ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBC - Kanabichromen

31 červenec, 2020 8 minut stráveno čtením

CBC - Kanabichromen

  1. Úvod
  2. CBC a jeho úèinky
  3. CBC v lékaøství
  4. Støevní onemocnìní
  5. Antibiotické úèinky
  6. Rakovina
  7. Analgetické úèinky
  8. Protizánìtlivé úèinky
  9. CBC v mozku
  10. CBC v konopí

Úvod

Kanabichromen (CBC) je jeden z více než 100 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Stejnì jako vìtšina jeho pøíbuzných, ani kanabichromen nemá žádné psychoaktivní úèinky. Aèkoliv je CBC jedním ze ètyø hlavních kanabinoidù v odrùdì Sativa, ve vysokých koncentracích se nachází pøedevším v indickém konopí (Cannabis Indica).

Jak je tomu u fytokanabinoidù zvykem, CBC mùže být užiteèné hned v mnoha rùzných oblastech medicíny. Aèkoliv CBC samo o sobì nemá analgetické úèinky, v kombinaci s THC se jedná o skvìlého týmového hráèe. CBC podporuje bolest tlumící úèinky tohoto populárního kanabinoidu a spoleènì tato dvojice èlovìka uvolòuje a má navíc antidepresivní úèinky.

CBC vzniká konverzí enzymù ze svého pøedchùdce - kanabigerolu (CBG). Pùsobení svìtla transformuje kanabichromen na látku, která rozkládá CBL (kanabicyclol).

CBC a jeho úèinky

Aèkoliv prozatím nebylo prokázáno, že CBC samo o sobì disponuje schopností tlumit bolest, tento kanabinoid disponuje celou øadou farmakologických vlastností.

Vìdci testovali možné protizánìtlivé a antibakteriální úèinky CBC na poèátku 80. let minulého století. Protizánìtlivé úèinky byly zkoumány prostøednictvím metody stabilizace erytrocytù. Výsledky ukázaly, že je CBC mnohem úèinnìjší než konvenèní preparáty, jako napøíklad fenylbutazon.[1]

Fenylbutazon se jako nesteroidní protizánìtlivý lék s analgetickými, protizánìtlivými a antipyrenickými úèinky používal od 50. let minulého století.

Derivát pyrazolidindionu mìl být pùvodnì pouze na pøedpis a pouze pro pacienty vykazující urèitou odolnost proti urèitým lékùm èi zpùsobùm léèby.

V souèasnosti mohou fenylbutazon od svého lékaøe získat napøíklad pacienti trpící revmatismem (zánìtlivými revmatickými onemocnìními). Tato heterogenní choroba, která je vùèi imunitnímu systému èasto chronická a progresivní, se projevuje symptomy v podobì mírné až silné bolesti kloubù a omezené pohyblivosti, což mùže vést až k postižení èi celkové neschopnosti se o sebe postarat. V Nìmecku trpí zánìtlivým revmatickým onemocnìním 2% dospìlé populace. Aèkoliv se dvì procenta jeví jako malé èíslo, výdaje spojené s léèbou této choroby stoupají až do miliard, a to díky extrémnì drahým lékùm, které jsou potøeba k dosažení efektivních výsledkù.[2]

Je obecnì známo, že výroba lékaøského konopí je relativnì levná.

Import a prodej lékaøského konopí je v Nìmecku legální od roku 2017, což v kombinaci se zaèínajícími farmaceutickými spoleènostmi, které vyvíjí své vlastní biosyntetické výrobní procesy, znamená, že se ceny produkce budou s nejvìtší pravdìpodobností i nadále zmenšovat, a to až na 0,1% souèasných cen.

K testování antimykotických a antibakteriálních vlastností CBC byly mimo jiné použity také bakterie odolné vùèi kyselinám. Výsledky tohoto testování potvrdily silnou antibakteriální reakci, ale co se antimykotických úèinkù týèe, o žádný zázrak se rozhodnì nejednalo.

CBC mùže pùsobit jako antibiotikum proti plísòovým infekcím a bakteriím, které již vlivem zvýšené odolnosti na konvenèní antibiotika nereagují.

