ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBN Olej (1%)+CBD (3%)

Popis

10ml lahvička obsahuje 1 % CBG (100 mg), 3 % CBD (300 mg), ředí se v organickém MCT oleji a neobsahuje THC.

CBN se vytváøí procesem stárnutí a externí oxidací psychoaktivního kanabinoidu THC (tetrahydrokanabinol). Pùsobení kyslíku èi tepla a svìtelných paprskù podporuje rozklad jeho psychoaktivních úèinkù. Se zmenšující se koncentrací THC roste koncentrace CBN.

Naše vysoce kvalitní CBD je extrahováno z organického švýcarského konopí (Cannabis sativa L.) pomocí procesu superkritické CO2 extrakce a poté je pro dosažení požadované koncentrace peèlivì øedìno organickým olivovým olejem. Díky delikátní výrobní metodì naše CBD disponuje vysokou koncentrací pøírodního kanbidiolu a celého spektra dalších kanabinoidù, terpenù, flavnoidù, antioxidantù a živin.

Tento olej byl ve Švýcarsku dùkladnì testován, analyzován a dokumentován na obsah kanabinoidù a mikrobiologickou pøimìøenost. Výsledky laboratorních testù si mùžete prohlédnout na naší stránce Výsledky testù.

Výrobek neobsahuje parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, nikotin a neobsahuje také žádné toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla èi syntetické kanabinoidy.

Benefity

Proè užívat CBN?

Tento kanabinoid je populární, protože stimuluje chu k jídlu, pomáhá zmíròovat silnou bolest, regulovat spánek, je úèinný proti poruchám centrální nervové soustavy, neurozánìtlivým poruchám, fibróze atd. Výzkum ukázal, že má také antibakteriální, protizánìtlivé a sedativní úèinky.

Nedávno jsme vydali velmi detailní èlánek o CBN, který si urèitì musíte pøeèíst.

Nemáme žádné dùkazy, které by podpoøily jakákoliv tvrzení o léèivých úèincích tohoto produktu.

Návod k použití

Doporuèeno pro lokální aplikaci: Naneste nìkolik kapek na požadovanou èást tìla každé ráno a veèer.

Tento produkt není lékem a jako lék by se nemìl používat.

Dùraznì doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou, a to obzvláštì, pokud nemáte s CBD žádné pøedchozí zkušenosti. Sledujte úèinky výrobku a v pøípadì potøeby upravte pomìr nebo množství. Doporuèujeme zaèít malými denními dávkami - velké dávky nedoporuèujeme.

Vaše CBD uskladnìte v chladném a suchém místì mimo dosah pøímého sluneèního svìtla.

Dùležité: poraïte se se zdravotním poradcem
Tento produkt není urèen k prodeji osobám mladším 18 let. Tento produkt by mìl být použit pouze tak, jak je vyznaèeno na jeho štítku. Produkt neužívejte bìhem tìhotenství èi v ošetøovatelství. Pokud máte závažné zdravotní potíže nebo používáte léky na pøedpis, pøed použitím se poraïte se svým lékaøem. Pøed použitím tohoto nebo jakéhokoliv jiného potravinového doplòku byste se mìli poradit s lékaøem.

Fakta o potravinových doplòcích

  • Tento produkt je 100% pøírodní a organický CBD olej extrahovaný z organického švýcarského konopí pomocí CO2 extrakce.
  • Lahvièka s 10 ml CBD oleje rozpuštìného v MCT oleji obsahuje pøibližnì 270-300 kapek.

Výsledky testù

Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jeho mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testován, analyzován a dokumentován.

Zde si mùžete prohlédnout naši stránku svýsledky testù.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!