ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 60+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

16 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

Konopné potraviny obsahující rùzné látky rostliny konopí v jejich originální èi zpracované formì se ve svìtì tìší zvyšující se popularitì.

Více a více zemí, vlád a orgánù na svìtì odstraòují èi zmíròují regulace CBD produktù vyrobených z pøírodního konopí a uznávají tak skuteènost, že konopné produkty a oleje byly lidstvem používány již stovky let a nejsou tedy „Novou potravinou“ (novým od roku 1997).

Navzdory velmi pozitivnímu trendu a zásadnímu zmírnìní regulací v Severní a Jižní Americe, Evropì, Asii, Novém Zélandu a dalších zemích nìkteré zemì stále zakazují produkty s obsahem THC menším než 0,2%.

Jak se vyrábí CBD produkty bez THC?

Pokud jste si o tomto procesu zatím nic nepøeèetli, doporuèujeme vám tento èlánek.

Z perspektivy produktu se na øešení tohoto problému nabízí dvì možnosti.

Jednou z nich je použití CBD krystalù místo celospektrového CBD oleje. Tato metoda se nám nelíbí hned z nìkolika dùvodù.

Zaprvé - nejedná se o pøírodní proces.

Zadruhé - veškeré produkty na bázi krystalù jsou v mnoha evropských zemích stále ilegální a Evropským sdružení pro bezpeènost potravin (EFSA) budou vždy považovány za nové potraviny, což by všem zpùsobovalo akorát problémy.

Za tøetí - CBD produkty pouze s CBD krystaly neobsahují pøírodní a celospektrové kanabinoidy. Výzkum a studie již nìkolikrát prokázaly, že pøítomnost, pokud ne celého, tak alespoò širokého množství kanabinoidù v kombinaci s CBD nebo THC vede k mnoha pozitivním úèinkùm rostliny konopí, kterým se øíká „synergický efekt“. Pokud tedy produkt obsahuje pouze CBD a žádné další kanabinoidy, bude mít na lidi a domácí mazlíèky v porovnání s celospektrovým produktem mnohem slabší pozitivní úèinky.

Naší misí je vyvíjet kvalitní a prémiové produkty, které našim zákazníkùm usnadní žít zdravìjší život.

Za ètvrté - pokud výrobci zaènou k výrobì svých produktù používat CBD krystaly, vìtšina z nich bude nejspíše chtít používat CBD krystaly z Èíny a jiných oblastí, kde kvalita kontroly takøka neexistuje, a kde se pøi pìstování konopí používají pesticidy.

Máme mnohem lepší øešení

Náš R&D tým tento problém vyøešil vývojem extrakèní a rafinaèní metody, která z celospektrových CBD olejù zcela odstraní THC.

Ano ètete správnì. Uchováme tak celý extrakt z rostliny konopí a odstraníme z nìj pouze kanabinoid THC. Pøítomnost THC bude ve výsledném produktu menší než 10 ppm (10 mg na kg), což je laboratorními testy nedetekovatelné množství, které je v souladu se standardy všech zemí (o kterých víme) a tudíž zcela legální.

Jedná se o velmi nákladný proces, který z naší strany vyžaduje nemalé investice, ale pokud budeme jediným výrobcem CBD, který bude díky této technologii produkovat celospektrové CBD produkty s ménì než 0,0% THC, naší investici vìøíme. 

Stále pracujeme na naší komunikaci a obalovém designu. Naším cílem je zajistit, aby každý místní celník pochopil, že naše produkty jsou zcela legální v zemích, kde je import produktù s ménì než 0,2% zakázán.

Pøedpokládáme, že naše produkty bez THC uvedeme na trh pøed koncem léta. O vývoji vás budeme samozøejmì informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!