Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Nedávné vìdecké studie zjistily, že CBD olej disponuje širokým spektrem terapeutických a lékaøských benefitù. Èím více se o této látce a jejích úèincích dozvíme, tím døíve probìhne revoluce lékaøského prùmyslu.

Úèinky CBD na lidský mozek a tìlo nemohou být porovnány s žádnými jinými léky (pøírodními èi umìlými). CBD totiž léèí chronické a další závažné choroby pøímým spojením s mozkovými buòkami.

V tomto èlánku se o kanabidiolu (CBD) dozvíte více. Zmíníme také jeho použití, jak je extrahován a mnoho dalšího. V èlánku budou zahrnuty následující body:

1. Co je to CBD?

CBD je zkratkou pro kanabidiol. Kanabidiol je jedním z nejdùležitìjších kanabinoidù extrahovaných z rostliny konopí. Musíme zdùraznit, že na rozdíl od THC (tetrahydrokanabinol) nemá CBD na lidský mozek žádné psychoaktivní úèinky.

CBD interaguje s receptory v nervovém a imunitním systému, èímž pomáhá udržovat rùzné psychologické fyziologické procesy v lidském tìle. Lidské tìlo pro funkce endoakanabinoidního systému kanabinoidy samo produkuje.

CBD se od THC liší v mnoha aspektech a vìdci tvrdí, že CBD navíc pomáhá ovládat škodlivé úèinky THC. CBD tedy mùže pomoci vyléèit úzkost èi paranoiu. Pro konzumaci marihuany je tudíž vhodné zvolit takové odrùdy konopí, které mají vhodný pomìr THC k CBD. CBD reguluje úèinky THC na lidské tìlo a mozek.

K èemu je CBD dobré?

K èemu je CBD dobré?

Než se pustíme do detailù, je nutné zmínit, èeho je tato silná slouèenina vlastnì schopná.

Kanabidiol v poslední dobì dominuje konverzacím souvisejícím s aplikacemi konopí a CBD v lékaøské oblasti. O bližší informace se však nezajímají pouze lékaøi, ale také rekreaèní uživatelé.

CBD by se díky svým úèinkùm proti stresu a bolesti mohlo stát souèástí naší každodenní rutiny. CBD navíc také vlivem uvolnìní receptorù centrální nervové soustavy pomáhá relaxovat.

Jak CBD interaguje s lidským tìlem?

CBD interaguje s lidským tìlem za použití sítì neuronù a endokanabinoidního systému. Tento systém je rozprostøen napøíè tìlem a má nìkolik receptorù, které se vážou s kanabinoidy a pøivádí CBD do krevního obìhu. Výsledné chemické procesy v lidském tìle zpùsobují rùzné reakce.

Pro lepší pochopení úèinkù CBD na lidské tìlo jsme vám pøipravili krátký pøehled celého procesu:

Úèinky CBD na lidské tìlo

ÚÈINKY CBD

 1. Rùzné studie na toto téma ukázaly, že CBD mùže mít na lidské tìlo protizánìtlivý efekt a chránit jej tak proti chorobám spojeným se zánìty.
 1. Existují studie, které se zamìøují na antipsychotické efekty CBD v mozku. CBD zvyšuje rùst a vývoj mozku a také jej a nervový systém chrání.
 1. V roce 2017 byla nakladatelstvím WHO publikována zpráva, že lékaøské autority a vláda jsou s benefity CBD a jeho použitím ve sféøe lékaøství spokojeni.

Aèkoliv se konzumaci CBD pøisuzují vedlejší úèinky v podobì zvracení a únavy, nedávné studie ukázaly, že tyto vedlejší úèinky jsou zpùsobeny interakcí CBD s jinými léky. Experti stále pracují na získání více dùkazù pro pozitivní úèinky CBD na lidské tìlo a jeho potenciál v léèbì rùzných onemocnìní a chorob.

Odkud CBD pochází?

Odkud CBD pochází?

Existují rùzné rostliny konopí, ze kterých mùže být CBD extrahováno. Nejèastìji se však nachází v konopí. CBD je jeden z více než 85 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Jedná se o druhý nejèastìji se v konopí vyskytující kanabinoid, který tvoøí až 40% extraktù. Obsah THC v konopí je menší, než obsah CBD.

Poptávka pro CBD se nedávno zvýšila. Pìstitelé a šlechtitelé se proto snaží najít takové odrùdy CBD, které by pomohli produkci rostlin s èistým CBD, bez jakéhokoliv obsahu THC. Toho však zatím nebylo dosaženo.

