ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 60+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Kontrola kvality

Bezpeènost pro všechny na prvním místì

Naše výrobky jsou dùkladnì testovány na primární i vedlejší úèinky pøed tím, než jsou beta-testovány na lidech. Naše štítky, obaly a materiály použité k doruèování objednávek nám vyrábí partner z Velké Británie, který se specializuje na výrobu biologicky rozložitelných a k pøírodì šetrných obalù.

KVALITA NENÍ NÁHODA,
ALE VÝSLEDEK PROMYŠLENÉHO ÚSILÍ

Kvalitu našich výrobkù bereme velmi vážnì

Investujeme velké úsilí a zdroje, abychom zajistili, že naše konopné produkty jsou ty nejkvalitnìjší CBD oleje dostupné na dnešním trhu. Naše CBD oleje procházejí pøísným procesem kontroly a testování kvality a jsou vyrábìny pouze s použitím tìch nejlepších ingrediencí a nejnovìjších vìdeckých metod.

Výsledkem tohoto úsilí je jistota, že pøi výrobì našich produktù jsou dodrženy striktní požadavky na obsah kanabinoidù, že nepoužíváme žádné geneticky modifikované ingredience, pesticidy, herbicidy nebo jiná chemická hnojiva, a že naše výrobky neobsahují žádné škodlivé kontaminanty. Vše, co dostanete, je èistý a bezpeènì vyrábìný CBD olej.

O systému kontroly kvality našeho konopí

Každé testování našich konopných produktù obsahuje oddìlenou analýzu kanabinoidového profilu, potencionálního mikrobiálního života, plísnì, tìžkých kovù, zbytkových rozpouštìdel, pesticidù, herbicidù, insekticidù a mnoha dalších ingrediencí. Když tedy konzumujete jakýkoliv z našich konopných výrobkù, jste pøesnì informováni o tom, co daný produkt obsahuje a pøedevším o tom, co neobsahuje. 

Skoro každá spoleènost zabývající se výrobou konopných výrobkù tvrdí, že právì jejich produkty jsou na trhu ty nejlepší, ale mají tyto spoleènosti tato tvrzení podložena kontrolami? Veøejnì dostupné analýzy nezávislých laboratoøí ukázaly, že mnoho konopných spoleèností ve skuteènosti prodává produkty, které obsahují pøesnì 0% oznaèených ingrediencí. Další spoleènosti jsou nuceny ke stažení produktù z trhu kvùli obsahu nebezpeèných pesticidù a hub.

Všechny naše konopné výrobky jsou vyrábìny v souladu s CGMP (aktuální správné výrobní procesy) a GDP (správná dokumentace procesù).

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!