Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

Kanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v lidském tìle a jsou dùležité pro homeostázi. Jejich absence v tìle mùže vážnì ovlivnit naše zdraví a náladu. Výzkumníci ukázali dùležitost CBD pøi údržbì normálních funkcí lidského tìla.

Naším tìlem koluje unikátní endokanabinoidní systém s nìkolika receptory, na které se vážou kanabinoidy, což umožòuje vstøebání CBD do krevního obìhu.

V tomto èlánku vám pomùžeme pochopit klíèová témata o tom, jak CBA pùsobí na vaše tìlo.

1. Co je to endokanabinoidní systém?

Co je to endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém (ECS) má na starost udržování rovnováhy v našem tìle, reakce imunitního systému, komunikaci mezi buòkami, metabolismus, pamì, spánek, chu k jídlu, trávení, pocit hladu, nálady, motoriku, imunitní funkce, reprodukci a plodnost, potìšení a odmìnu, bolest a regulaci teploty.

Aèkoliv se jedná o naprosto zásadní systém lidského tìla, až do poloviny devadesátých let byl endokanabinoidní systém pro lidi neznámý. Byl pojmenován po rostlinì, která inspirovala jeho objevení.

Endokanabinoidní systém je dùležitý pro vaše celkové zdraví a rovnováhu. Jeho dùležitost však lékaøská komunita zcela pochopila teprve nedávno. Právì díky tomuto systému pøirozenì se vyskytující kanabinoidy CBD oleje reagují s našimi tìly a spouští mnoho užiteèných úèinkù. Je dùležité udržovat si zdravý endokanabinoidní systém, protože ovlivòuje funkce našeho tìla. Musíme se tedy nauèit, jak jej udržovat.

Endokanabinoidní systém tvoøí nìkolik integrovaných mechanismù:

 • Enzymy jsou odpovìdné za produkci a destrukci kanabinoidù.
 • Receptory v buòkách pøijímají kanabinoidy.
 • Endokanabinoidy (kanabinoidní slouèeniny, které lidské tìlo samo pøirozenì produkuje)
 • Tyto mechanismy jsou pøevážnì odpovìdné za komunikaci uvnitø tìla pro regulaci rùzných biologických reakcí.

Jednou z hlavních otázek v raných stádiích tìchto studií bylo, jestli lidské tìlo produkuje své vlastní pøírodní ekvivalenty již objevených slouèenin (fytokanabinoidù), jakými jsou napøíklad THC a CBD v rostlinì konopí. Odpovìï byla pozitivní. Naše tìlo produkuje endokanabinoidy anandamid a 2-AG, což jsou dva pøední analogy THC a CBD. Po zjištìní, že lidské tìlo produkuje své vlastní kanabinoidy, se otevøely dveøe k dekonstrukci jejich úèelu.

Endokanabinoidy jako reakce

Endokanabinoidy jsou vytvoøeny jako reakce uvnitø vìtšího fyziologického systému a jsou použity k regulaci funkcí lidského tìla. Pùsobí na presynaptické buòky a regulují množství komunikaèních signálù. Díky tomu endokanabinoidy ovlivòují dobu trvání a intenzitu širokého spektra fyziologických procesù.

Endokanabinoidní systém je spojen s mnoha dùležitými procesy a je koncentrován v mozku, nervovém systému a reprodukèních orgánech. Neovlivòuje však oblasti mozku, které mají na starost ovládání funkcí srdce a plící. Tato vlastnost je jedním z hlavních dùvodù, proè pøedávkování kanabinoidy nevede ke smrti.

Jak endokanabinoidní systém funguje?

Jak endokanabinoidní systém funguje?

Pokud jsou v homeostázi lidských funkcí nìjaké odchylky, endokanabinoidní systém je aktivován a zaèíná odpovídajícím zpùsobem reagovat (syntetizuje endokanabinoidy, které pùsobí jako neurotransmitery).

Tìlo vytváøí neurotransmitery pro endokanabinoidní systém, které jsou vyzvednuty specializovanými kanabinoidními receptory na povrchu bunìk. Tyto receptory se nacházejí v mnoha fyziologických oblastech, jakými jsou napøíklad:

 • Imunitní systém
 • Orgány a žlázy
 • Pojivové tkánì
 • Mozek (pøedevším)

Endokanabinoidy jsou vlastnì klíèem k endokanabinoidním receptorùm, které zase mají roli zámkù. Pøedávají informace o zmìnách v systému, aby si tìlo mohlo reakcí nehledì na vnìjší vlivy samo pomoci (dosažením homeostáze èi rovnováhy).

Mezi oblasti receptorù endokanabinoidního systému patøí receptory CB1 a CB2, které na rùzné kanabinoidy rùznì reagují. CB1 receptory pøevládají v centrálním nervovém systému a jsou spojeny s následujícími benefity:

 • Modulace stresu a úzkosti
 • Zvýšená chu k jídlu
 • Snížená nevolnost
 • Rovnováha imunitního systému
 • Tlumení nádorù

CB2 receptory se pøevážnì nacházejí na buòkách imunitního systému a zdá se, že dominují pøi boji se zánìty a poškozením tkánì. Nìkteré buòky dokonce mohou obsahovat oba typy tìchto receptorù, z nichž je každý zodpovìdný za jinou funkci.

Existují dva druhy hlavních endokanabinoidù - 2-rrachidonoylglycerol (2-AG) a anandamid (AEA).

2-AG je považován za plného agonistu obou CB1 i CB2 receptorù. To znamená, že se váže a aktivuje oba druhy receptorù pro stimulaci fyziologické reakce.

Anandamid je považován za èásteèného agonistu obou receptorù, protože k vazbì a aktivaci receptorù není zcela zpùsobilý. Nespouští tedy tak silné fyziologické reakce (Parcher, Batkai, & Kunos, 2006).

Jakmile se funkce odvozená z homeostáze vrátí do rovnováhy a endokanabinoidy již nejsou potøeba, tøetí èástí systému jsou trávící enzymy, které endokanabinoidy rozloží a degradují.

Hydroláza amidu mastné kyseliny (FAAH) degraduje anandamid a monoacylglycerol lipáza (MAGL) rozkládá 2-AG. Odstranìním endokanabinoidù endokanabinoidní systém vrací molekulární signály a ukonèuje jakoukoliv fyziologickou aktivitu, kterou døíve stimuloval.

Jak endokanabinoidní systém ovlivòuje naše zdraví?

Jak endokanabinoidní systém ovlivòuje naše zdraví?

