Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

Konopí, marihuana a kanabis vám mohou pøipadat jako ta stejná vìc, ale my vás ujišujeme, že se od sebe ve skuteènosti velmi liší.

Konopí a marihuana jsou produkty rostliny konopí, které mají protikladné funkce a úèinky na lidský organismus. Konopné produkty jsou známé poskytováním úlevy a zklidnìním interních i externích bolestí a problémù, zatímco produkty marihuany jsou vysoké na obsah THC, a tudíž mají na mysl silné psychotické úèinky.

V následujících øádcích se mùžete dozvìdìt více o benefitech a možných vedlejších úèincích obou druhù tìchto rostlin. 

1. Co je to konopí?

Konopí je souèástí naší kultury déle než 10.000 let. Konopí je jednou z tìch nejstarších èlovìkem domestikovaných plodin, jejíž pùvod je nejspíš z Jižní nebo Støední Asie. Jedná se o jedno z nejsilnìjších a nejodolnìjších pøírodnì mìkkých vláken na naší planetì. Používá se v medicínì, odìvnictví, výrobì papíru, paliv, olejù, domù, plastu, provazù a dokonce i v gastronomii, a to již po tisíce let. Kniha „Columbia History of the World“ dokonce uvádí, že útržek konopné látky z roku kolem 8,000 pøed naším letopoètem je nejstarší relikvií lidského prùmyslu.

Další zajímavou skuteèností je, že konopí se v Americe po déle než 200 let používalo jako mìna. Lidé mohli konopím dokonce platit danì.

Konopí není marihuana. Marihuana není konopí

Konopí a marihuana se od sebe liší

Marihuana a konopí jsou dvì rùzné formy rostliny konopí. Mají své specifické úèinky a použití.

Jeden z prvních rozdílù mezi konopím a marihuanou je fakt, že marihuana se vìtšinou používá pro lékaøské èi rekreaèní potøeby. Mnoho lidí marihuanu užívá díky jejím psychoaktivním (navozuje stav) èi nepsychoaktivním úèinkùm a benefitùm, které se odvíjí od obsahu kanabinoidù.

Na druhé stranì konopí od pøírody obsahuje vysoké množství kanabidiolu (CBD) a pouhou nepatrnou stopu tetrahydrokanabinolu (THC). Kanabinoidová vlánka v konopí jsou naštìstí tou ideální cestou, jak z konopí profitovat bez jeho psychoaktivních úèinkù (navození stavu).

Konopí se používá pro výrobu bylinných doplòkù, potravin, vláken, provazù, papíru, cihel, oleje, pøírodních plastù a má mnoho dalších prùmyslových a environmentálních využití a benefitù.

V posledním desetiletí se vìdci stále více zajímali o zdravotní pøínosy jiné slouèeniny nalezené v obou rostlinách, známé jako kanabidiol (CBD). CBD je nepsychoaktivní komponent rostliny konopí, kterému se pøipisují pozitivní úèinky v boji proti mnoha nemocem.

Je dùležité si pamatovat, že aèkoli THC a CBD jsou nejvíce studovanými složkami konopí, v rostlinì se nachází mnoho dalších chemických slouèenin, jako jsou (CBG), (CBC), kanabidivarin (CBDV), tetrahydrokanabivarin (THCV), terpeny a flavonoidy. I pøesto, že o tìchto dalších chemikáliích toho ještì moc nevíme, vìdci zjistili, že extrakty z celé rostliny konopí (které tyto chemikálie obsahují), mají lepší úèinky než izolované extrakty obsahující pouze CBD nebo THC.

Jedná se o celé konopí

Vìdecky vzato jsou prùmyslové konopí a marihuana stejné rostliny rodu a druhu Cannabis sativa. Mají však zcela odlišný genetický profil.

Lidé si marihuanu a konopí èasto pletou, protože pochází ze stejného druhu rostliny Cannabis sativa L. Aèkoliv konopí i marihuana mají jak mužské tak ženské vlastnosti, konopí má na rozdíl od marihuany tìch ženských více než mužských.

Samièí kmeny v rostlinì marihuany produkují pupeny a kvìty, které uživatelé konzumují pro jejich psychoaktivní èi nepsychoaktivní úèinky. V rostlinách konopí však samièí rostliny nesou semínka a mají silná vlákna. Proto se konopí používá pøevážnì pro prùmyslové a komerèní úèely.

Prùmyslové konopí je kmen Cannabis sativa, zatímco marihuana mùže být produkt Cannabis sativa, Cannabis indica nebo Cannabis ruderalis. Hlavním rozdílem mezi marihuanou z Cannabis sativa a konopím je šlechtìní prùmyslového konopí. Obecnì vzato platí, že prùmyslové konopí je velmi vláknité, má silné a dlouhé stonky a skoro žádné kvìty, zatímco marihuana kmenu Cannabis sativa je menší, hustší a má více kvìtù. Ve Švýcarsku se však momentálnì šlechtí nové odrùdy prùmyslového konopí. Pøedpokládá se, že tyto nové odrùdy budou mít více kvìtù a vyšší obsah kanabinoidù a terpenù. Marihuana mùže obsahovat od 5 do 20% tetrahydrokanabinolu (THC), zatímco konopí pouze 0,3 až 1,5% THC.

2. Co je to olej ze semínek konopí?

Co je to olej ze semínek konopí

Konopný olej je produktem syrových semínek rostliny konopí a má oøechovou chu. Jedná se o zdokumentovaný potravinový doplnìk a kosmetickou pomùcku a po celém svìtì se používá již stovky let. V èínské gastronomii se konopný olej i semínka používaly již 6000 let pøed naším letopoètem. Na pøelomu 20. století se v USA bìžnì používal v lampách, sušicích olejích pro barvy, laky na døevo a jiné domácí úèely.

Olej ze semínek konopí však není stejný jako konopný olej. Konopný olej pochází z široké øady druhù konopí, ale neobsahuje THC (primární psychoaktivní slouèeninu marihuany). Extrahuje se pro zdravé mastné kyseliny a má silné zdravotní benefity. Mùže se používat internì i externì.

Vìdci zjistili, že konopí obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a mastné kyseliny, které jsou nezbytnou podmínkou existence lidského života. Konopná semínka jsou bohatá na protein, polynenasycené mastné kyseliny, omega 6, omega 3 a nerozpustnou vlákninu. Jsou dobrým zdrojem tokoferolù nebo antioxidantù vitamínu E. Jsou bohaté na minerály, jako napøíklad potassium, magnesium, železo, zinek, vápník, fosfor a mikroelementy jako stroncium, thorium, arzén a chrom. Konopný olej mùže být tedy použit pro posílení imunity, proti boji se stárnutím a pro zlepšení kardiovaskulárního zdraví. Nìkolik studií ukazuje, že by kyselina linolová pøítomná v konopném oleji mít efekt v boji proti lupénce.

Olej z konopných semínek také obsahuje ojedinìlý protein edestin, který je podobný globulinu v lidské plazmì. Olej z konopných semínek má silné protizánìtlivé a antioxidaèní vlastnosti. Také se považuje za jeden z nejvýživnìjších pøírodních olejù. Je navíc snadno stravitelný.

Kombinace všeho výše uvedeného vede k mnoha skvìlým benefitùm jak pro zdraví, tak pro krásu (vnitøní i vnìjší).

Zdravotní benefity oleje z konopných semínek

Dle vìdeckého výzkumu v této oblasti má olej z konopných semínek následující zdravotní benefity:

1. Olej z konopných semínek pomáhá udržet hormonální rovnováhu

Semena konopí jsou ta jediná jedlá, která obsahují kyselinu gama-linolenovou, která je nakonec pøemìnìna na ochranný hormon prostaglandin PGE1, který reguluje hormonální rovnováhu a podporuje menopauzální zdraví.