 1. Katelyn Faith je jméno 8leté zesnulé holèièky, které by použití CBD mohlo ulehèit její zdravotní stav. Je po ní pojmenována jedna z odrùd CBD. Podíl CBD k THC v této odrùdì je 34:1. Jedná se o odrùdu s nejvyšším obsahem CBD na svìtì.
 2. ACDC je fenotyp dominantní odrùdy sativa s vysokým obsahem CBD. Jeho pozoruhodnou vlastností je podíl THC k CBD 1:20. Tato odrùda tudíž nemá takøka žádné intoxikaèní úèinky. Testy prokázaly, že ACDS má obsah CBD až 19%, což pomáhá pacientùm v léèbì bolesti, úzkosti, epilepsie, roztroušené sklerózy a negativních úèinkù chemoterapie.
 3. Harlequin. Podíl CBD k THC je v této odrùdì 5:2. Jedná se o jednu z nejspolehlivìjších odrùd k extrakci CBD.
 4. Odrùda Remedy má pomìr CBD k THC 15:1. Jedná se o velmi silnou odrùdu, která se perfektnì hodí pro lékaøské úèely.
 5. Charlotte‘s Web. Tato odrùda vlastnì vùbec není marihuana. Jedná se o propietární rostlinu konopí bohatou na CBD.
 6. Cannatonic. Tato odrùda má pomìr CBD k THC 1:1. Pomáhá s dosažením perfektní rovnováhy pro pacienty, kteøí chtìjí také benefitovat z THC.
 7. Futura 75 (propietární). Naše spoleènosti používá odrùdu na bázi Futura 75, která ale byla postupem èasu vyšlechtìna. Myslíme si, že je výraznì lepší, než výše uvedené alternativy.

Jednosložková slouèenina vs. CBD z celé rostliny

MOLUEKULA KANABIDIOLU (CBD)

Jediná molekula CBD má mnohem menší hojivý potenciál než celá rostlina. Dle výzkumu je pro jednosložkové CBD mnohonásobnì složitìjší dosáhnout stejných efektù jako celospektrové CBD, které je díky svým mnoha složkám bohaté na vitamíny a živiny.

Jak se CBD olej používá?

jak se cbd olej používá?

CBD má širokou škálu aplikací a použití, zde je nìkolik z nich:

 • Nikdo si z vaší inhalace již nebude dìlat legraci, protože rok 2014 je dávno za námi. Koncentráty CBD vosku èi oleje mohou být použity k inhalaci.
 • Potraviny - èokolády, žvýkaèky, pamlsky, sušenky
 • Nápoje Ve státech, kde je konopí dekriminalizováno existují kavárny, které prodávají CBD espreso a èaj. Nìkolik lihovarù na západì Spojených státù produkuje CBD pro bary.
 • Pamlsky pro domácí mazlíèky (CBD pro domácí mazlíèky). Nìkteré lékárny nyní nabízejí pamlsky pro štìòata bohaté na CBD, které jim mají pomoct s neklidem.

2. 34 benefitù CBD oleje

Benefity cbd oleje

CBD Olej je -rostlinný olej, který vám mùže pomoci s mnoha rùznými kožními a zdravotními problémy. Svými pozitivními úèinky vás jistì pøekvapí - má také antipsychotické úèinky na mozek.

Nejznámìjší benefity tohoto oleje jsou spojeny se zmíròováním stavù, mezi které patøí napøíklad ADHD, závislosti, alergie, Alzheimerova choroba, úzkost, artritida, astma, autismus, rakovina, kardiovaskulární onemocnìní, Crohnova choroba, demence, deprese, diabetes, obezita, onemocnìní jater, menopauza, zmìny nálad, roztroušená skleróza, nevolnost, bolesti a zánìty, Parkinsonova choroba, deprese a úzkost u zvíøat, premenstruaèní syndrom, lupénka, záchvaty, sexuální problémy, kožní problémy, nespavost, odvykání od kouøení, sportovní traumata, stres, regenerace po prodìlání mrtvice, spálení sluncem.

1. ADHD

Po vysokém výskytu ADHD ke konci 20. století se zdá, že tato porucha již díky dalším závažným poruchám není støedem pozornosti. I pøesto však postihuje mnoho lidí a je pøi ní velmi tìžké udržet koncentraci. CBD olej je zpùsobem, jak proti tìmto symptomùm bojovat. Uklidní váš nervový systém a pomùže vám s koncentrací.

2. Závislost

Závislosti jsou v dnešní moderní spoleènosti velmi èasté. A už se jedná o závislosti na psychotických látkách, jakými jsou drogy èi alkohol, èi závislosti na cukru a sladkostech, jakmile se rozhodnete koneènì pøevzít kontrolu nad svým životem, CBD produkty vám pomohou s abstinenèními pøíznaky.

3. Alergie

Všechny alergie zaèínají ve støevech po silné toxémii krve. Konzumace CBD produktù mùže vašemu tìlu pomoci s detoxikací.

4. Alzheimerova choroba

Konopné produkty mají vlastnosti, které zastavují rozklad mozkových bunìk. Jsou proto silné v boji proti symptomùm Alzheimerovy choroby.