Studie odhalily, že velké množství fytokanabinoidù disponuje antidepresivními úèinky, a že existuje urèitá interakce mezi léky proti depresi a lidským endokanabinoidním systémem. Nové studie zkoumaly nejen antidepresivní úèinky CBC. Pøi testování na myších byla napøíklad urèena optimální dávka pro neurologická onemocnìní. CBC, stejnì jako CBD a THC, na rozdíl od CBG a CBN vykázalo silné antidepresivní úèinky. Ideální dávka CBC byla stanovena na 20 mg/kg.[3] Další testy na zvíøatech tuto hodnotu potvrdily a prokázaly také antidepresivní úèinky ve stresových situacích. Urèité dávky CBC také jasnì pùsobily proti omezení pohyblivosti. To znamená, že se kanabichromen øadí mezi konopné kanabinoidy s antidepresivními úèinky. CBC je také zodpovìdné za zlepšení nálady, a to bez jakýchkoliv psychoaktivních úèinkù na jeho uživatele.

CBC se stejnì jako THC podílí na neurogenezi. CBC mùže podporovat rùst bunìk v mozku a zároveò posilovat jejich životaschopnost.

Vìdci prozatím neví, jestli mùže CBC samostatnì pùsobit na receptory endokanabinoidního systému, nebo jaké úèinky by toto pùsobení mohlo mít. Protože se zdá, že CBC receptory ECS neaktivuje, znamená to, že podporuje úèinky THC a CBD.

CBC v lékaøství

Protože prozatím neexistují žádné dùkazy o tom, že se CBC mùže vázat na známé receptory CB1 a CB2, pøedpokládá se, že jeho hlavním úkolem je podpora ostatních kanabinoidù. CBD tedy mùže posilovat úèinky THC, které užívají pacienti proti bolesti èi úzkosti.

CBC, stejnì jako vìtšina ostatních kanabinoidù, vykazuje hned nìkolik pozitivních vlastností. Jeho efektivita je v urèitých pøípadech (napøíklad pøi zažívacích problémech, syndromu podráždìného støeva a dalších chronických zánìtlivých støevních onemocnìních) impozantní. CBC je schopné zmírnit pooperativní bolesti èi problémy vedoucí k poruchám autonomní nervové soustavy.

Støevní onemocnìní

Dlouho se pøedpokládalo, že konopí mùže pozitivnì pùsobit na urèitá zánìtlivá støevní onemocnìní. Endokanabinoidy a kanabinoidy se totiž po vazbì na receptory endokanabinoidního systému CB1 a CB2 èasto chovají velmi podobnì.

Studie z roku 2018 tyto pozitivní úèinky potvrdila. Vìdci z Medical School University of Massachusetts a University of Bath zjistili, že konopí funguje velmi podobnì jako endogenní látky sloužící k pøenosu informací, které jsou zodpovìdné za regulaci zánìtu ve støevním traktu.[4] Tento pøirozený proces funguje dvìma hlavními zpùsoby:

Regulaèní procesy okamžitì reagují na zmìnu stavu ve støevech.

První možností je znièení patogenù, což má na starost pøirozený støevní imunitní systém. Pokud zde však imunitní buòky spustí nekontrolovatelný útok, mùže pøi tomto procesu dojít k poškození støevní sliznice. Vzhledem k tomu, že až 80% lidských imunitních bunìk nachází ve støevech, spuštìní stavu pohotovosti je relativnì jednoduché. Ve stavu pohotovosti se støeva snaží zbavit se pøíchozích bakterií pomocí regulaèních procesù.

Zánìtlivou reakci mùže vypnout hned nìkolik molekul, které jsou rozloženy v epiteliálních buòkách a spoleènì tvoøí epitelovou tkáò. Tyto buòky se nachází ve støevech. Pro vìdce bylo novým zjištìním, že tento proces funguje prostøednictvím v lidském tìle produkovaného endokanabinoidu.

Tento biologický poslíèek je velmi podobný molekulám v konopí.

Pokud lidské tìlo nemá dostatek endokanabinoidù, zánìtlivá reakce nemùže být správnì vyvážená a vydává se na nekontrolovatelnou cestou.

Nedostatek endokanabinoidù v tìle by se podle vìdcù mohl dát nahradit užíváním fytokanabinoidù z konopí, které by tìlu mìly pomoci se zánìtem ve støevech. Tyto fytokanabinoidy by mìly fungovat stejnì jako endokanabinoidy a pomoci tìlu s procesem hojení.

Aèkoliv tato studie amerického týmu vìdcù naznaèila mnohé, na vìdecké testy na lidech a kompletní a zcela jasné výsledky studií se stále èeká.

Antibiotické úèinky

Hned nìkolik molekul z rostliny konopí pùsobí jako efektivní léky proti vysoce odolným bakteriím. Tyto odolné bakterie (superbakterie) se èím dál èastìji vyskytují v nemocnicích a domovech pro seniory a podle analýzy OECD by mohly do roku 2050 zpùsobit smrt až 2,4 miliónù lidí. Úspìšná léèba mùže být tìžká, protože tyto bakterie dokáží mìnit svùj genetický make-up a vybudovat si odolnost proti antibiotikùm. Odhadovaná cena celkové léèby dosahuje miliard a bere si až 10% z celého rozpoètu na léèbu infekèních chorob.

