ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD pomáhá s epileptickými záchvaty

13 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD pomáhá s epileptickými záchvaty

Analytici ukázali náhodné kontrolované výsledky testù pacientù trpících rùznými druhy tìžko léèitelné epilepsie: Syndrom Dravetové je neobvyklá dìdièná porucha, která zpùsobuje vážné záchvaty u novorozencù. Lennox-Gastautùv syndrom (LGS) je zodpovìdný za 2 až 5% rùzných záchvatù u mladistvých. Tyto dvì poruchy se tìžko léèí a jejich záchvaty mohou trvat dlouho.

V tìchto dvou testech bylo pro léèbu pacientù použito 20 mg/kg (váhy) CBD každý den. Samotní pacienti èi jejich rodiny poté každou noc telefonicky vìdce informovali o prùbìhu záchvatù.

Syndrom Dravetové: Tohoto náhodného testu se zúèastnilo 120 mladíkù (pøibližnì 10letých) se syndromem Dravetové. Celkem 61 z nich bylo podáno CBD a 59 placebo. Podmínkou zaøazení do studie bylo, že pacienti bìhem doby 28 dní pøed testem zaznamenali více než ètyøi záchvaty. Pacienti již v minulosti zkusili léèbu jinými antiepileptickými léky. Ze studie se na poslední chvíli z rùzných dùvodù odhlásilo devìt pacientù s léèbou CBD a tøi pacienti s placebem.

Po dobu 14 týdnù pacienti užívající CBD zaznamenali o 39% ménì èastý výskyt záchvatù a pacienti užívající placebo 13%. Záchvaty zcela ustaly u 3 pacientù užívajících CBD. Vedlejší úèinky zaznamenalo 93% pacientù užívajících CBD a 75% pacientù užívajících placebo. Mezi tyto vedlejší úèinky byla otupìlost, prùjem, snížená chu k jídlu, únava, horeèka, zvracení, lenost, onemocnìní horních dýchacích cest a tøesení. U 16% pacientù léèených CBD (8% je považováno za související s léèbou) a 5% pacientù léèených placebem také došlo ke snížení chuti k jídlu, otupìlosti a snížení jaterní kapacity. Jiná zpráva píše o 34 pacientech trpících syndromem Dravetové (ve vìku 4 až 10 let), kterým bylo náhodnì podáváno CBD v dávce (5, 10 èi 20 mg/kg/den) èi placebo. Základní symptomy v porovnání CBD proti placebu: únava (19 procent versus 14 procent); horeèka (22 procent versus 0 procent); ztráta chuti k jídlu (19 procent versus 0 procent) a rozšíøená sedace (15 procent versus 0 procent). „Zjistili jsme, že CBD je bezpeènou léèbou, ale stejnì jako u ostatních podobných lékù se mohou vyskytnout vedlejší úèinky“ øekla doktorka Thielová. „Navzdory všemu se snažíme zjistit, jak použít CBD ve spojení s dalšími léky. Pacienti však musí chodit na kontroly, a to i na rutinní testy jater.“

Lennox-Gastautùv syndrom (LGS): Tohoto náhodného testu se zúèastnilo 171 osob (ve vìku od 2 do 55 let) trpících LGS. Celkem 86 z nich bylo podáno CBD a 85 placebo. Ze studie se na poslední chvíli z rùzných dùvodù odhlásilo ètrnáct pacientù s léèbou CBD a jeden pacient s placebem. Podmínkou zaøazení do studie bylo, že pacienti bìhem doby týden pøed testem zaznamenali více než dva záchvaty, pøi kterých kulhali a následnì spadli na zem. Pacienti byli v minulosti léèeni bìžnými antiepileptickými léky a v prùbìhu testu pokraèovali v užívání tøí rùzných antiepileptických lékù.

Po dobu 14 týdnù pacienti užívající CBD zaznamenali o 44% ménì èastý výskyt záchvatù a pacienti užívající placebo 22%. Záchvaty zcela ustaly u 3 pacientù užívajících CBD.

Zdroje

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!