5. Antipsychotické úèinky

Mnoha pacientùm trpícím onemocnìními a chorobami, které jsou spojeny s anomáliemi funkcí lidského mozku, mohou CBD produkty díky svým silným antipsychotickým úèinkùm ulevit v bolesti.

6. Úzkost

Kanabinoidy obsažené v rostlinì konopí ovlivòují centrální nervový systém a pomáhají mozku relaxovat. CBD produkty jsou vhodné k uvolnìní napìtí a zklidnìní se pøi záchvatu úzkosti.

7. Astma

Kanabidiol je známý svou schopností zmírnit centrální nervový systém, a tudíž ulehèit dýchací rytmus pacientùm s astmatem.

8. Autismus

Bez ohledu na to, jaký je skuteèný dùvod náhlého rozmachu autismu u dìtí v posledních desetiletích, konzumace CBD produktù (napøíklad CBD olej) mùže od symptomù této poruchy ulevit.

9. Rakovina

CBD zatím nebylo uznáno jako oficiální lék na léèbu rakoviny, ale je prokázáno, že CBD nièí rakovinové buòky a pomáhá s vedlejšími úèinky chemoterapie.

10. Kardiovaskulární onemocnìní

Aèkoli se léèba neustále zlepšuje, onemocnìní srdce a cév stále patøí mezi nejèastìjší dùvody úmrtí dospìlých. Mùže být zpùsobeno špatnými stravovacími návyky, stresem a kouøením a léèeno s pomocí CBD oleje.

11. Crohnova choroba

Toxiny ve vašem jídle jsou v trávicím traktu absorbovaný a poté vstupují do vašeho krevního obìhu. To mùže zpùsobit zánìt a bolest - symptomy Crohnovy choroby. Užívání konopných produktù (napø. CBD oleje) mùže sloužit jako prevence takovýchto situací.

12. Demence

Demence mùže nabrat rùzných podob (Alzheimerova choroba) a èasto se vyskytuje u lidí v urèitých vìkových skupinách. CBD olej pomáhá uklidnit váš mozek, brzdí degeneraci bunìk a synapsí a bojuje proti této poruše.

13. Deprese

Deprese je jednou z nejèastìji se vyskytujících vážných mentálních poruch 21. Století. Mùže se v našich životech objevit proto, že nejsme schopni držet krok s výzvami každodenního života. Konzumace CBD oleje vám mùže pomoci vyrovnat se se všemi vìcmi, které vás táhnou dolù.

14. Cukrovka

Cukrovka je závažné onemocnìní, které mùže vést k dalším zdravotním problémùm. CBD olej vám napøíklad mùže snížit úroveò cukru v krvi.

15. Dieta a hubnutí

Zatímco se zdá, že se problém s hladem v zemích tøetího svìta navzdory práci mnoha organizací zvìtšuje a zvìtšuje, mnoho zemí prvního svìta má zároveò problém s obezitou. Pokud máte problém s hubnutím a chcete se stát zdravìjšími, CBD olej by vám mohl pomoci pøevzít kontrolu nad svým tìlem a èelit vašim pokušením.

16. Insomnie

Nespavostí trpí mnoho lidí a její pøíèiny mohou být rùzné - stres, zmìny poèasí, fáze mìsíce atd. Mùžeme vás ujistit, že konopné produkty uvolní váš nervový systém, a vy se tak v noci budete moci dobøe vyspat.

17. Nemoc jater

Kanabidiol a jeho použití pomáhá v boji s nemocemi jater obnovením normální hladiny receptorù serotoninu v lidském tìle.

18. Menopauza

Menopauza mùže zmìnou tìlesných funkcí zpùsobovat mnoho hormonálních èi jiných problémù. Konzumace CBD produktù mùže s tìmito problémy bojovat.

19. Zmìny nálad

Zmìny nálad jsou èastým efektem hormonální nerovnováhy a jsou pøímo spojeny s nervovým systémem lidského tìla. CBD olej a potravinové doplòky mohou obnovit normální funkce systému a pomoci vám se s tìmito náhlými zmìnami lépe vyrovnat.

20. Roztroušená skleróza

CBD produkty jsou prokazatelnì pozitivní pro uklidnìní nervového systému a obnovení jeho bìžných funkcí. Proto mohou být pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou užiteèné - mohou ulevit jejich symptomùm a zklidnit jejich tìla.

21. Nevolnost

Vaše tìlo se neustále zbavuje nechtìných a toxických látek, které mohou bránit jeho funkcím. Nìkdy je však nevolnost zpùsobena vlivem nadmìrné stimulace oèí a mozku bìhem cestování. V tìchto pøípadech mùže CBD olej od symptomù ulevit a pomoci vám relaxovat.

22. Bolesti a zánìty

Od chronických zánìtù zpùsobených porodem až po migrénu - CBD produkty poskytují jednoduchý, pøírodní a zdravý zpùsob, jak vašemu tìlu ulevit od bolestí.

