ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

Rok 2019 se jeví jako rok, kdy konopí koneènì získá klasifikaci, kterou si bezesporu zaslouží. Tato rostlina bude oproštìna od legislativních pout, která svazovala potøebný výzkum této látky a bránila zemím na celém svìtì úèastnit se lékaøských konopných programù.

Komise odborníkù Svìtové zdravotnické organizace na drogovou závislost (ECDD) minulý týden ohlásil vydání svých doporuèení týkajících se konopí pro èlenské státy Výboru pro omamné látky (CNC).

Komise mìla pùvodnì tato doporuèení ohlásit již koncem minulého roku, ale díky složitosti zjištìných dùkazù si vyžádala více èasu.

Mezi doporuèeními této komise je nejdùležitìjší odstranìní konopí z nejrestriktivnìjšího seznamu Jednotné úmluvy o omamných látkách (IV) z roku 1961, kam bylo konopí zaøazeno spoleènì s fentanylovými analogy, heroinem a dalšími opioidy. EECD považuje existující klasifikaci konopí za neobhájitelnou, protože konopí v porovnání s ostatními látkami kategorie IV nemá škodlivé úèinky a naopak prokazuje terapeutický potenciál pro léèbu bolesti a dalších zdravotních stavù, mezi které patøí napøíklad epilepsie a spasticita spojená s roztroušenou sklerózou.

Formulace kanabidiolu - nebude plánována

Komise dále uznala CBD (kanabidiol), což je neintoxifikující kanabinoid z rostliny konopí obsažený v CBD produktech spoleènosti Formula Swiss, jako bezpeènou a úèinnou látku.

V minulém posudku ECDD stanovilo, že CBD by vzhledem ke své bezpeènosti, nepøítomnosti toxicity èi potenciálu pro zneužití, nemìlo spadat do konvence o kontrole léèiv. Komise se odhazovala pøevážnì na rafinované CBD léky, mezi které patøí napøíklad FDA nedávno schválený Epidiolex a uznala, že obsah THC v rafinovaných CBD extraktech (0,15% THC v Epidiolexu) pro závislost èi zneužití nepøedstavují žádnou hrozbu.

Celospektrové CBD oleje s ménì než 0,2% THC - ne pod mezinárodní kontrolou

Jakékoliv otázky týkající se toho, jak by tyto zmìny mohly ovlivnit prodej celospektrových CBD olejù jako potravinových doplòkù byly naštìstí také zodpovìzeny. Komise doporuèila, aby se do Jednotné úmluvy o omamných látkách pøidala ke kategorii I poznámka pod èarou: Pøípravky obsahující pøevážnì kanabidiol s ménì než 0,2% delta-9-tetrahydrokanabinolu nespadají pod mezinárodní kontrolu.

Tato skuteènost je nesmírnì dùležitá pøedevším ve Spojených státech, kde je CBD stále klasifikováno jako látka spadající do kategorie I, a to i pøes pøedchozí zjištìní Svìtové zdravotnické organizace.

Dalším pozitivním krokem je navržené vyøazení konopných extraktù a tinktur z kategorie I. Komise uznává, že mnoho extraktù bohatých na CBD má velmi malé èi žádné psychoaktivní úèinky a naopak mnoho terapeutických benefitù.

Co bude dál?

Po více než 50 letech prohibice konopí nedávná zjištìní Svìtové zdravotnické organizace u mnoha uživatelù a pìstitelù konopí vyvolala vlnu nadšení. Nejedná se však o naprostý konec bojù za legalizaci této rostliny. Tato doporuèení musí být odsouhlasena èlenskými státy na nadcházejícím 62. Zasedání CND, které probìhne v bøeznu 2019. Konopní experti však oèekávají, že toto hlasování bude v souladu s doporuèením Svìtové zdravotnické organizace.

Zmìna kategorie, do které je konopí zaøazeno, a uznání jeho terapeutických úèinkù snad koneènì pøebije zastaralý postoj mnoha prohibièních vlád, které používaly toto nepøesné zaøazení Spojených národù k odùvodnìní zamítnutí legalizace lékaøského konopí.

Budoucnost pro rok 2019 tedy vypadá každým dnem zelenìji a zelenìji.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!