ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Úzkost

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

Fobie z projevu na veøejnosti je jednou z nejrozšíøenìjších forem úzkosti, která postihuje ohromující množství osob. Charakterizují ji velmi silné nepøíjemné pocit a èasto také pocení rukou, zrychlená tepová frekvence a koktání. Tyto symptomy mohou vést až k panickému záchvatu, což už opravdu není k smíchu.

Vìtšina lidí trpících tímto problémem mu nevìnují pozornost a snaží se jej ignorovat, èímž tento problém z dlouhodobého hlediska vlastnì sami zhoršují. Lidé jsou schopni v boji s touto fobií svùj život zmìnit natolik, aby se jí zcela vyhnuli. Nìkteøí lidé si napøíklad jako kariéru zvolí povolání, které sice žádné veøejné proslovy ani projevy nezahrnuje, ale za normálních okolností by se u nich nejednalo o volbu èíslo jedna.

Tento druh úzkosti mùže být také velmi problematický pro mladší generace, a to zejména u dìtí na základních a støedních školách, protože právì tyto dìti jsou èasto vystavovány veøejným projevùm. Když tedy vezmeme v potaz, že úzkost v souèasnosti poskytuje více lidí než kdy døíve, je nutno podotknout, že bychom se s tímto problémem mìli co nejdøíve vypoøádat.

Nìkteré osoby si tuto fobii vypìstují až pozdìji v životì a i když jsou k boji proti ní lépe vybaveni, jejich nejhorším problémem je ovlivnìní jejich kariéry. Starší osoby se totiž v práci musí bìžnì potýkat s dravou energii mladších jedincù, se kterými musí spolupracovat. Tato spolupráce s lidmi z jiné generaèní skupiny mùže vést k intenzivním pocitùm úzkosti.

Aèkoliv se to mùže pro bìžného èlovìka zdát ménì závažné, strach z veøejných projevù èi proslovù mùže být skuteènou noèní mùrou, protože takových situací za život èlovìk zažije opravdu mnoho. Konstantní strach z mluvení na veøejnosti má navíc velmi negativní dùsledky na nervy.

Až donedávna bylo jedinou léèebnou metodou tohoto problému buï psychoterapie (které se velké procento jedincù trpících úzkostí vyhýbá pøedevším kvùli sociálnímu stigma, které je s ní spojené) nebo bìžné farmaceutika proti úzkosti.

Aèkoliv tyto léky mnoha pacientùm trpících úzkostí skuteènì uleví, jedná se o umìle vyrobené léky, které v sobì mají mnoho nezdravých složek. Mezi dva nejvìtší problémy tìchto lékù patøí neúprosná závislost a také èetné vedlejší úèinky (vlivem umìlých látek).

Aby toho nebylo dost, tyto léky navíc èasto nejsou schopné úzkost zcela vyléèit.

V nedávných letech rùzné oficiální vìdecké studie prokázaly, že kanabidiol (CBD) je zcela pøírodním øešením na široké množství fyzických a psychických problémù. Tato slouèenina také navíc funguje na úzkostné poruchy.

CBD pùsobí proti úzkosti dvìma zpùsoby Prvním z nich je podpora neurogeneze v hipokampu, která je u pacientù trpících touto poruchou podstatnì nižší. Kanabidiol zrychluje tvorbu nových neuronù, které mìní chemii mozku na ménì úzkostlivou.

Druhým z nich je útok na úzkost zmìnou toho, jak náš mozek používá dostupný serotonin (slouèenina, která zlepšuje náladu). Studie ukázaly, že lidé, kteøí mají problém s úzkostí a depresí mají ve svém tìle serotoninu ménì. CBD zvyšuje hladinu serotoninu, a vede tak k silnìjším pocitùm radosti a vzrušení.

Je také nutné si pamatovat, že tento kanabinoid nenavozuje žádné duševní pocity, protože je zcela nepsychoaktivní.