Od objevení endokanabinoidního systému a jeho souèástí vìdci zjistili, že endokanabinoidní systém mùže terapeuticky sloužit k:

 • Snížení bolesti 
 • Boji s rakovinou 
 • Prevenci neurodegenerativních chorob 
 • Zlepšení celkového zdravotního stavu

Výzkum naznaèuje, že endokanabinoidní systém pomáhá tìlu se zajištìním správné funkce imunitního a centrálního nervového systému. Hledání zpùsobù modulace aktivity endokanabinoidního systému otevírá cestu k neuvìøitelnì rùznorodému souboru chronických onemocnìní a poruch (Pacher a Kunos, 2013).

Dùkazy napøíklad naznaèují, že stimulace kanabioidních receptorù mùže pomoci pøi mazání starých traumatických vzpomínek a mùže poskytovat klinické benefity v zánìtlivých chorobách mozku souvisejících s vìkem (Ruehle et al, 2012) (Marchalant, et al, 2008). Tento seznam také zahrnuje závažné choroby, jako je napøíklad Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a rakovina.

Pamì

Existují také dùkazy, že endokanabinoidní systém mùže pomáhat s mazáním starých vzpomínek (Ruehle et al, 2012). Zánik averzních vzpomínek je dùležitý pro pokrok pacientù s PTSD a pro kondicionování chování u pacientù s chronickou úzkostí. Zapomenutí bolestivých vzpomínek mùže vést k restartu jejich reakcí na stres a úzkost a vytvoøení reakcí pozitivnìjších.

Chu k jídlu a váha

Kanabis je známý pro své zvýšení chuti k jídlu. Protože se však endocannabinoidy používají internì pro kontrolu chuti k jídlu, lze inverzní agonisty receptoru CB1 použít k boji proti obezitì tím, že vypnou touhu tìla po jídle (Pagotto et al, 2005). Opaèného úèinku mùže být dosaženo stimulací chuti k jídlu u lidí trpících syndromem plýtvání, což jim mùže pomoci nabrat váhu (Kogan and Mechoulam, 2007).

Endokanabinoidy také regulují metabolismus a pomáhají ovládat pøevod energie napøíè buòkami, èímž zajišují optimální využití konzumovaného jídla.

Úzkost

Díky konstantnímu vystavení stresu se v dnešním svìtì stal cyklus pøirozené úzkosti a fyzické reakce naprosto bìžným. Kanabinoidy ovlivòují glandulární reakci na dlouhodobý stres, což znamená, že endokanabinoidní systém ovlivòuje zpùsob, jakým lidé zvládají dlouhodobý stres a další spouštìèe úzkosti.

Imunitní funkce a zánìty

Endokanabinoidy navíc zlepšují správné imunitní funkce pro celkovì lepší zdravotní stav. Role, kterou hrají v imunitní homeostáze, brání spontánní aktivaci funkce imunitních bunìk, èímž pomáhají pøedcházet zánìtùm a možná i následným neurologickým onemocnìním (Pandey et al, 2009).

Jak kanabinoidy z CBD oleje fungují s endokanabinoidním systémem?

Vìdci objevují potenciální roli kanabinoidù z rostliny konopí pro podporu lidského systému. Tìmito kanabinoidy jsou napøíklad THC, kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a další.

Kanabinoidy napodobují chování endokanabinoidù a reagují s kanabinoidními receptory pro posílení endokanabinoidního systému. Kanabinoidy reagují s kanabinoidními receptory, èímž se stimulují rùzné fyziologické reakce.

THC je známá psychoaktivní slouèenina lékaøského konopí, která aktivuje receptory a vyvolává chemickou reakci. THC je považována za agonistu obou CB1 a CB2 receptorù, protože se na nì pøímo váže a aktivuje je. THC dává pøednost CB1 receptorùm, protože se do nich dobøe vleze a mùže tedy stimulovat silnou fyziologickou reakci.

Reakce THC s CB1 receptory zpùsobuje všem známý stav, který marihuana navozuje. THC také pøímo aktivuje CB2 receptory, ale je v tomto pøípadì považováno na èásteèného agonistu, a tudíž nevyvolává silnou fyziologickou reakci.

CBD zpùsobuje chemické zmìny blokováním receptorù. Má sklony k nízké afinitì obou CB1 a CB2 receptorù a pùsobí jako nepøímý antagonista agonistù. To znamená, že CBD do receptorù zcela nezapadá, neaktivuje je, ale brání dalším chemickým pøenašeèùm (napøíklad THC) se na nì navázat.

Postupným poznáváním endokanabinoidního systému se také dostaneme k terapeutickému potenciálu aktivních slouèenin konopí (THC, CBD a CBN).

Proè bych mìl kanabinoidy z CBD oleje dostat do svého tìla?

Jednou z teorií o vztahu endokanabinoidního systému s naším celkovým zdravotním stavem je syndrom nedostatku endokanabinoidù (CECD), což je neschopnost lidského tìla generovat dostatek endokanabinoidù (Smith a Wagner, 2014). Tato teorie byla pùvodnì navrhnuta výzkumníkem E.B. Russo v roce 2004 pøedpokládal, že tento nedostatek by mohl být zárodkem mnoha autoimunitních chorob, vèetnì migrén, fibromyalgie a IBS (Russo, 2004).

Modulací endokanabinoidního systému (Kaur, Ambwani, & Singh, 2016) by se možná nìkteré choroby a onemocnìní daly léèit. Patøí mezi nì:

 • Bolest
 • Zánìt
 • Roztroušená skleróza
 • Anorexie
 • Epilepsie
 • Rakovina
 • Glaukom
 • Obezita
 • Schizofrenie
 • Kardiovaskulární poruchy
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Tourettùv syndrom

Jednou z hlavních pøekážek v pøijetí použití kanabisu a jeho aktivních kanabinoidù v léèbì jsou pochyby o jeho možném zneužití. Tento problém však nevyvstává v mnoha rùzných øešeních regulace endokanabinoidního systému:

 • Když se antagonista váže na receptor CB1.
 • Když je zmìnìna produkce èi pøenos endokanabinoidù.
 • Když je nepsychoaktivní agonista navázán na receptor CB2 - napøíklad CBD použito pro terapeutické úèinky (Pacher and Kunos, 2013).

Fytokanabinoidy stejnì jako THC z kanabisu èi koncentrované CBD z konopí oèividnì ovlivòují endokanabinoidový systém. Bylo prokázáno, že nepsychoaktivní fytokanabinoidy z jiných rostlin a dokonce také slouèeniny jako terpeny a flavnoidy jsou receptory našeho endokanabinoidního systému registrovány.

Malé dávky fytokanabinoidù mohou v tìle podpoøit pøirozený výskyt endokanabinoidù a jejich receptorù, což mùže mít za následek zlepšení citlivosti našeho pøirozeného systému s bìžnými kanabinoidovými doplòky.