23. Parkinsonova choroba 

Parkinsonova choroba ovlivòuje nervový systém a èiní vaše tìlo neovladatelným. Konopné produkty váš systém zklidòují a obnovují jeho bìžné funkce.

24. Problémy domácích mazlíèkù

V posledních letech roste výskyt deprese a úzkosti u psù, koèek a dalších domestikovaných zvíøat. Svým domácím mazlíèkùm mùžete pomocí CBD oleje ulevit. Nezapomeòte však pøedtím vše konzultovat se svým veterináøem!

25. Pøedmenstruaèní syndrom

Každá dívka od svých 12-13 let pøedmenstruaèní syndrom minimálnì jednou zažila. Jeho symptomy se liší v závislosti na tìlesné konstituci a organismu daného ženy. CBD olej a jiné CBD produkty vám v tìchto pøípadech mohou pomoci s úlevou od bolesti.

26. Záchvaty

Konzumací konopných produktù se mùžete záchvatùm (epilepsie) vyhnout. CBD olej napøíklad také pomáhá se symptomy po záchvatu.

27. Sexuální život

Je všeobecnì známé, že konzumace alkoholu èi navození psychoaktivního stavu vás v sexuálních hrátkách uvolní. Obì tyto pomùcky však mohou vést k poškození jak mysli, tak tìla. CBD olej nabízí øešení této situace díky svým pozitivním úèinkùm bez psychotických efektù spojených s THC.

28. Kožní problémy: akné, artritida, lupénka

Všechny kožní stavy, jako je akné, artritida a lupénka, jsou zpùsobeny toxiny, které do svých tìl vstøebáváme potravou èi kùží. CBD olej aplikovaný na vaši pokožku mùže symptomy tìchto problémù snížit a podráždìným oblastem ulevit.

29. Vedlejší úèinky CBD produktù

Stejnì jako každý produkt, i konopné produkty mají oficiální vedlejší úèinky, které závisí na použití na tom, jestli byl produkt aplikován externì èi internì. Protože je extrahován s rostlin za pomocí speciálních technik, CBD olej na vás nutnì nemusí mít vedlejší úèinky, pokud budete dodržovat jeho správné dávkování.

30. Kouøení

Aèkoliv je dnes již všeobecnì známé, že kouøení je pro zdraví èlovìka a pokožky škodlivé a zpùsobuje napøíklad rakovinu, mnoho lidí na celém svìtì i pøesto kouøí. Pokud jste jedním z nich a chcete to zmìnit, konopné produkty vám mohou pomoci s abstinenèními pøíznaky.

31. Zranìní ze sportu

Sportování prokrvuje mozek a dodává vám endorfiny, díky kterým se èlovìk cítí motivovaný a plný energie. Pøíliš velká zátìž však mùže vést ke zranìní. V takovýchto situacích mohou CBD produkty pomoci s vaší regenerací.

32. Stres

Stres je souèástí našich každodenních životù. Pokud žijete ve velkém mìstì, kde je hodnì provozu a jiných hlukù, utéci pøed stresem není vždy možné. Pro zklidnìní a relaxování se tedy musíte dostat víc do pøírody, s èímž vám CBD olej mùže pomoci

33. Mrtvice

Každodenní život plný stresu a špatných stravovacích návykù mùže vést k nezdravému pøibírání na váze a také nefunkènímu mozku. Mrtvice je velmi èastým úkazem u dospìlých rùzných vìkových skupin. Pro rychlé zotavení se z mrtvice mùžete použít CBD olej jako potravinový doplnìk. Pomùže vám ulevit od symptomù po mrtvici.

34. Spálení

Zmìny v klimatu èiní sluneèní paprsky silnìjšími a silnìjšími, což ústí nejen v tání ledovcù, ale také poškození vaší pokožky. Když se tedy pøíští prázdniny spálíte, CBD olej vám mùže pomoci s úlevou od bolesti a rychlejší regenerací spálené pokožky.

3. Jak se CBD olej vyrábí? Ètyøi hlavní metody extrakce

Jak je CBD extrahováno

CBD nejvyšší kvality je extrahováno z prùmyslového konopí, které má spolehlivý obsah THC a žádné psychoaktivní úèinky. Nedávné studie potvrdily jeho potencionální využití, èímž si CBD získalo popularitu.

Extrakce je velmi jednoduchá, protože rostlina neobsahuje takøka žádné THC.

Existují laboratoøe, které obsah CBD a dalších kanabinoidù pøísnì kontrolují.

U nás ve Formula Swiss máme osvìdèení o analýze, ve kterém je uvedeno pøesnì jaké slouèenina se v našem konopném oleji nachází a v jakých koncentracích jsou. Ujišujeme vás, že udržujeme kvalitu CBD pøímo extrahovaného z rostlin. Používáme proto rostliny a extrakèní metody tìch nejvyšších kvalit.

