ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

CBG (Kanabigerol)

03 srpen, 2020 9 minut stráveno čtením

CBG (Kanabigerol)

  1. CBG (Kanabigerol)
  2. Úèinky CBG
  3. CBG olej
  4. Využití a skladování CBG oleje
  5. Vedlejší úèinky CBG
  6. CBG a veterinární medicína

Kanabigerol

Kanabigerol (CBG) je fytokanabinoid, který se nachází v celé øadì konopných rostlin. Tato molekula se skládá z uhlíku, kyslíku a vodíku.

Nejvyšší koncentrace CBG mùžeme najít v indické odrùdì Cannabis Indica a ve zhruba šest týdnù starých rostlinách, což potvrdili výzkumníci z Dortmund University, kteøí testovali obsah tohoto kanabinoidu v konopí bìhem jednotlivých týdnù jeho fáze kvìtu .
Malé koncentrace CBG se také nachází v konopných semínkách. Jedná se o jeden z prvních kanabinoidù, které se v rostlinì konopí bìhem rùstu objevují.

Protože CBG nemá žádné psychoaktivní úèinky, nespadá pod nìmecký Zákon o omamných látkách.

V konopí se kromì CBG nalézá více než sto dalších kanabinoidù. CBG bylo objeveno a izolováno prostøednictvím destilace v roce 1964[1]

a v konopí se tvoøí z kyseliny kanabigerolové (CBGA). S postupem èasu vlastní enzymy konopí mìní CBGA v rùzné kyselé kanabinoidy, mezi které patøí napøíklad THCA, CBCA èi CBDA. Po fázi sušení, kterou následuje zahøívání, se tyto kyselé fytokanabinoidy mìní v nekyselé kanabinoidy. Mezi nejznámìjší z nich patøí pøedevším THC a CBD. Aèkoliv tento proces ukazuje, že CBG je vlastnì pouze pøípravnou fází pro CBD, existují mezi tìmito dvìma kanbinoidy urèité rozdíly. Úèinky tìchto kanabinoidù budou zajímat pøedevším pacienty trpící akutním èi chronickým zánìtem, pøetrvávající bolestí, nevolností èi rakovinou. Mezi další užiteèné vlastnosti patøí napøíklad podpora rùstu kostí a mozkových bunìk.

Je však dùležité zmínit, že konopné rostliny v souèasnosti obsahují velmi nízké koncentrace CBG (okolo 1%), a to z dùvodu cíleného šlechtìní pro co nejvyšší obsah THC èi CBD. Pravdìpodobnì právì z tohoto dùvodu se výzkum úèinkù CBG na endokanabinoidní systém zaèíná zamìøovat až nyní.[2]

Úèinky CBG

CBG disponuje stejnými protizánìtlivými a antibakteriálními vlastnosti jako jeho pøíbuzný (CBD). Oba tyto kanabinoidy dokáží relativnì efektivnì zmírnit pocity nevolnosti. CBG má pøi porovnání s CBD rychlejší a déletrvající úèinky a

používá se pøedevším k léèbì oèních onemocnìní, jako je napøíklad glaukom. Tato celosvìtovì rozšíøená choroba je zpùsobena vlivem nitrooèního tlaku a neefektivní drenáže slzných cest a bez správné léèby mùže dokonce vést k oslepnutí. V takovýchto pøípadech mùže být vhodné užívání CBG, které pomáhá s drenáží a snižuje bolestivý nitrooèní tlak.

