ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Svìtová zdravotnická organizace (SZO) deklarovala kanabidiol (CBD) jako bezpeèný

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Svìtová zdravotnická organizace (SZO) deklarovala kanabidiol (CBD) jako bezpeèný

Hlášení Svìtové zdravotnické organizace (SZO) CBD nespojuje s žádným rizikem pro veøejné zdraví èi potenciálem pro zneužívání.

Hlášení Svìtové zdravotnické organizace (SZO) objevilo, že kanabidiol (CBD) nemá žádné nepøíznivé úèinky na lidské zdraví, ale naopak disponuje urèitým lékaøským využitím, což není v souladu s politikou vlády Spojených státù.

Podle hlášení SZO* (1) je CBD bezpeèné a lidmi i zvíøaty dobøe tolerované. Jedná se tedy o látku, která nemá žádné negativní úèinky na zdraví. Experti tvrdí, že tato nepsychoaktivní chemikálie pocházející z rostliny konopí (CBD) není návyková, což tedy znamená, že „není spojena s žádným potenciálním zneužitím“. Výzkumný tým SZO také uvedl, že na rozdíl od THC lidem po užití CBD nebude navozen žádný psychoaktivní stav.

Hlášení SZO také dokládá, že dodnes neexistují dùkazy o tom, že by CBD zpùsobovalo zdravotní problémy, a to a se jedná o jeho rekreaèní užívání èi jeho užívání v èisté podobì.

Použití CBD podle SZO

V hlášení SZO se píše, že CBD „se jeví jako efektivní lék na epilepsii“ u dospìlých, dìtí a dokonce i zvíøat. Existuje také „pøedbìžné dùkazy“ o tom, že CBD mùže pomoci s léèbou Alzheimerovy choroby, rakoviny, psychózy, Parkinsonovy choroby a mnoha dalších vážných chorob a onemocnìní.

CBD jako léèivý produkt

S ohledem na studie z nedávných let toto hlášení také uvedlo, že „Nìkolik zemí upravilo své zákony tak, aby CBD mohlo být uznáno jako léèivý produkt.“. 

Spojené státy, jak se v tomto hlášení píše, bohužel mezi tyto zemì nepatøí. CBD jako souèást konopí zùstává pøísnì kontrolovanou látkou, která je pod plánem 1 podle federální vlády klasifikovaná jako „látka s vysokým potenciálem pro zneužití“. Lékaøské použití je však dle specialistù normální.

Nìkteøí CBD klienti ve Spojených státech jsou tedy v choulostivé situaci, protože ilegálnost této látky vede k problémùm. Na souèasném online trhu je dostupných mnoho (vìtšinou konopných) CBD olejù a extraktù, které pacientùm mohou pomoci. Jejich zakoupení však vede k riziku, protože se jedná o neregulované léky. Aèkoliv CBD je samo o sobì bezpeèné a pro nìkteré pacienty užiteèné, lékaøští specialisté varují pøed skuteèností, že ne všechny konopné extrakty jsou vyrábìny pomocí stejných metod extrakce, a tudíž nejsou stejnì kvalitní.

V záøí non-profitová organizace NORML pro reformu konopí pøedložila Americkému Úøadu pro kontrolu potravin a lékù (FDA) písemné svìdectví, které stojí proti mezinárodním restrikcím pøístupu k CBD. FDA opakovanì zamítla žádosti o zmìnu svého postoje ke konopným produktùm, a to i navzdory rozsáhlým a každým dnem pøibývajícím dùkazùm. Po zveøejnìní hlášení SZO si snad FDA koneènì uvìdomí, že CBD je látkou bezpeènou a pro mnoho lidí velmi pozitivní a užiteènou.

(1) http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

„Toto hlášení bylo prezentováno SZO Výborem odborníkù pro drogovou závislost a za jeho sepsání je zodpovìdný sekretariát SZO, Oddìlení základních léèivých pøípravkù a zdravotnických produktù, Týmy pro inovace, Pøístup, použití a zásady, Správa a Znalosti.“

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Vedlejší účinky

Má CBD nìjaké vedlejší úèinky?
Má CBD nìjaké vedlejší úèinky?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!