2. Olej z konopných semínek regeneruje ochrannou vrstvu kùže a dodává jí energii

Jeho vysoký obsah omega 3 a omega 6 mastných kyselin z nìj dìlá výborný pøírodní zvlhèovaè. Je obzvláštì vhodný pro použití na suchou, unavenou nebo dehydratovanou pokožku a nehty. Zvyšuje elasticitu pokožky a pomáhá jí udržet vlhkosti. Èistý olej z konopných semínek mùže být použit na problémy se suchými vlasy a èasto je obsažen v kondicionérech.

3. Olej z konopných semínek je skvìlou volbou pro vegetariány

Získání správné rovnováhy omega-3 a omega-6 mastných kyselin mùže být pro vegetariány a vegany obtížné. Olej z konopných semínek obsahuje optimální pomìr tìchto kyselin.

4. Olej z konopných semínek pomáhá snížit cholesterol

Olej z konopných semínek je jediným rostlinným olejem obsahujícím omega-3 a omega-6 mastné kyseliny (3:1) a mùže pomáhat snížit hladinu cholesterolu urychlením metabolických procesù. Rychlejší metabolismus rychleji spaluje tuky, které se tudíž neukládají na stìny arterií.

5. Olej z konopných semínek mùže být dobrý pro diabetiky

Díky nízkému obsahu uhlohydrátù a cukru je olej z konopných semínek vhodným potravinovým doplòkem pro diabetiky. Živiny pøítomné v tomto oleji mohou pomoci usmìròovat hladinu cukru v krvi.

6. Olej z konopných semínek mùže zabránit lupénce

Lupénka je zpùsobena nedostatkem omega-6 mastných kyselin. Mastné kyseliny obsažené v oleji z konopných semínek zlepšují oxygenaci a hydrataci pokožky.

7. Olej z konopných semínek mùže posílit váš imunitní systém

Omega-3 a mega-6 mastné kyseliny také mohou posílit imunitní systém a regulovat støevní flóru, èímž pomáhají vytvoøit pøírodní bariéru proti mikrobùm a zvyšují odolnost lidského tìla.

8. Konopný olej pomáhá pøedcházet demyelinizaci nervového systému

Esenciální mastné kyseliny jsou nutné pro zdravou strukturu bunìèných membrán. Zabraòují také demynelizaci - destrukci myelinové vrstvy (membrána chránící nervové buòky).

9. Olej z konopných semínek mùže zabránit køeèovým žilám

Díky vysokému obsahu omega-3s mùže olej z konopných semínek pomoci snížit výskyt krevních sraženin a køeèových žil.

Tato prohlášení a tvrzení nepochází od nás, takže se prosím ujistìte, že jste si pøeèetli naše zdravotní vylouèení odpovìdnosti.

3. Co je to konopný olej?

Co je to konopný olej

Pokud jste již v minulosti zajímali o bylinnou nebo organickou léèbu rùzných nemocí a chorob, jistì jste již slyšeli o pojmu konopný olej. Je však velmi pravdìpodobné, že jste jej doposud nikdy nepoužili.

Vìtšina lidí je na tom podobnì, a to zejména proto, že zdravotnímu prùmyslu a online zdravotním blogùm chybí o konopí dostateèné povìdomí. Tento nedostatek povìdomí je souèástí dùvodu, proè jsou nìkteré nemoci stále neléèitelné a vedou ke smrti postižených. Lepším pøístupem k tìmto problémùm než léèení následkù je hledání metod jejich prevence.

Konopný olej je pøírodním a organickým øešením této prevence. Dovolte nám tedy vám konopný olej v následujících øádcích trochu pøedstavit. Jakmile rozbijeme veškeré mýty o konopném oleji a øekneme vám, jak se konopný olej extrahuje, budete se moci rozhodnout sami za sebe, jaký názor na tento fenomén vlastnì máte.

Pochopení pojmu konopí

Konopí je rostlina, kterou lidé èasto nazývají marihuana. Marihuana je pojem rozšíøený u veøejnosti. Existují rùzné kmeny rostliny konopí. Olej je z nich extrahován a poté smíchán s dalšími organickými oleji (napøíklad s olivovým olejem).

Rostlina konopí mùže produkovat rùzné druhy olejù pro rùzné úèely související s oblastní medicíny. Mezi uživateli však názvy jednotlivých konopných olejù s rùznými vlastnostmi vytváøí zmatek.

Nejrozšíøenìjší mýtus spojený s konopnými oleji je, že tyto oleje mají na lidský mozek stejné psychoaktivní úèinky jako marihuana.

Ètyøi druhy konopných olejù

Jednoduše øeèeno - rostlina konopí se dìlí na jednotlivé konopné odrùdy, které mají každá jiné vlastnosti a produkují rùzné látky. Tyto látky by se mohly používat na léèbu nìkolika fyzických i psychických nemocí.

Hlavním dùvodem zmínìného zmatku o konopném oleji a jeho vedlejších úèincích je to, že konopí obsahuje urèité látky, které mohou lidský organismus negativnì ovlivnit.

Zde je seznam druhù konopných olejù, jejich jednotlivých benefitù a vedlejších úèinkù:

1. CBD olej:

Jednou z látek obsažených v rostlinì konopí je kanabidiol (také známý jako CBD). Olej extrahovaný z CBD se nazývá CBD olej a používají jej lidé, kteøí oproti tradièní medicínì preferují organickou léèbu. Právì proto se CBD olej v mnoha èástech svìta stává více a více populární cestou pøírodní léèby.

2. THC olej:

Tetrahydrokanabinol (THC) je další z hlavních látek, které se nachází v rostlinì konopí. THC však díky svým psychoaktivním úèinkùm není tak bìžné jako CBD. Aèkoliv je THC zcela odlišným komponentem rostliny konopí, CBD se díky lidské nevìdomosti také pøisuzuje jeho nebezpeènost.

Kromì svých vedlejších úèinkù se THC olej také používá pøi léèbì nìkterých nemocí, které vyžadují, aby pacient byl v urèitém psychickém stavu.

3. Konopný olej:

Jak jsme již uvedli výše, jednotlivé odrùdy konopí se od sebe liší. Konopný olej je extrahován z prùmyslového konopí za úèelem produkce požadovaných úèinkù a požadovaného množství CBD a THC.

Pro shrnutí - pøed zakoupením konopného oleje se neodkazujte pouze na popis daného produktu.

4. Marihuanový olej:

Marihuanový olej se také extrahuje z konopí. Právì proto je marihuanový olej, aèkoliv je prakticky skoro stejný jako ostatní konopné oleje, považován za škodlivý organický produkt, na který se pro léèbu psychických èi fyzických nemocí nedá spolehnout.

Mezi další druhy konopných olejù patøí butanový olej, olej Ricka Simpsona a CO2 olej. Tyto oleje mají rùzné benefity, z nichž ten nejèastìjší je léèba a prevence rùzných nebezpeèných nemocí s minimálními vedlejšími úèinky.

Benefity konopného oleje

 • Olej je vhodný pro léèbu závažných neurologických poruch, jako napøíklad Alzheimer èi Parkinsonova choroba.
 • Je obzvláštì úèinný pro uvolnìní mírné i tìžké bolesti.
 • Je také znám jako dobrý lék kožních problémù (akné, ekzém) èi jejich prevenci.
 • Je také prokázáno, že je úspìšným prostøedkem pro hubnutí.
 • Konopný olej také mùže léèit úzkost a depresi.

Konopný olej se bìhem nìkolika posledních let díky své složitosti stal kontroverzním fenoménem. Zvýšená informovanost a poèet úspìšných vyléèení však hraje konopnému oleji do karet a dìlá jej den ode dne populárnìjším.

