedy může být použito pouze jako výživový doplněk. CBD a endokanabinoidní receptory existují v tělech některých zvířat.

  Po dokončení testování CBD jako lékařské látky budou mít CBD produkty pro zvířata na trhu obrovský potenciál. Uživatelé CBD potravinové doplňky však již zkoušejí na vlastní pěst. 

  Může CBD olej pomoci kočkám?

  CBD olej byl prozatím použit pro kočky trpící problémy s příjmem potravy, srstí, cukrovkou, úzkostí a nádory. Veterináři dokonce začali doporučovat použití CBD jako přírodního doplňku pro psy a kočky. Může sloužit k pomoci či prevenci velkého množství zdravotních problémů.

  Kočky a strava

  Co se stravy týče, kočky jsou obvykle velmi vybíravé Mnoho koček jí pouze konzervované či pouze čerstvé jídlo, zatímco jiné kočky jí pouze pevné jídlo a jiné se zase živí výhradně lovem myší či menších ptáků.

  Nejprve je důležité zmínit, že kočky nejsou stejné jako psy. Kočky jsou velmi vybíravé a každý den potřebují zkonzumovat určitý objem masa. Pokud jí málo, několik kapek CBD oleje přímo do jejich pusy a následující den do jejich jídla by jim mělo chuť k jídlu vrátit. Mimo problémy s příjmem potravy může CBD také použito na kočky s cukrovkou:

  Kočičí cukrovka

  Cbd olej pro kočičí cukrovku

  CBD olej může pomoci kočkám trpícím cukrovkou. CBD pomáhá s produkcí inzulínu a tlumí záněty. Ovlivňuje endokanabinoidy v kočičím endokanabinoidním systému. To pomáhá kočkám s cukrovkou, ale také jako prevence pro kočky, které cukrovkou netrpí.

  Srst a pokožka

  CBD může pomoci kočkám s problémy se srstí a pokožkou. Kočky často chodí ven a jsou tudíž náchylnější k takovýmto problémům. Tyto problémy mohou kočkami být snadno přeneseny i na lidi. CBD olej může pomoci s řešením problémů se srstí a pokožkou a olejovitá textura může navíc odpuzovat blechy.

  Úzkost, rakovina, nádory, dýchaní a břicho

  Některé kočky trpí závažnou úzkostí. CBD jim může pomoci zklidnit se. Při interním použití CBD také působí destruktivně na nádory a rakovinu. Což jsou společně s cukrovkou časté kočičí problémy. CBD může pomoci kočkám s problémy horních dýchacích cest a trávením. Kočky mohou podobně jako lidé těžit z pozitivních účinků CBD výživových doplňků. CBD má mnoho léčivých vlastností, které vaší kočce mohou pomoci. 

  Vedlejší účinky

  Ruku v ruce s používáním CBD jde také několik vedlejších účinků, které ale většinou pro kočkovité šelmy nejsou příliš negativní. CBD způsobuje ospalost a zvyšuje chuť k jídlu. Pokud vaše kočka trpí nadváhou, je velmi důležité při používání CBD také kontrolovat její stravu. Neměli byste vaší kočce dávat více CBD pouze proto, že to vyžadují. Obézní kočka není zdravá a nezáleží na tom, zda CBD požívá ve formě pamlsku či potravinového doplňku.

  CBD olej pro váš a vaši kočku

  CBD má mnoho benefitů a velmi málo vedlejších účinů a může tak být velmi pozitivní. Má preventivní i léčivé funkce a je obklopen mystičnem, které mnoho lidí od použití této skvělé látky odpuzuje.

  Před rozhodnutím o používání CBD oleje pro vaše domácí mazlíčky byste se měli vždy poradit s lékařským specialistou. Pokud vám váš veterinář dá k používání CBD zelenou, měli byste tyto produkty zkusit do jídelníčku vašich mazlíčků zařadit.  

  5. CBD a koně

  CBD a koně

  CBD má mnoho prokazatelných lékařských a rekreačních benefitů. Pomáhá s úlevou od různých druhů bolesti - od závažných a chronických bolestí až po ty mírné a bezprostřední. CBD je extrémní pomocí proti bolestí kloubů, jako je například fibromyalgie a artritida. Lidé však nad nejlepším této látky stále tápou.

  CBD může pomoci zvířatům, stejně jako může pomoci lidem. Koně nejsou výjimkou.

  Koně jsou náchylní k bolestem kloubů a svalů a poruchám, jakým je například artritida. Koně jsou navíc také náchylnější k úzkosti. Dalšími problémy mohou být trable s trávením. CBD může pomoci vyřešit všechny tyto problémy.

  Je můj kůň náchylný ke zdravotním problémům?

  Koně jsou zvířata, která po dosažení určitého věku často trpí zdravotními problémy.

  Například artritida je výsledkem nerovné distribuce jejich váhy - větší část tělesné váhy koňů je vepředu, což na jejich přední kopyta vyvíjí větší tlak a činí je tak náchylnější ke zranění, vymknutí a zlomeninám.

  Dalším častým problémem je laminitida, která způsobuje mnoho bolesti a může koně zmrzačit nebo dokonce zabít.

  V takovýchto případech CBD olej pro koně funguje stejně jako pro lidi. Tlumí zánět, což je vlastně hlavním zdrojem bolesti. Také pomáhá s otupěním nervových zakončení, která mohou být dalším zdrojem bolesti.

  Je úzkost u koně normální?

  Koně jsou nervózní zvířata, která se ze sebemenšího hluku či rychlého pohybu snadno vystraší. CBD jim v těchto náhlých reakcích může pomoci a bude tak chránit ostatní zvířata kolem.

  Koně v přítomnosti lidí většinou mají nasazeny chrániče očí, aby tyto náhlé úzkostlivé reakce neměli tak často. Pokud je koni podávána denní dávka CBD oleje, budou si moci užít jeho maximálních benefitů - budou klidnější a soustředěnější. Budou méně náchylní k chronickému stresu či jiným závažným problémům. Váš kůň může z CBD oleje benefitovat i pokud netrpí žádnými bolestmi nebo nervozitou.

  Můj kůň má problémy se žaludkem, může mu CBD pomoct?

  Mnoho koňů trpí problémy trávicího traktu, například špatným trávením, nadýmáním, pálením žáhy nebo závažnějšími problémy, jakými jsou například kolika nebo žaludeční vředy. Kanabinoidy jsou přirozenou součástí těla spojenou s tlumením zánětů v trávicím traktu. Pokud je jejich produkce v těle nedostatečná, mohou nastat komplikace. CBD může do systému dodat kanabinoidy a vyřešit tak mnoho zdravotních problémů.

  CBD olej může mít pozitivní účinky na koně, a to nejen externí aplikací, ale také tou interní. To znamená, že CBD je odpovědí na gastrointestinální problémy a problémy s obecným zdravím trávicího traktu koňů. Trávení a tlusté střevo nepatří k silným stránkám koňů, použití konopných doplňků tedy může být velmi nápomocné.

  Většina lidí nemá problém zaplatit cokoliv, co si léčba jejich domácích mazlíčků vyžaduje. CBD však může sloužit jako náhrada za léky a jiné doplňky. Stačí jen každý den přidat trochu oleje do koňského krmiva, nebo jej aplikovat pod koňský jazyk a váš kůň si tak bude moci užít všech benefitů CBD.

  Je CBD olej opravdu bezpečný?

  CBD olej je spolehlivou přírodní alternativou jiných výživových doplňků. Pomáhá s úlevou od bolesti a tlumením zánětů, které jsou nedílnou součástí aktivního života koňů. CBD olej může ve vašem koni znovu probudit hravost a zvýšit jeho chuť k jídlu, čímž přispívá k celkovému zlepšení spokojenosti a zdraví vašeho zvířete.

  Používání CBD oleje s sebou také přináší mnoho dalších fyzických i mentálních benefitů. Jedním z největších fyzických benefitů je pomoc trávicímu traktu. Přidáním pouhé trošky CBD oleje do stravy vašeho koně mu pomůžete udržet zdravou a vyrovnanou hladinu kanabinoidů v těle. Jeho tlusté střevo a trávicí trakt tedy budou v té nejlepší kondici.

  Může CBD olej opravdu mému koni pomoci?

  Kanabinoidy mohou koním pomoci v mnoha problémech. Je až neuvěřitelné, čeho všeho lze s pouhými několika kapkami CBD oleje denně dosáhnout.

  CBD olej má úžasné benefity jak pro vás, tak pro vašeho koně - pomůže růstu a zdraví vašeho koně, a to ať už se jedná o koně závodního, farmářského nebo domácího.

  6. CBD a myši

  Cbd pro myši

  CBD je vlastně považováno za ten nejlepší bylinný doplněk dostupný na současném trhu. Je o něm známo, že pozitivně působí na mnoho lidských problémů, jako je například úzkost, rakovina, vředy, PTSD, porucha spánku, porucha příjmu potravy, dermatofytózu a mnoho dalších kožních problémů. Jak se vlastně CBD začalo testovat? Jak mohou uživatelé CBD vědět, že se jedná o opravdu užitečnou látku?

  Je testování na zvířatech správné?

  Zkrátka řečeno: testy na zvířatech.

  Po pečlivém zkoumání sloučenin CBD a závěru, že CBD může být užitečné a ne škodlivé, začali vědci účinky CBD testovat na zvířatech, aby zjistili, jaké efekty může mít na lidi. Testy na zvířatech jsou prvním krokem k získání povolení pro testy na lidech. Pokud může látka fungovat na zvířata a neškodit jim, pravděpodobně bude schválena také pro testy na lidech, což je pro určení její užitečnosti nezbytné. Je nutno poznamenat, že látky s pozitivními účinky na zvířata nemusí nutně mít stejné účinky na lidi.

  Proč jsou ke zvířecím testům vždy používány krysy a myši?

  První zvířata, na kterých bylo CBD testováno, byly myši.

  Myši jsou druh zvířat, na kterých je testování povoleno. To vědcům umožňuje testovat jejich substance na krysách a myších předtím, než se přesunou k testům na dalších zvířatech a lidech.

  Jak dlouho se takto CBD testuje?

  Vědci testují efekty CBD a THC na myších a krysách již více než deset let. DEA a FDA nedávno začali spolupracovat a zmírnily zákony o CBD. Během následujícího roku se pravděpodobně povolí také testování CBD na lidech, což nevyhnutelně povede k jeho oficiální změně z potravinového doplňku na lék.

  Jak dopadly testy na myších?

  Testy CBD prokázaly, že tato látka má mnoho lékařských vlastností, které lidi ovlivňují stejně jako myši.

  Studie podstoupené v roce 2010 a 2012 prokázaly, že myši a krysy se po užití CBD ve stravě zklidnily a staly lehce letargickými. Studie z roku 2010 dala deseti myším CBD a deseti myším placebo. Deset myší, kterým bylo podáno CBD, byly v celkově zdravějším stavu než ty, kterým bylo dáno placebo.

  V podobné studii z roku 2012 bylo patnácti myším s rakovinovými nádory podáno CBD a dalším patnácti placebo. U myší, kterým bylo podáno CBD, vědci zaznamenali snížený počet růstu a vzniku určitých rakovinových buněk. CBD snížilo počet rakovinových nádorů, ale u myší se díky němu také zvýšila aktivita a chuť k jídlu. Toto dokazuje, že CBD může pomoci v boji proti různým rakovinovým nádorům také u lidí.

  Mohu CBD dát své myši či kryse?

  CBD můžete své myši či kryse dát v jejich krmivu či vodě. Může jim to pomoci cítit se lépe. Krysy a myši trpící například ztrátou vlasů, roztoči nebo prašivinou mohou také benefitovat z externího či interního užití CBD. Pokud vaše myš či krysa ztratila chuť k jídlu, pořádně nespí, nebo se necítí dobře a vypadá nešťastně, zkuste jí do jídla přidat trochu CBD oleje. Pokud se jejich stav během jednoho dne nezlepší, navštivte veterináře. Možná mají problém, který CBD nemůže vyléčit, nebo spolu s CBD potřebují další léky. Jak jsme již zmínili, pokud má váš domácí mazlíček jakékoliv závažné zdravotní problémy, měli byste vyhledat odbornou pomoc veterináře. Váš veterinář je tou jedinou osobou, která vám může kvalifikovaně poradit.

  7. Závěr

  CBD je pro domácí mazlíčky pozitivní, ne škodlivé.

  CBD je velmi užitečným doplňkem, který nemá mnoho škodlivých vedlejších účinků. Nejhorší věcí, která se může stát, je zvýšená chuť k jídlu a únava. CBD může být kromě lidí užitečné také pro myši a krysy. Před podáním jakéhokoliv CBD produktu vaším hlodavcům se však ujistěte, že je použití tohoto doplňku ve vaší zemi povoleno a konzultujte také specialistu. Pokud jste tak učinili a k použití CBD jste dostali svolení, z CBD produktů můžete společně s vašimi domácími mazlíčky benefitovat i vy sami.

  Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

  16 srpen, 2019

  Zobrazit více
  Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

  Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

  V marihuanì se nalézá mnoho rùzných slouèenin, které hrají rùzné role. Terpeny napøíklad mají na starost chu a aroma. Chlorofyl v listech zase rostlinám poskytuje jejich zelenou barvu. Nejdùležitìjšími slouèeninami ze všech jsou však rùzné kanabinoidy. A v tomto èlánku se dozvíte více o jejich benefitech, potenciálu a lékaøském èi rekreaèním použití. 

