ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti.

Tato nová kolekce ruènì vyrobených CBD krémù obsahuje pouze organické ingredience, mezi které patøí napøíklad ultrahydrataèní a omlazující kakaové máslo a extrakt zelených kávových bobù, které vaší pokožce jakožto pøírodní zdroj vitamínù a minerálù dodají potøebné živiny.

Tato kolekce obsahuje balzámy pøírodní, uklidòující, ovocné, pro citlivou pokožku, èokoládové, pro vegany a na tetování, což je speciálnì vyvinutý krém pro rychlejší hojení pokožky a zmírnìní jejího podráždìní, které ji zároveò umožní dýchat. Tento balzám na tetování mùže být použit bìhem šablonování i tetování a také pro následnou péèi.

Každý z tìchto CBD balzámù byl navržen pro specifické úèely a problémy.

Káva a èokoláda jsou skvìlou pochoutkou, ale ještì lepší jsou pro vaši pokožku. Kofein je bohatý na antioxidanty, pomáhá vyrovnat nerovnosti vaší pokožky, snížit její zarudnutí, otoky a podráždìní a vaší pokožku také omlazuje. CBD balzámy na vaší pokožce vytvoøí ochrannou bariéru, která v ní uzamkne vlhkost a zároveò jí dovolí dýchat.

Tyto organické CBD balzámy byly ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jejich mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testovány, analyzovány a dokumentovány.

Výrobky neobsahují žádná aditiva, konzervanty, barviva, vonné látky èi jiné škodlivé a dráždivé složky, jako jsou napøíklad parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla a syntetické kanabinoidy.

Naše nové CBD balzámy si mùžete objednat zde

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a vìtších nádobách pochází pøedevším ze zemí, kde se naše produkty používají jako lékaøské konopí.

Dnes vám hrdì pøedstavujeme dvì nové 2,500 mg verze našich nejprodávanìjších organických CBD olejù. 

Tyto dva nové CBD oleje jsou zcela totožné s již existujícími 300 a 2,000 mg variantami ve složení organických ingrediencí, celospektrového kanabinoidního profilu a metodì výroby, ale obsahují 2,500 mg (25%) našeho organického celospektrového CBD oleje smíchaného buï s organickým konopným èi olivovým olejem.

Prozatím omezená výroba

Prozatím jsme vyrobili 500 olejù obou variant a oèekáváme, že se prodají bìhem 1 až 2 týdnù.

Výrobu tìchto dvou nových olejù zvýšíme v èervnu, abychom zajistili dostatek dostupného zboží. Momentálnì jsou však tyto oleje dostupné na bázi kdo døív pøijde, ten døív mele a budoucí pøedobjednávky prozatím neakceptujeme.

Dostupné online a offline poèínaje dneškem

Nové CBD oleje jsou poèínaje dneškem dostupné v našich webshopech a prostøednictvím všech velkoobchodníkù a maloobchodních prodejen v Evropì, Asii a Americe.

Prohlédnìte si náš výbìr CBD olejù

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Itálii

Vítejte v Itálii

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Itálii od øíjna. Místní distributory jsme v Itálii mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v italském jazyce.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho italského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho italského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Itálii do Formula Swiss a tìsíme se, že našim italským zákazníkùm pomùžeme dosáhnout lepšího a zdravìjšího životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Portugalsku

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také v portugalštinì.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho portugalského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho portugalského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Portugalsko do Formula Swiss a tìsíme se, že našim portugalským zákazníkùm pomùžeme dosáhnout lepšího a zdravìjšího životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Expresní doruèení s UPS Express

Expresní doruèení s UPS Express

Dnes bychom vám rádi oznámili, že jsme uzavøeli dohodu s UPS, které bude nyní mít na starost tisíce našich objednávek od zákazníkù z celého svìta. 

UPS nabízí prémiové doruèovací služby od evropských distribuèních center pøímo k vám domù, a to kdekoliv na svìtì a ve skvìlém èase.

S dopravou UPS a UPS Express mají naši zákazníci možnost zvolit si tu na souèasném trhu nejrychlejší a nejspolehlivìjší metodu dopravy.