Vìdci z londýnské School of Pharmacy, PIemonte Orientale v Novaøe a výzkumníci ze zemìdìlského výzkumného institutu Cra-Cin v Rovigu v nìkolika studiích zjistili, že fytokanabinoidy mohou být v boji s tìmito superbakteriemi efektivní. Kanabinoidy tetrahydrokanabinol (THC), kanabigerol (CBG), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC) byly klasifikovány jako obzvláštì efektivní.[5]

Tyto kanabinoidy úspìšnì pùsobily proti bakteriím, které jsou odolné vùèi penicilínu.

Aèkoliv tato studie prezentuje slibné výsledky, boj proti nebezpeèným patogenùm je stále ve velmi rané fázi. V souèasnosti není zcela jasné, jak vlastnì CBC a pøíbuzné kanabinoidy bakterie zabíjí.

Rakovina

Ve studii z roku 2014, která se zabývala úèinky kanabinoidù na rakovinu, vìdci zkoumali farmakologický význam aktivních látek kanabinoidù na rakovinu.[6] Zjistili, že kanabinoidy mají úèinky na organické procesy nejen v živých organismech, ale také mimo nì. Na nìkolik druhù rakoviny mìly testované kanabinoidy antiproliferaèní úèinky. To znamená, že kanabinoidy mohou omezovat rùst bunìk a tkání.

Vše naznaèuje tomu, že mají také antiangiogenní úèinky, což znamená, že mohou tìlo chránit pøed tvorbou nových cév a tepen u nádorových onemocnìní.

Rostlinné kanbinoidy na lidské tìlo pùsobí pøedevším prostøednictvím dvou typù receptorù v endokanabinoidním systému. CBC zde také hraje dùležitou roli.

Pacienti s rakovinou trpí nejen problémy spojenými s chemoterapií, ale také symptomy, jako je napøíklad nevolnost, zvracení, nechutenství èi bolest.

V tìchto pøípadech mùže užívání THC potenciálnì zlepšit celkovou náladu. Receptory, na které se THC primárnì váže, se nacházejí pøedevším v pøední èásti mozku a limbickém systému. Zde dochází mimo jiné ke zpracování emocí a kalkulaci bolesti. Vìdecké testy odhalily, že aèkoliv nemá THC žádné analgetické úèinky, nìkterým pacientùm mùže i pøesto ulevit od bolesti.

CBC mùže jakožto vìrný a týmový hráè tento populární kanabinoid (THC) podporovat a zvyšovat jeho celkovou efektivitu, což pøi spoleèném užívání znamená napøíklad výraznou úlevu od bolesti. Stejnì jako CBD má i CBC obrovský potenciál pro zmírnìní chronické bolesti.[7]

V souèasnosti probíhají rùzné studie, které napøíklad posuzují, jestli CBC dokáže zcela potlaèit rakovinové nádory prostøednictvím interakce s endokanabinoidem anandamidem, nebo jestli je zodpovìdný za stimulaci rùstu kostí.

Analgetické úèinky

Analgetické úèinky kanabinoidù, jako je napøíklad CBC, hrají dùležitou roli pøi užívání lékaøské marihuany u pacientù trpících celou øadou rùzných onemocnìní. Pøekvapující je, že existuje hned nìkolik kanabinoidù s analgetickými úèinky, které nemají takøka žádný vztah s receptory endokanabinoidního systému CB1 a CB2. Tato oblast výzkumu je bohužel stále relativnì nová, ale budoucnost nových lékù proti bolesti se jeví velmi pozitivnì. Aèkoliv se vìtšina studií soustøeïuje pøedevším na bolest tlumící vlastnosti dvou nejznámìjších kanabinoidù (THC a CBD), CBC se v tomto ohledu pomalu ale jistì také dostává do popøedí.

V Kanadì bylo napøíklad schváleno hned nìkolik kanabinoidù pro léèbu neuropatické bolesti (napø. u pacientù s roztroušenou sklerózou) už v roce 2005.

Výzkum ukázal, že CBC pùsobí na páteø a mùže pozitivnì ovlivòovat vnímání bolesti. Tyto úèinky se násobí, pokud je CBC užíváno v kombinaci s CBD.