  Kanabinoidy jsou aktivní slouèenina v rostlinì konopí, které konopí dodávají jeho lékaøské a rekreaèní vlastnosti. Možná jste již slyšeli o hlavních kanabinoidech - kanabidiolu (CBD) a tetrahydrokanabinolu (THC), ale existuje také mnoho dalších kanabinoidù, které jsou stejnì dùležité.

  Obsah:

  1. Co jsou to kanabinoidy?
  2. Co jsou to fytokanabinoidy?
  3. Co je to THC?
  4. Co je to CBD?
  5. Co je to CBN?
  6. Co je to CBC?
  7. Co je to CBG?
  8. Co je to 2-AG?
  9. Co je to Anandamid?
  10. Závìr

  1. Co jsou to kanabinoidy?

  Co jsou to kanabinoidy

  V rostlinì konopí se mùže nalézat až 113 rùzných kanabinoidù. Nejvíce studovanými z tìchto kanabinoidù jsou CBD a THC. Kanabinoidy v rostlinì marihuany jsou uloženy v jejích trichomech nebo krystalech. Právì trichomy v pupenech konopí dodávají této rostlinì její specifický lesk. Vìtšina pìstitelù se zamìøuje na pìstování odrùd konopí s vysokým obsahem THC. THC je zodpovìdné za euforický stav, do kterého se po konzumaci marihuany dostanete. Dalším hlavním kanabinoidem je CBD. CBD nemá žádné psychoaktivní úèinky a v mnoha zemích na svìtì je legální. Dalšími zajímavými kanabinoidy jsou také kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC).

  Endokanabinoidní systém a jak funguje

  jak funguje endokanabinoidní systém

  Endokanabinoidy jsou kanabinoidy, které lidské tìlo pøirozenì produkuje. Pojem „endo“ je zkratka pro endogenní, což znamená pocházející z lidského tìla. Aèkoliv mají podobné úèinky a vlastnosti, endogenní kanabinoidy se však od kanabinoidù v rostlinì konopí liší. Reagují se stejnými cestami v tìle, mozkem a centrální nervovou soustavou. Tìmto cestám se øíká receptory. Nejvíce studovanými endokanabinoidy jsou anandamid a 2-AG. Dalšími endokanabinoidy jsou Noladin Ether, Virodhamin. Všechny tyto endokanabinoidy jsou zodpovìdné za udržování rovnováhy tìla.

  Endokanabinoidní systém tvoøí kanabinoidy a kanabinoidní receptory. Kanabinoidy jsou jako klíèe. Vážou se na kanabinoidový receptor, odemykají jej a mìní funkci bunìk. Tyto zmìny vedou v lidském tìle k rùzným úèinkùm. Po konzumaci konopí slouèeniny THC a CBD vstoupí do endokanabinoidního systému a vážou se na kanabinoidové receptory. Existují dva typy kanabinoidových receptorù - CB1 a CB2 Vìtšina CB1 receptorù, na které se váže THC, se nachází v mozku. Na druhou stranu CB2 receptory, na které se váže CBD, jsou rozprostøeny po celém tìle

  Jaké jsou hlavní kanabinoidy?

  Hlavní kanabinoidy

  Existují dva hlavní typy kanabinoidù Endogenní kanabinoidy produkované pøirozenì v našich tìlech a exogenní kanabinoidy, které jsou díky svému rostlinnému pùvodu také známé jako fytokanabinoidy.

  • Tetrahydrokanabinol (THC)
   Tento kanabinoid je nejèastìji spojován s marihuanou. V marihuanì se mùže nalézat v koncentracích až 30-40%.
  • Kanabidiol (CBD)
   Dalším hlavním kanabinoidem marihuany je CBD. Nemá žádné psychoaktivní vlastnosti a ve skuteènosti snižuje úèinky THC.
  • Kanabinol (CBN)
   Kanabinol není rostlinou konopí produkován - je výsledkem nesprávného skladování THC. Jakmile je THC vystaveno pøílišnému svìtlu èi teplu, jeho chemická struktura se mìní a stává se z nìj CBN.
  • Kanabichromen (CBC)
   CBD se po THC èasto objevuje jako druhý pøevládající kanabinoid. Stejnì jako CBD se CBC neváže na CB1 receptory v mozku, takže nemá žádné psychoaktivní úèinky.
  • Kanabigerol (CBG)
   CBG skrze enzymatický proces pùsobí jako základ pro další kanabinoidy v marihuanì.
  • 2-Arachidonoylglycerol (2-AG)
   2-Arachidonoylglycerol je endokanabinoid, který aktivuje CB1 receptory v lidském mozku. 2-Arachidonoylglycerol je také produkován lidským tìlem a poté stráven.
  • Anandamid
   Anandamid je dalším kanabinoidem, který se nalézá v lidském tìle. Mnoho vìdcù vìøí, že právì tento endokanabinoid je zodpovìdný za vysokou hladinu adrenalinu po cvièení. Hraje hlavní roli, co se týèe nálad a našich pocitù.

  Kanabinoidy jsou rozmanitou skupinou molekul. Sdílí spoleèné charakterové rysy. Endokanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v našich tìlech a reagují s endokanabinoidním systémem (vážou se na CB1 a CB2 receptory). Tyto interakce produkují rùzné reakce, které mohou mít na naše zdraví pozitivní vliv. 

  2. Co jsou to fytokanabinoidy?

  Co jsou to fytokanabinoidy

  Fytokanabinoidy jsou kanabinoidy, které se nachází v kanabisu i konopí. Ve vìdecké komunitì existuje velké hnutí ve prospìch léèivých vlastností fytokanabinoidù. Mnoho zemí na svìtì zaèalo o konopí a jeho použití živì diskutovat.

  Aèkoliv je marihuana pro své lékaøské úèinky velebena již celá staletí, na zaèátku 20. Století byla mnoha vládami klasifikována jako látka narkotická. Teprve nedávno se zemì zaèaly zajímat také o její benefity.

  Populárními kanabinoidy jsou(THC), a kanabidiol(CBD). Veškeré kanabinoidy produkované rostlina jsou známé pod pojmem fytokanabinoidy.

  Nìkteøí výzkumníci vìøí, že dieta založená na konopí našim pøedkùm pøed desítkami tisíc let umožnila vyvinout dnešní složitý endokanabinoidní systém.

  Níže je uvedeno nìkolik fytokanabinoidù a jejich interakce s naším endokanabinoidním systémem:

  Kannabigerol (CBG)

  CBG je považován za pøedchùdce vìtšiny ostatních fytokanabinoidù. Považuje se za látku s mnoha rùznými terapeutickými vlastnostmi, která mùže být na neuropatickou bolest efektivnìjší než CBD. Enzymy v trichomech mìní CBG na jeden ze 112 dalších kanabinoidù v rostlinì konopí. Po tomto procesu v dospìlé rostlinì zbývá CBG velmi málo - vìtšinou ménì než 1%. O CBG si mùžete pøeèíst více zde.

  Kanabidivarin (CBDV)

  CBDV je dalším nepsychoaktivním kanabinoidem. Jedná se o analog CBD, který je místo 5-karbonových molekul (pentyl) složený z 3-karbonových molekul (propyl). CBDV sdílí mnoho charakteristik s CBD a momentálnì se zkoumají jeho antikonvulzivní úèinky.

  Kanabidiol (CBD)

  Jeden ze známých fytokanabinodù je CBD, které má nejvìtší potenciál pro terapeutické využití. Momentálnì se jedná také o jeden z nejstudovanìjších fytokanabinoidù. Je nepsychoaktivní, takže vám na rozdíl od THC nenavodí žádný stav. Díky této vlastnosti jej mùžete koupit a vlastnit v mnoha zemích na svìtì. V souèasnosti se používá pro léèbu mnoha rùzných chorob. CBD se používá jako látka antikonvulzivní, imunostimulaèní, antidepresivní, antioxidaèní, protinádorová, antipsychotická, protizánìtlivá, anxiolytická a proti nespavosti.

  Tetrahydrokanabinol (THC)

  THC je pravdìpodobnì tím nejznámìjším fytokanabinoidem ze všech! Když je vám po konzumaci marihuany navozen stav, je to právì THC, které na vás má takové úèinky. Jakmile se THC naváže na CB1 receptory v mozku, stimuluje uvolnìní endokanabinoidù, které regulují vaši náladu a chu k jídlu. THC je také silným protizánìtlivým lékem s úèinkem více než dvacetkrát silnìjším než aspirin. Psychoaktivní úèinky THC vedly k jeho klasifikaci jako narkotikum. O THC si mùžete pøeèíst více zde.

  Kanabichromen (CBC)

  CBC je dalším terapeutickým fytokanabinoidem v konopí. Je mnohými považován za nejsilnìjší protirakovinný kanabinoid. CBC se váže na CB2 receptory v buòkách nádorù. Z této interakce se produkují antigeny. Dalším zajímavým faktem o CBC je, že je to jediný fytokanabinoid, o kterém se vìøí, že stimuluje rùst mozkových bunìk. Až do 90 let minulého století se nevìøilo, že je nìco takového vùbec možné! Tato domnìnka je palivem pro výzkum CBC jako léèebnou pomùcku proti Alzheimerovi.

  Fytokanabinoidy v našem endokanabinoidovém systému hrají dùležitou roli, ale jejich výzkum je díky kriminalizaci v minulém století stále ve své rané fázi. Ruku v ruce s legalizací konopí a její rekvalifikací pro lékaøské úèinky jde také další výzkum a rùzné studie.

  3. Co je to THC?

  Co je to THC

  Je dùležité si pamatovat, že konopí se skládá z více než sta rùzných chemických slouèenin. Tyto slouèeniny se nazývají kanabinoidy. Vážou se na receptory v endokanabinoidním systému našeho tìla. Tyto interakce v našich tìlech produkují rùzné reakce.

  Kanabinoidy jsou sekundárními metabolity. To znamená, že se na rùstu rostlin konopí nijak nepodílejí. Fungují naopak jako imunitní systém, který rostlinu chrání pøed škùdci, parazity a predátory.

  Nejjednodušším zpùsobem pro pochopení endokanabinoidního systému je pøedstavit si receptory rozptýlené po lidském tìle jako zámky a kanabinoidy jako klíèe k tìmto zámkùm. Když se kanabinoidy navážou na správné zámky, chemická reakce tyto zámky odemkne.

  THC neboli tetrahydrokanabinol je slouèenina v konopí èi marihuanì, která je zodpovìdná za vysokou úroveò stimulace lidského mozku. Izraelský chemik Raphael Mechoulam byl prvním èlovìkem, který izoloval a syntetizoval THC z libanonského hašiše v roce 1964. Jeho práce vedla k objevení dalších kanabinoidù a také podnítila výzkum endokanabinoidù a jejich receptorù. Možná budete pøekvapeni faktem, že naše tìlo produkuje endokanabinoidy pøirozenì. Nemusíte marihuanu ani kouøit!

  THC se váže na receptory v našem mozku a centrální nervový systém, èímž vytváøí chemickou reakci, která na mnoho lidí pùsobí psychoaktivnì a navozuje jim stav. Existuje také mnoho dalších reakcí, kterým vìdci teprve teï zaèínají rozumìt.

  Pøi vaší první zkušenosti s THC je dùležité jít na vìc pomalu. Na nìkteré lidi mùže mít THC relaxaèní a uklidòující úèinky, zatímco jiní lidé mohou zase pociovat úzkost a paranoiu. Dalším zajímavým faktem je, že CBD (další kanabinoid v konopí) mùže pomoci snížit úèinky THC. Rùzné odrùdy konopí mají rùzné úèinky, takže je dùležité jít na vìc pomalu, než zcela porozumíte reakcím vašeho tìla.

  Úèinky THC

  Úèinky THC

  Mezi nìkteré z krátkodobých úèinkù požití THC mùže patøit:

  • Euforie
  • Relaxace
  • Sedace
  • Úleva od bolesti
  • Poškození pamìti
  • Energie
  • Hlad
  • Ospalost
  • Zvýšená srdeèní frekvence
  • Sucho v puse
  • Èervené oèi
  • Zpomalené vnímání èasu
  • Smích
  • Závra
  • Pocity tìžkosti èi nutnost si lehnout
  • Úzkost/paranoia

  THC má mnoho lékaøských benefitù, které jsou teprve teï zkoumány. Zdravotní benefity konopí jsou nyní zkoumány stovkami rùzných studií. Vzestup popularity konopí a jeho legalizace pro lékaøské použití podnítili inovaci napøíè zdravotnickým a farmaceutickým prùmyslem.

  Zdravotní benefity THC

  Zdravotní benefity THC

  Existuje nìkolik zdravotních stavù, k jejichž léèbì mùže být THC odpovìdí:

  • PTSD
  • Neuropatická a chronická bolest
  • Insomnie
  • Nevolnost
  • Zánìt
  • Artritida
  • Migrény
  • Rakovina
  • Crohnova nemoc
  • Fibromyalgie
  • Alzheimerova choroba
  • Roztroušená skleróza
  • Glaukom
  • ADHD
  • Spánková apnoe
  • Ztráta chuti k jídlu

  4. Co je to CBD?

  CBD neboli kanabidiol je extrahován z rostlin konopí èi marihuany. Jedná se o jeden z nejdùležitìjších kanabinoidù v rostlinì konopí. Není jako THC - nemá psychoaktivní úèinky.

