Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

18.08.2023

Náš R&D tým pracoval na vývoji prémiových CBD inhalaèních produktù déle než rok. Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme výsledky jejich práce.

Naše nová øada organických CBD inhalaèních produktù se skládá z inovativního velkokapacitního CBD vaporizéru, který vydrží dlouho nabitý a disponuje navíc nejnovìjší technologií pro prevenci pøehøátí, a prémiových CBD inhalaèních olejù v devíti unikátních a lahodných pøíchutích v koncentracích CBD od 100 do 500 mg. 

Pracujeme také na vývoji dalších pøírodních pøíchutí a koncentrací.

Pøírodní CBD inhalaèní oleje bez THC

Všechny naše CBD inhalaèní oleje jsou veganské a neobsahují žádné THC, nikotin, lepek, laktózu, pøídavky, dehet, zmìkèovadla, oxid uhlièitý, chlorované parafiny, ftaláty atd.

Díky odstranìní THC ze všech našich CBD inhalaèních olejù jsou tyto oleje zcela legální na trzích po celém svìtì.

Odstranili jsme jakékoliv stopy vosku a jiných ingrediencí, které by mohly na lidské tìlo potenciálnì škodlivé úèinky, což z tìchto produktù dìlá mnohem lepší alternativu e-cigaret.

CBD inhalaèní olej je do tìla rychle vstøebán

Inhalací CBD olejù se CBD prostøednictvím plic vstøebává do krevního obìhu rychleji a v porovnání s topickou aplikací èi orálním užitím také efektivnìji.

Z tohoto dùvodu jsou naše CBD inhalaèní oleje v nižších koncentracích než naše CBD oleje. Všem zákazníkùm doporuèujeme zaèít s nižší dávkou CBD a tuto dávku postupem èasu po pozorování jejich úèinkù opatrnì zvyšovat.

Praktiètìjší užívání CBD 

Naše CBD inhalaèní produkty jsou velmi praktické a vyrábí se v populárních pøíchutích, jakými jsou napøíklad mentol, jahoda, borùvka atd. Staèí jen kliknout na CBD filtr vaporizéru a mùžete zaèít inhalovat.

Naše CBD inhalaèní produkty si mùžete prohlédnout zde

Ušetøete až 33% na našich CBD inhalaèních balíècích

Zpět na blog