ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Spálení od slunce

Mùže CBD olej pomoci se spálením od slunce?

Mùže CBD olej pomoci se spálením od slunce?

Možná jste již slyšeli o CBD (kanabidiol) oleji. Tento produkt se každým dnem stává populárnìjší a dnes jej již používá mnoho lidí na celém svìtì za mnoha rùznými úèely. CBD olej se pro lidi stává každodenní potøebou. Lidé jej pøidávají do svého veèerního èaje, polykají kapsle s CBD olejem a snaží se jím vyléèit své zdravotní problémy. Uživatelé CBD oleje o nìm tvrdí, že se jedná o skvìlý produkt ke zmírnìní bolesti, který vám navíc v noci pomùže rychle usnout. Poptávka po CBD oleji se neustále zvyšuje. Dìje se tak díky mnoha benefitùm, které CBD olej nabízí.

CBD olej je extrahován z rostlin konopí. Jedná se ale o lékaøské konopí, ze kterého vám nebude navozen žádný psychoaktivní stav. Kvìty a pupeny konopí èi marihuany na sobì mají pryskyøicové žlázy. CBD olej se vìtšinou extrahuje právì z tìchto pryskyøicových žláz. Nìkdy se k jeho extrakci používají také menší pupeny konopí. Konopí je industriálnìjší formou kanabisu. Konopí také obsahuje THC (tetrahydrokanabinol) v koncentraci 0,3%. THC je chemikálie, která má na lidský organismus psychoaktivní úèinky.

CBD olej je chválen pro své úžasné léèivé vlastnosti, Díky èemuž se mu v souèasnosti dostává velké pozornosti. CBD olej disponuje mnoha benefity, díky kterým se stává oblíbeným v mnoha domácnostech. CBD olej je možno použít pro léèbu mnoha zdravotních problémù. Øíká se, že CBD olej pomáhá zmírnit bolest a úzkost, posilnit imunitní systém a zlepšit spánek. CBD olej je také vysoce efektivní pro léèbu spálení od slunce.

CBD olej a spálení od slunce

V létì takøka nelze sluneèním paprskùm uniknout a teploty rapidnì zvyšují. Se zvýšenými teplotami jdou ruku v ruce také venkovní aktivity, kterým se lidé v létì obzvláštì rádi vìnují. Je však tøeba si uvìdomit, že vysoké teploty poškozují naši pokožku. Vìtšina lidí dokonce vùbec nepoužívá opalovací krém, což èasto vede ke spálení od slunce. Nejèastìji se tak dìje, když není velké horko, nebo je pod mrakem. Lidé totiž v takovémto poèasí sluneèní paprsky èasto podceòují.

Co je to spálení od slunce?

Známá dermatoložka Joyce Foxová z Cedars Sinai Hospital v Kalifornii øíká, že spálení od slunce je pokus vaší pokožky vyléèit se. Foxová tvrdí, že se jedná o zpoždìnou reakci na pøílišné vystavení vaší pokožky ultrafialovému èi infraèervenému záøení. Na spálení od slunce organismus reaguje uvolnìním zánìtlivých bunìk, které mají za úkol pokožku vyléèit, což vede k její zvýšené citlivosti. Èlovìk cítí na pokožce tlak, teplo, otok a nìkdy se také mohou objevit puchýøe. Spálení od slunce mùže být opravdu nepøíjemné, protože zpùsobuje poškození a zarudnutí pokožky. Spálení od slunce by mìlo být léèeno okamžitì, protože jinak mùže zpùsobit podráždìní.

CBD olej vám pomùže

Pokud se vlivem intenzivního poèasí spálíte od slunce, doporuèujeme vám zkusit použít CBD olej. Díky následujícím vlastnostem se mùže jednat o ten nejlepší lék na léèbu jakýchkoliv popálenin.

Pøírodní léèivý proces

CBD olej je známý jako skvìlý lék na popáleniny. Dá se použít nejen k léèbì spálení od slunce, ale také k léèbì popálenin prvního, druhého a tøetího stupnì. CBD olej je považován za nejlepší lék na spálení od slunce proto, že podporuje pøirozený proces léèení, a protože neobsahuje žádné škodlivé chemikálie, které by vaší pokožku mohly dále poškodit. Aplikace CBD oleje na pokožku je zcela bezpeèná. Na popálenou oblast tìla mùžete snadno nanést jakýkoliv CBD olej èi CBD balzám a nemusíte se vùbec bát žádných negativních reakcí. CBD produkty jsou efektivní, protože pøirozenì zmíròují otok a dodávají pokožce živiny. CBD olej také podporuje produkcí nových kožních bunìk.

CBD jako antioxidant

Studie ukázaly, že CBD mùže také pùsobit jako antioxidant. Tato vlastnost CBD oleje mùže být extrémnì užiteèná. Venku na slunci jste vlivem jeho paprskù vystaveni volným radikálùm. Tyto volné radikály mohou poškodit vaši pokožku, protože pùsobí negativnì na kolagen, který se v ní nachází. Díky tomuto pùsobení budete vypadat staøe a vrásèitì. Kanabinoid obsažený v CBD bude s tìmito volnými radikály bojovat. Mùže vám pomoci zmírnit poškození tìchto volných radikálù.

CBD je protizánìtlivé

CBD olej je èasto používán pro své skvìlé protizánìtlivé vlastnosti. Používá se napøíklad k léèbì nevolnosti, záchvatù, oteklých kloubù a mnoha dalších zdravotních problémù, chorob a onemocnìní. Nejèastìji jej používají lidé trpící artritidou. Protizánìtlivé úèinky CBD oleje jsou také velmi užiteèné pro léèbu spálení od slunce, protože je díky nim zmírnìno zarudnutí v postižené oblasti. Tyto protizánìtlivé úèinky také vedou ke zmírnìní bolesti. Stav citlivé a zanícené pokožky se po použití CBD oleje výraznì zlepší. CBD má také chladící efekt, který pokožku uklidòuje.

Žádné závažné vedlejší úèinky

Používání CBD oleje je velmi bìžné. V souèasnosti jej používá mnoho lidí na celém svìtì. CBD olej je možné použít také k léèbì spálení od slunce. Nejlepší na CBD oleji je, že nemá žádné dokumentované vedlejší úèinky. Aplikace CBD oleje na pokožku je zcela bezpeèná, protože tento produkt neobsahuje žádné škodlivé chemikálie. Vaší pokožku CBD olej nijak nepoškodí, ale naopak ji zkrášlí a bude podporovat rùst nových kožních bunìk. CBD obsahuje velmi malé množství THC, takže se nemusíte bát, že by vám byl navozen psychoaktivní stav.

Rychlé hojení

CBD olej má schopnost léèit spálení od slunce velmi rychle. Lidé hlásí, že CBD oleji trvalo vyléèit spálení od slunce pouhých nìkolik dní a tato léèba také na pokožce nezanechala žádné jizvy. Vyživená pokožka byla v mžiku vyléèena.

CBD olej je možné použít jako efektivní lék pro léèbu vážného spálení od slunce. Tento produkt pomùže vašemu tìlu s obnovou poškozeného kolagenu. Jedná se také o skvìlý zpùsob ke zmírnìní bolesti, ke které bìhem spálení od slunce dochází. Ujistìte se, že máte minimálnì jednu láhev CBD oleje ve vašem šuplíku s léky, protože ke spálení od slunce mùže v létì dojít opravdu kdykoliv. CBD olej je navíc velmi efektivní a užiteèný k léèbì mnoha dalších zdravotních problémù.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!