  CBD vám nenavodí žádný stav

  Jediným, co mají CBD a THC spoleèné, je to, že se jedná o kanabinoidy, které se vážou na receptory v mozku. Jsou pøirozenì produkovány lidským tìlem, což z nich dìlá souèást endokanabinoidního systému. Pomáhá zachovat mnoho rùzných druhù fyziologických procesù. Tyto receptory se pøirozenì nacházejí v nervovém a imunitním systému našeho tìla. Jakmile CBD reaguje s tìmito receptory, dostaví se dané úèinky.

  CBD mùže dokonce kontrolovat negativnìjší úèinky THC, jako jsou napøíklad pocity úzkosti èi paranoia. Právì proto uživatelé marihuany s THC preferují takové odrùdy, které mají spolehlivý pomìr CBD a THC. Pomáhá regulovat úèinky THC na naše tìlo a mysl. 

  K èemu je CBD dobré?

  Pøed zabøednutím do dalších detailù je dùležité se zamìøit na to, k èemu je tato malá a silná slouèenina užiteèná. CBD v poslední dobì dominuje konverzacím souvisejícím s aplikacemi konopí a CBD v lékaøské oblasti. To však neznamená, že si jej neváží i rekreaèní uživatelé. CBD disponuje nìkolika unikátními vlastnostmi, které z nìj mohou udìlat dùležitou souèást naší denní rutiny. Použití CBD v pøírodní formì snižuje stres a bolest. Mùže pomoci našemu tìlu relaxovat a cítit se pohodlnì uvolnìním receptorù v centrální nervové soustavì. 

  5. Co je to CBN?

  Co je to CBN

  Chcete se dozvìdìt více o ménì známých kanabinoidech jako CBN? Pojïme si tedy nìco o CBD a jeho lékaøských benefitech povìdìt.

  V rostlinì konopí se nachází zhruba 113 rùzných kanabinoidù a všechny z nich mohou hrát v našem endokanabinoidním systému a pro naše zdraví dùležitou roli. Jako tetrahydrokanabinol(THC), akanabidiol(CBD), kanabinol (CBN) je jedním z tìchto 113 kanabinoidù. Vlastnosti CBN jsou podobné vlastnostem CBD, protože CBN na lidský mozek nemá žádné psychoaktivní úèinky. Pokud je tedy vaším cílem navození psychoaktivního stavu, CBN pro vás nebude tou správnou volbou. CBD má nicménì další velmi zajímavé a potenciálnì život-mìnící benefity.

  CBD se ve vyšší koncentraci èasto nalézá ve starších rostlinách konopí. THC je pøi stárnutí èi vystavení kyslíku mìnìno na CBN. Pokud se tedy o vaši rostlinu konopí nebudete nìkolik mìsícù èi rokù starat, je velmi pravdìpodobné, že THC se v ní zmìnilo na CBN.

  Mezi benefity, které vìdci a výzkumníci o CBN zjistili, patøí:

  Zvýšená úroveò anandamidu v tìle

  • Úleva od bolesti
  • Podpora rùstu kostních bunìk
  • Proti nespavosti
  • Proti zánìtùm
  • Proti bakteriím
  • Stimulant chuti k jídlu
  • Antikonvulzivní

  Jedním z nejnadìjnìjších aspektù CBN jsou jeho sedativní úèinky. Výzkum vlastností CBN naznaèuje, že 5mg CBN se mùže rovnat 10mg dávce diazepamu. Výhodou CBN oproti diazepamu je mimo jeho rostlinný pùvod také pomoc s úlevou od bolesti a spánkem, stejnì jako minimální šance vytvoøení závislosti. Mnoho produktù na úlevu od bolesti na bázi opioidù mají také závažné vedlejší úèinky a vyšší šanci na vytvoøení závislosti, a to zejména u mladších lidí.

  Pokud se chcete za pomoci konopí v noci dobøe vyspat, trocha CBN by mohla být tou nejlepší dostupnou pomocí! CBD na rozdíl od THC neovlivòuje váš mozek a vaší mysl zanechá jasnou. CBD však má také jednu nevýhodu - v pøírodì se nevyskytuje ve stejných množstvích jako THC nebo CBD. Zatímco kvìt èi pupen rostliny konopí mùže obsahovat až 30% THC nebo CBD, obsah CBN je vìtšinou pod 1%.

  6. Co je to CBC?

  Co je to CBC

  Chcete se dozvìdìt více o CBC? Tento èlánek si tedy musíte pøeèíst.

  Stejnì jako THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) je CBC (kanabichromen) dalším rozšíøeným kanabinoidem v konopí. CBC je považováno za jeden z šesti hlavních kanabinoidù, o kterém ale není provádìno tolik výzkumù jako o CBD èi THC. Vìdci tajemství CBC a dalších kanabinoidù stále teprve odemykají.

  Stejnì jako CBD není CBC psychoaktivní, takže vás jeho konzumace nepøipoutá na lùžko. Jedná se o nepsychoaktivní slouèeninu, která má mnoho potencionálních zdravotních benefitù. CBC se špatnì váže na CB1 receptory v mozku. Pravdìpodobnìjší je jeho navázání na vanilloidový receptor 1 (TRPV1) a pøechodný receptorový potenciál anakyrin 1 (TRPA1), které byly spojeny s vnímáním bolesti. Po konzumaci CBC a jeho navázání na tyto receptory se pøirozený poèet endokanabinoidù zvyšuje.

  Stejnì jako u ostatních kanabinoidù a endokanabinoidù vìdci vìøí, že CBC funguje lépe v kombinaci s ostatními kanabinoidy. Reakce mezi CBC, CBD a THC prozatím nebyly dostateènì vyzkoumány. Rùst na trhu s legální lékaøskou marihuanou a progresivní legalizace konopí na svìtì tento výzkum a další studie podnìcuje.

  Lékaøský potenciál CBC

  Lékaøský potenciál CBC

  Zatímco probíhá výzkum, nìkteré potencionální lékaøské benefity jsou s CBC již spojeny. Zatímco marihuana se používá již po celá staletí, její klasifikace jako narkotikum na zaèátku minulého století doslova omráèila výzkum jejich úèinkù na lidské tìlo. To samé platí pro úèinky kanabinoidù na náš endokanabinoidní systém.

  CBC a rakovina

  CBC mùže být v boji proti rakovinì potenciálnì silným spojencem. CBC totiž reaguje s naším endokanabinoidním systémem a anandamidem. Anandamid je dùležitým v boji proti rakovinì prsu a CBC by mohlo snížit jeho absorpci do krevního obìhu, což by znamenalo, že anandamid mùže našim tìlem cirkulovat delší dobu. Jedna nedávná studie ukázala, že CBC by také mohlo tlumit rùst zánìtù a nádorù.

  CBC bolest a zánìt

  CBC blokuje jak zánìt i bolest spojené s osteoartritidou. Používání kanabinoidù mùže být zdravìjším zpùsobem pro regulaci bolesti a zánìtù, díky kterému se mùžeme vyhnout nepøíjemným vedlejším úèinkùm spojeným s léky na pøedpis a opioidovými léky na uvolnìní bolesti.

  CBC a mozkové buòky

  Studie z roku 2013 ukázala, že CBC má pozitivní efekt na progenitorové buòky nervových kmenù (NSP buòky) myší. Tyto buòky jsou ke zdravému fungování mozku nezbytné. Mohlo by se jednat o prùlom v boji proti Alzheimerovì chorobì.

  CBC a akné

  Mnoho kanabinoidù, stejnì jako CBC, se ukazuje být silnými inhibitory pro akné a další kožní problémy.

  CBC a deprese

  CBC funguje dobøe ve spojení s THC a CBD v boji proti mentálním problémùm, jakými jsou napøíklad úzkost, stres, ADD, PTSD a deprese.

  7. Co je to CBG?

  Co je to CBG?

  CBG (kanabigerol) je stejnì jako THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) dalším rozšíøeným kanabinoidem v konopí. Aèkoliv se CBG v konopí nevyskytuje ve stejném množství jako jiné kanabinoidy, hraje dùležitou roli.

  CBG je podobné CBD v tom, že nemá žádné psychoaktivní úèinky a nenavodí vám tedy žádný stav, který mùžete zažít po konzumaci konopí s vyšším obsahem THC. CBG se v konopí pohybuje v koncentraci zhruba 1%.

  Zajímavým faktem o CBG je, že CBD a THC ve skuteènosti zaèínají jako CBG. Rostlina konopí produkuje kyselinu kanabigerolovou (CBGA), která je pøedchùdcem tøí hlavních kanabinoidových kyselin - THCA, CBDA a CBCA. Enzymy uvnitø rostliny konopí mìní CBGA na CBDA nebo THCA. Jednotlivé kyseliny jsou poté aktivovány svìtlem nebo teplotou a mìní se v CBD a THC. V mnoha odrùdách marihuany je CBGA rychle pøemìnìna na CBDA èi THCA.

  Ve snaze získat odrùda konopí s vyšším obsahem CBG pìstitelé experimentují se šlechtìním a genetickou manipulací. Ve snaze získat z konopných rostlin více CBG musí být rostliny sklizeny v urèitém období rùstového cyklu. Pìstitelé musí urèit, kdy je v rostlinì CBG nejvíce, což je vìtšinou šest týdnù po zaèátku osmitýdenního rùstového cyklu.

  Potenciální lékaøské benefity CBG

  Potenciální lékaøské benefity CBG

  Endokanabinoidní systém v našich tìlech udržuje rovnovážný stav homeostáze. Endokanabinoidy pomáhají pøi ovládání rùzných èástí tìla a jejich nervové receptory jsou rozmístìny v mozku a trupu. CBG ovlivòuje specifické èásti tìla a výzkum v této oblasti je souèasným tématem.

  CBG a glaukom

  CBG je velmi silnou vazodilataèní složkou s mnoha neuroprotektivními benefity. Protože se ve struktuøe lidského oka nalézají endokanabinoidní receptory, vìøí se, že CBG je jedním z nejlepších kanabinoidù pro léèbu glaukomu a snížení nitrooèního tlaku.

  CBG a zánìtlivé onemocnìní støev

  Nedávné pokusy na myších odhalily, že CBG efektivnì snižuje zánìt v zánìtlivém onemocnìní støev.

  CBG a Huntingtonova nemoc

  Huntingtonova nemoc je charakterizována degenerací nervových bunìk a poškozením mozku. Bìhem pokusù na myších v roce 2015 vìdci odhalili, že CBG chrání neurony a brzdí degeneraci nervových bunìk.

  CBG a rakovina

  CBG je také cenné v boji proti rakovinì, protože blokuje receptory odpovìdné za rùst rakovinových bunìk a zpomaluje jejich rùst.

  8. Co je to 2-AG?

  Co je to 2-AG

  2-Arachidonoylglycerol nebo 2-AG je jedním z hlavních endokanabinoidù a spolu s anandamidem je souèástí endokanabinoidního systému. 2-Arachidonoylglycerol reaguje s obìma typy CB receptorù v centrálním a periferním nervovém systému našeho tìla. 2-Arachidonoylglycerol je agonistou obou CB receptorù a hlavní vazebnou molekulou CB2 receptoru.

  2-Arachidonoylglycerol je mezi molekulami extrahovanými buï z kyseliny arachidonové nebo dvou dalších 20-karbon esenciálních mastných kyselin - DGLA a EPA. Tyto molekuly se nazývají eikosanoidy a jedná se o oxidované verze esenciálních mastných kyselin. Hrají dùležitou roli v rùzných funkcích a procesech lidského tìla, jako je napøíklad imunita èi zánìt.

  Jako jeden z nejhojnìjších endokanabinoidù v našem tìle hraje 2-AG dùležitou roli v regulaci chuti k jídlu, zvládání bolesti a fungování imunitního systému. Posílení úrovnì 2-AG ve vašem tìle je možné docílit nìkolika rùznými zpùsoby. Konopí je jedním z nich. Existují však další zpùsoby pro pomoc vašemu endokanabinoidnímu systému bez konopí:

  Posílení úrovnì 2-AG

  Vaše strava

  Protože se 2-AG vlastnì skládá z tukù nebo metabolizované kyseliny linoleové, mùžete zvýšit pøíjem potravin bohatých na kyselinu linolovou, jako jsou napøíklad vejce, drùbež, zrna a konopná semínka. Pro posílení úrovnì 2-AG je skvìlým zaèátkem strava bohatá na omega-6 esenciální mastné kyseliny. Pro nejlepší benefity vašeho endokanabinoidního systému nezapomeòte konzumovat podobná množství omega-3 a omega-6 mastných kyselin.

  Probiotika

  Nìkteré studie naznaèují, že probiotika pomáhají zlepšit funkci CB2 receptorù ve støevech. Mùžete zvýšit pøíjem probiotických potravin, jako je napøíklad pórek, artyèok, cibule a èesnek. Konzumace velkého množství zelené zeleniny s vysokým obsahem vlákniny také pomáhá.

  Spánek

  Spánek je další esenciální ingrediencí pro udržení rovnováhy vašeho endokanabinoidního systému. Ujistìte se, že si každý den dopøáváte dostateèné množství spánku.

  9. Co je to anandamid?

  Co je to anandamid

  Pokud se chcete dozvìdìt více o endokanabinoidním systému a anandamidu, pokraèujte ve ètení.

