ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Jak se dostal k lyžování?

17 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Jak se dostal k lyžování?

Rasmus chtìl lyžovat už jako malý. Jeho prvním úspìch pøišel hned v prvním závodì, kdy se umístil na pódiu jako patnáctiletý na Danish Freestyle Championships. Tento úspìch mu umožnil ve škole získat individuální plán, díky kterému zahájil svou první lyžaøskou sezónu již v šestnácti letech.

Jak vypadá bìžný den Rasmuse jako profesionálního atleta?

Ráno brzy vstává, dobøe se nasnídá a pøipraví si své vybavení. Poté se vydá na svah, rozcvièí se a prohlédne si lyžaøský park. Rasmus se pøes den stravuje prùbìžnì a na své jídlo po lyžování a cvièení nikdy nezapomene. V noci Rasmus pøedevším edituje a stará se o svùj online profil. Poté si rád zahraje deskové hry a uvaøí si nìco dobrého.

Rasmus DJ Videoblog 2017 del 14 - Træning og shoot i Laax

Rasmus DJ
Rasmus DJ
Rasmus DJ
Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!