Dnes již víme, že psychologické potíže mohou mít negativní úèinky na zdraví gastrointestinálního traktu. Endokanabinoidní systém hraje pøi komunikaci s gastrointestinálním traktem velmi dùležitou roli - reguluje napøíklad pocity hladu a zpùsob, jakým funguje støevní flóra. Pacientùm se špatným trávením, støevním zánìtem èi chronickým podráždìným støevem mùže pomoci celá øada kanabinoidù, což dokázali prostøednictvím studie z roku 2018 Italští vìdci. Pøírodní složky v rostlinì konopí (napøíklad kanabigerol) mají neuroprotektivní úèinky, které pomáhají v boji se støevními zánìty. To znamená, že CBG mùže u pacientù chránit nervové buòky a vlákna pøed smrtí a oddálit vývoj jejich nemocí. Pacienti se støevními onemocnìními také èasto generují pøíliš mnoho volných radikál, které nemohou být optimálnì rozloženy, protože jejich tìlo nemá dostatek ochranných antioxidaèních mechanismù. Výsledkem této skuteènosti je oxidativní stres a nerovnováha v zásobách železa.

Pøedpokládá se, že oxidativní neboli také oxidaèní stres zpùsobuje celou øadu rozšíøených onemocnìní, mezi které patøí napøíklad arterioskleróza, srdeèní choroba, Alzheimerova choroba èi rakovina.

Medicína v souèasnosti o CBG jeví velký zájem právì díky jeho antioxidativním a protizánìtlivým vlastnostem. Vìdci také doufají, že by mohlo být možné použít CBG k léèbì kolorektálního karcinomu. CBG by totiž mìlo být schopno nádor tlumit, a podporovat tak proces hojení. Toto tlumení rùstu by mìla mít za následek antagonistická aktivní složka specifického genu. CBG navíc aktivuje také další dùležité geny.

Existuje samozøejmì celá øada rùzných druhù rakoviny a je dost možné, že CBG bude v budoucnu v jejich léèbì hrát dùležitou roli. Kyselina kanabigerolová se také jeví jako efektivní vùèi rakovinì kùže. CBG snižuje rùst zhoubných nádorù v pigmentových buòkách (melanomech). Experimenty na zvíøatech ukázaly, že kanabigerol má v porovnání s ostatními konopnými kanabinoidy ten nejvyšší potenciál pro léèbu rakoviny.

Toto zjištìní pozdìji potvrdili také vìdci, když publikovali výsledky svého výzkumu v British Journal of Pharmacology pod názvem “Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched Cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes“(úèinky kanabinoidù a konopných extraktù bohatých na kanabinoidy na TRP kanály a endokanabinoidní metabolické enzymy). Došli k závìru, že jejich výzkum (jehož souèástí bylo také CBG) je, co se týèe protizánìtlivých a protirakovinových úèinkù, relevantní. Mezi zkoumanými druhy rakoviny byla napøíklad rakovina prostaty èi rakovina prsou.

Aktivace kanabinoidních receptorù vyvolává smrt v buòkách rakoviny prostaty. Prozatím zùstává nejasné, jestli je možné tìchto úèinkù dosáhnout za použití samostatného CBG, nebo jestli je nutná jeho interakce s dalšími fytokanabinoidy.

CBG má kromì antibakteriálních a antimikrobiálních vlastností také mírné protiplísòové úèinky, které napøíklad tlumí rùst plísòových infekcí, nebo je mohou dokonce zcela zabít.

Objeveny byly také kombinované úèinky CBG a limetky Limetka pùsobí vùèi CBG synergicky a podporuje jej v boji proti buòkám rakoviny prsu.

Huntingtonova choroba je dìdièná a prozatím neléèitelná choroba, pøi které dlouhodobì umírají nervové buòky. Organizace ASENT publikovala výsledky testù, které nastínily pozitivní neuroprotektivní vlastnosti CBG. Tyto výsledky ukázaly, že CBG mùže díky vzácným neurogenním úèinkùm podporovat regeneraci nervových bunìk a stimulovat rùst nových mozkových bunìk. Prozatím bohužel neexistuje výzkum, který by potvrdil, že CBG mùže být samostatnì (nebo v kombinaci s jinými látkami) použito k léèbì neurodegenerativních onemocnìní.

Pokožka je nejvìtší lidský orgán, kde èasto dochází k infekcím a rùzným chorobám. Od obyèejného svìdìní pøes vyrážky až k bolestivým vážným problémùm, mezi které patøí napøíklad aterom èi rakovina kùže.

