ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Sklizeò 2019 je tady!

14 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Sklizeò 2019 je tady!

V následujících týdnech budeme velmi zaneprázdnìní sklizní a sušením více než 100 000 organických rostlin konopí z naší úrody. Tento proces vyžaduje mnoho prostøedkù a zkušenosti a bude se mu vìnovat celá naše rodina.

Pìstujeme mnoho rùzných odrùd konopí, jako napøíklad V1, Cannatonic, Harlequin, Strawberry a také nìkolik vlastních odrùd s populárními aromaty a dlouhou trvanlivostí.

Švýcarské poèasí naší letošní úrodì konopí velmi pøálo. Ve sklenících nebylo pøíliš horko, nefoukal moc vítr, nebylo pøíliš vlhko a ani pøíliš nepršelo. Pokud se v následujících týdnech nic nezmìní, pøedpokládáme, že výnos roku 2019 bude opìt rekordní.

Kvìty CBD budou velkoobchodùm brzy dostupné

V následujících mìsících zaèneme nabízet prodej kvìtù našich rùzných skleníkových i venkovních konopných odrùd pro velkoobchodní partnery, a to po kilogramech s minimální objednávkou 5kg. Kvìty budou vakuovì zabaleny a díky obsahu THC ménì než 0,2% je jejich prodej v souladu s naøízeními vìtšiny evropských zemí. 

Velmi šastný výkonný øeditel si prohlíží produkci konopné odrùdy V1

Mnoho z vás má zájem o koupi konopných kvìtù prostøednictvím našeho webshopu, my jsme se ale prozatím rozhodli spolupracovat s našimi strategickými a velkoobchodními partnery ve více než 35 zemích.

Mìjte na pamìti, že mezinárodní doprava konopných kvìtù je logisticky velmi nároèná pøedevším díky fyzické podobì konopí s marihuanou. Díky této podobnosti je potøeba mít odpovídající dokumentaci, která umožòuje vèasnou dopravu pøes hranice. Nabídnutí této služby našim koncovým zákazníkùm momentálnì bohužel není proveditelné.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!