CBD na úzkost

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
CBD může zmírňovat úzkost

CBD může zmírňovat úzkost

Úzkost a strach jsou základní univerzální reakce na nebezpečí za účelem přežití. Strach je sice mnohdy zbytečný, ale často může vést například ke ztuhnutí. Symptomy přílišného strachu a úzkosti jsou součástí mnoha neuropsychiatrických poruch, mezi které patří například generalizovaná úzkostná porucha (GAD), panická porucha (PD), posttraumatická stresová porucha (PTSD), sociální úzkostná porucha (SAD) a obsedantně-kompulzivní porucha (OCD).

CBD a úzkost

CBD a jeho široké využití si ve světě rychle získává na popularitě, a to v i mimo lékařskou komunitu. Kanabidiol (CBD) je jednou ze 100 přírodních sloučenin v rostlině konopí, kterým se říká kanabinoidy. Většina lidí již jistě slyšela minimálně o jedné další podobné sloučenině, kterou je THC neboli Tetrahydrokanabinol. Tato látka je psychoaktivní, a její užití může jít ruku v ruce s pocity paranoii a úzkosti. CBD je považováno za sloučeninu nepsychoaktivní a každým dnem rostoucí množství studií upozorňuje na jeho protizánětlivé, neuroprotektivní a antiepileptické vlastnosti.

Studie z roku 2001 publikovaná v Neuropsychopharmacology (1) se zabývala 24 jedinci diagnostikovanými sociální úzkostnou poruchou, kterým bylo před provedením testu veřejného proslovu podáno buď CBD, nebo placebo. Ve výsledcích této studie se píče „podání CBD u pacientů vedlo během proslovu k výraznému snížení úzkosti, kognitivní poruše, nepohodlí či strachu před proslovem. Skupina, které bylo před proslovem podáno placebo, vykazovala v porovnání s CBD skupinou vyšší úroveň úzkosti, kognitivní poruchy, nepohodlí a strachu před proslovem“.

Další test ze stejného roku publikovaný v Journal of Psychopharmacology (2) se zabýval neurozobrazováním deseti osob trpících sociální úzkostí, kteří užili CBD. Cílem testu bylo zjistit, které oblasti mysli jsou touto látkou ovlivněny. Podání CBD „vedlo k výraznému zmírnění subjektivní úzkosti a díky neurozobrazování bylo možné vidět, jaký má CBD dopad na činnosti limbické a paralimbické oblasti mysli“. Limbický systém je obvykle zodpovědný za náš emoční život a tvorbu vzpomínek.

CBD působí na hladinu serotoninu a pomáhá proti nespavosti

Obecné testy prokázaly, že CBD olej ovlivňuje hladinu serotoninu v lidském těle. Serotonin je v lidském těle běžně se vyskytující látka, jejíž hladina ale může být vlivem psychických či environmentálních proměnných snížena. Pokud se tak stane, může mít na psychickou pohodu katastrofické následky. CBD může pomoci lidem s depresí a úzkostí.

CBD olej také vede ke zkvalitnění a zlepšení spánku. Jedním z vedlejších účinků úzkosti a deprese je porucha spánku. Nespavost může bohužel vedlejší účinky úzkosti a deprese zhoršit. Společně totiž negativně působí na psychickou pohodu postižené osoby a proti tomuto stavu se kromě změny léků často nedá vůbec bránit. Studie (3) zjistily, že CBD může být v boji proti spánkové poruše silným spojencem, zatímco THC může kvalitu spánku „narušit“. Pacienti trpící úzkostí a depresí, kteří používají CBD olej, tedy mohou zabít dvě mouchy jednou ranou.

CBD pro úzkost - závěr

S úzkostí a depresí se žije těžce, ale s tou správnou léčebnou metodou se tento problém může stát minulostí. Sloučeninu CBD v dnešní době jako lék na úzkost a depresi legalizovalo mnoho zemí, protože tato látka může lidem žijícím ve strachu, stresu, panice a celé řadě dalších negativních emocí život usnadnit.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
Jak studenti používají CBD ke zmírnění úzkosti a stresu

Jak studenti používají CBD ke zmírnění úzkosti a stresu

Studie prokazují, že CBD pomáhá proti úzkosti. Studenti úzkostí a stresem často trpí nejen během zkouškového období. Většina studentů si není jista, jestli na ně bude mít užívání CBD nějaký efekt nebo ne. Studenty zajímá, jestli jim CBD pomůže v boji se stresem.