Mnoho lidí se ptá, jak se CBD olej vyrábí. Odpovìï na tuto otázku je velmi jednoduchá. Extrakèní proces zahrnuje rozpouštìdlo, kterým se olej extrahuje ze stonkù konopí. Ke komerènímu využití existuje mnoho rozpouštìdel, které mají své výhody a nevýhody. Mezi èasto používané rozpouštìdla patøí CO2, olivový olej a další tekutá rozpouštìdla. 

CO2 extrakce CBD

Extrakce za použití CO2 je velmi specifická a rozhodnì nejbezpeènìjší možná metoda. Tento proces je však znaènì finanènì nároèný. Naši experti k tomuto procesu používají high-tech vybavení, které mìní fáze CO2 pomocí tlaku a teploty.

 1. Pro uskladnìní je CO2 plyn stlaèen a zchlazen na 1000psi. Tento tlak mìní plyn v tekutinu. Po kompresi je CO2 zároveò plyn i tekutina.
 2. CO2 je poté zahøáto a až se z nìj stane plyn, pùsobí na konopí v extraktoru s uzavøenou smyèkou, který z konopí extrahuje èistý CBD olej. Tlak a teplota jsou perfektnì udržovány, což zajišuje zachování nutrièního obsahu konopí.
 3. Výsledkem tohoto procesu je vysoce kvalitní CBD v té nejèistší možné podobì. Všechny CBD produkty jsou uloženy v tmavých nádobách, aby teplo a svìtlo neovlivnilo koncentraci chemických extraktù.

Naši experti používají stejný proces pro pochopení ostatních chemikálií v konopí a urèení, jaké pozitivní úèinky mohou na lidské tìlo mít.

Ve Formula Swiss provádíme kontrolu kvality všech produktù a poskytujeme transparentní výsledky testù.

Extrakce olivovým oleje èi ethanolem

Ethanol je jedním ze zpùsobù pro celospektrální CBD extrakci. Pro tuto extrakèní metodu však existují urèité nevýhody:

 1. Ethanol je rozpustný ve vodì a snadno rozpustí chlorofyl, díky èemuž je výsledná chu produktu travnatá a hoøká.
 2. Chlorofyl se dá snadno odstranit, ale další metody zvyšují celkovou cenu produkce.
 3. Bylo zjištìno, že pokud je chlorofyl z extrahovaného CBD odstranìn, potence oleje je snížena.

To je dùvodem, proè používání této metody není rozšíøené. Mnohem populárnìjší je metoda extrakce olivovým olejem. Jedná se o jednoduchou metodu. Olivový olej se zahøeje na 93°C a jeho výpary jsou skrze CBD rostlinu filtrovány. Tento proces však mùže snížit potenci listù, což vede k potøebì použití vyšší dávky k dosažení stejných úèinkù.

Extrakèní metoda za použití butanu a hexanu

Tato metoda je také známá pod názvem metoda Ricka Simpsona.

Rick Simpson byl muž, který po nehodì trpìl zvonìním v uších a závratìmi. Léèba na nìj nemìla žádné úèinky. Po shlédnutí dokumentu o benefitech CBD požádal svého doktora o seznámení s CBD léèbou. Doktor ho odmítl, a tak se Rick rozhodl CBD extrahovat sám. Po jeho použití se jeho stav zlepšil.

Pro proces extrakce použil Rick Simpson rùzné uhlovodíky, mezi které patøí:

 1. Butan
 2. Hexan
 3. Pentan
 4. Propan
 5. Aceton

Uhlovodíky mají nízkou teplotu varu, kterou lze bìhem extrakce vyèistit. Bìhem tohoto procesu je extrahován èistý CBD olej. Jedná se o velmi snadnou a nenákladnou metodu, která je ale zároveò nebezpeèná, protože pøi ní mùže dojít k explozi. Pøi extrakci totiž produkuje výpary, které se mohou vznítit.

4. Co je to celospektrový CBD olej?

Co je to celospektrový CBD

Celospektrový CBD olej je olej, který má všechny dùležité chemické látky, které se nacházejí v pùvodní rostlinì konopí. Jednoduše øeèeno, poskytuje všechny pøírodní benefity CBD oleje.

Celospektrový CBD olej obsahuje množství živin, mezi které patøí:

 1. Minerály
 2. Vitamíny
 3. Proteiny
 4. Mastné kyseliny
 5. Terpeny
 6. Chlorofyl
 7. Vláknina
 8. Flavnoidy

Je nutno zmínit, že v CBD je pøítomno nìkolik kanabinoidových slouèenin, které pomáhají v léèbì rùzných nemocí.

V celospektrovém CBD oleji budete mít k dispozici všechny elementy v jejich nejèistší podobì. Pouhý izolát CBD vìtšinu tìchto dùležitých složek neobsahuje, protože proces zahøívání jejich nutrièní obsah likviduje.