Abychom zcela pochopili vliv endokanabinoidního systému na náš celkový zdravotní stav, musí v této oblasti být ještì proveden podrobný výzkum. Je také nutné lépe pochopit, jak nahrazení pøirozené produkce našich kanabinoidù kanabinoidy extrahovanými z rostlin mùže v našich životech hrát terapeutickou roli. Podrobné poèáteèní studie ukazují skvìlý potenciál využití tohoto dùležitého systému na celkové zdraví pacientù.

Našli jsme toto video, které ilustruje, jak by endokanabinoidní systém mohl být nápomocen pøi pochopení dùležitosti signalizaèního systému. 

2. Jak CBD olej pùsobí na náš endokanabinoidní systém

Jak CBD olej pùsobí na náš endokanabinoidní systém

CBD si v souèasnosti díky svým potencionálním benefitùm získává na popularitì. Abychom lépe pochopili jak je CBD tak efektivní v prevenci nìkterých chorob, musíme nejprve pochopit lidský endokanabinoidový systém. Endokanabinoidový systém je místo, kde veškerá práce CBD probíhá. Tento systém je souèástí tìla, která je zodpovìdná za mnoho dùležitých procesù, vèetnì imunitního systému, centrální nervové soustavy, trávicího systému, pamìti a uèení. Endokanabinoidový systém spravuje a ovládá pøirozené reakce lidského tìla. Mùže se však vlivem externích zranìní èi indispozicí oslabit. Právì v tìchto pøípadech hraje CBD zásadní roli, protože funkce endokanabinoidního systému mùže posílit.

Endogenní kanabinoidový systém (ECD) obsahuje množství bunìk a molekul, které jsou rozprostøené v tìle napøíè mozkem, pojivovou tkání, orgány, imunitními buòkami a žlázami. Výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém by mohl být ovlivnìn také externími kanabinoidy, jakým je napøíklad CBD. Dle Národního institutu pro zdraví mùže být endokanabinoidní systém manipulován externími zdroji (napø. CBD) pro léèbu mnoha lékaøských onemocnìní.

Úèinky CBD na endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém se skládá z kanabinoidových receptorù, které jsou rozmístìny napøíè lidským tìlem. Kanabinoidový receptor CB1 pøevažuje v centrální nervové soustavì, zatímco kanabinoidový receptor CB2 se nachází pøevážnì v gastrointestinálním traktu, imunitních buòkách a periferním nervovém systému. Tyto receptory jsou zodpovìdné za správu mnoha funkcí lidského tìla, vèetnì imunitních funkcí, bolesti, spánku, nálad, pamìti, trávení, plodnosti a motoriky.

Jedná se o pøirozenì se vyskytující kanabinoidy. Obèas se mùže stát, že je pøirozený kanabinoidní systém narušen a nechová se tak, jak by mìl. Zde pøichází na scénu CBD. CBD se ve skuteènosti neváže na receptory CB1 a CB2, ale stimuluje jejich funkce. Díky této interakci se receptory CB1 stanou v rùzných èástech tìla aktivnìjší a efektivnìjší. THC se váže na receptory a produkuje psychoaktivní prvky, zatímco CBD je prokazatelnì negativní alosterický modulátor receptoru CB1. To znamená, že CBD mùže tlumit psychotický potenciál THC modifikací receptoru CB1.

Druhým hlavním kanabinoidovým receptorem je receptor CB2, který je zodpovìdný za mnoha funkcí a mimo jiné je zodpovìdný za vznik zánìtù. Aèkoliv má CBD pozitivní úèinky na receptor CB1 a stimulaci jeho funkcí, na receptor CB2 má funkci negativní. To znamená, že použitím CBD se snižuje efektivita receptoru CB2. Protizánìtlivé vlastnosti CBD jsou dùsledkem tohoto mechanismu. Výzkum však ukázal, že tento efekt je takøka zanedbatelný. Nìkteøí lidé se stále ptají, jak mùže mít CBD pozitivní úèinky na endokanabinoidní systém, když ovlivòuje receptor CB1 nepøímo a receptor CB2 dokonce velmi okrajovì. Úèinky CBD pochází právì z nepøímého efektu na endokanabinoidní systém a pleiotropy. Jedná se o potenciál ovlivnit mnoho rùzných procesù v tìle.

Nepøímé úèinky CBD

CBD má dva hlavní úèinky na endokanabinoidní systém: modifikuje aktivitu enzymù a proteinu a koncentraci anandamidu, což je pøirozenì se vyskytující kanabinoid.

Obèas se zapomíná, že lidské tìlo obsahuje nejen receptory a neurotransmitery, ale také enzymy, které celý mechanizmus regulují. Endokanabinoidní systém disponuje klíèovým enzymem hydrolázou amidu mastné kyseliny (FAAH). FAAH je enzym, který rozkládá funkci anadamidu a oslabuje ji. CBD je známo jako inhibitor FAAH. To znamená, že CBD nedovoluje FAAH efektivnì pracovat a oslabuje ji, což znamená zvýšenou koncentraci anadamidu. Výsledkem je pozitivní dopad na endokanabinoidní systém. CBD neovlivòuje anadamid pøímo a je pouze slabým inhibitorem FAAH, takže nemùže být zcela zaøazen do systému enzymù.

Dalším nepøímým úèinkem CBD je protein vázající mastné kyseliny (FABP). Tyto proteiny jsou odpovìdné za vazbu. V endokanabinoidním systému se FABP váže na synapse anadamidu a pøepravuje jej mimo synapse, kde je následnì rozložen nebo tráven FAAH. CBD tedy inhibituje vazbu FABP na anadamid. Jednodušeji øeèeno, pøitahuje FABP a efektivnì jej pøemisuje, což znamená snížený metabolismus anadamidu a zvýšené úèinky na systém.

CBD také mùže mít na lidské tìlo další úèinky. CBD se napøíklad váže na receptor G-proteinù (TRPV-1), který zprostøedkovává tìlesnou teplotu a vnímání bolesti a zánìtù. CBD je použito pro aktivaci receptorù serotoninu a mùže také inhibitovat gen ID-1, který zpùsobuje rùzné druhy rakoviny.

Zdravý endokanabinoidový systém spravuje a ovládá vnitøní procesy lidského tìla, ale má také úèinky na sociální chování èlovìka. Funguje jako most mezi myslí a tìlem - kanabinoidy ovlivòují vztahy èlovìka s jeho externím prostøedím. Správná funkce endokanabinoidního systému je pro zdravé tìlo a mysl stìžejní. Pokud je v lidském systému nedostatek kanabinoidù, CBD mùže být øešením tohoto problému.

3. Jaká je optimální dávka CBD? 

Optimální dávka cbd

Tvrzení, že organické a bylinné ingredience se mohou požívat v neomezeném množství, protože jsou neškodné, je mylnou pøedstavou mnoha lidí, kteøí se rozhodli ignorovat varování mnoha lékaøských expertù. Obsah organických a pøírodních elementù v lécích èi produktech neznamená, že tyto výrobky nemají žádné vedlejší úèinky.