Je CBD užitečné pro vysokoškolské studenty?

CBD má široký potenciál terapeutických a léčivých benefitů. Co se studentů týče, CBD může být velmi podpůrné.

Zde je několik zdravotních problémů, proti kterým může být CBD efektivní:

Úzkost spojená s veřejným projevem

Ne každý člověk je sociálně aktivní. Většina lidí naopak trpí sociální úzkostí. Tento druh sociální úzkosti je důvodem, proč máte nízké sebevědomí při veřejném projevu ve třídě nebo během prezentace. Pokud se nesnažíte tuto úzkost nijak překonat, postupem času se tento problém stupňuje. Díky uvolňujícím prvkům v CBD jsou lidé po jeho užití klidní a relaxovaní.

Úzkost během zkouškového období

Nervozita před zkouškou není nic závratného, ale pokud díky ní nejste schopni předvést na zkoušce svůj nejlepší výkon, může se jednat o velký problém. Studenti se na zkoušky tvrdě připravují, a pokud si v jejich průběhu nemohou na nic vzpomenout, často si stěžují. CBD pomáhá uklidnit nervové funkce, díky čemuž budete před zkouškou klidní a během ní bude vaše mysl otevřená, čerstvá a kreativní.

Spánková porucha

Život vysokoškolského studenta plný různých akcí, dobrodružství a žádného pravidelného režimu může mít zásadní dopad na kvalitu spánku. Spánek se při studiu odkládá až na druhou kolej. Pokud vašemu tělu není dopřán dostatek spánku, výsledkem je ztráta koncentrace.

Užívání CBD před spánkem podporuje zdravý a aktivní spánkový cyklus. Jakmile se zlepší kvalita vašeho spánku, budete se moci opět plně soustředit na studium a dosáhnout všech cílů, které jste si stanovili.

Úleva od bolesti

Studenti se často účastní mnoha sportovních aktivit, které mohou vést ke zranění. Je tedy velmi důležité dobře se starat o své fyzické a mentální zdraví. CBD pomáhá ulevit od bolesti spojené s různými úrazy.

Mentální zdraví

Očekávání rodičů, příliš velký studijní nápor či starosti ohledně budoucnosti mohou vést k mentálním problémům. Studenti vlivem studia, zkoušek a svých cílů často trpí úzkostí a stresem. Stres se často mění v depresi. CBD pomáhá tyto negativní myšlenky utlumit a dopřát mysli potřebný odpočinek.

Je dovoleno mít s sebou CBD na školním kampusu?

Legální status CBD se v jednotlivých státech liší. Než se rozhodnete vzít si s sebou CBD na kampus vaší vysoké školy, měli byste si projít s ním spojené zákony vaší země. Konzumace CBD je legální v 50 státech Spojených Států

Na vysokoškolských kampusech je dovoleno pouze čisté CBD. Celospektrální CBD může obsahovat méně než 0,3% THC.

Studentům je legálně dovoleno používat CBD pouze ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Užívání CBD se může projevit na drogovém testu. Mnoho vysokých škol ve snaze bojovat proti úzkosti chtějí na svém kampusu legalizovat CBD. Užívání CBD je totiž přece mnohem lepší než užívání škodlivých drog, ke kterým se občas studenti mohou obracet. Před veřejným užíváním CBD se radši poraďte se svou univerzitou.

Je vhodné se nejprve zcela ujistit, že vás užívání CBD oleje na kampusu vaší univerzity nedostane do žádných problémů. Existuje několik způsobů, jakým mohou studenti CBD používat tak, aby se zbavili stresu a jiných zdravotních problémů. CBD olej je vhodné aplikovat lokálně na postiženou oblast, nebo jednoduše před koupelí přidat několik kapek oleje do vany. Jakmile kapky oleje prostoupí vaší pokožku, dostaví se požadované pozitivní účinky. CBD olej vám pomůže zlepšit fyzické i mentální zdraví. Studenti se tak budou moci soustředit na studium a cíle, kterých chtějí dosáhnout.  

Reference

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319622.php

https://www.cbdschool.com/cbd-oil-for-college-students/

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

10 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!