Zásady vrácení a nahrazení

Spokojenost zákazníku bereme velmi vážnì

Chceme se ujistit, že vaše nakupování u Formula Swiss probìhne naprosto bez problémù.

Na této stránce si mùžete pøeèíst, jak postupovat v pøípadì reklamace, vrácení zboží nebo poškozeného zboží.

Reklamace správnì vráceného zboží pøijímáme

Pokud nejste zcela spokojeni s vaší objednávkou, nabízíme vám možnost vrátit nám ji do 14 kalendáøních dnù ode dne, kdy byla na vaši doruèovací adresu doruèena.

Veškeré pøedmìty musí být vráceny v pùvodním obalu, uzavøené, neotevøené, nepoužité, nepoškozené (pokud je to relevantní) a v takovém stavu, aby se daly znovu prodat. Nìkolik typù zboží je z této podmínky z bezpeènostních dùvodù vylouèeno. Mezi tyto produkty patøí napøíklad jídlo èi potravinové doplòky. Pokud máte nìjaké otázky ohlednì reklamace èi vrácení zboží, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

Pro dokonèení vrácení vaší objednávky budeme potøebovat stvrzenku nebo dùkaz o provedení nákupu.

Jak nám zboží vrátit

Pokud nám chcete zboží vrátit, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum. Zboží mùže být vráceno až po domluvì se èlenem našeho týmu.

O úmyslu vrátit zboží nás musíte informovat do 14 dnù od obdržení objednávky. Po dohodì o vrácení musíte zboží do dalších 14 dnù vrátit. Poštovné hrazené zákazníkem je nevratné.

Pro dokonèení vrácení vaší objednávky budeme potøebovat stvrzenku nebo dùkaz o provedení nákupu.

Pokud máte v úmyslu vracet zboží s hodnotou vìtší než 1700 Kè, mìli byste zvážit použití takové doruèovací spoleènosti, která nabízí sledování zásilky, nebo zakoupení pojistného. Doruèení vámi zaslaného zboží bohužel nemùžeme zaruèit.

Nesnažte se nám prosím nic poslat zpátky bez pøedchozí domluvy se èlenem našeho zákaznického centra.

Jak postupovat v pøípadì poškozeného zboží

Pokud jste obdrželi poškozené zboží, staèí nám je poslat zpátky a my vám po jeho kontrole rádi obratem zašleme zboží nové. Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum a pošlete nám fotky balíèku a zboží uvnitø.

Pokud si nákup rozmyslíte

Berte prosím na vìdomí, že z vaší karty platbu nestrháváme do té doby, než je samotná objednávka odeslána z našeho skladu. Pokud chcete objednávku zrušit, než dojde k jejímu odeslání, okamžitì prosím kontaktujte naše zákaznické centrum a my se budeme snažit odeslání objednávky zastavit.

Jak na reklamaci

Jakmile jsme zboží obdrželi a prohlédli, naše zákaznické centrum vás bude kontaktovat s oznámením, že jsme úspìšnì obdrželi vámi vrácené zboží. Také vás budeme informovat o pøíjmu èi zamítnutí vaší reklamace. Pokud je reklamace pøijata, peníze vám budou bìhem nìkolika dnù automaticky vráceny na platební kartu nebo stejnou platební metodou, která byla k nákupu použita.

Ještì jsem neobdržel/a vrácené peníze

Pokud jste ještì neobdrželi vrácené peníze, nejprve si váš bankovní úèet znovu zkontrolujte. Poté zkuste kontaktovat spoleènost vaší kreditní karty, protože pøipsání platby na vaši kartu mùže obèas trvat déle. Poté kontaktujte vaší banku. Èasto se stává, že se vrácení penìz vlivem delší doby zpracování protáhne. Pokud jste zkusili všechny tyto možnosti a stále jste neobdrželi vrácené peníze, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum, kde s vámi problém vyøešíme.

Dárky a zboží v akci nemohou být vráceny èi reklamovány

Nepøijímáme reklamace ani vrácení zboží, které vám bylo zasláno jako dárek zdarma.

Máte nìjaké otázky?

Pro více informací prosím kontaktujte naše zákaznické centrum.