CBD se pro úspìšnou léèbu kožních problémù v podobì oleje èi krému používá již dlouho. CBG také disponuje pøekvapujícími úèinky, a to pøedevším v kombinaci s endokanabinoidem anandamidem. Anandamid je schopen vázat se na receptory endokanabinoidního systému, èímž mùže vytlaèit kanabinoidy, jako je napøíklad THC. Co se interakce s CBG týèe, anandamid je mnohem pøátelštìjší. Kanabigerol mùže ovládat anandamidem zahájenou diferenciaci a její šíøení napøíè buòkami.

Fytokanabinoidy tedy mohou pomáhat endokanabinoidùm zbavit se nánosu odumøelých kožních bunìk, které brání proliferaci živých bunìk. Vìdci toto spojení demonstrovali v roce 2007 ve studii, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Dermatological Science.

Tato interakce je také dùležitou souèástí léèby bolesti. Aèkoliv se kanabinoidní receptory nachází pøedevším na nervových buòkách v mozeèku a støevech, genetické informace o receptorech CB1 a CB2 je možno najít také v pokožce, což dokazuje také úspìšné použití kanabinoidù pro léèbu kožních onemocnìní. Ovlivòuje to také léèbu bolesti.

Napøíklad zvýšená hladina anandamidu mùže u pacientù tlumit bolest. Pokud jsou fytokanabinoidy schopné podporovat enzymy, které jsou zodpovìdné za pøirozený rozklad lidských endokanabinoidù, je možné dosáhnout cílené a dlouhodobé úlevy od bolesti. Podpora endokanabinoidního systému fytokanabinoidy, jako je CBG, znamená, že je možné regulovat jakékoliv poruchy a umožnit optimální fungování pøirozených procesù. Kanabigerol, stejnì jako nìkolik dalších kanabinoidù, vytváøí prostøednictvím keratinocytù nadbyteèné bunìèné dìlení. Keratinocyt je nejrozšíøenìjším typem rohotvorných bunìk v lidské pokožce. U pacientù s lupénkou je cyklus tìchto bunìk až osmkrát rychlejší. Prùnik bunìk z bazální vrstvy kùže do její horní vrstvy je tedy místo zhruba ètyø týdnù zrychlen na zhruba ètyøi dny. Zrohovatìlá vrstva keratinocytù se nachází na horní vrstvì pokožky, kde jsou odumøelé buòky. Lidské tìlo tyto buòky prostøednictvím loupání samo odstraòuje, aniž bychom si toho všimli. U pacientù s lupénkou se tyto buòky vlivem poškozeného procesu krystalizace mìní v lupy. Aèkoliv ve vìtšinì pøípadù lupénka nevede k vážným zdravotním problémùm, svìdìní a viditelné lupy mohou vést k psychologickému stresu.

Svìdìní bývá èasto bolestivé a u lidí s ekzémy mùže vést k infekcím. Infekce pravdìpodobnì zpùsobuje neregulovaná stimulace žírných bunìk, které uvolòují látky podporující zánìt a svìdìní.
Pro ty z vás, kteøí se o kanabinoidy zajímají, jistì není žádným pøekvapením, že kanabinoidy pùsobí také na aktivitu žírných bunìk. Pokud endokanabinoidy samy nedokáží potlaèit zánìt zpùsobený žírnými buòkami, na øadu pøichází fytokanabinoidy. Tento efekt se projevuje nejen u akutních, ale také u chronických zánìtlivých onemocnìní. Krémy na pokožku, masti èi oleje s infuzí CBG mají u dospìlých pacientù analgetické, protizánìtlivé a protisvìdící úèinky.

Studie v nedávných letech úspìšnì zkoumaly úèinky CBG u pacientù trpících úzkostí a depresí. V porovnání s THC disponuje CBG výhodou v tom, jak na lidské tìlo pùsobí - neovlivòuje totiž nijak lidský mozek. CBG navíc výraznì snižuje psychoaktivaci, protože se váže nejen na receptory CB2, ale ovládá a aktivuje také receptory CB1, což je dùležité

pøedevším pro pacienty s úzkostí.