Obsah celospektrového CBD oleje

Pro plné pochopení benefitù CBD oleje je nutné se seznámit s rolí a vlastnostmi chemického obsahu celospektrového produktu.

 • Kanabinoidy. Jak jsme již zmínili, CBD má pozitivní efekt na vaše zdraví. Pomáhá s úlevou od bolesti a hyperaktivními stavy. Nejvìtším benefitem celospektrového organického CBD oleje extrahovaného z rostliny konopí je nízká koncentrace THC, což znamená, že po jeho užití se vám nedostaví žádné psychotické vedlejší úèinky.
 • Kanabigerol (CBG) je obecnì známý jako kanabinoid kmenových bunìk. Ve vìtšinì procesù je CBG samotnou rostlinou pøirozenì pøemìnìno na CBD. To je dùvodem, proè organické rostliny mají bìžnì ty nejnižší koncentrace CBG.
 • Kanabinol (CBN). Po degradaci je THC pøemìnìno na CBN. V èerstvých rostlinách je obsah CBN nízký. Po dekarboxylaèním procesu se však koncentrace CBN v rostlinách zvyšuje. Tento element má mírné psychoaktivní úèinky a více se také váže na receptory CB2.
 • Kanabichromen (CBC). Aèkoliv je obsah tohoto prvku ve vìtšinì odrùd vyšší, jedná se o nejménì zkoumaný prvek celospektrálního CBD oleje. Pro prokázání prospìšných úèinkù tohoto prvku zatím není k dispozici dostatek dat. Výzkumy však prokázaly, že CBD má oproti CBD a THC jiné pozitivní úèinky, jako napøíklad úleva od bolesti a pomoc pøi depresi èi úzkosti.

Mezi další kanabinoidy v celospektrovém CBD oleji patøí:

 1. Kanabitriol (CBT)
 2. Kanabicyklol (CBL)
 3. Kanabifuran (CBF)
 4. Kanabicitran (CBT)

Ikonická vùnì rostliny konopí pochází z chemikálií, kterým se øíká terpeny. I v malém množství mají v kombinaci o jinými kanabinoidy mnoho pozitivních úèinkù na lidské tìlo. 

Mezi nìkteré ze známých terpenù patøí:

 1. Limonen pomáhá zlepšení vaší nálady úlevou od stresu. Mùže vám také pomoci s problémy se žaludeèním výtokem.
 2. Pinen pomáhá zvýšit ostražitost a zlepšuje pamì. Je pøirozenì protizánìtlivý.
 3. Linanol má sedativní úèinky, které jsou vhodné pro pacienty trpící stresem, depresí a insomnií.
 4. Karyofylen má protizánìtlivé a antioxidaèní úèinky. Mùže pomoci s úlevou od bolesti a je dobrý proti insomnii.
 5. Humulen je dalším prvkem na úlevu od bolesti. Má navíc urèité antibakteriální vlastnosti. Mùže být také použit k potlaèení chuti k jídlu.

  Minerály a vitamíny v CBD oleji

  CBD vaše tìlo pøirozenì léèí a udržuje v nìm také normální koncentraci živin. Celospektrový CBD olej obsahuje nìkolik dùležitých vitamínù, mezi které patøí vitamíny A, C, E, B komplex a dùležité minerály:

  1. Železo
  2. Draslík
  3. Zinek
  4. Fosfor
  5. Vápník 

  Esenciální tuky a protein

  Kromì výše uvedených živin je v celospektrovém CBD oleji obsaženo také 20 aminokyseliny, z nichž je 9 esenciálních.

  V celospektrovém CBD oleji se nachází všechny dùležité esenciální mastné kyseliny, jako napøíklad Omega 3 a Omega 6. Tyto mastné kyseliny jsou vhodné pro zdravé srdce. Optimální pomìr tìchto kyselin v CBD oleji je 3:1, což znamená, že CBD olej produkuje decentní množství esenciálních proteinù. 

  5. Co je to izolát CBD?

  Co je to cbd izolát

  CBD izolát je vlastnì ta nejèistší forma CBD. Je extrahován z rostliny konopí ve formì krystalù. To vysvìtluje jeho autenticitu, protože krystaly jsou pøirozenou a èistou formou èehokoliv, co je extrahováno z jiné pøírodní složky.

  Izolát CBD je považován za nejlepší zdroj CBD, protože mùže být rozložen do té nejèistší podoby. Izolát CBD je však èasto mísen s oleji, které se používají pro úlevu od bolesti a proti chorobám, jako jsou napøíklad rakovina, schizofrenie, a roztroušená skleróza.

  Jak se izolát CBD vyrábí?