4. Marihuana, kanabis a konopí - jaký je mezi nimi rozdíl?

Marihuana, kanabis a konopí

Obrovský vývoj na trhu s extrakty a izoláty konopí vede k velkému množství webových stránek a skupin na sociálních médiích, které se tomuto trhu vìnují. Ruku v ruce s tím jde celá øada nikým nekontrolovaných falešných informací propagovaných urèitými jedinci, kteøí tato tvrzení nemají nijak podložena. A už jsou jejich úmysly jakékoliv, problém falešných informací zanechává mnoho zákazníkù zmatených a nejistých. Tyto produkty mají obrovský lékaøský potenciál, ale bohužel musí èelit masivním protestùm.

Odlišné názory

Mnoho lidí doposud nechápe, že marihuana a konopí jsou stejné rostliny stejného rodu a druhu - Cannabis sativa nebo Cannabis indica.

Konopí je odrùda s vyšším obsahem kanabidiolu (CBD), zatímco marihuana je odrùda s vyšším obsahem tetrahydrokanabidiolu (THC). CBD a THC jsou základními kanabinoidy (existuje jich mnoho), které se v konopí nacházejí.

Použití obou tìchto názvù, stejnì jako produktù z nich vyrobených, se liší. Pojem „konopí“ je vyhrazen k prùmyslovému/komerènímu užití stonku a semínek konopí k výrobì textilu, potravin, papíru, kosmetických produktù, èistících prostøedkù, plastù a stavebních materiálù, zatímco marihuana se používá k rekreaènímu a lékaøskému použití produktù, které se vyrábí z jejich kvìtù a listù.

Je zøejmé, že tyto perspektivy mohou vyvolat rozpory, protože podle jedné definice by se materiál s vysokým obsahem CBD nazýval konopí a podle jiné zase kanabis. Z tohoto dùvodu je mnoho lidí zmatených, a my bychom tudíž mìli pøestat používat triviální jména a pøevzít názvosloví chemotypù z prùmyslu éterických olejù. Existuje napøíklad mnoho chemotypù základního bazalkového oleje a každý z nich pochází s podobné èeledi a druhu Ocimum basilicum. Bazalka s vysokým obsahem linaloolu se nazývá Bazalka ct. linalool. Bazalka s vysokým obsahem methyl-chavikolu se nazývá bazalka ct. methyl-chavikol. Bylo by zkrátka mnohem jednoduší, kdybychom se bavili o cannabis ct. CBD nebo cannabis ct. THC. Bavíme se tedy o jiných kmenech stejné rostliny, které pøi extrakci produkují odlišné primární kanabinoidy.

Což náš pøivádí k rozdílu mezi CBD a THC. THC i CBD jsou velmi dùležité kanabinoidy, které však mají na lidské tìlo velmi odlišné efekty. THC má dodateènou vlastnost spojení endokanabinoidù ve vašem mozku a produkce psychoaktivních úèinkù. Protože CBD touto vlastností nedisponuje, je v praktickém slova smyslu pro lékaøské využití vhodnìjší. Množství CBD použité k léèbì závažných zdravotních stavù, jako jsou záchvaty nebo chronická bolest, mùže být až ve stovkách miligramù dennì. Na druhé stranì 100 miligramù èistého THC mùže být pro lidský organismus na alespoò 12 hodin nebezpeèné.

THC se stále používá pro lékaøské úèely, ale musí se s ním zacházet opatrnì. Existují pøípady, ve kterých by optimálním øešením byla kombinace CBD a THC.

Na trhu s konopím nyní existuje velká konkurence mezi výrobci klasické marihuany (cannabis ct. THC), kteøí promìnili kdysi ilegální aktivity na mašinu na peníze ve státech jako napøíklad Colorado, a nováèky na trhu, kteøí se koncentrují na výrobky z extraktu cannabis ct. CBD. Tento spor vede k rozšiøování dezinformací z dùvodu nedostatku vzdìlání nebo ekonomických zájmù.

Uveïme si nìkolik pøíkladù falešných tvrzení

Tvrzení, že CBD z konopí není tak kvalitní jako CBD z kanabisu je nepravdivé v minimálnì dvou pøípadech. Za prvé - CBD z konopí je ve skuteènosti vlastnì CBD z kanabisu, protože kanabis je druh všech tìchto rostlin. Za druhé - CBD je molekula se specifickou trojrozmìrnou strukturou. Ve skuteènosti tedy nezáleží na tom, z které rostliny bylo genetické CBD vyprodukováno, protože bude mít na lidské tìlo naprosto stejné úèinky, a to nehledì na to, ze které rostliny bylo extrahováno.

Mezi další falešná tvrzení patøí to, že extrakty CBD z konopí nejsou tak kvalitní jako ty z kanabisu, protože konopí nedisponuje potøebnými terpeny pro synergický efekt. Synergický efekt odkazuje na zvýšenou efektivitu kanabinoidù pomocí inkluze nativních terpenù rostliny. Jedná se zkrátka o zvýšenou efektivitu pøi použití extraktu z celé rostliny, na rozdíl od jednoho izolovaného kanabinoidu.

Ve svìtì esenciálních olejù a léèivých voòavek bychom tomuto jevu mohli øíkat synergický efekt, protože synergie všech molekul obsažených v esenciálních olejích má vìtší efekt než jeho samostatné souèásti. Problém s tímto tvrzením tudíž je, že terpenový profil kanabisu je vlastnì jeho esenciální olej.

Esenciální olej je pouze nestálá organická souèást rostliny získaná párou nebo hydro-destilací. Esenciální olej je sekundární metabolit a v podstatì urèuje, jak daná rostlina kanabisu voní. Nehledì na vùni, esenciální olej se bìžnì skládá z tøí hlavních terpenù - myrcenu, alfa-humulenu a beta-karyofylenu. Myrcen je monoterpen, zatímco alfa-humulen a beta-karofylen jsou seskviterpeny. Nehledì na to, jestli je olej extrahován z konopí nebo marihuany, rùzné vùnì jsou výsledkem rùzných pomìrù tìchto komponent. V oleji navíc mohou být až stovky sekundárních terpenù a terpenoidních komponent. Pøi dùkladné analýze byste mohli narazit na dvì genetické odrùdy, které jsou si profilem esenciálních olejù velmi podobné, voní skoro stejnì, a i pøesto by jedna z nich mìla vyšší obsah CBD a druhá vyšší obsah THC. Tento jev je pøírodní, ale mùže jej také být dosaženo selektivním šlechtìním.

Mnoho spoleèností nedávno zaèalo do extraktù kanabisu pøidávat izoláty terpenù, aby dosáhli kýženého synergického efektu. Jedná se o štìpiny terpenù získané z CO2 extrakce kanabisu. Tyto štìpiny terpenù jsou velmi drahé. Dávejte si však pozor, protože na trhu se vyskytuje mnoho produktù, které používají levné terpeny z jiných rostlin nebo dokonce terpeny synteticky vyrobené. Pro laboratoø, jakou je ta naše, je velmi snadné pomocí GC/MS analýzy urèit, jaké terpeny byly v daném výrobku použity, protože naší specializací je právì analýza terpenù stovek rùzných rostlin. Nejlepší látkou pro dosažení synergického efektu by jednoduše byl pravý esenciální olej kanabisu získaný parní destilací z rùzných odrùd kanabisu Tato metoda destilace je však pro rostlinu ponìkud destruktivní a drasticky by snížila možnost extrahovat vysoko cenìné kanabinoidy, které se extrahují pomocí CO2 nebo butanu. Tyto esenciální oleje se tudíž nahrazují extraktem z nízkokanabinoidové biomasy.

Druhy kanabinoidù

Kanabinoid je pojem v konopném prùmyslu èasto používaný. Vìdìli jste však, že v pøírodì ve skuteènosti existuje mnoho rùzných druhù kanabinoidù?

Mezi tyto druhy patøí:

 • Fytokanabinoidy - kanabinoidy produkované rostlinami.
 • Endokanabinoidy - kanabinoidy produkované lidským a zvíøecím tìlem.
 • Syntetické kanabinoidy - kanabinoidy produkované v laboratoøích.

