ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu?

Jedná se o otázku za milion dolarù.

O léèivých úèincích konopí se diskutuje již dlouho a každý den se objevují nové a nové dùkazy, které tuto rostlinu a v ní obsažené látky oslavují. Tyto dùkazy nejsou vùbec vágní. Tvrzení, že CBD mùže vyléèit rakovinu, jsou podpoøena vìdeckými fakty a praktickými zkušenostmi lidmi, kteøí rakovinou trpìli. Konopí v lékaøské sféøe získává na popularitì každý den. Jejími hlavními propagátory jsou však prozatím pøedevším obyèejní lidé. Jsou to právì obyèejní lidé, kteøí v žádném pøípadì nejsou lékaøskými odborníky, kdo primárnì souhlasí s konopí jako funkèním lékem proti rakovinì a dalším chorobám. Lékaøská komunita se na toto téma prozatím nevyjadøuje.

Onkologiètí experti prozatím potvrdili pozitivní úèinky konopí pro paliativní péèi. Botaniètí experti demonstrují svou ignoranci látek obsažených v konopí a jejich pùsobení na zmìnu rakovinových bunìk. Nemohou však popírat skuteènost, že THC a CBD jsou primární složky konopí, jejichž pozitivní úèinky proti zánìtùm a bolesti byly vìdecky potvrzeny. Onkologové akceptují pouze èásti výsledkù tìchto testù a tvrdí, že THC prokazatelnì tlumí pouze nevolnost a bolesti spojené s chemoterapií. Co si z toho tedy má odnést obyèejný èlovìk, který se v medicínì a biologii pøíliš nevyzná? Veøejnost èelí kontroverzi a zmatení. Zatímco jedna skupina lékaøských profesionálù prokázala úèinky látek obsažených v konopí na formaci bunìk a jejich chování, jejich protìjšky popírají relevanci tìchto závìrù. Buï se tedy jedná o konspiraci, nebo této teorii zkrátka chybí podrobnìjší dùkazy.

Tetrahydrokanabinol (THC) a rakovina

THC je jednou z primárních slouèenin, o které se v souvislosti s konopím mluví. Skeptici spojují THC s ovlivòováním lidského chování, protože pùsobí na lidskou mysl. Skuteènost, že THC èlovìku navodí psychoaktivní stav, nikdo nepopírá. Není to však jediný efekt, který tato látka na lidské tìlo má. THC vám navodí psychoaktivní stav pouze tehdy, když je vystaveno vysokým teplotám. Ve skuteènosti to pouze dokazuje to, že THC má pøímý efekt na lidskou centrální nervovou soustavu. Skuteènost, že tato látka mìní lidské chování a fungování naší mysli, by tuto látku nemìla vyøadit z diskuze o jejich jiných pozitivních úèincích.

THC bylo poprvé syntetizováno v roce 1964 doktorem Raphaelem v Izraeli. Mezi dvìma hlavními složkami konopí je THC nejèastìji používáno jako kanabinoid pro klinické úèely. Mimo navození psychoaktivního stavu má tato látka také terapeutické úèinky. THC aktivuje CB1 receptor v centrální nervové soustavì, což vede k uvolnìní bolesti a stavu relaxace.

Konopný lék na rakovinu je odvozen od funkce THC mìnit CB1 receptor a tím zabíjet rakovinové buòky. Bunìèná smrt v lidském tìle probíhá dennì; a už se jedná o smrt programovanou èi pøirozenou. O THC se tvrdí, že zasahuje do funkce bunìk v nervovém systému, který jejich funkci ovládá. Ceramid je pro programování bunìèné smrti klíèovým metabolitem. Pøi vysokých hladinách ceramidu buòka umírá a naopak. THC se dostane k CB1 receptoru, který ovládá hladinu ceramidu, díky èemuž je schopné zabíjet rakovinové buòky a vyhnout se buòkám zdravým. Tato skuteènost byla klinickými experimenty na myších testována a dokázána.

Kanabidiol (CBD) a rakovina

O úèincích CBD na buòky lidského tìla neexistují skoro žádné specifické informace. Podle expertù tato látka jemnì pùsobí na vnitøní funkce a procesy lidského tìla. CBD není zodpovìdné za zmìny v lidském chování èi mysli. Výzkum a testy v laboratoøích však naznaèují, že prvky CBD se spojují s CB2 receptory rakovinových bunìk. Spojení s tìmito buòkami, které podporují rùst a množení rakovinových bunìk vede ke kaspázi, což je proces zabíjení rakovinových bunìk.

V dalším experimentu se stejnými myšmi spojení prvkù CBD s CB2 receptory vedlo k uzavøení genu ID-1, který umožòuje tvorbu metastatických lézí uvnitø bunìk. Dle vìdcù se jedná o zajímavý objev, protože se jedná o první netoxické exogenní èinidlo. Rakovina prsu souvisí se selháním metastatických funkcí, které vedou k zánìtu, a tedy k rozvoji nádoru.

Souèasné kontroverze spojená s tímto tématem je zpùsobená nedostatkem klinických testù. Možnost, že konopí rakovinu vyléèí, bychom však kvùli tomu nemìli zcela zatracovat. Buïte opatrní a neztrácejte nadìji.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!