Vše, a už se jedná o vìcí pøírodní èi umìle vytvoøené, má své vlastní výhody a nevýhody nízkého èi vysokého dávkování. Tyto výhody a nevýhody musí èlovìk pøed konzumací zvážit. Jako pøíklad mùžeme uvést vodu.

Nemìli byste vypít 10 litrù vody, protože tím riskujete poškození mozku.

Díky informaèním technologiím a rostoucímu povìdomí se mnoho lidí zaèalo radit s profesionály ohlednì užívání pøírodních složek, aby se ujistili o jejich možných úèincích. Mnoho lidí je však stále zmatených a je tøeba je informovat, dokud není pozdì.

CBD je jednou z tìchto organických látek, které si bìhem nìkolika posledních let získaly popularitu.

Nekoneèné benefity CBD mohou pomoci v léèbì mnoha chorob
, díky èemuž je tato látka tak populární.

Je tedy nutné pochopit dùležitost optimální dávky
, aby se jeho uživatelé vyhnuli nežádoucím vedlejším úèinkùm.

Co je to CBD a jaké jsou jeho benefity?

CBD je zkratkou pro kanabidiol, který je pøirozenì produkován rostlinou konopí 

Rostlina konopí obsahuje také další látky, které však nemají tak pozitivní úèinky na lidské tìlo jako CBD. CBD je známé pro svou užiteènost pøi léèbì mnoha rùzných onemocnìní, vèetnì chronických a jiných závažných chorob.

Nejèastìji se konzumuje ve formì oleje, který je kombinací CBD ve smìsi s organickým (nejèastìji olivovým) olejem.

Hlavním dùvodem pro rostoucí popularitu CBD je poèet
zdravotních problémù, se kterými mùže pomoci. Níže je uvedeno nìkolik benefitù CBD, které podtrhují, jak efektivní mùže CBD pro lidské tìlo být.

 1. CBD pomáhá tìlu zbavit se chronických bolestí, které by se škodlivou léèbou léèily mìsíce a nìkdy i roky.
 2. CBD je známé svou efektivitou na narušené dušení
  stavy, mezi které patøí napøíklad deprese a úzkost.
 3. CBD je také v omezené míøe užiteèné v prevenci a léèbì rakoviny.
 4. Úèinky CBD jsou považovány za velmi užiteèné v léèbì
  komplikovaných neurologických poruch, mezi které patøí napøíklad Alzheimerova choroba, problémy se spaním,
  schizofrenie atd.
 5. CBD olej mùže také léèit závažné kožní problémy (ekzém), a to bez jakýchkoliv významných vedlejších úèinkù.
 6. CBD zatím léèí mnoho rùzných chronických onemocnìní, které
  této pøírodní látce pomohli získat popularitu, kterou si jistì
  zaslouží.

CBD svým stálým uživatelùm nabízí možnost zdravého životního stylu. Všechny benefity CBD však mohou pøijít vniveè, pokud nejdou dodržovány instrukce o doporuèeném dávkování.

Jakou roli hraje pøi léèbì dávkování?

Jak jsme již uvedli výše, mnoho uživatelù CBD stále nemá dostateèné informace o jeho správném dávkování, které je k dosažení požadovaných úèinkù naprosto stìžejní. Existuje mnoho èlánkù, které poskytují základní informace o CBD, jeho benefitech a dalších aspektech, ale mnoho z nich nedisponuje dostateènými informacemi ohlednì jeho optimálního dávkování.

Zde je nìkolik tipù pro nejlepší dávku CBD k léèbì nemocí.

 1. Tìlesná váha
  Stejnì jako u ostatních lékù je dávka CBD odvozená od tìlesné váhy pacienta. Dìje se tak proto, že každý èlovìk má rùznou kapacitu a úroveò tolerance na léky, a k dosažení efektivních úèinkù je tedy nutné tìlu poskytnout tu správnou dávku.

  Jedním pøístupem je napøíklad maximální dávka 6mg CBD na každých 5kg tìlesné váhy.
 1. Intenzita choroby

  Závažnost choroby také hraje pro správné dávkování CBD dùležitou roli. To znamená, že pokud pacient dlouhodobì trpí závažnou nemocí, dávka CBD bude relativnì vysoká, protože choroby s dlouhou historií musí být léèeny okamžitì.

  Podobnì je to s neurologickými a jinými mentálními poruchami, u kterých by se pacient mìl držet stejné filozofie. Je také nutné si pamatovat, že cokoliv v pøílišné kvantitì mùže jinak zdravé èásti tìla poškodit.
 1. Zaènìte s nízkou dávkou

  Toto je univerzální standard konzumace lékù - a už jsou pøírodní èi jiné než bylinné. Zaènìte s nízkou dávkou a postupnì ji zvyšujte. Osoba s prùmìrnou tìlesnou hmotností na svùj vìky by napøíklad mìla užit zhruba 50 mg CBD každý den.
  Tato dávka mùže být zvýšena, pokud se choroba v maximálním èasovém limitu nevyléèí. V tomto pøípadì mùžete dávku trochu zvýšit a užívat ji až dvakrát dennì.
 1. Vždy se poraïte s odborným lékaøem

  Poslední a hlavní dùležitou radou je užití CBD konzultovat s vaším odborným lékaøem, který s tímto pøírodním produktem má pozitivní zkušenosti.

  Ujistìte se tedy, že jste o všem dobøe informováni, abyste pøedešli jakémukoliv možnému neštìstí. Najít tu nejlepší dávku CBD není vùbec komplikované. Pro co nejlepší využití pøírodních prvkù v CBD oleji tak tak mùže dle výše uvedených informací uèinit i nevzdìlaná osoba.

4. Proè by všichni mìli CBD olej užívat?

Proè by všichni mìli CBD olej užívat?

Použití CBD oleje již bylo pro své lékaøské benefity legalizováno v mnoha zemích. CBD olej však mùže být použit pouze pro lékaøské úèely, ne pro rekreaèní použití.

Výzkumníci ukázali dùležitost CBD pøi údržbì normálních funkcí lidského tìla (funguje dokonce i na domácí mazlíèky). Všichni víme, že kanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v lidském tìle a jsou dùležité pro homeostázi. Právì to je dùvod, proè doktoøi navrhují užívání CBD oleje na každodenní bázi. Zde je nìkolik benefitù, které mùžete užíváním CBD oleje získat.

Úleva od úzkosti

Mnoho lidí trpí stresem, který následnì vede k pocitùm úzkosti. Bylo zjištìno, že mladí lidé trpí úzkostí kvùli stresu z práce, studia èi problémù ve vztazích. CBD olej vám mùže pomoci stresující podmínky pøekonat. Pomùže vám zklidnit se tak, abyste mohli nad øešením problému normálnì pøemýšlet, aniž byste se stresovali.