Zajímavou skuteèností je, že konopí není tou jedinou rostlinou, které produkuje léèivé kanabinoidy. Tuto léèivou slouèeninu, která dodává živiny endokanabinoidnímu systému našeho tìla, produkuje také mnoho dalších superpotravin.

Nìkteré rostliny produkují slouèeniny, které mají vlastnosti podobné kanabinoidùm, ale liší se v jejich struktuøe. Tyto slouèeniny jsou známé pod pojmem kanabimimetické slouèeniny.

Kanabinoidy v tìchto rostlinách nejsou psychoaktivní, protože neobsahují THC. Tyto rostliny obsahují kanabinoidy, jejíž interakce s endokanabinoidy pomáhá pøi zachování homeostáze. Jednoduše øeèeno, tyto rostliny vám nenavodí žádný stav mysli, ale pomohou ulevit od bolesti a stresu. 

5. Co jsou to terpeny?

Konopné terpeny

Jakákoli pøírodní složka, která je pro lidské tìlo užiteèná a zároveò pøírodní je spoleèností vysoce cenìna. Obzvláštì lidmi, kteøí vìøí, že léèba pøírodními a organickými produkty je zdravìjší než jiné metody léèby, které navíc mohou v èlovìku vytvoøit závislost na škodlivých lécích na fyzické èi psychické nemoci. Hlavním dùvodem používání pøírodních ingrediencí je trvalé odstranìní nemocí a dlouhotrvajících chorob, které oslabují imunitní systém èlovìka. Právì toto je dùvodem, proè se vìdeètí experti se zamìøením na bylinné prvky snaží povìdomí o této možnosti léèby propagovat.

Proto se poèet škodlivých lékù den ode dne snižuje, zatímco poèet pøírodních léèiv roste. Rostliny jsou nejlepším zdrojem pøírodních léèiv a konopí je jednou z nich.

Rostlina kanabis je bìžný druh marihuany, která je populární pro své vysoce efektivní vlastnosti v léèbì závažných onemocnìní, a to bez jakýchkoliv vedlejších efektù. Konopí rostliny kanabis obsahuje terpeny, které produkují specifické aroma.

Definice terpenù

Terpeny jsou komponenty rostliny kanabis, které jsou pøítomné v konopí. Speciální aroma kvìtù rostliny kanabis je pøevážnì produkováno terpeny. Toto aroma je rozlišujícím elementem vlastností jednotlivých rostlin. Nìkteøí jej považují za sladké a ovocité, zatímco jiní toto aroma považují za nepøíjemné. Vùnì terpenù není bìžná a nepodobná se vùním ostatních rostlin. Ve skuteènosti obsahuje nìkteré úžasné vlastnosti, které jsou lékaøsky vhodné pro léèbu závažných fyzických a duševních chorob, a to vèetnì rakoviny a neurologických poruch.

Konopné terpeny

Úèinky terpenù jsou urèitým zpùsobem podobné úèinkùm kanabinoidù, což jsou další látky v rostlinì kanabis. Odlišují je individuální úèinky na lidský organismus. Lidé, kteøí mají zkušenosti s používáním terpenù ve formì oleje pro léèbu závažných onemocnìní tvrdí, že nemají žádné vedlejší úèinky.

Navodí vám stav?

Navodí vám CBD stav

Vìtšina lidí si pøed vìdeckými experimenty a výzkumem myslela, že terpeny pùsobí na lidský mozek psychoaktivnì a návykovì. Díky nejnovìjšímu výzkumu a technologiím se však prokázalo, že terpeny jsou bezpeèným organickým zdrojem oleje, který se mùže bìžnì používat bez nutnosti pøedpisu.

Úèinky terpenù

Terpeny tudíž po užití reagují s mozkovými receptory. Tento proces uvolòuje bolest a pomáhá proti neurologickým onemocnìním, jako je Alzheimer èi roztroušená skleróza. Terpeny tudíž mají na naše tìlo velký vliv, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù, jako napøíklad závislosti èi navození stavu.

Mezi bìžné okamžité úèinky terpenù patøí:

 1. Ospalost
 2. Relaxace
 3. Uvolnìní úzkosti
 4. Zlepšení srdeèní frekvence
 5. Zlepšení nálady

Mají terpeny nìjaké vedlejší úèinky?

THC je psychoaktivní látka, kterou si mnoho lidí mylnì spojuje s ostatními elementy obsaženými v konopí. THC je návykové a lidem navozuje psychoaktivní stav. Terpeny však neobsahují žádné psychoaktivní látky, které jsou pro mozek škodlivé. Terpeny ihned po konzumaci pùsobí na postiženou èást tìla, kterou je nutno vyléèit. Terpeny jsou v dnešní dobì vysoce efektivní, pøírodní a organické léky.

Jak se terpeny konzumují?

Nejrozšíøenìjším zpùsobem konzumace terpenù je konopný olej. Terpeny jsou však pøirozenì pøítomné v nìkterém ovoci (napø. mango), což lidem umožòuje bìžnì je konzumovat, a zachovat tak rovnováhu v mentálních aktivitách mozkových receptorù. Terpeny navíc uvolòují aroma podobné høebíèku a èernému pepøi, které je za normálních podmínek nesnesitelné. Terpeny také mohou být užity v podobnì kapslí, oleje, ovoce atd.

Vùnì terpenù v podstatì slouží k pøivolání opylovaèù a odpuzení predátorù, a proto se jim pøezdívá pøírodní štíty konopí. Kanabinoidy a terpeny obsažené v konopí jsou pro léèbu rakoviny a chronických bolestí tìmi nejefektivnìjšími látkami.

6. Rostliny obsahující kanabinoidù

Kakao (botanický název: Theobroma cacao)

Lámali jste si nìkdy hlavu nad tím, proè si èokoládu dopøávají lidé rùzných vìkù po celém svìtì? Èokoláda je vyrobena z kakaa, jehož chemikálie v mozku spouštìjí pocit radosti a štìstí. Mezi tyto chemikálie patøí theobromin, anandamid, tryptofan a fenylethylamin.

Anandamid je endokanabinoid, který je hojnì pøítomen v kakau. Tento endokanabinoid je pøírodnì produkován v mozku a jeho funkcí je ovládání nálady, pamìti, chuti k jídlu a vnímání bolesti. Mimo zlepšení nálady má také kakao celou øadu dalších benefitù. Zlepšuje zdraví mozku, urychluje proces hojení a dokonce také pomáhá v boji proti rakovinì.

Pro vstøebání veškerých živin a zdravotních benefitù kakaa je dùležité jej konzumovat v jeho syrové a organické formì. Pokud konzumujete mléèné èokolády a oèekáváte veškeré benefity kakaa, jste na omylu. Sušené mléko, které je v mléèných èokoládách do kakaa pøidáno, potlaèuje vstøebávání užiteèných živin do lidského tìla.

Smil (botanický název: Helichrysum umbraculigerum)

Smil je bìžnì používán pro stabilizování nálady a k potlaèení deprese. Je bohatý na kanabigerol (CBG), což je fytokanabinoid, který se bìžnì nalézá v konopí.

Vìdci zjistili, že tato rostlina neobsahuje pouze CBD, ale je také bohatá na kyselinové slouèeniny podobné kanabigerolu.

Helichrysum umbraculigerum je prozatím tou jedinou objevenou rostlinou, které obsahuje CBG.

Lidé v Jižní Africe tuto rostlinu pro uvolnìní stresu kouøí.

Èerný pepø (botanický název: Piper nigrum)

Èerný pepø je souèástí snad každé domácnosti. A už jej používáte k ochucení vašeho steaku èi jiného receptu, tato surovina mimo svou pálivou chu také dodává jídlu nìco na víc.

Dùležitou slouèeninou obsaženou v pepøi je beta-karyofylen (BCP). Tato slouèenina je obsažena také v mnoha dalších rostlinách a je známá svými protizánìtlivými vlastnostmi.

