ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže léèit depresi

13 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD mùže léèit depresi

Deprese ovlivòuje nejen vaše vztahy s ostatními lidmi, ale také váš názor na svou vlastní osobu. Skuteèným problémem je, že si vìtšina lidí trpící depresí vùbec neuvìdomuje, že vlastnì depresí trpí. Tito lidé èasto argumentují tím, že se jedná pouze o doèasný problém špatné nálady, která èasem pøejde. Deprese ve skuteènosti pùsobí na vaše fyzické i mentální zdraví.  

Znaky a symptomy deprese

 • Pocity viny a zbyteènosti
 • Problémy s koncentrací a rozhodováním
 • Pøetrvávající pocity smutku, úzkosti èi prázdnoty
 • Únava
 • Pesimismus
 • Nespavost èi naopak nadmìrný odpoèinek
 • Podráždìnost
 • Ztráta nadšení pro vìci, které vás døíve naplòovaly
 • Trávicí problémy, které se nelepší ani s léèbou
 • Pøejídání se èi naopak ztráta chuti k jídlu
 • Bolesti, migrény
 • Sebevražedné myšlenky èi pokusy o sebevraždu

Co zpùsobuje depresi?

Deprese je vìtšinou zpùsobena kombinací nedávných událostí a jiných dlouhodobých èi individuálních promìnných. Není spojena s jednou událostí èi problémem. Hlavní pøíèiny deprese mohou pocházet z životních událostí, osobních problémù èi vlivem zmìn v mozku. Podle American Psychiatric Association však mezi pøíèiny deprese mùže patøit nìkolik rizikových faktorù (1):

 • Biochemie
 • Genetika
 • Osobnost
 • Environmentální faktory

Jak se mùžete z deprese vyléèit?

Pro léèbu deprese existuje mnoho zpùsobù. Než se rozhodnete, jaký zpùsob léèby využijete, mìl by vám zdravotní odborník provést intenzivní symptomatické vyšetøení, a to vèetnì fyzického vyšetøení. Deprese mùže být obecnì vzato léèena psychoterapií, léky èi také elektrokonvulzivní terapií u pacientù s tìžkou depresí. Nìkteré nedávné studie také podporují CBD jako možné øešení deprese.  

CBD a deprese

CBD (kanabidiol) je jedním ze zhruba 60 aktivních slouèenin v rostlinì konopí. Na rozdíl od THC (tetrahydrokanabinol), CBD není vùbec psychoaktivní.

Ve studii z roku 2011 Haj-Dahmane a Shen RY odhalili dostatek dùkazù k tomu, že endokanabinoidy jsou dùležitými regulátory reakcí na stres.(2) V roce 2014 si Mello Schier, Oliveira Ribeiro a jejich kolegové z psychiatrického oddìlení Federal University of Rio de Janeiro všimli, že kanabidiol (CBD) je nepsychoaktivní složka Cannabis sativa, která má úžasný psychiatrický potenciál, a to pøedevším díky svým antidepresivním a anxiolytický úèinkùm.(3)

CBD mùže být použito pro depresi a opravdu se nemusíte bát jeho vedlejších úèinkù, protože tato nepsychoaktivní látka vám žádný stav skuteènì navodit nemùže.

Zdroje

https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21354188
http://www.eurekaselect.com/122699/article

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!