Prohlášení

Pøed objednáním zboží z našeho e-shopu si prosím peèlivì pøeètìte následující text

Veškeré informace na této webové stránce jsou poskytovány pro informaèní úèely. Nejedná se o lékaøská doporuèení èi pokyny a nemìly by tudíž takto být interpretovány. Konzultujte vlastního lékaøe nebo jiného lékaøského odborníka.

Naše produkty neslouží k diagnóze, léèbì èi prevenci žádných nemocí. Pøed použitím jakéhokoliv produktu vždy konzultujte vlastního lékaøe o potencionálních vlivech èi jiných komplikacích. Našim produktùm nepøisuzujeme žádné zdravotní úèinky a pøed použitím našich produktù èi pøípravou léèebného plánu jakékoliv nemoci èi indispozice doporuèujeme každému poradit se s profesionálním lékaøem. Je obzvláštì dùležité takto uèinit, pokud pracujete v ošetøovatelství, pokud jste osobou tìhotnou, trpící chronickou nemocí, starší osobou nebo osobou mladší 18 let.

Výsledky uvedené èi prezentované na této webové stránce nemusí nutnì platit pro všechny osoby.

Formula Swiss AG nepøejímá žádnou zodpovìdnost za nesprávné použití a vlastní diagnózu a/nebo léèbu s použitím tìchto produktù. Naše produkty by nemìly být konzumovány spoleènì s pøedepsanými léky a nemìly by také být použity jako náhražka pro lékaøsky pøedepsanou terapii. Pokud cítíte, že trpíte zdravotním problémem, konzultujte profesionálního a licencovaného doktora.

Formula Swiss AG poskytuje tuto webovou stránku „takovou, jaká je“ a nesnaží se vzhledem k jejímu veškerému obsahu nic jakkoliv naznaèovat èi zaruèovat. Pokud tak není výslovnì uvedeno na této webové stránce, ani Formula Swiss AG ani žádný z jejich øeditelù, zamìstnancù nebo jiných pøedstavitelù nenesou odpovìdnost za újmu zpùsobenou ve spojení s používáním této webové stránky. Toto je obsáhlé omezení odpovìdnosti, které se vztahuje na veškerou újmu v jakékoliv podobì, vèetnì kompenzace, pøímého èi nepøímého poškození, ztrátu dat, pøíjmu nebo zisku, ztrátu nebo poškození majetku a nároky tøetích stran.