  N-arachidonoylethanolamin (anandamid) je endogenním analogem THC. Anandamid je také znám pod pojmem molekula blaha (lidským tìlem produkovaná verze THC). Anandamid je produkován našimi tìly a svým chemickým obsahem se velmi podobná THC. Váže se na stejné receptory endokanabinoidního systému a mùže pùsobit jako neurotransmiter a zlepšovat náladu.

  Na rozdíl od THC, CBD a CBN je anandamid endokanabinoidem. Kanabinoidy se nalézají v rostlinì konopí, zatímco endokanabinoidy jsou pøirozenì produkovány našimi tìly. Anandamid je produkován uvnitø bunìèných membrán a tkání lidského tìla. Je syntetizován z N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu a štìpen amidovou hydrolázou mastných kyselin (enzymem).

  Anandamid se váže a reaguje s obìma druhy kanabinoidních receptorù v mozku (CB1 a CB2). Anandamid je považován za køehkou slouèeninu, protože se po vstøebání do tìla rychle štìpí na své komponenty. Anandamid je produkován ve stejné oblasti mozku, která je zodpovìdná za pamì, ovládání pohybu a pokroèilé myšlenkové procesy. Anandamid hraje navíc dùležitou roli v mnoha fyziologických procesech, jako je napøíklad ovládání chuti k jídlu, bolesti a plodnosti.

  Jak anandamid funguje v lidském tìle

  Jak anandamid funguje v lidském tìle

  Anandamid reaguje s receptory, které jsou souèástí endokanabinoidního systému. Tyto receptory se nacházejí v mozku a oblasti trupu. Tyto receptory mají funkci zámku a kanabinoidy a endokanabinoidy zase funkci klíèù k tìmto zámkùm. Po jejich spojení s receptory vznikají chemické reakce. V centrální nervové soustavì se anandamid vìtšinou váže na CB1 receptory, zatímco v periferní nervové soustavì se váže na CB2 receptory.

  Dle èlánku zveøejnìného v Journal of Clinical Investigation v roce 2005 anandamid podporuje neurogenezi. V èlánku se uvádí, že mimo další kanabinoidy anandamid podporuje neurogenezi v èásti mozku, která je zodpovìdná za ovládání pamìti, naší schopnost uèit se a naše emoce. Anandamid také mùže mít pozitivní úèinky na depresi.

  V èlánku z roku 2007 zveøejnìném výzkumným oddìlením Michiganské Univerzity se píše, že anandamid hraje dùležitou roli pøi tvorbì našich stravovacích návykù, pocitù potìšení a motivace. Studie ukázala, že urèité množství anandamidu vstøíknutého do èela myši pozdìji zdvojnásobilo dobu její reakce po získání odmìny za splnìní daného úkolu. Anandamid nicménì neovlivnil dobu reakce myší, pokud odmìnu nezískaly.

  Další studie z Kalifornské Univerzity a Connecticutské Univerzity objevily, že zvýšené množství anandamidu v lidském mozku mùže pomoci s uvolnìním symptomù spojených s úzkostí a depresí.

  Jak zvýšit úroveò anandamidu ve vašem tìle

  Jak zvýšit úroveò anandamidu ve vašem tìle

  Pokud byste si po pøeètení tìchto studií chtìli také zkusit zvýšit hladinu tohoto endokanabinoidu, zde je nìkolik jednoduchých zpùsobù, jak toho dosáhnout:

  • Cvièení
  • Konzumace hoøké èokolády
  • Konzumace lanýžù

  10. Závìr

  Aèkoliv se jednotlivé kanabinoidy liší svými vlastnostmi, použitím a benefity, nabízí jakožto souèást rostliny konopí možnost léèit rùzné zdravotní stavy, bolest, úzkost atd., a to bez použití umìlých látek. Pokud se tedy budete nìkdy zajímat o alternativní možnosti léèby, zkuste jeden z konopných výrobkù - nebudete toho litovat!

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  16 srpen, 2019

  Zobrazit více

  Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

  Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

  Konopí, marihuana a kanabis vám mohou pøipadat jako ta stejná vìc, ale my vás ujišujeme, že se od sebe ve skuteènosti velmi liší.

  Konopí a marihuana jsou produkty rostliny konopí, které mají protikladné funkce a úèinky na lidský organismus. Konopné produkty jsou známé poskytováním úlevy a zklidnìním interních i externích bolestí a problémù, zatímco produkty marihuany jsou vysoké na obsah THC, a tudíž mají na mysl silné psychotické úèinky.

  V následujících øádcích se mùžete dozvìdìt více o benefitech a možných vedlejších úèincích obou druhù tìchto rostlin.  

  Obsah:
  1. Co je to konopí?
  2. Co je to olej ze semínek konopí?
  3. Co je to konopný olej?
  4. Marihuana, kanabis a konopí - jaký je mezi nimi rozdíl?
  5. Co jsou to terpeny?
  6. Rostliny s obsahem kanabinoidù
  7. Cannabis sativa
  8. Cannabis Ruderalis
  9. Harlequin
  10. Katelyn Faith
  11. ACDC
  12. Závìr

  1. Co je to konopí?

  Konopí je souèástí naší kultury déle než 10.000 let. Konopí je jednou z tìch nejstarších èlovìkem domestikovaných plodin, jejíž pùvod je nejspíš z Jižní nebo Støední Asie. Jedná se o jedno z nejsilnìjších a nejodolnìjších pøírodnì mìkkých vláken na naší planetì. Používá se v medicínì, odìvnictví, výrobì papíru, paliv, olejù, domù, plastu, provazù a dokonce i v gastronomii, a to již po tisíce let. Kniha „Columbia History of the World“ dokonce uvádí, že útržek konopné látky z roku kolem 8,000 pøed naším letopoètem je nejstarší relikvií lidského prùmyslu.

  Další zajímavou skuteèností je, že konopí se v Americe po déle než 200 let používalo jako mìna. Lidé mohli konopím dokonce platit danì.

  Konopí není marihuana. Marihuana není konopí

  Konopí a marihuana se od sebe liší

  Marihuana a konopí jsou dvì rùzné formy rostliny konopí. Mají své specifické úèinky a použití.

  Jeden z prvních rozdílù mezi konopím a marihuanou je fakt, že marihuana se vìtšinou používá pro lékaøské èi rekreaèní potøeby. Mnoho lidí marihuanu užívá díky jejím psychoaktivním (navozuje stav) èi nepsychoaktivním úèinkùm a benefitùm, které se odvíjí od obsahu kanabinoidù.

  Na druhé stranì konopí od pøírody obsahuje vysoké množství kanabidiolu (CBD) a pouhou nepatrnou stopu tetrahydrokanabinolu (THC). Kanabinoidová vlánka v konopí jsou naštìstí tou ideální cestou, jak z konopí profitovat bez jeho psychoaktivních úèinkù (navození stavu).

  Konopí se používá pro výrobu bylinných doplòkù, potravin, vláken, provazù, papíru, cihel, oleje, pøírodních plastù a má mnoho dalších prùmyslových a environmentálních využití a benefitù.

  V posledním desetiletí se vìdci stále více zajímali o zdravotní pøínosy jiné slouèeniny nalezené v obou rostlinách, známé jako kanabidiol (CBD). CBD je nepsychoaktivní komponent rostliny konopí, kterému se pøipisují pozitivní úèinky v boji proti mnoha nemocem.

  Je dùležité si pamatovat, že aèkoli THC a CBD jsou nejvíce studovanými složkami konopí, v rostlinì se nachází mnoho dalších chemických slouèenin, jako jsou (CBG), (CBC), kanabidivarin (CBDV), tetrahydrokanabivarin (THCV), terpeny a flavonoidy. I pøesto, že o tìchto dalších chemikáliích toho ještì moc nevíme, vìdci zjistili, že extrakty z celé rostliny konopí (které tyto chemikálie obsahují), mají lepší úèinky než izolované extrakty obsahující pouze CBD nebo THC.

  Jedná se o celé konopí

  Vìdecky vzato jsou prùmyslové konopí a marihuana stejné rostliny rodu a druhu Cannabis sativa. Mají však zcela odlišný genetický profil.

  Lidé si marihuanu a konopí èasto pletou, protože pochází ze stejného druhu rostliny Cannabis sativa L. Aèkoliv konopí i marihuana mají jak mužské tak ženské vlastnosti, konopí má na rozdíl od marihuany tìch ženských více než mužských.

  Samièí kmeny v rostlinì marihuany produkují pupeny a kvìty, které uživatelé konzumují pro jejich psychoaktivní èi nepsychoaktivní úèinky. V rostlinách konopí však samièí rostliny nesou semínka a mají silná vlákna. Proto se konopí používá pøevážnì pro prùmyslové a komerèní úèely.

  Prùmyslové konopí je kmen Cannabis sativa, zatímco marihuana mùže být produkt Cannabis sativa, Cannabis indica nebo Cannabis ruderalis. Hlavním rozdílem mezi marihuanou z Cannabis sativa a konopím je šlechtìní prùmyslového konopí. Obecnì vzato platí, že prùmyslové konopí je velmi vláknité, má silné a dlouhé stonky a skoro žádné kvìty, zatímco marihuana kmenu Cannabis sativa je menší, hustší a má více kvìtù. Ve Švýcarsku se však momentálnì šlechtí nové odrùdy prùmyslového konopí. Pøedpokládá se, že tyto nové odrùdy budou mít více kvìtù a vyšší obsah kanabinoidù a terpenù. Marihuana mùže obsahovat od 5 do 20% tetrahydrokanabinolu (THC), zatímco konopí pouze 0,3 až 1,5% THC.

  2. Co je to olej ze semínek konopí?

  Co je to olej ze semínek konopí

  Konopný olej je produktem syrových semínek rostliny konopí a má oøechovou chu. Jedná se o zdokumentovaný potravinový doplnìk a kosmetickou pomùcku a po celém svìtì se používá již stovky let. V èínské gastronomii se konopný olej i semínka používaly již 6000 let pøed naším letopoètem. Na pøelomu 20. století se v USA bìžnì používal v lampách, sušicích olejích pro barvy, laky na døevo a jiné domácí úèely.

  Olej ze semínek konopí však není stejný jako konopný olej. Konopný olej pochází z široké øady druhù konopí, ale neobsahuje THC (primární psychoaktivní slouèeninu marihuany). Extrahuje se pro zdravé mastné kyseliny a má silné zdravotní benefity. Mùže se používat internì i externì.

  Vìdci zjistili, že konopí obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a mastné kyseliny, které jsou nezbytnou podmínkou existence lidského života. Konopná semínka jsou bohatá na protein, polynenasycené mastné kyseliny, omega 6, omega 3 a nerozpustnou vlákninu. Jsou dobrým zdrojem tokoferolù nebo antioxidantù vitamínu E. Jsou bohaté na minerály, jako napøíklad potassium, magnesium, železo, zinek, vápník, fosfor a mikroelementy jako stroncium, thorium, arzén a chrom. Konopný olej mùže být tedy použit pro posílení imunity, proti boji se stárnutím a pro zlepšení kardiovaskulárního zdraví. Nìkolik studií ukazuje, že by kyselina linolová pøítomná v konopném oleji mít efekt v boji proti lupénce.

  Olej z konopných semínek také obsahuje ojedinìlý protein edestin, který je podobný globulinu v lidské plazmì. Olej z konopných semínek má silné protizánìtlivé a antioxidaèní vlastnosti. Také se považuje za jeden z nejvýživnìjších pøírodních olejù. Je navíc snadno stravitelný.

  Kombinace všeho výše uvedeného vede k mnoha skvìlým benefitùm jak pro zdraví, tak pro krásu (vnitøní i vnìjší).

  Zdravotní benefity oleje z konopných semínek

  Dle vìdeckého výzkumu v této oblasti má olej z konopných semínek následující zdravotní benefity:

  1. Olej z konopných semínek pomáhá udržet hormonální rovnováhu

  Semena konopí jsou ta jediná jedlá, která obsahují kyselinu gama-linolenovou, která je nakonec pøemìnìna na ochranný hormon prostaglandin PGE1, který reguluje hormonální rovnováhu a podporuje menopauzální zdraví.

  2. Olej z konopných semínek regeneruje ochrannou vrstvu kùže a dodává jí energii

  Jeho vysoký obsah omega 3 a omega 6 mastných kyselin z nìj dìlá výborný pøírodní zvlhèovaè. Je obzvláštì vhodný pro použití na suchou, unavenou nebo dehydratovanou pokožku a nehty. Zvyšuje elasticitu pokožky a pomáhá jí udržet vlhkosti. Èistý olej z konopných semínek mùže být použit na problémy se suchými vlasy a èasto je obsažen v kondicionérech.

  3. Olej z konopných semínek je skvìlou volbou pro vegetariány

  Získání správné rovnováhy omega-3 a omega-6 mastných kyselin mùže být pro vegetariány a vegany obtížné. Olej z konopných semínek obsahuje optimální pomìr tìchto kyselin.

  4. Olej z konopných semínek pomáhá snížit cholesterol

  Olej z konopných semínek je jediným rostlinným olejem obsahujícím omega-3 a omega-6 mastné kyseliny (3:1) a mùže pomáhat snížit hladinu cholesterolu urychlením metabolických procesù. Rychlejší metabolismus rychleji spaluje tuky, které se tudíž neukládají na stìny arterií.

  5. Olej z konopných semínek mùže být dobrý pro diabetiky

  Díky nízkému obsahu uhlohydrátù a cukru je olej z konopných semínek vhodným potravinovým doplòkem pro diabetiky. Živiny pøítomné v tomto oleji mohou pomoci usmìròovat hladinu cukru v krvi.

