ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Kromì neochucených olejù nabízíme také vysoce kvalitní tinktury s kuøecí a hovìzí pøíchutí. Všechny pøíchutì jsou dostupné v rùzných koncentracích CBD. Ideální dávku CBD pro svého domácího mazlíèka najdete bez ohledu na jeho váhu.

Co se koèek, králíkù a menších psù týèe, je dobré zaèít s dávkou 100 mg. Pro støední psy je ideálních 300 mg a pro vìtší psy a konì 500 mg.

Nìkteøí domácí mazlíèci reagují lépe na specifické pøíchutì, takže doporuèujeme vyzkoušet rùzné produkty než najdete ten, který bude vašemu zvíøecímu pøíteli sedìt nejlépe.

Nejlepší CBD olej pro domácí mazlíčky

Nejvyšší kvalita ze Švýcarska

Naše CBD oleje splòují vysoce kvalitní standardy, které zajišují jejich kompletní bezpeènost pro psy, koèky, králíky a konì. Všechny naše CBD oleje pro domácí mazlíèky jsou vyrobeny z organického švýcarského konopí bez genetických modifikací a neobsahují herbicidy, pesticidy èi chemická hnojiva.

Náš CBD olej pro domácí mazlíèky obsahuje celé spektrum kanabinoidù, antioxidantù a živin. Tyto CBD oleje byly vyvinuty ve spolupráci s veterináøi a jsou oficiálnì registrovány ve švýcarském Agroscope.

Vìdecký výzkum úèinkù CBD na zvíøata

S katedrou veterinárních lékaøských vìd University of Bologna jsme podepsali výzkumnou spolupráci, jejíž souèástí je hned nìkolik studií úèinkù kanabidiolu (CBD) na zvíøatech. Cílem tìchto studií je lépe pochopit úèinky CBD na zvíøata, abychom mohli pokraèovat ve vývoji a zlepšování našich CBD produktù pro domácí mazlíèky. Zde si mùžete o této spolupráci pøeèíst více..

První studie na koèkách je veøejnì dostupná zcela zdarma

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù v gastrointestinálním traktu koèek“ je zdarma dostupná zde.

Kanabinoidové receptory vykázaly širokou distribuci napøíè vrstvami koèièího gastrointestinálního traktu. Aèkoliv toto tvrzení prozatím není potvrzeno/podpoøeno funkèními dùkazy, souèasný výzkum by mohl reprezentovat anatomický substrát, který mùže u koèkovitých druhù zvíøat potenciálnì podporovat terapeutické použití kanabinoidù pro gastrointestinální zánìtlivá onemocnìní.

První studie “Lokalizace kanabinoidù a kanabinoidních receptorù ve høbetních koøenech ganglií u koní“ je zdarma dostupná zde.

Benefity CBD oleje pro domácí mazlíèky

CBD olej mùže domácím mazlíèkùm pomoci s celou øadou akutních i chronických onemocnìní. Aèkoliv jsou urèité choroby zkoumány více než jiné, výzkum ukazuje, že CBD mùže být užiteèné proti artritidì, agresi, trávicím problémùm a stresu, a mùže také posilovat imunitní systém. Existují také studie naznaèující potenciál CBD pro léèbu cukrovky, orgánových onemocnìní a symptomù léèby rakoviny.

Veterináøi navíc zjistili, že CBD mùže také být užiteèné pro léèbu akutních zranìní, mezi které patøí napøíklad vymknutí kloubù, pøetržené vazy èi zlomeniny kostí. Úèinky CBD na zvíøecí endokanabinoidní systém také mohou pomoci s pooperaèní péèí (zmírnìní otokù, bolesti a ztuhlosti).

Pokud jste majitelem domácího mazlíèka, doporuèujeme vám pøeèíst si Kompletního prùvodce k pochopení, jak mùže CBD pomoci domácím mazlíèkùm i jejich majitelùm a naše èlánky o CBD pro domácí mazlíèky.

Meta: Kupujte CBD olej pro domácí mazlíèky (psy, koèky, králíky a konì). Organický CBD olej z konopí bez genetických modifikací, herbicidù, pesticidù èi chemických hnojiv.

Často kladené otázky o CBD pro domácí mazlíčky

Zde je seznam pěti nejvýznamnějších benefitů CBD pro domácí mazlíčky:

Záchvaty

CBD podle studií postupně snižuje počet záchvatů až na nulu. Interakce s endokanabinoidy navíc zamezuje neurotoxicitě, která vzniká vlivem záchvatů.

Bolest

Zvířata mohou trpět bolestmi kloubů a i když vám o tom nemají schopnost dát vědět, můžete si toho všimnout, pokud zpozorujete jejich zpomalený pohyb nebo ztrátu chuti k jídlu. Přípravné údaje prokazují, že spojení CBD s receptorem CB1 pomáhá při léčbě chronické bolesti u domácích mazlíčků.

Úzkost

Používání CBD pro domácí mazlíčky, kteří trpí úzkostí, jim pomůže uklidnit se a ve vypjatých situacích reagovat rychleji.

Nevolnost

Výzkumná studie naznačuje, že CBD má u domácích mazlíčků pozitivní vliv na nevolnost, a to díky interakci CBD s endokanabinoidními receptory.

