Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Úzkost

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

Fobie z projevu na veøejnosti je jednou z nejrozšíøenìjších forem úzkosti, která postihuje ohromující množství osob. Charakterizují ji velmi silné nepøíjemné pocit a èasto také pocení rukou, zrychlená tepová frekvence a koktání. Tyto symptomy mohou vést až k panickému záchvatu, což už opravdu není k smíchu.

Vìtšina lidí trpících tímto problémem mu nevìnují pozornost a snaží se jej ignorovat, èímž tento problém z dlouhodobého hlediska vlastnì sami zhoršují. Lidé jsou schopni v boji s touto fobií svùj život zmìnit natolik, aby se jí zcela vyhnuli. Nìkteøí lidé si napøíklad jako kariéru zvolí povolání, které sice žádné veøejné proslovy ani projevy nezahrnuje, ale za normálních okolností by se u nich nejednalo o volbu èíslo jedna.

Tento druh úzkosti mùže být také velmi problematický pro mladší generace, a to zejména u dìtí na základních a støedních školách, protože právì tyto dìti jsou èasto vystavovány veøejným projevùm. Když tedy vezmeme v potaz, že úzkost v souèasnosti poskytuje více lidí než kdy døíve, je nutno podotknout, že bychom se s tímto problémem mìli co nejdøíve vypoøádat.

Nìkteré osoby si tuto fobii vypìstují až pozdìji v životì a i když jsou k boji proti ní lépe vybaveni, jejich nejhorším problémem je ovlivnìní jejich kariéry. Starší osoby se totiž v práci musí bìžnì potýkat s dravou energii mladších jedincù, se kterými musí spolupracovat. Tato spolupráce s lidmi z jiné generaèní skupiny mùže vést k intenzivním pocitùm úzkosti.

Aèkoliv se to mùže pro bìžného èlovìka zdát ménì závažné, strach z veøejných projevù èi proslovù mùže být skuteènou noèní mùrou, protože takových situací za život èlovìk zažije opravdu mnoho. Konstantní strach z mluvení na veøejnosti má navíc velmi negativní dùsledky na nervy.

Až donedávna bylo jedinou léèebnou metodou tohoto problému buï psychoterapie (které se velké procento jedincù trpících úzkostí vyhýbá pøedevším kvùli sociálnímu stigma, které je s ní spojené) nebo bìžné farmaceutika proti úzkosti.

Aèkoliv tyto léky mnoha pacientùm trpících úzkostí skuteènì uleví, jedná se o umìle vyrobené léky, které v sobì mají mnoho nezdravých složek. Mezi dva nejvìtší problémy tìchto lékù patøí neúprosná závislost a také èetné vedlejší úèinky (vlivem umìlých látek).

Aby toho nebylo dost, tyto léky navíc èasto nejsou schopné úzkost zcela vyléèit.

V nedávných letech rùzné oficiální vìdecké studie prokázaly, že kanabidiol (CBD) je zcela pøírodním øešením na široké množství fyzických a psychických problémù. Tato slouèenina také navíc funguje na úzkostné poruchy.

CBD pùsobí proti úzkosti dvìma zpùsoby Prvním z nich je podpora neurogeneze v hipokampu, která je u pacientù trpících touto poruchou podstatnì nižší. Kanabidiol zrychluje tvorbu nových neuronù, které mìní chemii mozku na ménì úzkostlivou.

Druhým z nich je útok na úzkost zmìnou toho, jak náš mozek používá dostupný serotonin (slouèenina, která zlepšuje náladu). Studie ukázaly, že lidé, kteøí mají problém s úzkostí a depresí mají ve svém tìle serotoninu ménì. CBD zvyšuje hladinu serotoninu, a vede tak k silnìjším pocitùm radosti a vzrušení.

Je také nutné si pamatovat, že tento kanabinoid nenavozuje žádné duševní pocity, protože je zcela nepsychoaktivní.