Tím však výèet pozitivních vlastností kanabigerolu nekonèí, protože CBG mùže také tlumit absorpci kyseliny gama-aminomáselné a blokovat receptory serotoninu. CBG hraje èím dál dùležitìjší roli u neurobiologických porucha, protože dokáže regulovat centrální nervovou soustavu bez jakýchkoliv psychoaktivních vedlejších úèinkù. Jedná se tedy o zajímavou alternativu ke konvenèním psychotropním lékùm. Tyto léky jsou dlouhodobì kritizovány, protože si na nich mohou pacienti rychle vytvoøit závislost, která doktorùm èasto uniká. Na tato rizika mùžeme u kanabigerolu zcela zapomenout.

Vìdecké studie naznaèují, že má kanabigerol tlumící úèinky na kanabinoidy, které se váží na receptory CB1. CBG tedy dokáže omezovat èi narušovat psychoaktivní úèinky THC.

Na základì souèasných znalostí vìdci pøedpokládají, že existuje urèitá interakce mezi kanabigerolem a endokanabinoidními receptory CB2. Jak pøesnì CBG na lidský endokanabinoidní systém pùsobí, však stále zùstává nejasné.

CBG olej

CBG se pøevážnì nachází v konopném oleji lisovaném za studena (pøírodní nebo rostlinný olej z konopných semen). Tyto oleje nemají žádné psychoaktivní úèinky, protože v nich není žádné nebo takøka žádné THC (ménì než 0,2%). CBG olej je tedy zcela legální, dostupný a použitelný a lze jej

bezpeènì konzumovat jako doplnìk CBD oleje. Prozatím neexistují žádné významné studie, které by prokázaly, že je užívání CBG bìhem tìhotenství èi kojení bezpeèné. Tìhotné èi kojící ženy by se tedy mìly jeho užívání vyvarovat.

CBG se získává z lisovaných konopných semínek. Krystaly CBG jsou izolovány prostøednictvím destilaèního procesu za použití CO2. CBG je destilováno a vypaøeno døíve, než se stihne promìnit v populární CBD.

Výsledkem tohoto procesu jsou optimálnì zpracované krystaly kanabigerolu, které jsou rozpustné v oleji. Pøi použití tohoto správného procesu se CBG snadno smíchá s olejem a jen velmi zøídka v nìm najdete nìjaké usazeniny.

Po konzumaci se CBG váže na receptory CB1 a CB2, které díky kanabinoidnímu systému tuto aktivní látku pøepravují dále.

Je dùležité zmínit, že neexistuje žádná pevnì stanovená koncentrace pro CBG olej. U dospìlých vìtšinou staèí oleje s 15% CBG. Nìkteré oleje obsahují až 50% CBG. Obecnì vzato cena tìchto olejù roste spoleènì s koncentrací CBG.

Navození psychoaktivního “stavu“, který pøichází po konzumaci konopí bohatého na THC se na užívání kanabigerolu nevztahuje. Uživatelé CBG se tedy nemusí bát vytvoøení jakékoliv závislosti.

Využití a skladování CBG oleje

Existuje nìkolik metod užívání CBG oleje.

1.) Nejrychleji dosáhnete úèinkù CBG jeho inhalací. CBG olej mùže být vypaøován a inhalován prostøednictvím inhalátorù èi vaporizérù. CBG si v této formì najde pøes plíce cestu pøímo do krevního obìhu.

2.) Jak již v tomto èlánku bylo zmínìno, existují nejrùznìjší masti a kožní krémy, které obsahují CBG. Dostupné jsou také kanabigerolové kapky, které se nanáší pøímo na postižené oblasti tìla.

