ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?

12 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD být použito k léèbì artritidy?

Pokraèující výzkum naznaèuje, že by CBD olej mohl hrát dùležitou roli v léèbì artritidy. Jaké jsou výhody CBD oleje? Existují nìjaké reakce, o kterých by jedinci zvažující použití této látky mìli vìdìt?

CBD olej (konopný olej) je olej vyrábìný z koncentrátu rostliny konopí. Lidé CBD olej používají k úlevnì od bolesti spojené s chronickými chorobami, kterou je napøíklad artritida.

Tento èlánek se zamìøuje na logické potvrzení výhod, použití a symptomù CBD oleje. Pøeètìte si, jestli mùže CBD olej být spolehlivou léèbou artritidy.

Co je to CBD olej?

CBD olej je olej extrahovaný z rostliny konopí.

CBD je kanabinoid, což je látka obsažená v rostlinách konopí. CBD není jako THC (další látka obsažená v konopí), protože na rozdíl od THC CBD není psychoaktivní. Z toho vyplývá, že užití CBD u lidí nijak neovlivní èi nezmìní jejich psychologický stav.

Na souèasném trhu je dostupné široké množství CBD olejù, které se mohou koncentrací CBD lišit. O použití konopných produktù se díky lékaøskému použití marihuany silnì diskutuje.

Je dùležité si pamatovat, že CBD se vìtšinou extrahuje z prùmyslového konopí a ne z rostlin, jejichž listy a kvìty se kouøí. Obì dvì tyto rostliny jsou druhem konopí. Zatímco rostliny marihuany se pìstují speciálnì pro svùj vysoký obsah THC, u rostlin, ze kterých se extrahuje CBD, tomu tak není.

Lidé používají CBD olej k úlevì od bolesti a zmírnìní zánìtù. Další výzkum doporuèuje CBD olej jako lék k úlevì od bolesti a dalších rùzných zdravotních stavù.

CBD olej a artritida: pøíèiny a pøíznaky 

Revmatoidní artritida u lidí poškozuje typické segmenty tkánì. Její napadající patogen zpùsobuje zánìt.

Tato choroba útoèí na lidské bursy a posléze se dostává do šlach a kostí, což klouby oslabuje.

Artritida nejèastìji zaèíná v kolenním kloubu. Choroba se poté rozšíøí také do dalších kloubù. Pacienti vìtšinou ráno pociují ztuhlost a je pro nì tìžké vylézt z postele. Bolest kloubù se vlivem práce a pohybu èlovìka postupem èasu zvyšuje. Èlovìk se pøi odpoèinku cítí uvolnìnì.

Diagnóza artritidy není tak tìžká, protože její symptomy se objeví bìhem nìkolika mìsícù. Po celkové prohlídce vám chorobu diagnostikuje specialista. Krevní testy pomáhají s rozeznání revmatoidní artritidy, která je pøítomná u zhruba 80% pacientù trpících revmatoidy.

Existují faktory, které zvyšují šanci revmatoidní artritidy (RA). Mezi tyto faktory patøí vìk (25 až 45 let), pohlaví (3/4 pacientù jsou ženy), rodinná historie revmatoidní artritidy, etnicita a obezita.

Pro úlevu nepohodlí existují legitimní léèebné strategie a procedury. Napøíklad fyzioterapické aktivity související s teplem a ledem a aktivity k úlevì pevnosti a bolesti.

Dùležité je také dopøát si dostatek odpoèinku. Dostupné jsou také léky, které obsahují NSAID a pomáhají proti zhoršení stavu této choroby. Tyto léky mají bohužel vedlejší úèinky.

DMARD (chorobu modifikující antirevmatické léky) brání dalšímu postupování choroby. Mohou ale mít urèité vedlejší úèinky.

CBD olej a úleva od bolesti spojené s artritidou

Artritida je hlavní pøíèinou handicapu ve Spojených Státech. Postihuje více než 50 milionù Amerièanù. Dva nejrozšíøenìjší druhy artritidy jsou uvedeny níže:

Revmatoidní artritida (RA): Infekce, která útoèí na lidské klouby a zpùsobuje podráždìní. Bìžnì ovlivòuje ruce a nohy a vede k bolavým, nateklým a ztvrdlým kloubùm.

Osteoartritida (OA): Degenerativní onemocnìní, které ovlivòuje lidské šlachy a kosti a zpùsobuje bolest a ztuhnutí. Èasto postihuje kyèle, kolena a klouby palcù.

CBD olej ukazuje mnoho pozitivních vlastností, které by mohly s léèbou artritidy pomoci. Studie naznaèují, že kanabidiol ulevuje od bolesti a zánìtù zpùsobených rùznými druhy artritidy (revmatoidní artritida, osteoartritida) èi dalšími chronickými onemocnìními kloubù.

CBD je látka obsažená v rostlinách konopí a je známá také pod pojmem konopný olej. CBD se získává z hojivých rostlin konopí.

Testy na krysách naznaèují, že by CBD mohlo léèit artritidu a uvolòovat bolest, která je s ní spojená:

Studie z roku 2011 zjistila, že CBD u krys snižuje zápalnou bolest zmìnou reakcí receptorù bolesti.

Pøi auditu v roce 2014 byly zjištìny náznaky, že by CBD mohlo být silným pomocníkem pro léèbu osteoartritida.

Studie z roku 2016 zjistila, že topická aplikace CBD mùže ulevit od bolesti a podráždìní zpùsobeného artritidou.

Studie z roku 2017 zjistila, že CBD mùže být vhodné k prevenci i léèbì bolesti kloubù zpùsobené osteoartritida.

Dodneška však existují minimální logické dùkazy, které by nespornì dokázaly, že CBD je pøesvìdèivým lékem pro pacienty trpící artritidou.

Nedávná reportáž zjistila, že ústní voda na bázi konopí známá pod názvem Sativex ulevuje od bolesti spojené s artritidou. Tento produkt obsahuje extrakty obou dùležitých slouèenin rostliny konopí - CBD i THC.

Výzkumníci si všimli úlevì od bolesti i pøitìžujících okolností. Postup revmatoidní artritidy byl také znaènì zpomalen. Pacienti, které již unavují konvenèní léky a chtìjí specifický lék k vyléèení této infekce, by za tímto úèelem mohli použít CBD olej, který je rùznými specialisty doporuèován.

Aèkoliv je dosavadní výzkum slibný, je potøeba provést ještì mnoho dalších studií a testù, než bude CBD olej oficiálnì uznán jako lék na artritidu a bolest s ní spojenou.

Závìr k CBD a artritidì

CBD olej ukazuje slibné výsledky pro léèbu bolesti spojené s artritidou. Specialisté vìøí, že CBD pùsobí na receptory v mozku a podle všeho také mùže zmírnit podráždìní a bolest.

K absolutní jistotì používání CBD oleje pro úspìšnou léèbu artritidy je však nutné provést další výzkum.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Artritida

CBD krém na artritidu
CBD krém na artritidu

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!