Léèba chronické bolesti

Jedním z hlavních benefitù CBD oleje je jeho potenciál léèit bolest. V CBD oleji existují urèité chemikálie, které se spojují s receptory bolesti v lidském tìle a tlumí je. Bylo zjištìno, že vìtšinì lidí trpící chronickou bolestí použití CBD oleje poskytlo znaènou úlevu. Pokud žádnými bolestmi netrpíte, CBD olej vám také mùže posloužit jako prevence.

Zde je nìkolik problémù, proti kterým je CBD olej efektivní:

 1. Bolesti zad 
 2. Chronická bolest 
 3. Bolest spojená s artritidou

Zastavuje bakteriální rùst

Bylo zjištìno, že CBD olej má urèité antibakteriální vlastnosti. Pomùže vám regulovat rùst bakterií ve vašem tìle. Existuje nìkolik špatných bakterií, které napadají lidské tìlo a poškozují rovnováhu bìžných funkcí. Používáním CBD oleje tyto negativní úèinky bakterií budete moci ovládat. Je však dùležité dávat pozor na dávkování, protože pøíliš vysoká dávka by mohla vést k zániku dobrých bakterií, což by mohlo ovlivnit trávení a další dùležité tìlesné funkce.

Zlepšení pamìti a koncentrace

Lidé si mnoho let spojovali CBD s psychotickými úèinky „navození stavu“- Bylo však zjištìno, že hlavním dùvodem navození stavu je vysoká koncentrace THC. CBD extrahováno z konopí je èisté a neobsahuje žádné stopy THC. Právì to je dùvod, proè nebudete muset èelit žádným z následujících negativních úèinkù:

 1. Psychoaktivita
 2. Úzkost 
 3. Paranoia 
 4. Halucinace

Vaše koncentrace nebude postižena. CBD naopak pomùže zlepšit vaši pamì, takže se nebudete nijak stresovat.

Ovládání hladiny cukru v krvi

Dùkazy prokázaly, že CBD mùže pomoci ovládat hladinu cukru v krvi, a to i u normálních jedincù. Hlavní rolí CBD je zachování homeostáze v lidském tìle. To znamená, že když se produkce glukózy v lidském tìle zvýší, zvýší se také citlivost vùèi inzulínu, díky èemuž se èlovìk nebude muset potýkat s vysokou hladinou cukru v krvi. CBD mùže být efektivní pro lidi trpící cukrovkou, protože zvyšuje spotøebu glukózy v tìle, aby se zachovala její bìžná úroveò.

Zlepšený spánek

CBD olej má mnoho benefitù pro lidi trpící insomnií a jinými problémy se spánkem. Existuje mnoho lidí, kteøí trpí spánkovými poruchami. Takoví lidé se stresují a jejich srdeèní frekvence se zvyšuje, což mùže vést k mnoha dalším zdravotním problémùm. Pokud èlovìk není schopen dopøát si poøádný spánek, je èasto letargický a frustrovaný. V tìchto pøípadech je také tìžší se koncentrovat na dùležité vìci. Tento problém však mùže být s pomocí CBD vyøešen. CBD pomáhá snížit hladinu stresu, takže se v noci budete moci dobøe vyspat. Pokud vaše tìlo bude dobøe odpoèinuté, nebudete se muset potýkat s žádnými negativními úèinky.

Tlumení zánìtù

CBD má urèité protizánìtlivé vlastnost, které pomáhají lidskému tìlu tlumit zánìty. Bolest je nejèastìji zpùsobená právì zánìtem. Tlumení zánìtu tedy také tlumí bolest. CBD je stejnì efektivní proti nádorovým buòkám. Pomáhá ovládat rùst nádorových bunìk u pacientù s rakovinou. Pravidelným užíváním CBD oleje se mohou snižovat šance pro výskyt rakoviny. Vìdci momentálnì hledají další dùkazy pro efektivitu CBD oleje v boji proti rakovinì.

Zlepšuje imunitní systém

CBD olej mùže zlepšovat imunitní systém lidského tìla. Imunitní systém se díky zachování všech bìžných funkcí lidského tìla a usmrcení bakterií rozvíjí. To znamená, že nebudete trpìt žádnými autoimunitními chorobami, které by mohly poškodit vnitøní orgány a další systémy vašeho tìla. CBD olej zlepšuje celkové zdraví lidského tìla. Je také velmi efektivní pro rùst kostí. Snižuje zhoršení kostí, zvyšuje jejich sílu a podnìcuje rùst.

5. Opravdu CBD olej funguje?

Opravdu CBD olej funguje

Vìdci si po mnoho let mysleli, že CBD olej obsažený v rostlinách má terapeutická èinidla v aktivních formách, které však na lidské tìlo nemají žádné užiteèné úèinky. Výzkum však prokázal, že se mýlili.

Ve výzkumu CBD došlo k zásadnímu prùlomù - zjistilo se, že CBD má na lidské tìlo ve skuteènosti mnoho pozitivních úèinkù. Existují desítky studií s dùkazy, že CBD olej mùže být použit pro léèbu závažných onemocnìní, mezi které patøí napøíklad:

 1. Úzkost 
 2. Schizofrenie 
 3. Rakovina 
 4. Srdeèní choroby 
 5. Mnoho dalších chorob

Vìtšina výzkumù CBD v posledním desetiletí však byla zamìøena na léèbu epilepsie. Bìhem tìchto výzkumù bylo zjištìno, že tento produkt má mnoho zásadních zdravotních benefitù, které byly po celá léta ignorovány.

Nejlepší vìcí na CBD olej jsou jeho terapeutické vlastnost, které jej mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péèe zpopularizovali. CBD je primární aktivní slouèenina, která s sebou nese veškeré benefity. Vyvstává však otázka: Opravdu CBD olej funguje?

Opravdu CBD olej funguje?

Endokanabinoidní systém (ESC) je speciální psychologický systém, který je dùležitý k údržbì lidského zdraví. Receptory endokanabinoidního systému interagují se systémy lidského tìla pro dosažení homeostázy. Možná se ptáte, k èemu je to vlastnì dobré. Zde je jednoduché vysvìtlení, které vám tento proces pomùže pochopit.

 1. V lidském tìle existují dva kanabinoidní receptory - CB1 a CB2. Tyto receptory pomáhají v lidském tìle monitorovat systémy zprostøedkování a posílání zpráv.
 2. Pokud je množství receptorù v lidském tìle vysoké, tyto receptory kontrolují, zda-li se lidským tìlem pøirozenì produkované kanabinoidy dostávají do požadovaných oblastí.
 3. Pokud však tìlo není v rovnováze, tyto receptory se snaží zachovat bìžné podmínky.
 4. Pokud je rovnováha v tìle vlivem stresu, úrazu èi zranìní narušena, naše tìlo potøebuje trochu pomoci. Zde pøichází na scénu CBD olej.
 5. CBD je kanabinoid obsažený v rostlinách, který se snadno váže na receptory lidského tìla.
 6. Pomáhá podporovat pøirozené hojení a rovnováhu k zajištìní vašeho zdraví.