3.) CBG se také snadno polyká. Užívání èistého CBG se èasto vyvarují pacienti se støevními èi žaludeèními problémy, kteøí díky jeho silné travnaté a hoøké chuti, která pøipomíná seno, preferují konzumaci v podobì kapslí. Tyto kapsle nemají žádnou chu ani vùni a brání také pøíliš rychlému vstøebání do tìla.

4.) Olejové kapky mohou být prostøednictvím pipety nakapány pod jazyk. Této metody vìtšinou využívají pacienti, kteøí potøebují pomoc s užíváním. Díky sublingválnímu podání se CBG smíchá se slinami a rychle se vstøebá. Potenciální nevýhodou této metody užití je nemožnost konzumace vìtšího množství naráz. Pokud plánujete užívat pouze malé dávky CBG, tato nevýhoda je pro vás zcela irelevantní.

Pokud je CBG vystaven vzduchu, mùže snadno zoxidovat, a proto by mìl vždy být skladován v dobøe uzavøené nádobì na chladném místì, které je chránìno pøed silným sluneèním svìtlem. Protože je CBG smícháno s olejem, jeho uživatelé by nemìli užívat výrobky, jejichž datum spotøeby již vypršelo.

Vedlejší úèinky CBG

Známé vedlejší úèinky CBG, jak je tomu i u vìtšiny ostatních fytokanabinoidù, jsou zanedbatelné. Pøedávkování CBG mùže vést k symptomùm, jako je napøíklad nevolnost, zvracení èi prùjem. Tyto symptomy jsou pøirozenou obranou lidského tìla proti nedostatku tuèných olejù.

Podle maximální terapeutické dávky dojde u dospìlých k pøedávkování po požití více než 300 miligramù CBG na kilogram tìlesné hmotnosti.

CBG a veterinární medicína

Výsledky vìdeckých experimentù na zvíøatech se dají použít v moderní veterinární medicínì.[3][4] Stejnì jako lidé, i koèky mohou trpìt glaukomem. CBG mùže naším ètyønohým kamarádùm také pomoci snížit nitrooèní tlak èi ulevit od bolesti. Tìchto úèinkù je možné dosáhnout, protože zvíøata také disponují endokanabinoidním systémem, který dokáže prostøednictvím fytokanabinoidù pøevážet protizánìtlivé vlastnosti.

Protože je koèièí organismus mnohem menší v porovnání s organismem lidským, kanabinoidy jsou upraveny pro lepší kompatibilitu. CBD olej pro koèky napøíklad obsahuje znaèné množství olivového oleje, nicménì jeho dávka se v porovnání s CBD olejem pro lidský organismus liší. U zvíøat se doporuèuje zaèít s malými dávkami orálních kapek, které mohou být s postupem èasu zvyšovány. U koèek i psù mùže být CBG pøimícháno do jejich stravy. CBG je napøíklad efektivní u psù s osteoartritidou a ocení jej také majitelé psù, kteøí své mazlíèky krmí výhradnì syrovým masem. Pozitivní úèinky, které má CBG na lidský organismus, mùžeme pozorovat i u domácích mazlíèkù. Jedná se napøíklad o zmenšení nádorových bunìk, léèba oèních onemocnìní èi deprese, stimulace pøirozených regulaèních procesù a podpora rùstu kostí a mozkových bunìk.[5] Pøidávání CBG do stravy vašich domácích mazlíèkù je možné prostøednictvím za studena lisovaných konopných olejù, které, jak již bylo uvedeno, také obsahují CBG.

CBG u zvíøat také mùže pozitivnì pùsobit proti nevolnosti a zvracení.

[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722/

[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016372581100180X?via%3Dihub

[3]https://www.alpha-cat.org/cbg-le-cannabinoide-dorigine-2/

[4]https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cannabigerol

[5]http://www.pubmed.comTaké v Kanabinoidy

CBN - Kanabinol
CBN - Kanabinol

03 srpen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBC - Kanabichromen
CBC - Kanabichromen

31 červenec, 2020 8 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)

30 červenec, 2020 7 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!