  6. Olej z konopných semínek mùže zabránit lupénce

  Lupénka je zpùsobena nedostatkem omega-6 mastných kyselin. Mastné kyseliny obsažené v oleji z konopných semínek zlepšují oxygenaci a hydrataci pokožky.

  7. Olej z konopných semínek mùže posílit váš imunitní systém

  Omega-3 a mega-6 mastné kyseliny také mohou posílit imunitní systém a regulovat støevní flóru, èímž pomáhají vytvoøit pøírodní bariéru proti mikrobùm a zvyšují odolnost lidského tìla.

  8. Konopný olej pomáhá pøedcházet demyelinizaci nervového systému

  Esenciální mastné kyseliny jsou nutné pro zdravou strukturu bunìèných membrán. Zabraòují také demynelizaci - destrukci myelinové vrstvy (membrána chránící nervové buòky).

  9. Olej z konopných semínek mùže zabránit køeèovým žilám

  Díky vysokému obsahu omega-3s mùže olej z konopných semínek pomoci snížit výskyt krevních sraženin a køeèových žil.

  Tato prohlášení a tvrzení nepochází od nás, takže se prosím ujistìte, že jste si pøeèetli naše zdravotní vylouèení odpovìdnosti.

  3. Co je to konopný olej?

  Co je to konopný olej

  Pokud jste již v minulosti zajímali o bylinnou nebo organickou léèbu rùzných nemocí a chorob, jistì jste již slyšeli o pojmu konopný olej. Je však velmi pravdìpodobné, že jste jej doposud nikdy nepoužili.

  Vìtšina lidí je na tom podobnì, a to zejména proto, že zdravotnímu prùmyslu a online zdravotním blogùm chybí o konopí dostateèné povìdomí. Tento nedostatek povìdomí je souèástí dùvodu, proè jsou nìkteré nemoci stále neléèitelné a vedou ke smrti postižených. Lepším pøístupem k tìmto problémùm než léèení následkù je hledání metod jejich prevence.

  Konopný olej je pøírodním a organickým øešením této prevence. Dovolte nám tedy vám konopný olej v následujících øádcích trochu pøedstavit. Jakmile rozbijeme veškeré mýty o konopném oleji a øekneme vám, jak se konopný olej extrahuje, budete se moci rozhodnout sami za sebe, jaký názor na tento fenomén vlastnì máte.

  Pochopení pojmu konopí

  Konopí je rostlina, kterou lidé èasto nazývají marihuana. Marihuana je pojem rozšíøený u veøejnosti. Existují rùzné kmeny rostliny konopí. Olej je z nich extrahován a poté smíchán s dalšími organickými oleji (napøíklad s olivovým olejem).

  Rostlina konopí mùže produkovat rùzné druhy olejù pro rùzné úèely související s oblastní medicíny. Mezi uživateli však názvy jednotlivých konopných olejù s rùznými vlastnostmi vytváøí zmatek.

  Nejrozšíøenìjší mýtus spojený s konopnými oleji je, že tyto oleje mají na lidský mozek stejné psychoaktivní úèinky jako marihuana.

  Ètyøi druhy konopných olejù

  Jednoduše øeèeno - rostlina konopí se dìlí na jednotlivé konopné odrùdy, které mají každá jiné vlastnosti a produkují rùzné látky. Tyto látky by se mohly používat na léèbu nìkolika fyzických i psychických nemocí.

  Hlavním dùvodem zmínìného zmatku o konopném oleji a jeho vedlejších úèincích je to, že konopí obsahuje urèité látky, které mohou lidský organismus negativnì ovlivnit.

  Zde je seznam druhù konopných olejù, jejich jednotlivých benefitù a vedlejších úèinkù:

  1. CBD olej:

  Jednou z látek obsažených v rostlinì konopí je kanabidiol (také známý jako CBD). Olej extrahovaný z CBD se nazývá CBD olej a používají jej lidé, kteøí oproti tradièní medicínì preferují organickou léèbu. Právì proto se CBD olej v mnoha èástech svìta stává více a více populární cestou pøírodní léèby.

  2. THC olej:

  Tetrahydrokanabinol (THC) je další z hlavních látek, které se nachází v rostlinì konopí. THC však díky svým psychoaktivním úèinkùm není tak bìžné jako CBD. Aèkoliv je THC zcela odlišným komponentem rostliny konopí, CBD se díky lidské nevìdomosti také pøisuzuje jeho nebezpeènost.

  Kromì svých vedlejších úèinkù se THC olej také používá pøi léèbì nìkterých nemocí, které vyžadují, aby pacient byl v urèitém psychickém stavu.

  3. Konopný olej:

  Jak jsme již uvedli výše, jednotlivé odrùdy konopí se od sebe liší. Konopný olej je extrahován z prùmyslového konopí za úèelem produkce požadovaných úèinkù a požadovaného množství CBD a THC.

  Pro shrnutí - pøed zakoupením konopného oleje se neodkazujte pouze na popis daného produktu.

  4. Marihuanový olej:

  Marihuanový olej se také extrahuje z konopí. Právì proto je marihuanový olej, aèkoliv je prakticky skoro stejný jako ostatní konopné oleje, považován za škodlivý organický produkt, na který se pro léèbu psychických èi fyzických nemocí nedá spolehnout.

  Mezi další druhy konopných olejù patøí butanový olej, olej Ricka Simpsona a CO2 olej. Tyto oleje mají rùzné benefity, z nichž ten nejèastìjší je léèba a prevence rùzných nebezpeèných nemocí s minimálními vedlejšími úèinky.

  Benefity konopného oleje

  • Olej je vhodný pro léèbu závažných neurologických poruch, jako napøíklad Alzheimer èi Parkinsonova choroba.
  • Je obzvláštì úèinný pro uvolnìní mírné i tìžké bolesti.
  • Je také znám jako dobrý lék kožních problémù (akné, ekzém) èi jejich prevenci.
  • Je také prokázáno, že je úspìšným prostøedkem pro hubnutí.
  • Konopný olej také mùže léèit úzkost a depresi.

  Konopný olej se bìhem nìkolika posledních let díky své složitosti stal kontroverzním fenoménem. Zvýšená informovanost a poèet úspìšných vyléèení však hraje konopnému oleji do karet a dìlá jej den ode dne populárnìjším.

  4. Marihuana, kanabis a konopí - jaký je mezi nimi rozdíl?

  Marihuana, kanabis a konopí

  Obrovský vývoj na trhu s extrakty a izoláty konopí vede k velkému množství webových stránek a skupin na sociálních médiích, které se tomuto trhu vìnují. Ruku v ruce s tím jde celá øada nikým nekontrolovaných falešných informací propagovaných urèitými jedinci, kteøí tato tvrzení nemají nijak podložena. A už jsou jejich úmysly jakékoliv, problém falešných informací zanechává mnoho zákazníkù zmatených a nejistých. Tyto produkty mají obrovský lékaøský potenciál, ale bohužel musí èelit masivním protestùm.

  Odlišné názory

  Mnoho lidí doposud nechápe, že marihuana a konopí jsou stejné rostliny stejného rodu a druhu - Cannabis sativa nebo Cannabis indica.

  Konopí je odrùda s vyšším obsahem kanabidiolu (CBD), zatímco marihuana je odrùda s vyšším obsahem tetrahydrokanabidiolu (THC). CBD a THC jsou základními kanabinoidy (existuje jich mnoho), které se v konopí nacházejí.

  Použití obou tìchto názvù, stejnì jako produktù z nich vyrobených, se liší. Pojem „konopí“ je vyhrazen k prùmyslovému/komerènímu užití stonku a semínek konopí k výrobì textilu, potravin, papíru, kosmetických produktù, èistících prostøedkù, plastù a stavebních materiálù, zatímco marihuana se používá k rekreaènímu a lékaøskému použití produktù, které se vyrábí z jejich kvìtù a listù.

  Je zøejmé, že tyto perspektivy mohou vyvolat rozpory, protože podle jedné definice by se materiál s vysokým obsahem CBD nazýval konopí a podle jiné zase kanabis. Z tohoto dùvodu je mnoho lidí zmatených, a my bychom tudíž mìli pøestat používat triviální jména a pøevzít názvosloví chemotypù z prùmyslu éterických olejù. Existuje napøíklad mnoho chemotypù základního bazalkového oleje a každý z nich pochází s podobné èeledi a druhu Ocimum basilicum. Bazalka s vysokým obsahem linaloolu se nazývá Bazalka ct. linalool. Bazalka s vysokým obsahem methyl-chavikolu se nazývá bazalka ct. methyl-chavikol. Bylo by zkrátka mnohem jednoduší, kdybychom se bavili o cannabis ct. CBD nebo cannabis ct. THC. Bavíme se tedy o jiných kmenech stejné rostliny, které pøi extrakci produkují odlišné primární kanabinoidy.

  Což náš pøivádí k rozdílu mezi CBD a THC. THC i CBD jsou velmi dùležité kanabinoidy, které však mají na lidské tìlo velmi odlišné efekty. THC má dodateènou vlastnost spojení endokanabinoidù ve vašem mozku a produkce psychoaktivních úèinkù. Protože CBD touto vlastností nedisponuje, je v praktickém slova smyslu pro lékaøské využití vhodnìjší. Množství CBD použité k léèbì závažných zdravotních stavù, jako jsou záchvaty nebo chronická bolest, mùže být až ve stovkách miligramù dennì. Na druhé stranì 100 miligramù èistého THC mùže být pro lidský organismus na alespoò 12 hodin nebezpeèné.

  THC se stále používá pro lékaøské úèely, ale musí se s ním zacházet opatrnì. Existují pøípady, ve kterých by optimálním øešením byla kombinace CBD a THC.

  Na trhu s konopím nyní existuje velká konkurence mezi výrobci klasické marihuany (cannabis ct. THC), kteøí promìnili kdysi ilegální aktivity na mašinu na peníze ve státech jako napøíklad Colorado, a nováèky na trhu, kteøí se koncentrují na výrobky z extraktu cannabis ct. CBD. Tento spor vede k rozšiøování dezinformací z dùvodu nedostatku vzdìlání nebo ekonomických zájmù.

  Uveïme si nìkolik pøíkladù falešných tvrzení

  Tvrzení, že CBD z konopí není tak kvalitní jako CBD z kanabisu je nepravdivé v minimálnì dvou pøípadech. Za prvé - CBD z konopí je ve skuteènosti vlastnì CBD z kanabisu, protože kanabis je druh všech tìchto rostlin. Za druhé - CBD je molekula se specifickou trojrozmìrnou strukturou. Ve skuteènosti tedy nezáleží na tom, z které rostliny bylo genetické CBD vyprodukováno, protože bude mít na lidské tìlo naprosto stejné úèinky, a to nehledì na to, ze které rostliny bylo extrahováno.

  Mezi další falešná tvrzení patøí to, že extrakty CBD z konopí nejsou tak kvalitní jako ty z kanabisu, protože konopí nedisponuje potøebnými terpeny pro synergický efekt. Synergický efekt odkazuje na zvýšenou efektivitu kanabinoidù pomocí inkluze nativních terpenù rostliny. Jedná se zkrátka o zvýšenou efektivitu pøi použití extraktu z celé rostliny, na rozdíl od jednoho izolovaného kanabinoidu.

  Ve svìtì esenciálních olejù a léèivých voòavek bychom tomuto jevu mohli øíkat synergický efekt, protože synergie všech molekul obsažených v esenciálních olejích má vìtší efekt než jeho samostatné souèásti. Problém s tímto tvrzením tudíž je, že terpenový profil kanabisu je vlastnì jeho esenciální olej.

  Esenciální olej je pouze nestálá organická souèást rostliny získaná párou nebo hydro-destilací. Esenciální olej je sekundární metabolit a v podstatì urèuje, jak daná rostlina kanabisu voní. Nehledì na vùni, esenciální olej se bìžnì skládá z tøí hlavních terpenù - myrcenu, alfa-humulenu a beta-karyofylenu. Myrcen je monoterpen, zatímco alfa-humulen a beta-karofylen jsou seskviterpeny. Nehledì na to, jestli je olej extrahován z konopí nebo marihuany, rùzné vùnì jsou výsledkem rùzných pomìrù tìchto komponent. V oleji navíc mohou být až stovky sekundárních terpenù a terpenoidních komponent. Pøi dùkladné analýze byste mohli narazit na dvì genetické odrùdy, které jsou si profilem esenciálních olejù velmi podobné, voní skoro stejnì, a i pøesto by jedna z nich mìla vyšší obsah CBD a druhá vyšší obsah THC. Tento jev je pøírodní, ale mùže jej také být dosaženo selektivním šlechtìním.

  Mnoho spoleèností nedávno zaèalo do extraktù kanabisu pøidávat izoláty terpenù, aby dosáhli kýženého synergického efektu. Jedná se o štìpiny terpenù získané z CO2 extrakce kanabisu. Tyto štìpiny terpenù jsou velmi drahé. Dávejte si však pozor, protože na trhu se vyskytuje mnoho produktù, které používají levné terpeny z jiných rostlin nebo dokonce terpeny synteticky vyrobené. Pro laboratoø, jakou je ta naše, je velmi snadné pomocí GC/MS analýzy urèit, jaké terpeny byly v daném výrobku použity, protože naší specializací je právì analýza terpenù stovek rùzných rostlin. Nejlepší látkou pro dosažení synergického efektu by jednoduše byl pravý esenciální olej kanabisu získaný parní destilací z rùzných odrùd kanabisu Tato metoda destilace je však pro rostlinu ponìkud destruktivní a drasticky by snížila možnost extrahovat vysoko cenìné kanabinoidy, které se extrahují pomocí CO2 nebo butanu. Tyto esenciální oleje se tudíž nahrazují extraktem z nízkokanabinoidové biomasy.