S UPS Track & Trace mùže být každá objednávka sledována. Objednávky budou doruèeny bìhem tøí pracovních dnù od okamžiku, kdy opustí naše sklady.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
K dispozici jsou nové CBD produkty

K dispozici jsou nové CBD produkty

Dnes uvádíme na trh několik nových produktů, na jejichž vývoji jsme pracovali od konce roku 2017.

Naše tři nové CBD krémy na pokožku, svaly či teplotu jsou dostupné v 30 ml skleněných lahvích.

CBD kožní krém by se měl používat na kožní problémy, mezi které patří například akné, jizvení, strie, popáleniny, spálení sluncem atd.

CBD svalový krém je určen pro bolesti svalů, svalové křeče a napětí. Tento krém má v porovnání s kožním krémem mnohem větší koncentraci esenciálních olejů.

CBD tepelný krém je navržen na pomoc fyzicky aktivním lidem a měl by se aplikovat před a po cvičení či sportu pro rychlejší regeneraci.

Pamatujte si prosím, že naše CBD produkty již nejsou na seznamu WADA a jsou ve všech sportech zcela legální.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù pro domácí mazlíèky v organickém konopném oleji. Náš R&D tým spolupracuje s veterináøi a experty na zlepšení našich CBD olejù pro domácí mazlíèky.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro kožní problémy a regeneraci domácích mazlíèkù, pomáhá snížit hladinu cholesterolu a pro domácí mazlíèky má mnoho dalších benefitù. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Úèinkù konopného oleje si na srsti vašeho domácího mazlíèka všimnete již po 2 týdnech.

Nový design a koncentrace

Tyto nové produkty pøichází s novým modrým designem štítku a krabièky a jsou momentálnì dostupné v koncentraci 3% (300 mg) pro menší zvíøata (koèky a menší psy s váhou ménì než 10 kg) a v koncentraci 5% (500 mg) pro vìtší psy a konì.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù v organickém konopném oleji.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro hormonální rovnováhu, problémy s pokožkou a regenerací, snížení hladiny cholesterolu a mnoho dalšího. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Konopný olej má silnìjší chu rostliny konopí, takže pokud chu našich produktù v olivovém oleji považujete za silnou, použití produktù s konopným olejem vám kvùli jeho silné chuti nedoporuèujeme.

Tyto nové produkty pøichází v novém modrém designu štítku a krabièky a momentálnì jsou dostupné v koncentracích 3% (300 mg), 5% (500 mg), 10% (1.000 mg), 15% (1.500 mg) a 20% (2.000 mg). Naši kolekci produktù pro domácí mazlíèky také mìníme z olivového oleje na konopný olej.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Vítejte ve Španìlsku

Vítejte ve Španìlsku

Náš vývojáøský a marketingový tým zaèal pracovat na prezentaci produktù Formula Swiss ve Španìlsku v srpnu. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také ve španìlštinì. Mnoho lokálních webshopù prodávajících CBD ve Španìlsku bylo vládou bohužel odstranìno ve snaze o regulaci španìlského trhu. Španìlé však v souladu s regulací Evropské Unie z roku 1986 mají právo importovat CBD produkty pro soukromé užití.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho španìlského webshopu. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho španìlského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Španìlsko do Formula Swiss!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Nizozemsku

Vítejte v Nizozemsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Nizozemsku od léta tohoto roku. Místní distributory jsme v Nizozemsku mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v nizozemském jazyce.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho nizozemského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho nizozemského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Nizozemsko do Formula Swiss!

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

Dnes jsme spustili mezinárodní webshop v angliètinì pro zákazníky zemí v Evropské Unii, kteøí sídlí mimo Velkou Británii, Dánsko, Švédsko, Norsko, Francii, Nìmecko, Rakosko a Švýcarsko.

Tento EU webshop je vytvoøen na základì našich hlavních webových stránek - https://FormulaSwiss.com - a mùžete si z nìj objednat naše produkty do zbývajících zemí Evropské Unie, pro které zatím místní webshop nemáme.

