Co je to kanabidiol?

Co je to kanabidiol?

18.08.2023

Toto je základní pøíruèka k pochopení, co vlastnì kanabidiol je.

CBD je zkratka pro kanabidiol. CBD je jedním z hlavních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Lékaøská marihuana a výzkum zamìøující se na konopí nyní na celém svìtì prochází obdobím rapidního rùstu. Mnoho státù a farmaceutických spoleèností se snaží najít zdravotní benefity spojené s konopím a zjistit, jak by CBD mohlo pomoci s léèbou mnoha rùzných zdravotních problémù.

CBD vám na rozdíl od THC nenavodí žádný stav. CBD je nepsychoaktivní slouèenina, která vám na rozdíl o konopných produktù s obsahem THC nenavodí žádný psychoaktivní stav. CBD naopak tyto úèinky THC snižuje. Mnoho pacientù experimentuje s použitím CBD na úzkost, úlevu od bolesti, zánìty, psychózy, køeèe a záchvaty. Na celém svìtì probíhají stovky klinických testù, které zjišují, jak CBD pomáhá léèit chronická onemocnìní a choroby, aby lidé již nemuseli používat konvenèní farmaceutické produkty.

Lidské tìlo disponuje vlastním endokanabinoidním systémem. Tímto systémem disponuje tìlo každého èlovìka - ne pouze tìch, kteøí používají konopné výrobky! Endokanabinoidní systém je rozprostøen napøíè tìlem a obsahuje velké množství malých receptorù. Po užití CBD produktù tato látka reaguje s CB1 a CB2 receptory v našich tìlech. Kanabidiol se váže na receptory v endokanabinoidním systému, èímž produkuje nìkolik rùzných chemických reakcí. Právì tyto chemické reakce se vìdci snaží pochopit, aby mohli vysvìtlit pøesnì jaké úèinky CBD na lidské tìlo vlastnì má.

Níže jsou uvedeny nìkteré ze studií, které se zabývají benefity CBD.

CBD se používá k léèbì záchvatù spojených s epilepsií.

Jednou z nejvìtších publikovaných studií o CBD byla studie z roku 2012, kterou publikovalo British Epilepsy Association. Tato studie došla k závìru, že kanabidiol vykazuje antikonvulzivní úèinky u zvíøecích modelù spánkového laloku a parciálních záchvatù. To vlastnì znamená, že by CBD mohlo vést ke snížení poètu záchvatù a také ke snížení jejich intenzity.

CBD by mohl pomoci v léèbì neurologických chorob, mezi které patøí napøíklad roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba èi Alzheimerova choroba.

Ve studii z roku 2016 bylo zjištìno, že CBD mùže pomoci chránit nervové buòky pøed degenerativními chorobami (napø. Alzheimerova choroba). CBD tak èiní chránìním proteinové cesty, což je jedna z nejslibnìjších vlastností této látky.

CBD na úlevu od bolesti

Vìdci z celého svìta se zabývají úèinky CBD a snaží se zjistit, jak mùže CBD fungovat ve spojení s léky proti bolesti (morfium a další opioidy). Jedním z nejvìtších problému konvenèní opioidové úlevy od bolesti je návykovost tìchto lékù. Studie z roku 2015 zjistila, že CBD mùže nejen zlepšit úèinky tìchto opioidních lékù, ale také snížit jejich návykovost.

O novinkách vás budeme informovat

Každý den se prozkoumávají nová a nová využití CBD. Pokud se o CBD zajímáte, existuje nìkolik rùzných zpùsobù, jak tuto látku vyzkoušet. CBD oleje, CBD masti a krémy, CBD e-liquid pro vaporizéry, CBD potravinové doplòky a CBD potraviny. Pøed zakoupením jakéhokoliv z tìchto produktù je však nutné ujistit se, že je CBD ve vaší zemi legální.

CBD je ohnìm pro inovaci ve vìdecké komunitì a u nás ve Formula Swiss vás o všech nových CBD studiích budeme informovat.

Zpět na blog