  Druhy kanabinoidù

  Kanabinoid je pojem v konopném prùmyslu èasto používaný. Vìdìli jste však, že v pøírodì ve skuteènosti existuje mnoho rùzných druhù kanabinoidù?

  Mezi tyto druhy patøí:

  • Fytokanabinoidy - kanabinoidy produkované rostlinami.
  • Endokanabinoidy - kanabinoidy produkované lidským a zvíøecím tìlem.
  • Syntetické kanabinoidy - kanabinoidy produkované v laboratoøích.

  Zajímavou skuteèností je, že konopí není tou jedinou rostlinou, které produkuje léèivé kanabinoidy. Tuto léèivou slouèeninu, která dodává živiny endokanabinoidnímu systému našeho tìla, produkuje také mnoho dalších superpotravin.

  Nìkteré rostliny produkují slouèeniny, které mají vlastnosti podobné kanabinoidùm, ale liší se v jejich struktuøe. Tyto slouèeniny jsou známé pod pojmem kanabimimetické slouèeniny.

  Kanabinoidy v tìchto rostlinách nejsou psychoaktivní, protože neobsahují THC. Tyto rostliny obsahují kanabinoidy, jejíž interakce s endokanabinoidy pomáhá pøi zachování homeostáze. Jednoduše øeèeno, tyto rostliny vám nenavodí žádný stav mysli, ale pomohou ulevit od bolesti a stresu. 

  5. Co jsou to terpeny?

  Konopné terpeny

  Jakákoli pøírodní složka, která je pro lidské tìlo užiteèná a zároveò pøírodní je spoleèností vysoce cenìna. Obzvláštì lidmi, kteøí vìøí, že léèba pøírodními a organickými produkty je zdravìjší než jiné metody léèby, které navíc mohou v èlovìku vytvoøit závislost na škodlivých lécích na fyzické èi psychické nemoci. Hlavním dùvodem používání pøírodních ingrediencí je trvalé odstranìní nemocí a dlouhotrvajících chorob, které oslabují imunitní systém èlovìka. Právì toto je dùvodem, proè se vìdeètí experti se zamìøením na bylinné prvky snaží povìdomí o této možnosti léèby propagovat.

  Proto se poèet škodlivých lékù den ode dne snižuje, zatímco poèet pøírodních léèiv roste. Rostliny jsou nejlepším zdrojem pøírodních léèiv a konopí je jednou z nich.

  Rostlina kanabis je bìžný druh marihuany, která je populární pro své vysoce efektivní vlastnosti v léèbì závažných onemocnìní, a to bez jakýchkoliv vedlejších efektù. Konopí rostliny kanabis obsahuje terpeny, které produkují specifické aroma.

  Definice terpenù

  Terpeny jsou komponenty rostliny kanabis, které jsou pøítomné v konopí. Speciální aroma kvìtù rostliny kanabis je pøevážnì produkováno terpeny. Toto aroma je rozlišujícím elementem vlastností jednotlivých rostlin. Nìkteøí jej považují za sladké a ovocité, zatímco jiní toto aroma považují za nepøíjemné. Vùnì terpenù není bìžná a nepodobná se vùním ostatních rostlin. Ve skuteènosti obsahuje nìkteré úžasné vlastnosti, které jsou lékaøsky vhodné pro léèbu závažných fyzických a duševních chorob, a to vèetnì rakoviny a neurologických poruch.

  Konopné terpeny

  Úèinky terpenù jsou urèitým zpùsobem podobné úèinkùm kanabinoidù, což jsou další látky v rostlinì kanabis. Odlišují je individuální úèinky na lidský organismus. Lidé, kteøí mají zkušenosti s používáním terpenù ve formì oleje pro léèbu závažných onemocnìní tvrdí, že nemají žádné vedlejší úèinky.

  Navodí vám stav?

  Navodí vám CBD stav

  Vìtšina lidí si pøed vìdeckými experimenty a výzkumem myslela, že terpeny pùsobí na lidský mozek psychoaktivnì a návykovì. Díky nejnovìjšímu výzkumu a technologiím se však prokázalo, že terpeny jsou bezpeèným organickým zdrojem oleje, který se mùže bìžnì používat bez nutnosti pøedpisu.

  Úèinky terpenù

  Terpeny tudíž po užití reagují s mozkovými receptory. Tento proces uvolòuje bolest a pomáhá proti neurologickým onemocnìním, jako je Alzheimer èi roztroušená skleróza. Terpeny tudíž mají na naše tìlo velký vliv, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù, jako napøíklad závislosti èi navození stavu.

  Mezi bìžné okamžité úèinky terpenù patøí:

  1. Ospalost
  2. Relaxace
  3. Uvolnìní úzkosti
  4. Zlepšení srdeèní frekvence
  5. Zlepšení nálady

  Mají terpeny nìjaké vedlejší úèinky?

  THC je psychoaktivní látka, kterou si mnoho lidí mylnì spojuje s ostatními elementy obsaženými v konopí. THC je návykové a lidem navozuje psychoaktivní stav. Terpeny však neobsahují žádné psychoaktivní látky, které jsou pro mozek škodlivé. Terpeny ihned po konzumaci pùsobí na postiženou èást tìla, kterou je nutno vyléèit. Terpeny jsou v dnešní dobì vysoce efektivní, pøírodní a organické léky.

  Jak se terpeny konzumují?

  Nejrozšíøenìjším zpùsobem konzumace terpenù je konopný olej. Terpeny jsou však pøirozenì pøítomné v nìkterém ovoci (napø. mango), což lidem umožòuje bìžnì je konzumovat, a zachovat tak rovnováhu v mentálních aktivitách mozkových receptorù. Terpeny navíc uvolòují aroma podobné høebíèku a èernému pepøi, které je za normálních podmínek nesnesitelné. Terpeny také mohou být užity v podobnì kapslí, oleje, ovoce atd.

  Vùnì terpenù v podstatì slouží k pøivolání opylovaèù a odpuzení predátorù, a proto se jim pøezdívá pøírodní štíty konopí. Kanabinoidy a terpeny obsažené v konopí jsou pro léèbu rakoviny a chronických bolestí tìmi nejefektivnìjšími látkami.

  6. Rostliny obsahující kanabinoidù

  Kakao (botanický název: Theobroma cacao)

  Lámali jste si nìkdy hlavu nad tím, proè si èokoládu dopøávají lidé rùzných vìkù po celém svìtì? Èokoláda je vyrobena z kakaa, jehož chemikálie v mozku spouštìjí pocit radosti a štìstí. Mezi tyto chemikálie patøí theobromin, anandamid, tryptofan a fenylethylamin.

  Anandamid je endokanabinoid, který je hojnì pøítomen v kakau. Tento endokanabinoid je pøírodnì produkován v mozku a jeho funkcí je ovládání nálady, pamìti, chuti k jídlu a vnímání bolesti. Mimo zlepšení nálady má také kakao celou øadu dalších benefitù. Zlepšuje zdraví mozku, urychluje proces hojení a dokonce také pomáhá v boji proti rakovinì.

  Pro vstøebání veškerých živin a zdravotních benefitù kakaa je dùležité jej konzumovat v jeho syrové a organické formì. Pokud konzumujete mléèné èokolády a oèekáváte veškeré benefity kakaa, jste na omylu. Sušené mléko, které je v mléèných èokoládách do kakaa pøidáno, potlaèuje vstøebávání užiteèných živin do lidského tìla.

  Smil (botanický název: Helichrysum umbraculigerum)

  Smil je bìžnì používán pro stabilizování nálady a k potlaèení deprese. Je bohatý na kanabigerol (CBG), což je fytokanabinoid, který se bìžnì nalézá v konopí.

  Vìdci zjistili, že tato rostlina neobsahuje pouze CBD, ale je také bohatá na kyselinové slouèeniny podobné kanabigerolu.

  Helichrysum umbraculigerum je prozatím tou jedinou objevenou rostlinou, které obsahuje CBG.

  Lidé v Jižní Africe tuto rostlinu pro uvolnìní stresu kouøí.

  Èerný pepø (botanický název: Piper nigrum)

  Èerný pepø je souèástí snad každé domácnosti. A už jej používáte k ochucení vašeho steaku èi jiného receptu, tato surovina mimo svou pálivou chu také dodává jídlu nìco na víc.

  Dùležitou slouèeninou obsaženou v pepøi je beta-karyofylen (BCP). Tato slouèenina je obsažena také v mnoha dalších rostlinách a je známá svými protizánìtlivými vlastnostmi.

  Pøítomnost BCP je vhodná k úlevì od bolesti osteoporózy a artritidy. Rùzné studie také naznaèují, že také zvyšuje efektivitu lékù na rakovinu a pomáhá v její prevenci.

  Pepøovník opojný (botanický název: Piper methysticum)

  Pepøovník opojný je známý svými uklidòujícími vlastnostmi a pomáhá napøíklad pøi úzkosti. Lidé z Tichomoøské oblasti používají jeho koøeny pro výrobu lékù. Tato rostlina ulevuje od bolesti a na lidské tìlo má sedativní úèinky.

  Tyto vlastnosti pepøovníku opojného zpùsobuje pøítomnost slouèenina známé pod pojmem kavalakton. Kavalakton se váže na receptor CB1, na který se váže také THC. Vìdci vìøí, že tato interakce je možným dùvodem, proè tato rostlina pomáhá pøi pocitech úzkosti.

  Tøapatka (botanický název: Echinacea)

  Tøapatka je známá rostlina, která se již po stovky let používá k léèbì chøipky a rýmy. Rùzné studie ukazují, že také snižuje dobu zotavení se z nemoci, úzkost a bojuje proti únavì, migrénám a artritidì.

  Rùzné druhy tøapatky obsahují kanabinoidy, které se nazývají N-alkylamidy (NAA). Tato slouèenina pùsobí na CB2 receptor imunitního systému. Tyto receptory jsou zodpovìdné za posilování imunitního systému, úlevu od bolesti a regulaci reakce na zánìty.

  Rozmarýn

  Stejnì jako èerný pepø rozmarýn bohatý na beta-karyofylen (BCP). Jedná se o terpen, který se chová stejnì jako kanabinoid. Terpeny jsou v rostlinách zodpovìdné za jejich chu a aroma.

  Mnoho studií odhalilo, že BCP má terapeutický potenciál. Má také pozitivní úèinky na úzkost a depresi. Jakmile je BCP zkombinováno s kanabinoidem jako CBD, pomáhá v léèbì žaludeèních vøedù a proti závislosti na léèbì.

  Èerný lanýž (botanický název: Tuber melanosporum):

  Jak jsme již zmínili døíve, mezi kanabinoidy produkovanými rostlinami a kanabinoidy produkovanými zvíøaty existuje rozdíl. Kanabinoidùm produkovaným rostlinami se øíká fytokanabinoidy, zatímco kanabinoidùm produkovaným zvíøaty a lidmi se øíká endokanabinoidy. Aèkoliv jsou si v chemickém obsahu podobné, existují mezi nimi další rozdíly.

  Vìdci zjistili, že èerné lanýže obsahují anandamid (AEA). Anandamid je také znám jako molekula blaha, což je verze THC, kterou produkuje lidské tìlo.

  Anandamid je se váže na receptory CB1, a je tudíž zodpovìdný za regulaci nálady a bolesti.

  Plamatka zelná (botanický název: Acmella Oleracea)

  Plamatka zelná je pùvodem z Amazonie. Lidé z oblasti Amazonie tuto rostlinu používají jako gel pro potlaèení bolesti již celá staletí. Je také známá jako rostlina na bolest zubù. Studijní tým z univerzity v Cambridge odhalil, že plamatka zelná blokuje receptory bolesti na koncích nervù.

  Slouèenina zodpovìdná za úlevu od bolesti se nazývá N-isobutylamid. Váže se na receptor CB2 a pomáhá s regulací bolesti a zánìtù v tìle. 

  Játrovka (botanický název: Radula marginata)

  Tato rostlina pochází z Nového Zélandu. Obsahuje slouèeninu známou jako kyselina perrottetinenová, která je svou strukturou podobná THC. Stejnì jako THC se váže na CB1 receptory vašeho imunitního systému.

  Tato rostlina se tradiènì užívala k léèbì bronchitidy a problémù s játry, moèovým mìchýøem a žluèníkem.

  Existuje pouze hrstka rostlin, jejíž kanabinoidové slouèeniny mají na endokanabinoidní systém pozitivní úèinky. Vìdci momentálnì toto téma zkoumají a snaží se najít další pøírodní slouèeniny podobné tìm kanabinoidovým, které by mohli pomoci v léèbì rùzných nemocí a chorob.

  Závìrem je nutno øíct, že co se extraktù kanabisu týèe, pøed zakoupením èi použitím jakéhokoliv produktu je velmi dùležité být dobøe informován. Konopný prùmysl je relativnì mladý a dochází v nìm k nìkterým podobným problémùm falšování informací èi pøímým podvodùm, kterými si prùmyslová odvìtví esenciálních olejù a tradièních extraktù prošla již pøed desítkami let. Obchod s konopím od standardních prùmyslových obrù oddìlený zákonem. O konopí lidem chybí vìdecké znalosti a podrobnìjší informace. My však doufáme, že v tomto ohledu budeme hrát dùležitou roli, a že vám nezbytné informace poskytneme.