Protizánìtlivé úèinky

Studie na myších ukazují, že CBC mùže zmenšovat otok a tlumit zánìt v zažívacím traktu a [8] nemusí se kvùli tomu vázat na kanabinoidní receptory v endokanabinoidním systému. CBC bylo také testováno spoleènì s THC na protizánìtlivé vlastnosti. Vìdci zkoumali tyto kanabinoidy samostatnì i dohromady. CBC pùsobí na lidské tìlo rùznými zpùsoby, ale nepoužívá k tomu receptory endokanabinoidního systému. Kombinace tìchto dvou kanabinoidù vedla ke zvýšení koncentrace THC v mozku.

Aèkoliv mùže receptor CB2 blokovat pøirozené antiedematózní úèinky THC, CBC toto pùsobení obchází. Ve výsledku to znamená, že se tyto dva kanabinoidy velmi dobøe doplòují a mají protizánìtlivé úèinky.

CBC v mozku

Aèkoliv již byla zmínìna celá øada pozitivních vlastností a zdravotních benefitù CBC, to nejlepší pøichází až nakonec.

Role kanabinoidù v neurogenezi dospìlých s již vyvinutým mozkem je ponìkud kontroverzním tématem. V roce 2015 byla publikována studie s názvem “The Role of Cannabinoids in Neurogenesis in Adults“, která se právì tímto tématem zabývá. Vìdci zjistili, že kanabinoidy mohou prostøednictvím aktivace obou typù receptorù endokanabinoidního systému hrát modulaèní roli v neurogenezi u dospìlých.

Vyvstává tedy otázka, jakou roli hraje v neurogenezi CBC, o kterém se ví, že se obìma receptorùm CB1 i CB2 vyhýbá.

Vìdci prostøednictvím experimentù na zvíøatech zkoumali adenosin, což je lidským tìlem produkovaná chemická slouèenina, která je souèástí neuromodulátoru. Adenosin tedy výraznì ovlivòuje fungování nervové soustavy (napø. reguluje rùstový faktor a IL-1 receptory). Pozorování ukázalo, že známý kanabinoid THC v tomto pøípadì nehraje tak dùležitou roli, jako kanabichromen (CBC). To znamená, že CBC je ve velké míøe zodpovìdný za pøežití bunìk[9] a podporuje také rùst nových nervových bunìk. Tyto mozkové buòky se nachází na vnitøní okraji spánkového laloku, pøesnìji v hipokampu, což je kontrolní centrum limbického systému.

Vypadá to, že CBC pùsobí jako prostøedník mezi neuronálními buòkami. Poèáteèní indikace ukazují, že kanabinoidy mohou bìhem neurogeneze dokonce cílit na protein vázající aktin, který se jmenuje “fascin“. Úlohou fascinu je stabilizace proteinových struktur a jejich podpora prostøednictvím mechanické odolnosti a konstrukcí vìtvených sítí.

Vìdecké studie také zkoumaly, jestli CBC podporuje rùst nervové tkánì, ale výsledky této studie prozatím nejsou dostupné. Nìkteøí vìdci vìøí, že CBC mùže ovlivòovat nebo dokonce zastavit degeneraci neuronù v mozku. Tato vlastnost se èasto pøipisuje také dalším kanabinoidùm.

CBC v konopí

Výzkum ukázal, že vysokou koncentrací kanbichromenu se vyznaèují pøedevším odrùdy konopí ve Støední Asii a na Indickém subkontinentu (vèetnì Severní Indie, Nepálu èi Tibetu).

Skuteèností je, že koncentrace CBC v konopné odrùdì Cannabis Indica dokonce pøekraèuje koncentraci CBD. CBC se prostøednictvím tepla a svìtla mìní v kanabinoid kanabicyclol (CBL).

Je logické, že koncentrace CBC je nízká v konopí, které je zámìrnì šlechtìno k co nejvyššímu obsahu THC èi CBD.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7298870

[2]https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/rheumatische_erkr.pdf?__blob=publicationFile

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332000

[4] https://www.umassmed.edu/news/news-archives/2018/08/umass-medical-school-researchers-explain-why-cannabis-may-relieve-intestinal-inflammation/

[5] https://www.worldcat.org/title/cannabis-health-index-combining-the-science-of-medical-marijuana-with-mindfulness-techniques-to-heal-100-chronic-symptoms-and-diseases/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171598/

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20942863

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20619971

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4543605/Také v Kanabinoidy

CBG (Kanabigerol)
CBG (Kanabigerol)

03 srpen, 2020 9 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBN - Kanabinol
CBN - Kanabinol

03 srpen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)
Entourage effect (synergie mezi kanabinoidy)

30 červenec, 2020 7 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!