  Nyní vám popíšeme správnou proceduru transformace odrùd CBD na krystaly:

  cbd krystaly

  1. Izoláty CBD jsou extrahovány speciální metodou, která zahrnuje odstranìní CO2 a dalších nechtìných ingrediencí z rostliny konopí.
  2. Poté se rostliny filtrují a èistí.
  3. Tato procedura umožòuje produkci izolátu CBD v té nejèistší podobì, což je krásný výsledek pøirozenì vyvinutých lékù pro lékaøské použití.

  Celospektrové CBD vs. izolát CBD

  celospektrové cbd vs. izolát cbd

  Celospektrový CBD olej je lepší než pouhé CBD izoláty.  

  Zde je nìkolik dùvodù:

  • CBD olej je konzumován nakapáním nìkolika kapek pod jazyk, díky èemuž má na danou chorobu èi onemocnìní rychlé úèinky.
  • CBD olej se vyrábí smìsí pøírodních CBD krystalù s tekutinami, které umocòují jejich benefity (napø. olivový olej).
  • CBD olej se oproti izolátu CBD snadno konzumuje - je totiž snazší jej polknout.
  • Olej má díky svým pøírodním vlastnostem tendenci léèbu zesilovat, díky èemuž je také vhodné jej používat pøi masáži èi jiných terapiích.

  Konzumace izolátu CBD

  Izolát CBD mùže být konzumován pøímo. Jeho nejlepší metodou konzumace je však i pøes to konzumace v podobnì oleje. Mùže být také konzumován v podobnì upeèených potravin (sušenky) nebo s jídlem, které obsahuje pøírodní mastné kyseliny (máslo, mléko, sýr, atd.).

  6. Druhy CBD oleje

  Existují tøi hlavní základní stavy CBD oleje, mezi které se dají zaøadit prakticky všechny CBD oleje.

  • Surový
  • Dekarboxylovaný
  • Filtrovaný

  Na každý z tìchto tøech druhù si teï posvítíme.

  Surový CBD olej

  Surový znamená, že CBD nebylo filtrováno. CBD je v tomto pøípadì zpracováno pouze po jeho extrakci a poté ponecháno v tomto stavu. Neexistence dalšího zpracování mùže vést k tomu, že bude olej obsahovat mnoho rùzných slouèenin (èásti rostliny, lipidy (tuky), chlorofyl a terpeny). Nejèastìji se takovýto olej zbarven tmavozelenì a má hustou konzistenci. Surový CBD olej se primárnì používá jedinci, kteøí chtìjí využít celou rostlinu konopí a ne pouze kanabidiol.

  Dekarboxylovaný CBD olej

  Tento olej je vhodný pro jedince, kteøí mají zájem CBD použít pro vaøení nebo pro ty, kteøí trpí úzkostí, nedostatkem spánku, zánìty kloubù a bolestmi hlavy.

  Procedura dekarboxylace je považována za pøístup, který zvyšuje kvalitu a životaschopnost CBD, což ve výsledku znamená rychlejší úèinky po vstupu do vašeho tìla.

  Barva i konzistence tohoto oleje jsou podobné surovému oleji.

  Filtrovaný CBD olej

  Filtrovaný CBD olej je nejpopulárnìjší. Tento produkt je vhodný pro jedince, kteøí trpí od mírné úzkosti až k závažným onemocnìním.

  7. Kde CBD olej koupit

  Existuje mnoho lidí, kteøí doposud pravé úèinky CBD oleje nepoznali, a to pouze proto, že kupují nesprávný CBD produkt. Na souèasném trhu s konopnými výrobky existuje mnoho výrobcù, kteøí používají nekvalitní techniky extrakce, které mají za následek sníženou potenci a efektivitu CBD.

  Jak vybrat ten nejlepší CBD olej

  Výbìr CBD vyžaduje opatrnost. Zde je nìkolik dùležitých vìcí, které byste mìli zvážit.

  Jak vybrat vhodný CBD olej? Zvolte spoleènost s dobrou reputací.

  Preferujeme švýcarské spoleènosti, protože jsou autentické a dodávají kvalitní místní konopné produkty. Dávejte pozor na extrakèní proces daní spoleènosti a ujistìte se také, že jste se seznámili s hodnoceními a recenzemi zákazníkù této spoleènosti.

  Konzultace s pøedchozími zákazníky je nejèastìjším procesem pøenosu informací o dané spoleènosti a jejich produktech. Ujistìte se, že pøi koupi CBD oleje nešetøíte.

  Dávejte pøednost CBD na rostlinné bázi pøed krystaly.

  Dávejte pøednost CBD na rostlinné bázi pøed krystaly.

  Èastou chybou zákazníkù je koupì CBD oleje na bázi krystalù místo oleje na rostlinné bázi.

  Oleji na rostlinné bázi byste mìli dát pøednost z následujících dùvodù:

  1. Krystaly mohly být dlouhou dobu uskladnìny. V tomto pøípadì je jejich potence snížená. Extrakty z rostlin jsou èerstvé a vysoce úèinné.
  2. Krystaly èasto obsahují prezervativy, které snižují pozitivní efekty produktu, zatímco extrakty z rostlin jsou èisté - disponují tedy veškerými benefity.

