ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

CBD inhalaèní olej klasický 1-10% (100-1000 mg)

Concentration
 • Tento klasický CBD inhalaèní olej má èistou a autentickou chu konopí. Pokud máte rádi bylinné aroma, tento produkt vás jistì potìší.

  Naše organické CBD oleje jsou umístìny v 10 ml plastových potravináøských láhvích s doplòovacím mechanismem.

  Náš kanabidiol je té nejvyšší kvality. Získáváme jej z prùmyslového konopí (Cannabis sativa L.) pomocí povrchové extrakce s využitím CO2, díky které dosahujeme požadovaných koncentrací. Obsah THC v tomto oleji je nižší než 0,0%.

  Výrobek neobsahuje parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, nikotin a neobsahuje také žádné toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla èi syntetické kanabinoidy.

  • Náš CBD inhalaèní olej slouží výhradnì k doplnìní Formula Swiss C1 Vaporizéru. Pøi doplòování Formula Swiss C1 Vaporizéru opatrnì otevøete jeho víèko tak, abyste se vyhnuli kontaktu tekutiny s vašimi ústy, oèima a pokožkou. Dávejte pozor na velikost hubice a otvoru tobolky Formula Swiss C1 Vaporizéru.

  Spolknutí tekutiny je škodlivé. Pokud je tekutina spolknuta, nebo se dostane do kontaktu s vaší pokožkou, dùkladnì si vypláchnìte ústa a pokožku a poté kontaktujte toxikologické centrum, doktora èi lékaøe.

  Používání CBD inhalaèního oleje není doporuèeno pro:

  • Tìhotné èi kojící ženy.
  • Osoby alergické na jakékoliv ingredience CBD inhalaèního oleje.
  • Osoby mladší 18 let.
  • Osoby trpící kardiovaskulárními èi respiraèními chorobami a onemocnìními.
  • Výrobek není urèen pro nekuøáky.

  Produkt uskladnìte v jeho originálním balení. Balení udržujte zavøené a zapeèetìné, dokud nebudete pøístroj používat. Otevøená balení musí být opatrnì zapeèetìná a ve vzpøímené pozici, aby se zabránilo vytékání. Netrhejte štítek. Zajistìte adekvátní ventilaci místa, kde budete produkt skladovat. Produkt skladujte na chladném a suchém místì a vyhnìte se jeho pøímého kontaktu se sluneèními paprsky.

  • 100% pøírodní a organický CBD získaný pomocí CO2 extrakce
  • PG/VG: 70/30
 • Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro poměr kanabinoidů a jeho mikrobiologickou vhodnost důkladně testován, analyzován a dokumentován.

  CBD inhalaèní olej klasický 1%
  CBD inhalaèní olej klasický 3%
  CBD inhalaèní olej klasický 5%

  Výsledky testů

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!