Výzkumy zjistily, že použití CBD získaného pøímo z rostliny konopí má pozitivní úèinky, protože má podobné chemické vlastnosti jako kanabinoidy, které se nachází v lidském tìle. TO je dùvodem, proè se CBD z rostlin extrahuje v podobnì CBD oleje. Jedná se totiž o jeho nejèistší a snadno použitelnou formu. Vìtšina lidí však chce vìdìt, jaké problémy vlastnì mùže CBD olej pomoci léèit. Zde je nìkolik pøíkladù, kdy mùže být CBD olej velmi efektivní.

CBD olej na bolest

Existuje mnoho lidí, kteøí trpí chronickými bolestmi. Vìtšina z nich trpí bolestmi zad, protože mají špatnì držení tìla, nebo tráví dlouhou dobu sezením. Bylo zjištìno, že CBD olej mùže s léèbou tìchto bolestí pomoci. V CBD oleji existují urèité chemikálie, které se spojují s receptory v mozku.

CBD olej má protizánìtlivé protibolestivé úèinky. Spojení s receptory v mozku vysílá signál, který následnì snižuje zánìt v postižené oblasti. Jakmile je zánìt ztlumen, tlumí se také bolest. Stejným zpùsobem jsou posílány signály na tlumení bolesti. Bylo zjištìno, že lidé trpící chronickými bolestmi reagují na CBD olej pozitivnì.

Uvolnìní bolesti spojené s artritidou

Bolest spojená s artritidou již není spojována pouze se starými lidmi. Existuje mnoho mladých lidí, kteøí trpí bolestmi spojenými s artritidou. Pokud si všimnete, že jsou vaše klouby ráno ztuhlé a oteklé, existuje šance, že trpíte artritidou.

Výzkum však prokázal, že CBD olej nanesený na postiženou oblast zmírní zánìt a sníží celkovou bolest. Pro léèbu artritidy CBD olejem nebyly zjištìny žádné vedlejší úèinky. Vìdci tyto pozitivní výsledky však i nadále zkoumají.

Léèba rakoviny

Hlavním dùvodem rakoviny v lidském tìle jsou zánìtlivé reakce, které vedou k vytvoøení volných radikálù. Výzkum odhalil, že CBD olej mùže pomoci snížit šanci výskytu rakovinových bunìk, protože zmíròuje zánìt a nakonec pøebírá kontrolu nad produkcí volných radikálù.

Na pacientech trpících rakovinou byla provedena studie. Tato studie ukázala, že aplikace CBD oleje snižuje rùst nádorových bunìk. Bylo zjištìno, že CBD olej pomáhá se snížením nádorových bunìk v tìle. Vìdci nyní tvrdì pracují na nalezení dùkazù, které by prokázaly pozitivní úèinky CBD pro léèbu rakoviny. Tento revoluèní produkt se stane vùbec prvním efektivním lékem proti rakovinì. Nejlepší na tom je, že tento produkt bude efektivní a dostupný.

Mnoho lidí, kteøí plánují CBD olej používat, však mají problémy najít jej v èisté podobì. Existuje mnoho spoleèností, které nepoužívají ty nejlepší extrakèní procesy, což je dùvodem nízké potence jejich CBD Olejù.

Nemusíte se však bát, protože ve Formula Swiss máme k dispozici CBD olej té nejvyšší kvality. Náš olej je extrahován z organického konopí pomocí CO2, díky èemuž má vyšší koncentraci èistého CBD oleje, který je pro lokální bolest vysoce efektivní.

6. Která vìková skupina by mìla CBD olej užívat? 

Která vìková skupina by mìla CBD olej užívat

Kanabinoidy jsou velmi dùležité pro zachování homeostáze v lidském tìle. Lidské tìlo pøirozenì produkuje kanabinoidy, které pomáhají s regulací jeho bìžných funkcí. Lidské tìlo zaèíná CBD produkovat již od narození. Existují však urèité zdravotní problémy, díky kterým se kanabinoidy neprodukují. Je také možné, že nerovnováha v tìle je tak vysoká, že pøirozenì produkované kanabinoidy nejsou dostateènì efektivní.

To je dùvodem, proè nám èasto nezbývá nic jiného, než užit kanabinoidy produkované rostlinami konopí. O CBD z rostlin konopí se mnoho let myslelo, že má psychoaktivní úèinky a mohlo by tak být pro lidi trpící psychickými poruchami škodlivé. U mnoha pacientù však bylo prokázáno, že použití CBD oleje v urèitých dávkách mùže mít pozitivní úèinky. Výzkum ukázal, že CBD je pro lidské tìlo velmi efektivní.

Lidé CBD pro rekreaèní úèinky používali mnoho let, protože pomáhá èlovìku relaxovat. Lékaøské úèinky CBD oleje jsou výraznìjší než ty rekreaèní. CBD olej mùže být použit pro léèby nìkterých psychických poruch, mezi které patøí napøíklad autismus a schizofrenie (èasto se vyskytující v raném vìku). Pro vìtšinu rodièù je použití CBD pro jejich dìti negativní. Proto by mnoho rodièù chtìlo vìdìt, od kolika let je vhodné CBD olej používat. Zde jsou veškeré informace, které vám na tuto otázku odpoví.

Správný vìk pro konzumaci CBD

Možná jste pøemýšleli nad tím, jestli pro použití CBD oleje existuje specifický vìkový požadavek. Žádný vìkový požadavek pro užití CBD neexistuje. Studie prokázaly, že CBD mùže být použito pro léèbu jak dìtí tak i dospìlých. Pokud vaše dítì trpí autismem, jeho stav mùžete použitím CBD zlepšit. Je však dùležité dát si pozor na správné dávkování. Dávkování pro dìti se od dávkování pro dospìlé liší. Proè je vlastnì dùležité zvolit správnou dávku CBD?

Každý èlovìk disponuje jinými tìlesnými dispozicemi

Èastou chybou vìtšiny uživatelù CBD oleje je domnìnka, že všichni lidé mají stejná tìla a mechanizmy v nich. Mìli byste si zapamatovat, že rychlost metabolismu se u každého èlovìka liší. Právì toto je dùvodem, proè mají nízké koncentrace CBD oleje u nìkterých jedincù skvìlé úèinky a u jiných zase takøka žádné. Dávkování CBD se také odvíjí od rùzných zdravotních stavù. Pokud se pøi užívání urèité dávky nedostavují kýžené úèinky, mùže to znamenat, že vaše tìlo má jiný metabolismus a bude tedy dávkování potøeba upravit.