Pøítomnost BCP je vhodná k úlevì od bolesti osteoporózy a artritidy. Rùzné studie také naznaèují, že také zvyšuje efektivitu lékù na rakovinu a pomáhá v její prevenci.

Pepøovník opojný (botanický název: Piper methysticum)

Pepøovník opojný je známý svými uklidòujícími vlastnostmi a pomáhá napøíklad pøi úzkosti. Lidé z Tichomoøské oblasti používají jeho koøeny pro výrobu lékù. Tato rostlina ulevuje od bolesti a na lidské tìlo má sedativní úèinky.

Tyto vlastnosti pepøovníku opojného zpùsobuje pøítomnost slouèenina známé pod pojmem kavalakton. Kavalakton se váže na receptor CB1, na který se váže také THC. Vìdci vìøí, že tato interakce je možným dùvodem, proè tato rostlina pomáhá pøi pocitech úzkosti.

Tøapatka (botanický název: Echinacea)

Tøapatka je známá rostlina, která se již po stovky let používá k léèbì chøipky a rýmy. Rùzné studie ukazují, že také snižuje dobu zotavení se z nemoci, úzkost a bojuje proti únavì, migrénám a artritidì.

Rùzné druhy tøapatky obsahují kanabinoidy, které se nazývají N-alkylamidy (NAA). Tato slouèenina pùsobí na CB2 receptor imunitního systému. Tyto receptory jsou zodpovìdné za posilování imunitního systému, úlevu od bolesti a regulaci reakce na zánìty.

Rozmarýn

Stejnì jako èerný pepø rozmarýn bohatý na beta-karyofylen (BCP). Jedná se o terpen, který se chová stejnì jako kanabinoid. Terpeny jsou v rostlinách zodpovìdné za jejich chu a aroma.

Mnoho studií odhalilo, že BCP má terapeutický potenciál. Má také pozitivní úèinky na úzkost a depresi. Jakmile je BCP zkombinováno s kanabinoidem jako CBD, pomáhá v léèbì žaludeèních vøedù a proti závislosti na léèbì.

Èerný lanýž (botanický název: Tuber melanosporum):

Jak jsme již zmínili døíve, mezi kanabinoidy produkovanými rostlinami a kanabinoidy produkovanými zvíøaty existuje rozdíl. Kanabinoidùm produkovaným rostlinami se øíká fytokanabinoidy, zatímco kanabinoidùm produkovaným zvíøaty a lidmi se øíká endokanabinoidy. Aèkoliv jsou si v chemickém obsahu podobné, existují mezi nimi další rozdíly.

Vìdci zjistili, že èerné lanýže obsahují anandamid (AEA). Anandamid je také znám jako molekula blaha, což je verze THC, kterou produkuje lidské tìlo.

Anandamid je se váže na receptory CB1, a je tudíž zodpovìdný za regulaci nálady a bolesti.

Plamatka zelná (botanický název: Acmella Oleracea)

Plamatka zelná je pùvodem z Amazonie. Lidé z oblasti Amazonie tuto rostlinu používají jako gel pro potlaèení bolesti již celá staletí. Je také známá jako rostlina na bolest zubù. Studijní tým z univerzity v Cambridge odhalil, že plamatka zelná blokuje receptory bolesti na koncích nervù.

Slouèenina zodpovìdná za úlevu od bolesti se nazývá N-isobutylamid. Váže se na receptor CB2 a pomáhá s regulací bolesti a zánìtù v tìle. 

Játrovka (botanický název: Radula marginata)

Tato rostlina pochází z Nového Zélandu. Obsahuje slouèeninu známou jako kyselina perrottetinenová, která je svou strukturou podobná THC. Stejnì jako THC se váže na CB1 receptory vašeho imunitního systému.

Tato rostlina se tradiènì užívala k léèbì bronchitidy a problémù s játry, moèovým mìchýøem a žluèníkem.

Existuje pouze hrstka rostlin, jejíž kanabinoidové slouèeniny mají na endokanabinoidní systém pozitivní úèinky. Vìdci momentálnì toto téma zkoumají a snaží se najít další pøírodní slouèeniny podobné tìm kanabinoidovým, které by mohli pomoci v léèbì rùzných nemocí a chorob.

Závìrem je nutno øíct, že co se extraktù kanabisu týèe, pøed zakoupením èi použitím jakéhokoliv produktu je velmi dùležité být dobøe informován. Konopný prùmysl je relativnì mladý a dochází v nìm k nìkterým podobným problémùm falšování informací èi pøímým podvodùm, kterými si prùmyslová odvìtví esenciálních olejù a tradièních extraktù prošla již pøed desítkami let. Obchod s konopím od standardních prùmyslových obrù oddìlený zákonem. O konopí lidem chybí vìdecké znalosti a podrobnìjší informace. My však doufáme, že v tomto ohledu budeme hrát dùležitou roli, a že vám nezbytné informace poskytneme.

7. Cannabis sativa

Cannabis sativa

Úvod k Cannabis sativa

Cannabis sativa je velmi známá bylinná rostlina, která pochází z oblastí rovníku v Asii a Jižní Americe (zemì jako Mexiko, Thajsko, Kolumbie atd.). Tato rostlina se v medicínì používá již celá staletí. Cannabis sativa patøí do rodiny Cannabaceae. Cannabis sativa je známá jako ten nejlepší zdroj vlákniny. Již od starovìku se používá pro lékaøské a textilní úèely. Protože nepotøebuj tolik vody jako jiné rostliny, rostliny Cannabis sativa jsou sklízeny v rekordním poètu. Tato rostlina produkuje olej, semínka a vlákninu, takže jejím nejlepším využitím je lékaøský, textilní a výživový prùmysl.

Fyzický vzhled Cannabis sativa

Cannabis sativa má dlouhý stonek a zelené listy. Listy jsou zbarveny do svìtlejšího odstínu zelené a mají dlouhý a úzký tvar. Stonek rostliny je tenký, což èiní její rùst zdravìjším a snižuje také riziko útoku plísní. Její samèí rostliny jsou vyšší než samièí.

Použití Cannabis sativa

Semínka rostliny Cannabis sativa se nejèastìji používají k vytvoøení oleje, jehož hlavní použití spoèívá ve vaøení, výrobì lamp èi barev. Semínka Cannabis sativa se mohou pro maximální výživu také použít jako krmivo pro ptáky.

Psychoaktivní chemické slouèeniny obsažené v Cannabis sativa se používají za rùznými spirituálními úèely, ale také v medicínì. Dle historických zdrojù se listy a kvìty rostliny Cannabis sativa používaly k výrobì mastí na pokožku, èajù, tinktur atd.

V Indii jsou semínka rostliny Cannabis sativa hlavní surovinou pøi výrobì hypnotik, sedativ, lékù proti bolesti èi protizánìtlivým látkám.

Pìstování rostlin Cannabis sativa

V období vegetativního rùstu vyžaduje Cannabis sativa dvanáct až tøináct hodin svìtla dennì. Období kvìtu rostlin Cannabis sativa zcela závisí na stavu prostøedí.

Kvetoucí cyklus nemùže probìhnout døíve než prvních devìt až šestnáct týdnù. Ph rozmezí pùdy pro Cannabis sativa by mìlo být mezi 6,3 a 6,8. Pro získání nejlepších nutrièních hodnot je nutné udržet rozmezí pH mezi 5,5 a 5,8. V tomto rozmezí pH je pùda nepøátelským prostøedím pro bakterie a plísnì.

Dùvody k pìstování rostlin Cannabis sativa

Existují tøi hlavní dùvody k pìstování rostlin Cannabis sativa.

Tím prvním je získání vláken z jejich stonkù a vìtví (protože je rostlina Cannabis sativa bohatým zdrojem vláken).

Druhým nejèastìjším dùvodem pìstování této rostliny je extrakce jejich semínek. Semínka rostlin Cannabis sativa mají mnoho rùzných využití, o kterých jsme se vám zmínili. Mohou také být konzumovány syrové.