  7. Cannabis sativa

  Cannabis sativa

  Úvod k Cannabis sativa

  Cannabis sativa je velmi známá bylinná rostlina, která pochází z oblastí rovníku v Asii a Jižní Americe (zemì jako Mexiko, Thajsko, Kolumbie atd.). Tato rostlina se v medicínì používá již celá staletí. Cannabis sativa patøí do rodiny Cannabaceae. Cannabis sativa je známá jako ten nejlepší zdroj vlákniny. Již od starovìku se používá pro lékaøské a textilní úèely. Protože nepotøebuj tolik vody jako jiné rostliny, rostliny Cannabis sativa jsou sklízeny v rekordním poètu. Tato rostlina produkuje olej, semínka a vlákninu, takže jejím nejlepším využitím je lékaøský, textilní a výživový prùmysl.

  Fyzický vzhled Cannabis sativa

  Cannabis sativa má dlouhý stonek a zelené listy. Listy jsou zbarveny do svìtlejšího odstínu zelené a mají dlouhý a úzký tvar. Stonek rostliny je tenký, což èiní její rùst zdravìjším a snižuje také riziko útoku plísní. Její samèí rostliny jsou vyšší než samièí.

  Použití Cannabis sativa

  Semínka rostliny Cannabis sativa se nejèastìji používají k vytvoøení oleje, jehož hlavní použití spoèívá ve vaøení, výrobì lamp èi barev. Semínka Cannabis sativa se mohou pro maximální výživu také použít jako krmivo pro ptáky.

  Psychoaktivní chemické slouèeniny obsažené v Cannabis sativa se používají za rùznými spirituálními úèely, ale také v medicínì. Dle historických zdrojù se listy a kvìty rostliny Cannabis sativa používaly k výrobì mastí na pokožku, èajù, tinktur atd.

  V Indii jsou semínka rostliny Cannabis sativa hlavní surovinou pøi výrobì hypnotik, sedativ, lékù proti bolesti èi protizánìtlivým látkám.

  Pìstování rostlin Cannabis sativa

  V období vegetativního rùstu vyžaduje Cannabis sativa dvanáct až tøináct hodin svìtla dennì. Období kvìtu rostlin Cannabis sativa zcela závisí na stavu prostøedí.

  Kvetoucí cyklus nemùže probìhnout døíve než prvních devìt až šestnáct týdnù. Ph rozmezí pùdy pro Cannabis sativa by mìlo být mezi 6,3 a 6,8. Pro získání nejlepších nutrièních hodnot je nutné udržet rozmezí pH mezi 5,5 a 5,8. V tomto rozmezí pH je pùda nepøátelským prostøedím pro bakterie a plísnì.

  Dùvody k pìstování rostlin Cannabis sativa

  Existují tøi hlavní dùvody k pìstování rostlin Cannabis sativa.

  Tím prvním je získání vláken z jejich stonkù a vìtví (protože je rostlina Cannabis sativa bohatým zdrojem vláken).

  Druhým nejèastìjším dùvodem pìstování této rostliny je extrakce jejich semínek. Semínka rostlin Cannabis sativa mají mnoho rùzných využití, o kterých jsme se vám zmínili. Mohou také být konzumovány syrové.

  Tøetím dùvodem k pìstování rostlin Cannabis sativa je její využití v rekreaèní medicínì. Tyto rekreaèní léky se získávají jako souèást procesu výroby prùmyslového konopí. V tomto procesu je koncentrace psychoaktivních slouèenin velmi nízká, a to proto, aby následný produkt byl užiteèný a ne nebezpeèný. Z rostlin Cannabis sativa se také získává marihuana.

  Lékaøské využití rostlin Cannabis sativa

  Cannabis sativa má mnoho rùzných využití v medicínské a rekreaèní sféøe. Mùže se inhalovat, nebo požívat v jídle èi èaji.

  Zde vám uvedeme informace o lékaøských benefitech užívání Cannabis sativa:

  • Marihuana (vyrobená z Cannabis sativa) mùže být použita k léèbì glaukomu. Glaukom je oznaèení pro ovlivnìní optického disku vlivem tlaku v oèní bulvì.
  • Cannabis sativa mùže vyléèit epilepsii. Epilepsie je abnormalita, ke které vìtšinou dochází v dùsledku nepravidelného uvolòování elektrických pulzù v mozku.
  • Cannabis sativa poskytuje øešení smyslového rušení a pøípadù bezvìdomí
  • Podle výsledkù nedávných studií Cannabis sativa také pomáhá v léèbì rakoviny.

  Vedlejší úèinky Cannabis sativa

  Zde je seznam vedlejších úèinkù užívání rostlin Cannabis sativa:

  • Navození psychoaktivních stavù a zmìna stavu vìdomí. To znamená, že konzumace Cannabis sativa mùže èlovìku zkreslit úroveò vnímání.
  • Cannabis sativa mùže zvýšit chu k jídlu.
  • Cannabis sativa mùže zvýšit bìžnou hladinu tepové frekvence.
  • Nižší úroveò koncentrace.

  Rostliny cannabis sativa se bìžnì vyskytují ve vašem okolí. Ve vìtšinì pøípadù se pìstují spoleènì s dalšími rostlinami.

  8. Cannabis Ruderalis

  cannabis ruderalis

  Jak jste již mohli vìdìt, nejrozšíøenìjšími kmeny konopí jsou Cannabis sativa a Cannabis indica. Mezi další, ménì známé kmeny, patøí Cannabis ruderalis. Botanici mají na Cannabis ruderalis jakožto poddruh konopí protikladné názory. Mezi kmeny ruderalis a sativa èi indica totiž existují urèité rozdíly. Detailní informace uvedené v tomto èlánku vám pomohou zjistit o Cannabis ruderalis více, a také vám poradí, jak rostlinu zasadit a pìstovat.

  Pùvod Cannabis ruderalis

  Slovo „ruderalis“ pochází z latinského slova „ruderal“, což v pøekladu znamená divoká rostlina. Botanisté použili pro oznaèení této rostliny pojem ruderalis pøedevším díky jejím vlastnostem. Rostlina totiž mùže rùst ve volné pøírodì bez jakéhokoliv lidského zásahu, a to i v extrémních pøírodních podmínkách. Divoká (ruderal) rostlina je tudíž takovou rostlinou, kterou lze snadno pìstovat i v oblastech obývaných lidmi èi oblastech postižených pøírodními katastrofami (lesní požáry èi laviny).

  Odrùda ruderalis se považuje za potomka odrùdy indica, což je zase odrùda považovaná za potomka z rostliny Cannabis sativa. Ve vìdeckých kruzích tedy existují bouølivé diskuze o tom, zda-li je odrùda ruderalis poddruhem rostlin Cannabis, nebo se jedná o zcela samostatnou odrùdu. Rostlina ruderalis pochází ze severních oblastí Asie, Východní/Støední Evropy a pøedevším z Ruska.

  Vlastnosti Cannabis ruderalis

  Kmeny rostlin Cannabis jsou klasifikovány dle svých vlastností. Mezi takové vlastnosti se øadí velikost, doba rùstu, morfologie a doba kvìtu.

  Velikost Cannabis ruderalis

  Cannabis ruderalis je nejmenším typem kmenù rostliny Cannabis, protože kvete do maximální velikosti pouze 30 - 80cm. Jedná se o rostlinu drsnou a støapatou rostlinu, ??které roste pouze nìkolik vìtví se širokými a tlustými svìtle zelenými listy. Pupeny rostliny ruderalis jsou malé ale robustní a mají silné a robustní stonky. Díky její velikosti se rostlinì Cannabis ruderalis také øíká trpaslièí Cannabis èi bonsai Cannabis.

  Doba rùstu Cannabis ruderalis

  Tato vlastnost kmen ruderalis odlišuje od ostatních kmenù rostlin Cannabis. Cyklus kvìtu se odvíjí od dospìlosti rostliny. Cannabis ruderalis mùže kvést pøibližnì 20 až 30 dnù od zasazení semínek, a to bez ohledu na sluneèní cyklus. Svùj cyklus od zasazení semínka dokonèí bìhem necelých 10 týdnù. Semínka Cannabis ruderalis se od rostliny snadno oddìlují, a pokud jsou podmínky pøíznivé, mohou v zemi pøežít. Semínka Cannabis ruderalis pokraèují ve svém rùstu i potom, co jejich skoøápka praskla. Proto se tomuto kmenu také øíká samokvetoucí. Díky této vlastnosti Cannabis ruderalis k pokraèujícímu rùstu nepotøebují vegetaci, protože ji svým vlastním stárnutím vytváøí. Tato vlastnost také vedla k vývinu rùzných geneticky modifikovaných kmenù rostlin Cannabis.

  Koncentrace kanabinoidù

  Koncentrace kanabinoidu THC v odrùdì ruderalis je v porovnání s ostatními kmeny relativnì nízká. Proto se odrùda ruderalis nepovažuje za vhodnou pro rekreaèní užívání. Disponuje však vysokou koncentrací CBD, což z ní dìlá lepší volbu pro lékaøské využití. Obsah CBD, krátký cyklus rùstu a samokvetoucí vlastnosti dìlají tuto odrùdu pro pìstitele konopí velmi cennou.

  Samokvetení

  Samokvetení je vlastnost rostliny rùst a reprodukovat se vlivem zmìn v samotné rostlinì a ne v prostøedí, ve kterém roste. Rostliny vìtšinou závisí na zmìnách roèních období a klimatu, což ale pro Cannabis ruderalis neplatí. Právì díky této vlastnosti se ruderalis od ostatních odrùd tolik liší. Rùst rostlin Cannabis ruderalis závisí na jejich dospìlosti; tato rostlina kvete tak dlouho, dokud nedokonèí svùj reprodukèní cyklus.

  Odrùda ruderalis, na rozdíl od odrùd indica a sativa, nepotøebuje k rùstu svìtlo. Pìstitelé tyto autonomní geny zahrnuli do kvetoucího cyklu jiných kmenù. Výsledkem jsou efektivnìjší plodnìjší odrùdy.

  Samokvetoucí rostliny rozvinuly proces hybridizace a šlechtìní. Díky této vlastnosti nemusí pìstitelé Cannabis ruderalis rostlinám vìnovat moc èasu, protože tyto rostliny se o sebe postarají prakticky samy, nevyžadují pøíliš svìtla a mají kratší období setí a skliznì. Proto je velmi populární pro zaèínající domácí pìstitele a ve svìtì konopí zpùsobila doslova boom.

  Jednou z nejpopulárnìjších samovektoucích odrùd je odrùda Amnesia Haze, která do dospìlé velikosti dorùstá bìhem zhruba 10 týdnù. Tato verze odrùdy Amnesia Haze je velmi populární. Royal Haze Automatic je další populární odrùdou, a to pro zcela stejné vlastnosti jako Amnesia Haze - je malá, snadno se pìstuje a do dospìlé velikosti doroste velmi rychle. Royal Bluematic je odrùda se sladkou vùní, která chutná po borùvkách. Je možné ji sklidit po 8 až 10 týdnech. Dalším kmenem ruderalis je Northern Light Automatic, která má sladkou chu a relaxaèní úèinky. Tato odrùda se tìší vysoké popularitì díky svému rychlému rùstu a gigantickým výnosùm.

  Cannabis ruderalis je mezi pìstiteli konopí oblíbená pro své benefity a používá se ke šlechtìní dalších mimoøádných odrùd pro svou chu, obsah CBD a jednoduchost pìstování. Odrùda Cannabis ruderalis tedy pøispívá ke šlechtìní mnoha dalších odrùd.

  9. Harlequin

  Harlequin

  Harlequin je 75/25 sativa, která má sladkou pižmovou vùni manga. Je populární pro vysoký obsah CBD, jehož terapeutické benefity z ní dìlají ideální odrùdu. Uživatelé tvrdí, že požití této odrùdy mùže vést k pocitùm uvolnìní mozku a relaxace. Podíl CBD a THC je v odrùdì Harlequin 5:2, což z ní dìlá ideálního kandidáta pro lékaøské úèely. Tento podíl dvojnásobnì zvyšuje sílu tlumení bolesti. Vaše tìlo tato odrùda uvolní bez sedace èi intoxikace. Zde je vše, co o této odrùdì potøebujete vìdìt.

  Pùvod, genetika a historie odrùdy Harlequin

  Jedná se o hybridní odrùdu, která pochází z kombinace rodièovských rostlin, mezi které patøí:

  1. Thai Sativa
  2. Columbia Gold
  3. Swiss Sativa
  4. Nepali Indica

  Jedná se o velmi opatrnì šlechtìnou odrùdu. Èasto se pìstuje pro lékaøské úèely a nìkteøí lidé ji také používají rekreaènì. Použití odrùdy Harlequin vás neuváže na lùžko a ani se na ní nestanete závislí. Je však dùležité to s jejím používáním nepøehánìt.

  Harlequin vám pomùže vypoøádat se s jakýmkoliv nadmìrným vzrušením èi stimulací vašeho tìla. Pomùže vám omezit jakékoli psychomotorické podráždìní. Odrùda Harlequin je díky obsahu THC a svým úèinkùm na øadu rùzných záchvatù atraktivní možností léèby. Odrùda Harlequin je unikátní hybridní odrùdou, protože byla vyšlechtìna z kombinace nìkolika jiných odrùd, a má tudíž mnoho terapeutických benefitù.