Dávejte pozor na koncentraci

Pøed urèením dávkování CBD oleje je dùležité dát si pozor na koncentraci CBD v oleji. Pamatujte si, že na dnešním trhu je dostupných mnoho rùzných olejù s rùznými koncentracemi CBD, a to od 1mg až po nìkolik tisíc mg. Tato skuteènost se odvíjí od použité metody extrakce a èistoty extrahované látky. Vyšší koncentrace by mìly být použity pouze po souhlasu doktora. Pøedávkování totiž mùže mít závažné a tìžko kontrolovatelné vedlejší úèinky.

Pokud plánujete použití CBD oleje pro léèbu, je dùležité použít èisté extrakty. Pouze takto dosáhnete požadovaných výsledkù. Pøed konzumací CBD se urèitì ohlednì dávkování poraïte se svým lékaøem.

CBD olej nemá žádné zásadní vedlejší úèinky, tìmi drobnìjšími mùže být ospalost a nevolnost.

7. Dùvody, proè nepociujete úèinky CBD

Dùvody, proè nepociujete úèinky CBD

CBD má mnoho benefitù, díky kterým lidé jeho užití zvažují. Používá se pro terapeutické i lékaøské ošetøení a disponuje prokazatelnì pozitivními úèinky v léèbì rùzných onemocnìní. Je dùležité pochopit, že CBD má na rùzné jedince rùzné úèinky. To je hlavním dùvodem, proè mnoho lidí nepovažuje CBD za tak užiteèné, jak tvrdí jiní. Pokud jste jedním z lidí, kteøí se koneènì rozhodli dát CBD šanci, ale kýžené úèinky jste prozatím nepocítili, mohlo se tak stát z nìkolika rùzných dùvodù.

CBD se skládá z kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Má schopnost interagovat s pøirozenými receptory endokanabinoidního systému. Interakcí s receptory CB1 a CB2 CBD spravuje a posiluje veškeré funkce a procesy lidského tìla. Jak jsme již vidìli, existuje mnoho lidí, kteøí používají CBD, protože jim poskytuje úlevu od jejich špatných zdravotních stavù. Existují také jedinci, kteøí CBD nepovažují za tak efektivní, jak si pùvodnì mysleli.

Pro rùzné úèinky CBD existuje mnoho dùvodù. Nìkolik z nich si teï uvedeme.

Správné dávkování

Jedním z nejvìtších faktorù pro úèinky CBD je jeho správné dávkování. Pokud neužíváte správnou dávku CBD, je ménì pravdìpodobné, že se dostaví jeho kýžené úèinky. Dávkování sice není výrobcem nijak doporuèené, avšak urèité zdroje doporuèují užívat 10 až 40 miligramù CBD každý den. Jiné zdroje zase uvádìjí 25 miligramù CBD dennì. Pøi urèování dávkování CBD je nutné si zapamatovat, že každá osoba je jiná a má svou specifickou biologii. Pokud tedy jedna urèitá dávka pro daného èlovìka funguje, neznamená to, že bude fungovat také pro vás. Zaènìte s pøimìøenou dávkou CBD, a pokud se kýžené úèinky nedostaví, dávku pomalu zvyšujte.

Dejte tomu èas

Dalším dùvodem, proè jste úèinky CBD nezaznamenali, mùže být, že jste tomuto druhu léèby nedali dostatek èasu. Aèkoliv mnoho lidí tvrdí, že se úèinky CBD do jejich života promítly ihned po zahájení jeho užívání, tato skuteènost nemusí nutnì platit pro všechny. CBD není lék, ale potravinový doplnìk, takže okamžité úèinky produkovat nemùže. Pro pocítìní benefitù CBD je potøeba tomuto typu léèby dopøát minimálnì dva až ètyøi týdny. Potenciální benefity a úèinky CBD vyžadují èas. Pokud ani po této dobì nepociujete žádné pozitivní úèinky, zkuste zvýšit dávkování a dopøejte vašemu tìlo dostatek èasu si na tuto novou dávku zvyknout.

Vstøebání produktu

Další vìcí, která mùže pozitivní úèinky CBD tlumit, je tìlesný tuk. Kanabinoidy jsou tuky pøitahovány. To znamená, že urèitá èást CBD je absorbována tuky, zatímco další èást se dostává do krevního obìhu.

 1. Pokud je 60% CBD absorbováno tuky, do krevního obìhu se dostane pouze 40%. Pokud je tuky absorbováno pouze 30%, do krevního obìhu se dostane 70%, èímž je šance na potenciální benefity vìtší.
 2. Tento výzkum je založen na vlastnostech kanabinoidù. V souèasnosti neexistují žádné studie na rychlost absorpce tukových bunìk.
 3. Pokud vám CBD nepøináší pozitivní úèinky, mohli byste tukovou absorpci vybalancovat zvýšením úrovnì pøijatého CBD. Dle studie z roku 2011 je denní dávka 1 500 mg považována za bezpeènou. 

Kvalita CBD

Kvalita CBD hraje pro jeho pozitivní úèinky také velkou roli. Na souèasném trhu existuje mnoho výrobkù, které obsahují CBD nízké kvality nebo nízké koncentrace. Existují incidenty, kdy si zákazníci stìžovali, že jimi zakoupený výrobek ve skuteènosti neobsahuje tolik CBD, kolik je uvedeno na jeho štítku. Pøed zakoupením CBD výrobkù je nutné se o nich dobøe informovat a nejlépe kupovat pouze takové výrobky, které byly ovìøeny nezávislou laboratoøí. Falešná reklama mùže vést ke koupi produktù, které neobsahují kvalitní CBD. Pro pozitivní úèinky CBD je nezbytné používat výrobek s kvalitním CBD.

Izolát CBD a celospektrové CBD

Pokud používáte izolát CBD a nezaregistrovali jste žádné úèinky, možná byste mìli pøejít na celospektrový CBD produkt. Takovéto produkty obsahují alespoò 113 dalších kanabinoidù a také další rostlinné komponenty, minerály, vitamíny a flavnoidy. Použitím celospektrového CBD se všechny kanabinoidy spojí a umocòují jeho potenciální úèinky. Tyto umocnìné potenciální úèinky pak mohou být pozitivnìjší, než samotný izolát CBD.

CBD vám nenavozuje žádný stav

Pokud jste doufali, že vám užití CBD navodí psychoaktivní stavy, jste na omylu. Používání CBD nevede k žádným psychoaktivním stavùm, jeho každodenní používání vám pouze uleví od symptomù rùzných nemocí a budete se díky nìmu cítit zdravìjší. CBD nedisponuje psychoaktivními vlastnostmi, které jsou za tyto stavy zodpovìdné.