Tøetím dùvodem k pìstování rostlin Cannabis sativa je její využití v rekreaèní medicínì. Tyto rekreaèní léky se získávají jako souèást procesu výroby prùmyslového konopí. V tomto procesu je koncentrace psychoaktivních slouèenin velmi nízká, a to proto, aby následný produkt byl užiteèný a ne nebezpeèný. Z rostlin Cannabis sativa se také získává marihuana.

Lékaøské využití rostlin Cannabis sativa

Cannabis sativa má mnoho rùzných využití v medicínské a rekreaèní sféøe. Mùže se inhalovat, nebo požívat v jídle èi èaji.

Zde vám uvedeme informace o lékaøských benefitech užívání Cannabis sativa:

 • Marihuana (vyrobená z Cannabis sativa) mùže být použita k léèbì glaukomu. Glaukom je oznaèení pro ovlivnìní optického disku vlivem tlaku v oèní bulvì.
 • Cannabis sativa mùže vyléèit epilepsii. Epilepsie je abnormalita, ke které vìtšinou dochází v dùsledku nepravidelného uvolòování elektrických pulzù v mozku.
 • Cannabis sativa poskytuje øešení smyslového rušení a pøípadù bezvìdomí
 • Podle výsledkù nedávných studií Cannabis sativa také pomáhá v léèbì rakoviny.

Vedlejší úèinky Cannabis sativa

Zde je seznam vedlejších úèinkù užívání rostlin Cannabis sativa:

 • Navození psychoaktivních stavù a zmìna stavu vìdomí. To znamená, že konzumace Cannabis sativa mùže èlovìku zkreslit úroveò vnímání.
 • Cannabis sativa mùže zvýšit chu k jídlu.
 • Cannabis sativa mùže zvýšit bìžnou hladinu tepové frekvence.
 • Nižší úroveò koncentrace.

Rostliny cannabis sativa se bìžnì vyskytují ve vašem okolí. Ve vìtšinì pøípadù se pìstují spoleènì s dalšími rostlinami.

8. Cannabis Ruderalis

cannabis ruderalis

Jak jste již mohli vìdìt, nejrozšíøenìjšími kmeny konopí jsou Cannabis sativa a Cannabis indica. Mezi další, ménì známé kmeny, patøí Cannabis ruderalis. Botanici mají na Cannabis ruderalis jakožto poddruh konopí protikladné názory. Mezi kmeny ruderalis a sativa èi indica totiž existují urèité rozdíly. Detailní informace uvedené v tomto èlánku vám pomohou zjistit o Cannabis ruderalis více, a také vám poradí, jak rostlinu zasadit a pìstovat.

Pùvod Cannabis ruderalis

Slovo „ruderalis“ pochází z latinského slova „ruderal“, což v pøekladu znamená divoká rostlina. Botanisté použili pro oznaèení této rostliny pojem ruderalis pøedevším díky jejím vlastnostem. Rostlina totiž mùže rùst ve volné pøírodì bez jakéhokoliv lidského zásahu, a to i v extrémních pøírodních podmínkách. Divoká (ruderal) rostlina je tudíž takovou rostlinou, kterou lze snadno pìstovat i v oblastech obývaných lidmi èi oblastech postižených pøírodními katastrofami (lesní požáry èi laviny).

Odrùda ruderalis se považuje za potomka odrùdy indica, což je zase odrùda považovaná za potomka z rostliny Cannabis sativa. Ve vìdeckých kruzích tedy existují bouølivé diskuze o tom, zda-li je odrùda ruderalis poddruhem rostlin Cannabis, nebo se jedná o zcela samostatnou odrùdu. Rostlina ruderalis pochází ze severních oblastí Asie, Východní/Støední Evropy a pøedevším z Ruska.

Vlastnosti Cannabis ruderalis

Kmeny rostlin Cannabis jsou klasifikovány dle svých vlastností. Mezi takové vlastnosti se øadí velikost, doba rùstu, morfologie a doba kvìtu.

Velikost Cannabis ruderalis

Cannabis ruderalis je nejmenším typem kmenù rostliny Cannabis, protože kvete do maximální velikosti pouze 30 - 80cm. Jedná se o rostlinu drsnou a støapatou rostlinu, ??které roste pouze nìkolik vìtví se širokými a tlustými svìtle zelenými listy. Pupeny rostliny ruderalis jsou malé ale robustní a mají silné a robustní stonky. Díky její velikosti se rostlinì Cannabis ruderalis také øíká trpaslièí Cannabis èi bonsai Cannabis.

Doba rùstu Cannabis ruderalis

Tato vlastnost kmen ruderalis odlišuje od ostatních kmenù rostlin Cannabis. Cyklus kvìtu se odvíjí od dospìlosti rostliny. Cannabis ruderalis mùže kvést pøibližnì 20 až 30 dnù od zasazení semínek, a to bez ohledu na sluneèní cyklus. Svùj cyklus od zasazení semínka dokonèí bìhem necelých 10 týdnù. Semínka Cannabis ruderalis se od rostliny snadno oddìlují, a pokud jsou podmínky pøíznivé, mohou v zemi pøežít. Semínka Cannabis ruderalis pokraèují ve svém rùstu i potom, co jejich skoøápka praskla. Proto se tomuto kmenu také øíká samokvetoucí. Díky této vlastnosti Cannabis ruderalis k pokraèujícímu rùstu nepotøebují vegetaci, protože ji svým vlastním stárnutím vytváøí. Tato vlastnost také vedla k vývinu rùzných geneticky modifikovaných kmenù rostlin Cannabis.

Koncentrace kanabinoidù

Koncentrace kanabinoidu THC v odrùdì ruderalis je v porovnání s ostatními kmeny relativnì nízká. Proto se odrùda ruderalis nepovažuje za vhodnou pro rekreaèní užívání. Disponuje však vysokou koncentrací CBD, což z ní dìlá lepší volbu pro lékaøské využití. Obsah CBD, krátký cyklus rùstu a samokvetoucí vlastnosti dìlají tuto odrùdu pro pìstitele konopí velmi cennou.

Samokvetení

Samokvetení je vlastnost rostliny rùst a reprodukovat se vlivem zmìn v samotné rostlinì a ne v prostøedí, ve kterém roste. Rostliny vìtšinou závisí na zmìnách roèních období a klimatu, což ale pro Cannabis ruderalis neplatí. Právì díky této vlastnosti se ruderalis od ostatních odrùd tolik liší. Rùst rostlin Cannabis ruderalis závisí na jejich dospìlosti; tato rostlina kvete tak dlouho, dokud nedokonèí svùj reprodukèní cyklus.

Odrùda ruderalis, na rozdíl od odrùd indica a sativa, nepotøebuje k rùstu svìtlo. Pìstitelé tyto autonomní geny zahrnuli do kvetoucího cyklu jiných kmenù. Výsledkem jsou efektivnìjší plodnìjší odrùdy.

Samokvetoucí rostliny rozvinuly proces hybridizace a šlechtìní. Díky této vlastnosti nemusí pìstitelé Cannabis ruderalis rostlinám vìnovat moc èasu, protože tyto rostliny se o sebe postarají prakticky samy, nevyžadují pøíliš svìtla a mají kratší období setí a skliznì. Proto je velmi populární pro zaèínající domácí pìstitele a ve svìtì konopí zpùsobila doslova boom.

Jednou z nejpopulárnìjších samovektoucích odrùd je odrùda Amnesia Haze, která do dospìlé velikosti dorùstá bìhem zhruba 10 týdnù. Tato verze odrùdy Amnesia Haze je velmi populární. Royal Haze Automatic je další populární odrùdou, a to pro zcela stejné vlastnosti jako Amnesia Haze - je malá, snadno se pìstuje a do dospìlé velikosti doroste velmi rychle. Royal Bluematic je odrùda se sladkou vùní, která chutná po borùvkách. Je možné ji sklidit po 8 až 10 týdnech. Dalším kmenem ruderalis je Northern Light Automatic, která má sladkou chu a relaxaèní úèinky. Tato odrùda se tìší vysoké popularitì díky svému rychlému rùstu a gigantickým výnosùm.