CBD na úzkost

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více
CBD může zmírňovat úzkost

CBD může zmírňovat úzkost

Úzkost a strach jsou základní univerzální reakce na nebezpečí za účelem přežití. Strach je sice mnohdy zbytečný, ale často může vést například ke ztuhnutí. Symptomy přílišného strachu a úzkosti jsou součástí mnoha neuropsychiatrických poruch, mezi které patří například generalizovaná úzkostná porucha (GAD), panická porucha (PD), posttraumatická stresová porucha (PTSD), sociální úzkostná porucha (SAD) a obsedantně-kompulzivní porucha (OCD).

CBD a úzkost

CBD a jeho široké využití si ve světě rychle získává na popularitě, a to v i mimo lékařskou komunitu. Kanabidiol (CBD) je jednou ze 100 přírodních sloučenin v rostlině konopí, kterým se říká kanabinoidy. Většina lidí již jistě slyšela minimálně o jedné další podobné sloučenině, kterou je THC neboli Tetrahydrokanabinol. Tato látka je psychoaktivní, a její užití může jít ruku v ruce s pocity paranoii a úzkosti. CBD je považováno za sloučeninu nepsychoaktivní a každým dnem rostoucí množství studií upozorňuje na jeho protizánětlivé, neuroprotektivní a antiepileptické vlastnosti.

Studie z roku 2001 publikovaná v Neuropsychopharmacology (1) se zabývala 24 jedinci diagnostikovanými sociální úzkostnou poruchou, kterým bylo před provedením testu veřejného proslovu podáno buď CBD, nebo placebo. Ve výsledcích této studie se píče „podání CBD u pacientů vedlo během proslovu k výraznému snížení úzkosti, kognitivní poruše, nepohodlí či strachu před proslovem. Skupina, které bylo před proslovem podáno placebo, vykazovala v porovnání s CBD skupinou vyšší úroveň úzkosti, kognitivní poruchy, nepohodlí a strachu před proslovem“.

Další test ze stejného roku publikovaný v Journal of Psychopharmacology (2) se zabýval neurozobrazováním deseti osob trpících sociální úzkostí, kteří užili CBD. Cílem testu bylo zjistit, které oblasti mysli jsou touto látkou ovlivněny. Podání CBD „vedlo k výraznému zmírnění subjektivní úzkosti a díky neurozobrazování bylo možné vidět, jaký má CBD dopad na činnosti limbické a paralimbické oblasti mysli“. Limbický systém je obvykle zodpovědný za náš emoční život a tvorbu vzpomínek.

CBD působí na hladinu serotoninu a pomáhá proti nespavosti

Obecné testy prokázaly, že CBD olej ovlivňuje hladinu serotoninu v lidském těle. Serotonin je v lidském těle běžně se vyskytující látka, jejíž hladina ale může být vlivem psychických či environmentálních proměnných snížena. Pokud se tak stane, může mít na psychickou pohodu katastrofické následky. CBD může pomoci lidem s depresí a úzkostí.

CBD olej také vede ke zkvalitnění a zlepšení spánku. Jedním z vedlejších účinků úzkosti a deprese je porucha spánku. Nespavost může bohužel vedlejší účinky úzkosti a deprese zhoršit. Společně totiž negativně působí na psychickou pohodu postižené osoby a proti tomuto stavu se kromě změny léků často nedá vůbec bránit. Studie (3) zjistily, že CBD může být v boji proti spánkové poruše silným spojencem, zatímco THC může kvalitu spánku „narušit“. Pacienti trpící úzkostí a depresí, kteří používají CBD olej, tedy mohou zabít dvě mouchy jednou ranou.

CBD pro úzkost - závěr

S úzkostí a depresí se žije těžce, ale s tou správnou léčebnou metodou se tento problém může stát minulostí. Sloučeninu CBD v dnešní době jako lék na úzkost a depresi legalizovalo mnoho zemí, protože tato látka může lidem žijícím ve strachu, stresu, panice a celé řadě dalších negativních emocí život usnadnit.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!