Více jazykù bude dostupných v roce 2018. O novinkách vás budeme informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Norsku

Vítejte v Norsku

Dnes vítáme naše zákazníky z Norska v našem norském webshopu.

Norsko není soucástí EU a má své vlastní a velmi striktní pravidla a regulace pro CBD produkty, a to vcetne nulové tolerance pro THC.

Abychom byli se zákony v Norsku zcela v souladu, náš vývojárský tým intenzivne pracuje na výrobe CBD oleje se širokým spektrem kanabinoidù, terpenu a bez jakéhokoliv obsahu THC. Ocekáváme, že tento nový produkt bude krome našeho norského webshopu k dispozici také ve všech ostatních webshopech nejpozdeji v lednu 2019.

Cekání na tento nový produkt si naši norští zákazníci mohou zpríjemnit prectením clánku o CBD ve svém jazyce a koupí našich ostatních produktu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zdarma

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zdarma

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù FormulaSwiss.

Poèátkem tohoto týdne jsme spustili program automatického doruèování urèený pro zákazníky, kteøí mají zájem o automatické zasílání svých oblíbených produktù ve stanovených intervalech a se slevou 10-15%. Popularita tohoto programu rychle roste.

Dnes spouštíme naši kampaò kup 8 a získej 2 zdarma, do které jsme zaèali zaøazovat nìkolik produktù. Nemusíte dìlat nic speciálního, staèí si objednat produkty v našem webshopu oznaèené jako 8+2 a my vám do objednávky automaticky pøidáme dva produkty navíc zdarma.

S touto akcí ušetøíte pøi koupi svých oblíbených produktù 17% a nejlepší na tom je, že dopravu platíte pouze jednou.

Tato akce platí po omezenou dobu.

Pokud máte o této akci nìjaké otázky, kontaktujte nás prosím na support@formulaswiss.com.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Přidali jsme možnost platit fakturou

Přidali jsme možnost platit fakturou

Mnoho z vás nám navrhovalo v našem webshopu zavést možnost platby fakturou.

V minulosti jsme tuto možnosti neumožňovali, protože řešení pozdních plateb a falešných objednávek naší administraci zabíralo příliš mnoho času.

Nyní jsme však našli pro tyto problémy vhodné řešení a možnost platby fakturou je tak dostupná pro všechny zákazníky ze Švýcarska.

Pro zamezení podvodu a falešných objednávek jsme se rozhodli spolupracovat se Švýcarskou ratingovou společností, která kontroluje veškeré objednávky před jejich odesláním. Zákazníci, kteří touto kontrolou neprojdou, si u nás budou moci objednat i tak, ale budou muset zaplatit kreditní či debetní kartou - možnost platby fakturou jim neumožníme.

Kontrolu nad platbami fakturou se našim jménem zabývá náš místní švýcarský partner. Ujistěte se tedy prosím, že faktury platíte včas a pokud máte nějaké otázky, směřujte je přímo na našeho partnera. Veškeré informace jsou k uvedené na fakturách.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Ušetøete èas i peníze s naším programem automatického doruèování

Ušetøete èas i peníze s naším programem automatického doruèování

Pro náš webshop jsme vyvinuli novou funkci, která vám pøi objednávání vašich oblíbených produktù ušetøí èas i peníze. A je dostupná ode dneška.

Jednoduše se pøihlaste k odbìru produktù, které jste si zamilovali.

Staèí jen pøi pøidání produktù do košíku vybrat možnost „Pøihlásit se k odbìru & ušetøit“. Poèet objednaných produktù si pro každou automatickou zásilku mùžete zvolit. My vám poté budeme vybrané produkty automaticky zasílat na vaši adresu a vy u každé objednávky ušetøíte 10-15%.

Flexibilní termíny dodání

Spravujte své zásilky, vybírejte datum doruèení a zpùsob platby, a to vše zcela bez námahy. Pøihlaste se do FormulaSwiss.com z jakéhokoliv zaøízení a aktualizujte své nastavení. 