Cannabis ruderalis je mezi pìstiteli konopí oblíbená pro své benefity a používá se ke šlechtìní dalších mimoøádných odrùd pro svou chu, obsah CBD a jednoduchost pìstování. Odrùda Cannabis ruderalis tedy pøispívá ke šlechtìní mnoha dalších odrùd.

9. Harlequin

Harlequin

Harlequin je 75/25 sativa, která má sladkou pižmovou vùni manga. Je populární pro vysoký obsah CBD, jehož terapeutické benefity z ní dìlají ideální odrùdu. Uživatelé tvrdí, že požití této odrùdy mùže vést k pocitùm uvolnìní mozku a relaxace. Podíl CBD a THC je v odrùdì Harlequin 5:2, což z ní dìlá ideálního kandidáta pro lékaøské úèely. Tento podíl dvojnásobnì zvyšuje sílu tlumení bolesti. Vaše tìlo tato odrùda uvolní bez sedace èi intoxikace. Zde je vše, co o této odrùdì potøebujete vìdìt.

Pùvod, genetika a historie odrùdy Harlequin

Jedná se o hybridní odrùdu, která pochází z kombinace rodièovských rostlin, mezi které patøí:

 1. Thai Sativa
 2. Columbia Gold
 3. Swiss Sativa
 4. Nepali Indica

Jedná se o velmi opatrnì šlechtìnou odrùdu. Èasto se pìstuje pro lékaøské úèely a nìkteøí lidé ji také používají rekreaènì. Použití odrùdy Harlequin vás neuváže na lùžko a ani se na ní nestanete závislí. Je však dùležité to s jejím používáním nepøehánìt.

Harlequin vám pomùže vypoøádat se s jakýmkoliv nadmìrným vzrušením èi stimulací vašeho tìla. Pomùže vám omezit jakékoli psychomotorické podráždìní. Odrùda Harlequin je díky obsahu THC a svým úèinkùm na øadu rùzných záchvatù atraktivní možností léèby. Odrùda Harlequin je unikátní hybridní odrùdou, protože byla vyšlechtìna z kombinace nìkolika jiných odrùd, a má tudíž mnoho terapeutických benefitù.

Vzhled a vùnì

Rostlina má v porovnání s ostatními odrùdami vyšší stonek. Její listy a pupeny jsou zelené, trichomy ojínìné a pestíky oranžové. Vùnì je obvykle kvìtinová a bylinná. Má nádech manga, citrusu, dubu, sladkosti, pikantnosti a døeva.

Terapeutické benefity odrùdy Harlequin

Odrùda Harlequin, jakožto terapeutický Cannabis, má obsah THC až 15%. Její obsah CBD je také až 15%. Díky tomu se jedná o ideální odrùdu pro lékaøské úèely. Odrùda Harlequin je cennou surovinou pøi léèbì nìkolika druhù epilepsie, protože epileptikové na léèbu CBD reagují dobøe. U epilepsie mládeže se pravidelnì používají odrùdy Cannabisu, které takøka neobsahují THC. THC je dùležité pøi léèbì následkù epileptických šokù, agónií a dysforie.

Harlequin je ideální odrùdou pro dospìlé, jejichž specialisté jim pro léèbu jejich nemoci èi bolesti pøedbìžnì pøedepisují konopí. Konopí Harlequin mùže napøíklad léèit muskuloskeletální bolest. Aèkoliv není obsah THC pøíliš vysoký, 15% THC je dostatek na úlevu od nepohodlí, a to bez symptomù zombie èi napìtí.

Odrùda Harlequin je Sativa, a tudíž oživuje mozek. Úèinky odrùdy Harlequin mohou pomoci pøi bolestech zad, krku, zápìstí, chodidel èi svalù. Obsah CBD odrùda Harlequin snižuje podráždìní, které zpùsobuje bolest. CBD bolest dlouhodobì tlumí, a to i potom, co úèinky konopí odezní.

Hojivé konopí Harlequin také mùže mít vliv na projevy spojené s ADD a ADHD. Psychomotorická porucha, která se v tìchto stavech vyskytuje, mùže být uvolòujícími úèinky kanabidiolu zmírnìna. Absence koncentrace mùže být zlepšena dìdiènými úèinky odrùdy Sativa a obsahem THC.

Cannabis Harlequin mùže být také užiteèný proti pocitùm neklidu a bídy. Schopnost CBD snížit podráždìní mùže pomoci v boji proti sklíèenosti, která je zpùsobena autoimunitním systémem, pøetìžováním mysli, støev a senzorového systému. Úèinky odrùdy Sativa mohou pùsobit na pocity letargie a absenci inspirace.

Protože konzumace této odrùdy nevede k apatii, upoutání na lùžko, napìtí èi neuróze, Harlequin je tou ideální metodou v boji proti nevolnosti. Konopí Harlequin mùže léèit nevolnost bez brutálních reakcí.

Hojivé konopí Harlequin mùže také zvýšit chu k jídlu. Konopí Harlequin mùže zvýšit pocity touhy bez symptomù jiných odrùd konopí. Nepovede však k rozrušení èi extrémním touhám. Pøi konzumaci tohoto konopí bude vìtšina vašich kapacit zachována. Váš mozek bude jasný a dynamický. 

10. Katelyn Faith

katelyn faith

Minnesotský licencovaný výrobce konopí v roce 2015 prohlásil, že vyšlechtil odrùdu marihuany s nejvyšším obsahem CBD na svìtì. Minnesota medical solutions (MinnMed) se sídlem v Otsegu oznámili, že jejich odrùda Cannabisu pro lékaøské úèely má dle nezávislých laboratorních testù pomìr CBD k THC 34:1.

Tato odrùda byla spoleèností MinnMed pojmenována Katelyn Faith po 8leté holèièce Katelyn Faith Pauling, která podlehla Battenovì chorobì. Její rodièe bojovali za pøístup ke konopí pro léèbu jejích záchvatù. Katelyn Faith zemøela pouze nìkolik mìsícù po státním uzákonìní používání konopí pro lékaøské úèely.

Odrùda Katelyn Faith a jiné odrùdy

Katelyn Faith je odrùda Cannabisu s nejvyšším obsahem CBD. Tento titul pùvodnì patøil odrùdì Charlotte Web, která má pomìr CBD k THC 20:1.

Vlastnosti odrùdy Katelyn Faith

Odrùda Katelyn Faith byla kultivována pomocí výzkumu klíèení, který byl provádìn v rozmezí nìkolika mìsícù. Výkonný øeditel spoleènosti MinnMed Kyle Kingsley øekl, že se jedná o odrùdu s mimoøádným obsahem CBD. Toto tvrzení je tìžko ovìøitelné, protože testování není dostateènì transparentní a pøísné.

Ve vývoji Katelyn Faith neexistuje žádná genetická modifikace. Metoda použité extrakce pro toto vysoce kvalitní CBD tkví ve vystavení molekul oxidu uhlièitého vysokému tlaku a nízké teplotì, což vyžaduje velmi drahé vybavení.

Tvrzení odrùdì Katelyn Faith

Kingsley øekl, že tuto odrùdu pojmenoval po Katelyn proto, aby uctil její stateènost. Také dodal, že tato odrùda by Katelyn z její nemoci nevyléèila, ale mohla jí alespoò život trochu ulehèit.

Bylo také odhaleno, že Katelyn Faith nemá žádné intoxikaèní úèinky. Kingsley øekl, že v této rostlinì není dostateènì velký obsah THC, který by intoxikaci zpùsobil. Tato odrùda tudíž poskytuje maximální benefity pacientùm trpícím epilepsií a záchvaty.

