ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Vítejte ve Španìlsku

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Vítejte ve Španìlsku

Náš vývojáøský a marketingový tým zaèal pracovat na prezentaci produktù Formula Swiss ve Španìlsku v srpnu. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také ve španìlštinì. Mnoho lokálních webshopù prodávajících CBD ve Španìlsku bylo vládou bohužel odstranìno ve snaze o regulaci španìlského trhu. Španìlé však v souladu s regulací Evropské Unie z roku 1986 mají právo importovat CBD produkty pro soukromé užití.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho španìlského webshopu. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho španìlského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Španìlsko do Formula Swiss!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!