Oznámení v reálném èase

Pøed každou dodávkou èi v pøípadì problémù s vaším úètem vás budeme informovat, což vám usnadní snadno sledovat své pøedplatné.

Žádné závazky a bez potíží

Neexistuje žádná minimální délka pøedplatného. Pøedplatné mùžete kdykoliv modifikovat èi zrušit.

Doufáme, že naši novou funkci vyzkoušíte a užijete si šetøení èasu i penìz. Tato funkce nám umožní efektivnìji se pøipravit na budoucí objednávky, za což vám nabízíme slevu 10-15% na všechny objednávky.

Pokud máte o této nové funkci automatického doruèování nìjaké otázky, kontaktujte nás prosím na support@formulaswiss.com.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Dopravní poplatky jsou pro všechny země sníženy o 35-40%

Dopravní poplatky jsou pro všechny země sníženy o 35-40%

Dnes bychom se s vámi chtěli podělit o dobré zprávy.

Minulý rok jsme si všimli velkého zvýšení objednávek pocházejících ze zemí mimo Švýcarsko, a to především ze Severských zemí. Současně se také zdvojnásobil počet objednávek pocházející ze Švýcarska.

Zvýšený počet objednávek nám konečně umožnil dosáhnout se Švýcarskou poštou lepších dohod a dopravních poplatků, které nyní budou pro všechny domácí i mezinárodní balíčky levnější. Ušetřené peníze rádi přesměrujeme našim loajálním zákazníkům.

Můžeme tedy dnes hrdě oznámit, že pro všechny zákazníky snižujeme dopravní poplatky o 35-40%.

Zákazníci ze Švýcarska budou za dopravu počínaje dneškem platit místo CHF 7.99 částku CHF 4.95.

Pro zákazníky z Francie, Německa, Itálie, Dánska, Švédska a Norska se dopravní poplatky za mezinárodní prioritní zásilku snižují z CHF 20 na pouhých CHF 11,95.

Tyto ceny platí po celý rok 2018 pro všechny objednávky nehledě na jejich velikost či hmotnost.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Jako platební metodu nyní akceptujeme také Bitcoin

Jako platební metodu nyní akceptujeme také Bitcoin

Jsme sice tradiční švýcarskou rodinnou firmou s konzervativními hodnotami, ale vždy se snažíme být otevření inovativním nápadům a nejnovějším technologiím, které byli na trhu již důkladně otestovány.

Dnes bychom vás rádi informovali o skutečnosti, že jsme jako platební metodu v našem webshopu začali akceptovat také Bitcoin. Děkujeme těm z vás, kteří nám tento nápad navrhli.

Na zlepšení našeho webshopu a implementací nových nápadů a funkcí pracujeme nepřetržitě, abyste měli z nakupování u nás lepší zážitek, a to ať k nákupu používáte počítač, tablet či telefon.

Pokud na našich stránkách najdete nějakou chybu, problém či špatný překlad, neváhejte nás prosím kontaktovat. Vaše návrhy a nápady ke zlepšení našich stránek si vždy rádi poslechneme.

Předem děkujeme!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Kupte si pìt produktù a získejte jeden ZDARMA

Kupte si pìt produktù a získejte jeden ZDARMA

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù FormulaSwiss. 

Poèátkem tohoto týdne jsme spustili program automatického doruèování urèený pro zákazníky, kteøí mají zájem o automatické zasílání svých oblíbených produktù ve stanovených intervalech a se slevou 10-15%. Popularita tohoto programu rychle roste.

Dnes spouštíme naši kampaò kup 5 a získej 1 zdarma, do které jsme zaèali zaøazovat nìkolik produktù. Nemusíte dìlat nic speciálního, staèí si objednat produkty v našem webshopu oznaèené jako 5+1 a my vám do objednávky automaticky pøidáme jeden produkt navíc zdarma.

S touto akcí ušetøíte pøi koupi svých oblíbených produktù 17% a nejlepší na tom je, že dopravu platíte pouze jednou.

Tato akce je k dispozici po omezenou dobu.

Pokud máte o této akci nìjaké otázky, kontaktujte nás prosím na support@formulaswiss.com.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!