Pro dosažení pozitivních úèinkù CBD tyto faktory musíte vzít v potaz. Jedná se o faktory, které vedou k efektivním úèinkùm CBD. Pokud jakýkoliv z tìchto požadavkù není splnìn, produkt nebude zmínìné benefity poskytovat. Pro dosažení požadovaných úèinkù si také navíc budete muset vytvoøit z užívání CBD každodenní rutinu.

8. Mohu užívat CBD olej v jídle a pití?

Mohu užívat CBD olej v jídle a pití?

CBD olej má mnoho zdravotních benefitù. CBD se èerpá z rostliny marihuany a má potenciál velmi lehce vyøešit rùzné zdravotní problémy. Je všeobecnì uznávaný pro své lékaøské benefity. Lidé z celého svìta tento úžasný olej používají kvùli jeho mnoha zdravotním benefitùm.

Lidé jej používají z mnoha dùvodù. Mùže být použit pro léèbu chorob, mezi které patøí napøíklad artritida, rakovina, Parkinsonova choroba, Alzheimer, roztroušená skleróza, obezita, epilepsie a mnoho dalších. Díky svým protizánìtlivým vlastnostem se také používá jako lék na úlevu od bolesti. Kanabinoidy v CBD oleji jsou také pøíznivé pro léèbu rùzných psychických poruch, mezi které patøí napøíklad schizofrenie, insomnie, bipolární porucha, PTSD a mnoho dalších. Mùže být také použito pro snížení úrovnì úzkosti a deprese.

Díky tìmto èetným benefitùm tento skvìlý olej dennì užívá mnoho lidí. O CBD oleji však stále existuje také mnoho mylných pøedstav. Dìje se tak hlavnì proto, že je extrahován z rostliny kanabisu, která je také známa pod názvem marihuana. Díky této skuteènosti má CBD u skupiny lidí špatnou reputaci. Jiní lidé zase pøi jeho používání zùstávají opatrní.

Mùže být CBD podán orálnì?

Mnoho poèáteèních uživatelù CBD oleje dìlí znaènému zmatení. Nerozumí totiž, jak konzumace CBD oleje probíhá. Chtìjí vìdìt, jestli je možné CBD olej konzumovat orálnì. Orální konzumace CBD oleje je velmi bezpeèná. CBD mùže být konzumováno s jídlem èi pitím. Orální konzumace CBD není nijak škodlivá. Mnoho lidí naopak CBD olej používá k pøípravì pokrmù. Existuje mnoho receptù, které používají CBD olej.

Vaøení s CBD olejem

Vaøení s CBD olejem v souèasnosti nabírá na popularitì. Jedná se o zábavnou a zajímavou formu konzumace CBD oleje pro jeho pozitivní zdravotní úèinky. Pokud se chystáte CBD olej použít na vaøení, mìli byste si pamatovat nìkolik vìcí.

 • Je vhodnìjší jej používat k pøípravì sladkých èi pikantních receptù

  Ve vašem receptu je vhodné použít ingredienci na bázi oleje. CBD koncentrát se totiž na takovouto ingredienci snadno naváže. Tuky jako ghí, máslo, sádlo èi jakýkoliv rostlinný èi oøechový olej budou pro váš recept fungovat skvìle. Tato ingredience se pro váš recept ukáže jako zásadní. Pokud tyto ingredience na bázi oleje použít nechcete, musíte CBD koncentrát zøedit ve vodce, rumu èi koòaku. Pamatujte si, že pivo a víno jsou na bázi vody. Nebudou tedy mít stejné úèinky.

  Vaše jídlo byste také mìli správnì dochutit vhodným množstvím koøení èi cukru. Pøi dochucování mìjte na pamìti, že kanabis má hoøkou chu. Této hoøké chuti se mùžete zbavit použitím dalšího koøení.
 • Dávejte pozor na teplotu

  Pøi vaøení s CBD olejem vždy dávejte pozor na teplotu. CBD olej se rychle vypaøuje pøi teplotách pøesahujících 160°C. Pøi vaøení s CBD olejem udržujte teplotní tlak co možná nejnižší. Zamezí to vypaøování CBD oleje a zachová se díky tomu pravá esence CBD.
 • Zaènìte zlehka

  Pokud s CBD olejem vaøíte poprvé, zaènìte s nižší dávkou. Je vždy vhodné zaèít pomalu. Použijte malou dávku CBD oleje. Mìli byste také jídla uvaøit ménì než obvykle. Pokud jste dosáhli požadovaných výsledkù, mùžete se pustit do odvážnìjších receptù.
 • Jídlo správnì uskladnìte

  Kanabinoidy obsažené v CBD oleji jsou extrémnì citlivé na teplo a svìtlo. Tuto skuteènost byste pøi uskladnìní potravin s CBD olejem mìli brát v potaz. Pokud nechcete snížit kvalitu vašeho CBD oleje, uskladnìte jej na chladném a temném místì.

CBD olej s nápoji

CBD olej také mùže být použit s nápoji a tekutinami. Mùžete použít takovou dávku, kterou potøebujete èi vyžadujete. Ideální kvantitou CBD oleje pro smíchání s tekutinami je plné kapátko. Takovéto množství CBD doporuèujeme použít ve smìsi s vlažnou èi studenou vodou a èajem. Mùžete jej také pøidat do džusu.

Je vhodné CBD olej používat spoleènì s jídlem nebo na laèno?

Nad otázkou, jestli je lepší CBD olej používat spoleènì s jídlem anebo na laèno, si spousta lidí láme hlavu. Chtìjí vìdìt, která z tìchto dvou možností je lepší. Vždy doporuèujeme CBD olej konzumovat spoleènì s jídlem. Konzumaci na laèno nedoporuèujeme; mùžete zaèít pociovat nevolnost èi závratì.

CBD olej obsahuje aktivní ingredience, které musí být pro umocnìní jeho potencionální biologické dostupnosti konzumovány spoleènì s jídlem. Biologická dostupnost je pojem, který se používá k popisu tempa, kterým je látka do našeho systému vstøebána.

Jednoduše øeèeno, CBD bude s jídlem pracovat rychleji než bez nìj. Konzumace CBD oleje èi CBD produktù spoleènì s jídlem zpùsobí, že tato látka ve vašem systému zùstane déle. Pokud ve vašem systému zùstane déle, bude vám poskytovat zesílené úèinky. Lékaøské benefity CBD oleje tak pocítíte mnohem silnìji. Udìlejte tedy rozumné rozhodnutí a konzumujte CBD olej spoleènì s jídlem.

9. Závìr

CBD olej má mnoho zdravotních benefitù. Není pro lidské tìlo nijak škodlivý. Pøi jeho používání a skladování buïte opatrní. Pro využití všech jeho pozitivních úèinkù používejte CBD olej každý den. Všimnete si mnoha pozitivních zdravotních zmìn.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.