Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù pro domácí mazlíèky v organickém konopném oleji. Náš R&D tým spolupracuje s veterináøi a experty na zlepšení našich CBD olejù pro domácí mazlíèky.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro kožní problémy a regeneraci domácích mazlíèkù, pomáhá snížit hladinu cholesterolu a pro domácí mazlíèky má mnoho dalších benefitù. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Úèinkù konopného oleje si na srsti vašeho domácího mazlíèka všimnete již po 2 týdnech.

Nový design a koncentrace

Tyto nové produkty pøichází s novým modrým designem štítku a krabièky a jsou momentálnì dostupné v koncentraci 3% (300 mg) pro menší zvíøata (koèky a menší psy s váhou ménì než 10 kg) a v koncentraci 5% (500 mg) pro vìtší psy a konì.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Zpět na blog