ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

Rakovina je nejvìtším problémem, se kterým lidstvo dlouhodobì bojuje. Touto chorobou trpí na celém svìtì miliony lidí. Nìkteøí z nich se z této choroby vyléèí pouze tehdy, pokud je diagnostikována ve své rané fázi. Pokud však rakovina postoupila z rané fáze dále, je pravdìpodobné, že se z této choroby již nevyléèíte. Šíøení rakovinových bunìk napøíè lidským tìlem snižuje šance na vyléèení.

Vìdci hledají lék èi vakcínu, která by rakovinu léèila èi sloužila k její prevenci, již desítky let. Zdá se, že veškerá snaha prozatím pøišla vniveè, protože lék na rakovinu stále neexistuje. Není pochyb, že lékaøi ve výzkumech pokroèili a samozøejmì také existují doèasné léèebné metody, které jsou dostupné a zvyšují šanci na pøežití. Nemùžeme si však být 100% jistí, že se rakovina vùbec dá léèit.

Rostoucí popularita CBD oleje vìdce motivovala k testování této látky jako léèby na rakovinu. Vypadá to, že testy ukazují pozitivní výsledky a existuje možnost, že se tato látka stane trvalým lékem proti rakovinì. Zde je vše, co byste o CBD oleji a rakovinì mìli vìdìt.

Léèba rakoviny a CBD olej

Nedávno bylo zjištìno, že nejen konopí, ale i CBD olej pomáhají v boji s rakovinovými buòkami. CBD Olej je extrahován z rostlin konopí èi marihuany. Jedná se o nepsychotickou chemikálii, která disponuje mnoha skvìlými benefity. CBD reaguje s endokanabinoidním systémem lidského tìla. Jedná se o dùležitý systém lidského tìla s receptory napøíè celým tìlem, který ovládá lidské regulaèní systémy.

CB1 a CB2 jsou dva receptory, se kterými CBD olej reaguje. CB1 receptory se nachází v nervovém systému a pøevládají v mozku. CB2 receptory se nachází pøevážnì v imunitním systému tìla. Bylo zjištìno, že THC tyto receptory pøímo stimuluje, což má za následek psychotické úèinky, které pro lidské tìlo nejsou dobré. CBD na druhé stranì tyto receptory stimuluje stejnì jako pøirozené procesy tìla, díky èemuž jsou šance na vedlejší úèinky snížené.

Bìhem nìkolika posledních let bylo provedeno nìkolik rùzných studií o úèincích CBD na lidské tìlo. Bylo zjištìno nìkolik skvìlých léèivých benefitù. CBD olej je:

  • Antipsychotický 
  • Protizánìtlivý 
  • Antiemetický (zmíròuje nevolnost a zvracení) 
  • Antioxidaèní 
  • Protinádorový/protirakovinový 
  • Antikonvulzivní (potlaèuje aktivitu záchvatù) 
  • Anxiolytický (pùsobí proti úzkosti) 
  • Antidepresivní 
  • Analgetický (tlumí bolest)

Nejslavnìjší vlastností CBD jsou jeho protinádorové a protirakovinové úèinky. Právì tyto dvì vlastnosti jsou dùvodem, proè CBD zaujalo také mnoho specialistù. Nìkolik studií prokázalo, že CBD olej má schopnost zabít rakovinu plic a rakovinu prsu. Tyto studie zjistily následující úèinky CBD:

1. CBD apoptózou stimulujte bunìènou smrt. 

2. CBD zastavuje dìlení a proliferaci maligních bunìk v tìle.

3. CBD mùže chránit nové krevní cévy pøed promìnou v nádorové buòky. 

4. CBD snižuje šanci šíøení rakovinových bunìk lidským tìlem. Díky tomu nebudou rakovinové buòky napadat èi pøemisovat normální buòky. 

5. CBD zrychluje proces autofagie rakovinových bunìk.

6. CBD zrychluje vnitøní mechanismus odstraòování odpadu z tìla.

A to je pouhý zaèátek; vìdci tvrdì pracují na prokázání tìchto aspektù, aby CBD mohlo být použito k léèbì rakoviny.

Léèba CBD olejem

Neexistují žádné vìdecké dùkazy, to je dùvodem, proè doktoøi nemohou užití CBD oleje pøedepisovat na léèbu rakoviny. Mnoho specialistù však CBD olej svým pacientùm doporuèuje po dokonèení primární léèby v podobì chemoterapie a radioterapie.

Léèba rakoviny jde ruku v ruce s rùznými vedlejšími úèinky, se kterými se pacienti musí vypoøádat. Patøí mezi nì vypadávání vlasù, hubnutí a nerovnomìrný odstín kùže. Vìtšina pacientù je schopna tyto vedlejší úèinky akceptovat. Problém nastává, pokud se navíc musí vypoøádat s dalšími problémy v podobì bolesti, únavy atd. Víme, že vypadávání vlasù a hubnutí se èasem vyøeší samo, ale co ostatní zmínìné problémy? Vìtšinì lidí není dovoleno po dokonèení léèby brát žádné léky, takže se s vedlejšími úèinky musí vypoøádat zcela sami a bez jakékoliv lékaøské pomoci. Pro usnadnìní tohoto procesu mnoho doktorù doporuèuje použití CBD oleje.

Vìtšina specialistù akceptovala benefity CBD oleje a jsou pøipraveni jej pacientùm po dokonèení primární léèby dovolit používat. Bylo zjištìno, že stav vìtšiny pacientù se po jeho používání zlepšuje. Pacienti se postupem èasu uzdravili a prokázali pokrok. U vìtšiny pacientù se však rakovinové buòky nìkolik let po dokonèení léèby znovu objevily. Bylo však zjištìno, že používání CBD oleje šance rùstu rakovinových bunìk dramaticky snižuje. Nìkoho to možná pøekvapí, ale vìtšina doktorù se nyní shoduje, že v budoucnosti existuje šance, že CBD olej bude použit pro léèbu rakoviny.

Závìr o CBD a rakovinì

Bylo zjištìno, že CBD má pro léèbu rakoviny slibné výsledky. Jediným problémem je nedostatek vìdeckých dùkazù, což doktorùm znemožòuje používat CBD olej pro pøímou léèbu. Místo toho lékaøi CBD olej pouze doporuèují k rehabilitaènímu procesu po dokonèení primární léèby. CBD zpomaluje rùst rakovinových bunìk v tìle.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29061818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28588483
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.marijuana.com/news/2017/02/dr-sanjay-gupta-talks-truth-immorality-opioids-and-weed-4/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!