  Vzhled a vùnì

  Rostlina má v porovnání s ostatními odrùdami vyšší stonek. Její listy a pupeny jsou zelené, trichomy ojínìné a pestíky oranžové. Vùnì je obvykle kvìtinová a bylinná. Má nádech manga, citrusu, dubu, sladkosti, pikantnosti a døeva.

  Terapeutické benefity odrùdy Harlequin

  Odrùda Harlequin, jakožto terapeutický Cannabis, má obsah THC až 15%. Její obsah CBD je také až 15%. Díky tomu se jedná o ideální odrùdu pro lékaøské úèely. Odrùda Harlequin je cennou surovinou pøi léèbì nìkolika druhù epilepsie, protože epileptikové na léèbu CBD reagují dobøe. U epilepsie mládeže se pravidelnì používají odrùdy Cannabisu, které takøka neobsahují THC. THC je dùležité pøi léèbì následkù epileptických šokù, agónií a dysforie.

  Harlequin je ideální odrùdou pro dospìlé, jejichž specialisté jim pro léèbu jejich nemoci èi bolesti pøedbìžnì pøedepisují konopí. Konopí Harlequin mùže napøíklad léèit muskuloskeletální bolest. Aèkoliv není obsah THC pøíliš vysoký, 15% THC je dostatek na úlevu od nepohodlí, a to bez symptomù zombie èi napìtí.

  Odrùda Harlequin je Sativa, a tudíž oživuje mozek. Úèinky odrùdy Harlequin mohou pomoci pøi bolestech zad, krku, zápìstí, chodidel èi svalù. Obsah CBD odrùda Harlequin snižuje podráždìní, které zpùsobuje bolest. CBD bolest dlouhodobì tlumí, a to i potom, co úèinky konopí odezní.

  Hojivé konopí Harlequin také mùže mít vliv na projevy spojené s ADD a ADHD. Psychomotorická porucha, která se v tìchto stavech vyskytuje, mùže být uvolòujícími úèinky kanabidiolu zmírnìna. Absence koncentrace mùže být zlepšena dìdiènými úèinky odrùdy Sativa a obsahem THC.

  Cannabis Harlequin mùže být také užiteèný proti pocitùm neklidu a bídy. Schopnost CBD snížit podráždìní mùže pomoci v boji proti sklíèenosti, která je zpùsobena autoimunitním systémem, pøetìžováním mysli, støev a senzorového systému. Úèinky odrùdy Sativa mohou pùsobit na pocity letargie a absenci inspirace.

  Protože konzumace této odrùdy nevede k apatii, upoutání na lùžko, napìtí èi neuróze, Harlequin je tou ideální metodou v boji proti nevolnosti. Konopí Harlequin mùže léèit nevolnost bez brutálních reakcí.

  Hojivé konopí Harlequin mùže také zvýšit chu k jídlu. Konopí Harlequin mùže zvýšit pocity touhy bez symptomù jiných odrùd konopí. Nepovede však k rozrušení èi extrémním touhám. Pøi konzumaci tohoto konopí bude vìtšina vašich kapacit zachována. Váš mozek bude jasný a dynamický. 

  10. Katelyn Faith

  katelyn faith

  Minnesotský licencovaný výrobce konopí v roce 2015 prohlásil, že vyšlechtil odrùdu marihuany s nejvyšším obsahem CBD na svìtì. Minnesota medical solutions (MinnMed) se sídlem v Otsegu oznámili, že jejich odrùda Cannabisu pro lékaøské úèely má dle nezávislých laboratorních testù pomìr CBD k THC 34:1.

  Tato odrùda byla spoleèností MinnMed pojmenována Katelyn Faith po 8leté holèièce Katelyn Faith Pauling, která podlehla Battenovì chorobì. Její rodièe bojovali za pøístup ke konopí pro léèbu jejích záchvatù. Katelyn Faith zemøela pouze nìkolik mìsícù po státním uzákonìní používání konopí pro lékaøské úèely.

  Odrùda Katelyn Faith a jiné odrùdy

  Katelyn Faith je odrùda Cannabisu s nejvyšším obsahem CBD. Tento titul pùvodnì patøil odrùdì Charlotte Web, která má pomìr CBD k THC 20:1.

  Vlastnosti odrùdy Katelyn Faith

  Odrùda Katelyn Faith byla kultivována pomocí výzkumu klíèení, který byl provádìn v rozmezí nìkolika mìsícù. Výkonný øeditel spoleènosti MinnMed Kyle Kingsley øekl, že se jedná o odrùdu s mimoøádným obsahem CBD. Toto tvrzení je tìžko ovìøitelné, protože testování není dostateènì transparentní a pøísné.

  Ve vývoji Katelyn Faith neexistuje žádná genetická modifikace. Metoda použité extrakce pro toto vysoce kvalitní CBD tkví ve vystavení molekul oxidu uhlièitého vysokému tlaku a nízké teplotì, což vyžaduje velmi drahé vybavení.

  Tvrzení odrùdì Katelyn Faith

  Kingsley øekl, že tuto odrùdu pojmenoval po Katelyn proto, aby uctil její stateènost. Také dodal, že tato odrùda by Katelyn z její nemoci nevyléèila, ale mohla jí alespoò život trochu ulehèit.

  Bylo také odhaleno, že Katelyn Faith nemá žádné intoxikaèní úèinky. Kingsley øekl, že v této rostlinì není dostateènì velký obsah THC, který by intoxikaci zpùsobil. Tato odrùda tudíž poskytuje maximální benefity pacientùm trpícím epilepsií a záchvaty.

  Spoleènost je vybízena k tomu, aby odrùdu poskytla všem pacientùm, kteøí splòují podmínky. Tyto podmínky se v Minnesotì odvíjí od jednotlivých nemocí. Konzumace Katelyn Faith je dovolena pacientùm s rakovinou, HIV/AIDS, glaukomem, Tourettovým syndromem, ALS, svalovými køeèemi nebo nemocemi s nesnesitelnými bolestmi.

  Spoleènost také dodala, že jim tato odrùda pomùže ve vývoji efektivnìjších CBD lékù za ménì penìz, a to pro všechny pacienty MinnMed lékáren. Snížení ceny souvisí s širokou dostupností odrùdy Katelyn Faith.

  MinnMed je motivována pacienty, kteøí se do Minnesoty sjeli z celého svìta jen proto, aby si mohli dopøát benefitù této odrùdy. CBD za dostupnou cenu si budou moci dovolit také pacienti trpící epilepsií a další pacienti, kteøí pro léèbu svých nemocí (napøíklad záchvatù) doposud používali tradièní léky.

  Vìtšina expertù na konopí tvrdí, že CBD nevyžaduje takøka žádný obsah THC k dosažení kýžených úèinkù. David Kowalsky z Cannabis Network Radio øekl, že co se lékaøského využití konopí týèe, musíme se ujistit, že využíváme celou rostlinu. Léky z celé rostliny konopí jsou v léèbì nemocí efektivnìjší, ale lidé mají tendenci obsah THC odstraòovat, což vede k produkci konopné pasty. Kingsley z MinnMed také øekl, že 50-50 podíl mezi CBD a THD je mezi uživateli konopí bìžný, ale pacienti trpící Battenovou chorobou prý dosáhnou nejlepších benefitù právì z odrùdy Katelyn Faith. 

  11. ACDC

  Konopí se používá pro rùzné úèely, které zahrnují úèely rekreaèní i lékaøské. S cílem získat co nejvíce z této rostliny se pìstitelé tìší na vývoj odrùd, které poskytují co nejvíce výhod.

  Cannabis indica a sativa jsou nejrozšíøenìjší odrùdy konopí. Další kategorií odrùd konopí jsou odrùdy hybridní, které disponují kvalitami obou zmínìných odrùd. Vìtšina souèasnì pìstovaných odrùd konopí patøí právì do kategorie hybridních.

  Rostliny konopí èi marihuany nám mohou nabídnout mnohem více, než jen psychoaktivní stav a pocit relaxace. Tyto jedineèné rostliny jsou skvìlou odpovìdí na rùzné nemoci a choroby. Jednoduchým pøíkladem je CBD, což je slouèenina obsažená v konopí, která díky svým lékaøským benefitùm postupnì získává na popularitì.

  Výzkumníci a šlechtitelé konopí jsou momentálnì v procesu šlechtìní odrùdy konopí, které v porovnání s ostatními kanabinoidy v konopí obsahují více a více CBD. Tato skuteènost vedla k objevení mnoha odrùd konopí, které jsou bohaté na CBD. Pøíkladem je Cannatonic, ACDC, Charlotte‘s web a Katelyn Faith.

  Co je to ACDC?

  Pro pochopení ACDC je nejprve nutné seznámit se s Cannatonic. Cannatonic je jedna z pùvodních odrùd vyšlechtìných pro lékaøské úèely. ACDC je prominentní sativa fenotyp Cannatonicu, který obsahuje vyšší množství CBD pøi co nejnižším možném obsahu THC. To znamená, že jeho lékaøské úèinky jsou silnìjší, než ty psychoaktivní.

  Vlastnosti ACDC

  ACDC se díky svým lékaøským benefitùm tìší obrovskému uznání. Následující vlastnosti ji dìlí od ostatních odrùd:

  1. Pomìr CBD

  Nejvìtším dùvodem pro popularitu ACDC je pomìr CBD. K vašemu pøekvapení bylo prokázáno, že ACDC má pomìr CBD k THC 20:1. Pøi testování ACDC v laboratoøi obsahoval vzorek 16-24% CBD a pouze 0,5-1,2% THC, což ACDC v kontextu lékaøských benefitù dìlá lepší alternativu ke Cannatonicu.

  Pokud máte zájem o psychoaktivní úèinky, Cannatonic pro vás bude tou lepší volbou. Jeho obsah THC je 6%. Pokud vás však zajímají pouze lékaøské benefity konopí, ACDC je vaší odpovìdí, protože neovlivòuje schopnost myslet èi pracovat.

  2. Vzhled a aroma ACDC

  ACDC je podobné mechovému embryu se žlutozelenými odstíny a oranžovými pruhy. Díky svému nízkému obsahu THC jsou oranžové pestíky stoèené a zabalené do listù a nejsou pøíliš ojínìné.

  Chu a vùnì ACDC jsou velmi pøíjemné. ACDC má sladkou a pikantní chu a její vùnì je døevìná a sladká. ACDC preferují pacienti, kteøí jsou alergiètí na zápach, jako napøíklad pacienti trpící epilepsií.

  3. Struktura rostliny

  ACDC je støední velikosti a roste do výšky zhruba 122cm. Rostlina má skunkovité stonky a velké seskupené chomáèe, kterým se øíká kola. Pìstování ACDC vyžaduje mnoho èasu a zodpovìdnosti. Odrùda vyžaduje silnou podporu, na kterou se mùžou velké chomáèe zavìsit. Rostlina také není odolná vùèi škùdcùm a nemocem, takže je nutné ji èasto pozorovat.

  Mùže být pìstována uvnitø i venku, ale èastìjší je její pìstování uvnitø, a to hlavnì kvùli možnosti kontroly prostøedí. Takto pìstovaná rostlina navíc bude mimo dosah pesticidù a rùzných nemocí. ACDC mùže být pìstována v pøírodì v teplých a mírnì chladných oblastech. Velmi studené poèasí mùže její kvetení prodloužit. Doba rùstu této rostliny je uvnitø i venku mezi 9 a 10 týdny. Pøi pìstování venku však má vìtší výnos.

  4. Úèinky ACDC

  Odrùdy ACDC jsou šlechtìny ze semínek pryskyøice a podíl odrùd sativa a indica je 50:50. Díky tomuto pomìru ACDC disponuje vlastnostmi obou tìchto odrùd. Aèkoliv nemá psychoaktivní úèinky, po konzumaci ACDC se èlovìk mùže cítit trochu více relaxovaný a beze stresu. Uživatelé také uvedli, že po kouøení ACDC si všimli zvýšené schopnosti koncentrace.

  5. Lékaøské benefity

  Díky svému vysokému obsahu CBD má ACDC lékaøské benefity spojené s léèbou záchvatù, svalových køeèí, chronických bolestí èi bolesti nervù. Mùže také zlepšovat náladu a pomoci pøi zvládání stresu a úzkosti. Zprávy a výzkumy prokázaly, že ACDC mùže léèit a poskytovat úlevu i ve vážných pøípadech, jako je napøíklad rakovina, epilepsie, roztroušená skleróza nebo tremor.

  6. Vedlejší úèinky ACDC

  ACDC díky nízkému obsahu THC nealteruje lidské myšlení. Jejím jediným známým vedlejším úèinkem se zdá být sucho v puse. Sucho v puse lze snadno øešit dostateèným pøísunem tekutin pøed i po konzumaci ACDC. S trochou pøípravy vás tento vedlejší úèinek nebude vùbec obtìžovat.

  11. Závìr

  Doufáme, že po pøeètení tohoto èlánku pochopíte rozdíl mezi konopím a marihuanou, dùležitost terpenù a rùzné vlastnosti jednotlivých populárních odrùd.

  Ve Formula Swiss primárnì používáme odrùdu založenou na Futura 75 o které vìøme, že je lepší, než výše popsané odrùdy. Pøesné údaje jsou proprietární.

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  16 srpen, 2019

  Zobrazit více

  Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!