ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBD pomáhá se zotavením po mrtvici

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD pomáhá se zotavením po mrtvici

Podle Mayo Clinic dochází k mrtvici tehdy, když je pøívod krve do èástí mozku pøerušen nebo vážnì snížen. V tomto stavu se mozkové tkáni nedostává dostatek kyslíku a živin a mozkové buòky bìhem nìkolika minut zaèínají odumírat. (1) Zkrátka øeèeno, mrtvice je mozkový problém, který vyžaduje okamžitou lékaøskou péèi.

Mezi bìžné symptomy mrtvice patøí:

Slabost v rukou èi nohou - Tato slabost mùže být mírná, nebo se mùže promìnit v celkovou paralýzu.

Slabost ve svalech na tváøi - Pøi mrtvici pacient nemùže ovládat pohyby svého jazyku èi rtù.

Problémy s mluvou - Pacient bìhem mrtvice buï nemùže vùbec mluvit, nebo je jeho ústní velmi nesrozumitelný, anebo mu sice rozumìt je, ale jeho slova dohromady nedávají žádný smysl.

Problémy s koordinací a zrakem - Pacient mùže trpìt problémy s vidìním, chozením èi zvedáním rùzných pøedmìtù.

Bolest hlavy a závratì - Pacienti s mrtvicí nìkdy mají závažné bolesti hlavy a mohou také cítit závra.

Zotavení po mrtvici

Zotavení po mrtvici zahrnuje øadu specialistù, mezi které patøí napøíklad lékaøi, rehabilitaèní sestry, fyzioterapeuti, jazykoví patologové, psychologové a terapeutiètí specialisté. Po mrtvici také nejspíše budete muset brát léky na snížení bolesti a léèbu deprese. Nìkteøí pacienti po mrtvici musí užívat léky na bolest, spánek, úzkost, rozrušení, rychlost a pro zlepšení pozornosti. Vìdci naštìstí vìøí, že našli zpùsob (CBD), kterým jde zabránit mozkovému poškození vlivem mrtvice.

CBD a zotavení po mrtvici

Durst R., Danenberg H., Meir K. a jejich kolegové z kardiologického oddìlení Hadassah Hebrew University Medical Center provádìli testy na zvíøatech a zjistili, že po léèbì CBD se velikost infarktu zmenšila o 66%.

V další studii z roku 2005 výzkumníci testovali kanabidiol pro snížení velikosti infarktu na myších. (3) Zjistili, že CBD mùže být v léèbì mozkového poškození zpùsobeného mrtvicí efektivnìjší než jiné kanabinoidy. Ve studii z roku 20017 vìdci zjistili, že CBD disponuje silnìjšími neuroprotektivními úèinky než THC. (4)

Výzkumníci jsou potenciálem CBD pro léèbu mrtvice nadšení. Následky mrtvice si s sebou nese mnoho pacientù a zdá se, že CBD se pro nì mùže stát øešením, jak vést jednodušší a zdravìjší život.

Reference

  1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890433
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15845890
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320118

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!