Spoleènost je vybízena k tomu, aby odrùdu poskytla všem pacientùm, kteøí splòují podmínky. Tyto podmínky se v Minnesotì odvíjí od jednotlivých nemocí. Konzumace Katelyn Faith je dovolena pacientùm s rakovinou, HIV/AIDS, glaukomem, Tourettovým syndromem, ALS, svalovými køeèemi nebo nemocemi s nesnesitelnými bolestmi.

Spoleènost také dodala, že jim tato odrùda pomùže ve vývoji efektivnìjších CBD lékù za ménì penìz, a to pro všechny pacienty MinnMed lékáren. Snížení ceny souvisí s širokou dostupností odrùdy Katelyn Faith.

MinnMed je motivována pacienty, kteøí se do Minnesoty sjeli z celého svìta jen proto, aby si mohli dopøát benefitù této odrùdy. CBD za dostupnou cenu si budou moci dovolit také pacienti trpící epilepsií a další pacienti, kteøí pro léèbu svých nemocí (napøíklad záchvatù) doposud používali tradièní léky.

Vìtšina expertù na konopí tvrdí, že CBD nevyžaduje takøka žádný obsah THC k dosažení kýžených úèinkù. David Kowalsky z Cannabis Network Radio øekl, že co se lékaøského využití konopí týèe, musíme se ujistit, že využíváme celou rostlinu. Léky z celé rostliny konopí jsou v léèbì nemocí efektivnìjší, ale lidé mají tendenci obsah THC odstraòovat, což vede k produkci konopné pasty. Kingsley z MinnMed také øekl, že 50-50 podíl mezi CBD a THD je mezi uživateli konopí bìžný, ale pacienti trpící Battenovou chorobou prý dosáhnou nejlepších benefitù právì z odrùdy Katelyn Faith. 

11. ACDC

Konopí se používá pro rùzné úèely, které zahrnují úèely rekreaèní i lékaøské. S cílem získat co nejvíce z této rostliny se pìstitelé tìší na vývoj odrùd, které poskytují co nejvíce výhod.

Cannabis indica a sativa jsou nejrozšíøenìjší odrùdy konopí. Další kategorií odrùd konopí jsou odrùdy hybridní, které disponují kvalitami obou zmínìných odrùd. Vìtšina souèasnì pìstovaných odrùd konopí patøí právì do kategorie hybridních.

Rostliny konopí èi marihuany nám mohou nabídnout mnohem více, než jen psychoaktivní stav a pocit relaxace. Tyto jedineèné rostliny jsou skvìlou odpovìdí na rùzné nemoci a choroby. Jednoduchým pøíkladem je CBD, což je slouèenina obsažená v konopí, která díky svým lékaøským benefitùm postupnì získává na popularitì.

Výzkumníci a šlechtitelé konopí jsou momentálnì v procesu šlechtìní odrùdy konopí, které v porovnání s ostatními kanabinoidy v konopí obsahují více a více CBD. Tato skuteènost vedla k objevení mnoha odrùd konopí, které jsou bohaté na CBD. Pøíkladem je Cannatonic, ACDC, Charlotte‘s web a Katelyn Faith.

Co je to ACDC?

Pro pochopení ACDC je nejprve nutné seznámit se s Cannatonic. Cannatonic je jedna z pùvodních odrùd vyšlechtìných pro lékaøské úèely. ACDC je prominentní sativa fenotyp Cannatonicu, který obsahuje vyšší množství CBD pøi co nejnižším možném obsahu THC. To znamená, že jeho lékaøské úèinky jsou silnìjší, než ty psychoaktivní.

Vlastnosti ACDC

ACDC se díky svým lékaøským benefitùm tìší obrovskému uznání. Následující vlastnosti ji dìlí od ostatních odrùd:

1. Pomìr CBD

Nejvìtším dùvodem pro popularitu ACDC je pomìr CBD. K vašemu pøekvapení bylo prokázáno, že ACDC má pomìr CBD k THC 20:1. Pøi testování ACDC v laboratoøi obsahoval vzorek 16-24% CBD a pouze 0,5-1,2% THC, což ACDC v kontextu lékaøských benefitù dìlá lepší alternativu ke Cannatonicu.

Pokud máte zájem o psychoaktivní úèinky, Cannatonic pro vás bude tou lepší volbou. Jeho obsah THC je 6%. Pokud vás však zajímají pouze lékaøské benefity konopí, ACDC je vaší odpovìdí, protože neovlivòuje schopnost myslet èi pracovat.

2. Vzhled a aroma ACDC

ACDC je podobné mechovému embryu se žlutozelenými odstíny a oranžovými pruhy. Díky svému nízkému obsahu THC jsou oranžové pestíky stoèené a zabalené do listù a nejsou pøíliš ojínìné.

Chu a vùnì ACDC jsou velmi pøíjemné. ACDC má sladkou a pikantní chu a její vùnì je døevìná a sladká. ACDC preferují pacienti, kteøí jsou alergiètí na zápach, jako napøíklad pacienti trpící epilepsií.

3. Struktura rostliny

ACDC je støední velikosti a roste do výšky zhruba 122cm. Rostlina má skunkovité stonky a velké seskupené chomáèe, kterým se øíká kola. Pìstování ACDC vyžaduje mnoho èasu a zodpovìdnosti. Odrùda vyžaduje silnou podporu, na kterou se mùžou velké chomáèe zavìsit. Rostlina také není odolná vùèi škùdcùm a nemocem, takže je nutné ji èasto pozorovat.

Mùže být pìstována uvnitø i venku, ale èastìjší je její pìstování uvnitø, a to hlavnì kvùli možnosti kontroly prostøedí. Takto pìstovaná rostlina navíc bude mimo dosah pesticidù a rùzných nemocí. ACDC mùže být pìstována v pøírodì v teplých a mírnì chladných oblastech. Velmi studené poèasí mùže její kvetení prodloužit. Doba rùstu této rostliny je uvnitø i venku mezi 9 a 10 týdny. Pøi pìstování venku však má vìtší výnos.

4. Úèinky ACDC

Odrùdy ACDC jsou šlechtìny ze semínek pryskyøice a podíl odrùd sativa a indica je 50:50. Díky tomuto pomìru ACDC disponuje vlastnostmi obou tìchto odrùd. Aèkoliv nemá psychoaktivní úèinky, po konzumaci ACDC se èlovìk mùže cítit trochu více relaxovaný a beze stresu. Uživatelé také uvedli, že po kouøení ACDC si všimli zvýšené schopnosti koncentrace.

5. Lékaøské benefity

Díky svému vysokému obsahu CBD má ACDC lékaøské benefity spojené s léèbou záchvatù, svalových køeèí, chronických bolestí èi bolesti nervù. Mùže také zlepšovat náladu a pomoci pøi zvládání stresu a úzkosti. Zprávy a výzkumy prokázaly, že ACDC mùže léèit a poskytovat úlevu i ve vážných pøípadech, jako je napøíklad rakovina, epilepsie, roztroušená skleróza nebo tremor.

6. Vedlejší úèinky ACDC

ACDC díky nízkému obsahu THC nealteruje lidské myšlení. Jejím jediným známým vedlejším úèinkem se zdá být sucho v puse. Sucho v puse lze snadno øešit dostateèným pøísunem tekutin pøed i po konzumaci ACDC. S trochou pøípravy vás tento vedlejší úèinek nebude vùbec obtìžovat.

11. Závìr

Doufáme, že po pøeètení tohoto èlánku pochopíte rozdíl mezi konopím a marihuanou, dùležitost terpenù a rùzné vlastnosti jednotlivých populárních odrùd.

Ve Formula Swiss primárnì používáme odrùdu založenou na Futura 75 o které vìøme, že je lepší, než výše popsané odrùdy. Pøesné údaje jsou proprietární.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.