ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBC Olej (1%)+CBD (4%)

Popis

10ml lahvička obsahuje 1 % CBC (100 mg), 4 % CBD (400 mg), ředí se v organickém MCT oleji a neobsahuje THC.

Naše vysoce kvalitní CBD je extrahováno z organického švýcarského konopí (Cannabis sativa L.) pomocí procesu superkritické CO2 extrakce a poté je pro dosažení požadované koncentrace peèlivì øedìno organickým olivovým olejem. Díky delikátní výrobní metodì naše CBD disponuje vysokou koncentrací pøírodního kanbidiolu a celého spektra dalších kanabinoidù, terpenù, flavnoidù, antioxidantù a živin.

Tento olej byl ve Švýcarsku dùkladnì testován, analyzován a dokumentován na obsah kanabinoidù a mikrobiologickou pøimìøenost. Výsledky laboratorních testù si mùžete prohlédnout na naší stránce Výsledky testù.

Výrobek neobsahuje parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, nikotin a neobsahuje také žádné toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla èi syntetické kanabinoidy.

Benefity

Proè užívat CBC?

Aèkoliv prozatím nebylo prokázáno, že by CBC samo o sobì zmiròovalo bolest, tento kanabinoid se vyznaèuje také svými komplexními farmakologickými vlastnostmi.

CBC bylo testováno pro možné protizánìtlivé a antibakteriální vlastnosti již od 80. let minulého století. CBC mùže pùsobit jako antibiotikum proti plísòovým infekcím èi bakteriím, které již kvùli zvýšené odolnosti nereagují na konvenèní antibiotika.

CBD mùže pomoci proti gastrointestinální èi pooperaèní bolesti, Crohnovì chorobì a mùže také podporovat zdravá støeva.

Nedávno jsme vydali velmi detailní èlánek o CBC, jehož pøeètení vám rozhodnì doporuèujeme.

Nemáme žádné dùkazy, které by podpoøily jakákoliv tvrzení o léèivých úèincích tohoto produktu.

Návod k použití

  • Doporuèeno pro lokální aplikaci: Naneste nìkolik kapek na požadovanou èást tìla každé ráno a veèer.
  • Tento produkt není lékem a jako lék by se nemìl používat.

Dùraznì doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou, a to obzvláštì, pokud nemáte s CBD žádné pøedchozí zkušenosti. Sledujte úèinky výrobku a v pøípadì potøeby upravte pomìr nebo množství. Doporuèujeme zaèít malými denními dávkami - velké dávky nedoporuèujeme.

Vaše CBD uskladnìte v chladném a suchém místì mimo dosah pøímého sluneèního svìtla.

Dùležité: poraïte se se zdravotním poradcem
Tento produkt není urèen k prodeji osobám mladším 18 let. Tento produkt by mìl být použit pouze tak, jak je vyznaèeno na jeho štítku. Produkt neužívejte bìhem tìhotenství èi v ošetøovatelství. Pokud máte závažné zdravotní potíže nebo používáte léky na pøedpis, pøed použitím se poraïte se svým lékaøem. Pøed použitím tohoto nebo jakéhokoliv jiného potravinového doplòku byste se mìli poradit s lékaøem.

Fakta o potravinových doplòcích

  • Tento produkt je 100% pøírodní a organický CBD olej extrahovaný z organického švýcarského konopí pomocí CO2 extrakce.
  • Lahvièka s 10 ml CBD oleje rozpuštìného v MCT oleji obsahuje pøibližnì 270-300 kapek.

Výsledky testù

Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jeho mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testován, analyzován a dokumentován.

Zde si mùžete prohlédnout naši stránku svýsledky testù.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!