  Pøi výbìru produktu se výrobce zeptejte, zda-li se jedná o CBD na bázi krystalù èi na bázi rostlinné.

  Rostliny konopí by mìly být pìstovány 100% organicky

  100% organicky pìstované konopí

  Nutrièní hodnota a koncentrace CBD jsou vyšší v organických rostlinách. Rostliny pìstované za použití hnojiv mají jejich koncentrace nižší.

  Mìli byste vìdìt, že obsah hnojiv a pesticidù je v nìkterých rostlinách vysoký. Tyto chemikálie není možné odstranit pouhým omytím rostlin. To znamená, že tyto chemikálie mohou být pøi extrakèním procesu pøeneseny do CBD oleje a poté do vašeho tìla, kde by mohly zpùsobit neplechu.

  Dávejte pozor na výrobní metodu

  Ujistìte se, že víte, jakou výrobní metodu daná spoleènost používá. Mezi nejlepší metody patøí:

  1. Extrakce za použití CO2
  2. Extrakce za použití ethanolu
  3. Extrakce za použití olivového oleje
  4. Uhlíková extrakce

  Spoleènosti, které používají CO2 extrakci mají produkty té nejvyšší kvality. Extrakce za použití ethanolu a olivového oleje jsou také spolehlivé, ale negenerují stejné pozitivní úèinky.

  Snažte se vyhnout produktùm od spoleèností, které používají uhlíkovou extrakci.

  Testovací techniky

  Ujistìte se, že jste si vybrali spoleènost, která používá speciální testovací techniky. O tom se mùžete informovat pøeètením publikovaných výsledkù testù nebo pøeètením štítku daného produktu. 

  Zkontrolujte laboratorní certifikaci GMP

  Nakonec byste se mìli zeptat na GMP certifikát. Jedná se o speciální certifikát, který se dává jen tìm spoleènostem, které splnily požadavky správné výrobní praxe. Tento certifikát je dùkazem, že vámi zvolená spoleènost produkuje kvalitní výrobky.

  Spoleènosti s certifikátem GMP navíc musí udržovat své standardy. Pro udržení reputace musí produkovat výrobky stejné kvality. Zkrátka øeèeno, GMP certifikát je dùkazem, že je vámi vybraná spoleènost tou vhodnou. 

  Jak používat a užívat CBD olej

  O používání CBD oleje v souladu s pokyny švýcarské asociace MEDCAN jsme sepsali samostatný èlánek.

  Pøeètìte si o tom, jak CBD olej funguje a jak ho správnì používat.

  8. Závìr

  Kanabidiol (CBD) je jedním z nepsychoaktivních kanabinoidù v rostlinì konopí. Tyto kanabinoidy mají schopnost pùsobit na kanabinoidní receptory v lidském tìle. Studie ukázaly, že CBD pomáhá snížit chronické bolesti pùsobením na endokanabinoidní receptory. Snižuje také zánìty a interaguje s neurotransmitery. Jeho benefity jsou atraktivní pro lékaøské i rekreaèní využití.

  Díky rychle rostoucí popularitì jsme si jisti, že si CBD a jeho unikátní vlastnosti najdou cestu i do vaší každodenní rutiny, jakožto pøirozený zpùsob ke snížení stresu a úlevu od bolesti. Pevnì vìøíme, že CBD bude brzy v lékaøském oboru hrát dùležitou roli, a že bude zlepšovat životy pacientù trpících rùznými fyzickými i mentálními chorobami. 

  Je CBD legální?

  V tomto èlánku jsme neobsáhli legální aspekt CBD, protože se jedná o široké a komplexní téma, které bude sepsáno v samostatném èlánku.

  Zákony se ve svìtì naštìstí neustále mìní, a to ve prospìch CBD a lékaøského konopí. Stejné produkty jsou obèas klasifikovány jako léky, potravinové doplòky èi ingredience. Vše záleží na místní legislativì a adaptaci konopných produktù.

  V nìkterých zemích mùže být CBD zakoupeno kdekoliv, zatímco v jiných se CBD prodává pouze v lékárnách èi na pøedpis. V nìkterých zemích je CBD prodáváno pouze vládou, nebo je dostupné pouze v nemocnicích atd.

  Ve všech zemích Evropské unie je import CBD pro osobní užití povolen, pokud je jeho obsah THC menší než 0,2% (Itálie dovoluje až 0,6% THC).

  Ve vìtšinì státu USA je CBD povoleno, avšak z federálního hlediska není kompletnì legalizováno. Oèekává se však, že se tak již brzy stane.

  Abychom legální aspekt CBD shrnuli, pøed jeho použitím vždy doporuèujeme seznámit se s místní legislativou a poradit se také se svým doktorem.

   

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  Zpět na blog

  Napište komentář

  Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.