Rakovina

Výzkumné studie prokázaly, že CBD má potenciál zastavit růst rakovinotvorných buněk. Navíc pomáhá zvýšit účinnost tradičních léků a potlačuje některé jejich vedlejší účinky. CBD se používá k léčbě celého spektra nemocí domácích mazlíčků.

CBD může být také u domácích mazlíčků velmi účinné v boji proti stresu, strachu, cukrovce, problémům s pokožkou a záněty.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Stejně jako lidé, i zvířata se musí vypořádat se stresem a strachem.

U domácích mazlíčků existují dva druhy stavu úzkosti – situační a behaviorální. Situační úzkost zahrnuje odpovědi a reakce na výsledky změny prostředí. Behaviorální úzkost zahrnuje úzkost z odloučení nebo dlouhodobé agrese.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

CBD je nepsychoaktivní element, který při vstupu do těla reaguje s endokanabinoidním systémem a uklidňuje a zmírňuje stres a úzkost.

CBD reaguje s mozkovými receptory CB1 a CB2, aktivuje je a komunikuje s nimi. Toto má za následek uvolnění napětí a stresu u zvířat. Receptory kanabinoidu jsou vůči zvířecímu mozku endogenní a hrají důležitou roli při řízení nálady, paměti, chuti k jídlu a pocitu bolesti.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Toto může být jeden ze symptomů pocitu úzkosti vašeho domácího mazlíčka. Většina domácích mazlíčků se stane buď tvrdohlavými, nebo hyperaktivními. Mezi tyto symptomy patří například šílené běhání, štěkání, supění, kňučení, chvění, vrtění, agrese nebo ztráta chuti k jídlu. Mezi vážnější symptomy patří rozšířené zornice, protispolečenské chování, pocit nesounáležitosti a močení na podlahu u psů, kteří jsou trénovaní chodit na záchod.

CBD olej naštěstí může být u domácích mazlíčků mimo jiné použit také k léčbě situační úzkosti.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Pokud začnete vašemu domácímu mazlíčkovi podávat CBD olej před spaním, všimnete si, že dojde k úlevě od bolesti všech druhů svalů a kloubů a vašemu mazlíčkovi se tak bude dobře spát. V tomto případě CBD olej vede k rychlé obnově.

CBD olej je znám svým pozitivním účinkem například na úlevu bolesti kloubů, hlavy nebo zažívacího systému, úzkost, spánek, ztrátu chuti k jídlu, problémy s pokožkou či vlasy a rakovinu.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Mnoho lidí se bojí dát CBD olej svým domácím mazlíčkům, protože si myslí, že jim tím bude navozen nějaký stav a stanou se neovladatelnými. Tyto efekty jsou však způsobené THC, což je psychoaktivní kanabinoid, který se nalézá v konopí. CBD Olej běžně obsahuje velmi málo THC.

Většina CBD olejů neobsahuje takřka žádné THC a pochází z konopí, ne z marihuany. Váš mazlíček rozhodně nepocítí z CBD oleje žádný stav. Olej na něj bude mít relaxační účinky, ne intoxikační.

V našich produktech Formula Swiss je obsah THC vždy méně než 0,2% a obvykle méně než 0,1%.

Při výběru CBD oleje pro vašeho domácího mazlíčka byste se měli řídit pravidlem, že pokud byste výrobek nepoužili vy sami, nedávejte jej svému mazlíčkovi. Vždy se ujistěte, že CBD olej, který používáte, je 100% organický a s nízkým obsahem THC. CBD oleje často obsahují TBC, protože extrahovat CBD bez jakéhokoliv THC je skoro nemožné. Nesnažíte se vašemu domácímu mazlíčkovi navodit stav, snažíte se mu pomoci. Snažte se tedy najít výrobek s co nejnižším obsahem THC. Navození stavu vašemu domácímu mazlíčkovi může mít opačné účinky a vést k úzkosti, paranoie či nepříjemným pocitům.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Předtím, než začnete svému psovi podávat CBD olej, je nutné znát jeho požadovanou dávku. Jedině podáním správné dávky si váš pes bude moci užívat veškeré benefity tohoto produktu. Zde je doporučené dávkování dle váhy a velikosti psa:

Malý pes o hmotnosti do 10kg by měl užívat denně 4-6 kapek našeho 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky.

Středně velký pes o hmotnosti od 10kg do 25kg by měl užívat denně 8-12 kapek našeho 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky.

Velký pes o hmotnosti nad 25kg by měl užívat denně zhruba 15 kapek našeho 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Dávkování je u léků pro domácí mazlíčky velmi důležité. Příliš velká dávka může vést k mnoha vážným vedlejším účinkům nebo dokonce smrti. Proto by každý majitel domácího mazlíčka měl začít s nízkou dávkou a o jejím případném zvýšení by se měl poradit s veterinářem.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Ano – CBD oleje nejsou pro člověka nebezpečné ani škodlivé. CBD oleje pro domácí mazlíčky obvykle obsahují méně terpenů, než CBD oleje pro lidi.

O CBD a domácích mazlíčcích si můžete přečíst více v tomto článku

Proč používat CBD pro domácí mazlíčky? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD domácím mazlíčkům i jejich majitelům pomoci.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!