ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

C1 Vaporizér

 • Tento startovní balíèek obsahuje C1 Vaporizér specificky urèený k inhalaci našich CBD inhalaèních olejù, dva prázdné a doplnitelné tobolky pro váš oblíbený CBD inhalaèní olej, nabíjecí kabel a uživatelskou pøíruèku.

 • Obsah
  • 1 x C1 Vaporizér 380 mAh baterie.
  • 1 x Micro USB kabel.
  • 2 x Doplnitelné tobolky 
  • 1 x Uživatelská pøíruèka.
  Informace o produktu
  • Kapacita: 380 mAh.
  • Výkon: 6-12 W.
  • Napìtí: 3.7 V.
  • Odpor: 1.5 ohmù.
  • Doba nabíjení: 1 hodina (zaøízení mùže být bìhem nabíjení používáno).
  • Vstup nabíjeèky: Micro USB (nabíjecí kabel je souèástí balení).
  • Velikost: 122,8 mm x 18,6 mm x 8,7 mm.
  • Váha: 23 gramù.
  • Ochrana pøed nízkým stavem baterie: Když je stav baterie nízký, èervené LED svìtlo 10krát zabliká a poté vstoupí do režimu spánku
  • Ochrana pøed suchým spálením: Když v tobolce není žádný CBD inhalaèní olej, èervené LED svìtlo 4krát rychle zabliká.
 • Jak zaøízení používat?

  Náš CBD inhalaèní olej slouží výhradnì k doplnìní Formula Swiss C1 Vaporizéru. Pøi doplòování Formula Swiss C1 Vaporizéru opatrnì otevøete jeho víèko tak, abyste se vyhnuli kontaktu tekutiny s vašimi ústy, oèima a pokožkou. Dávejte pozor na velikost hubice a otvoru tobolky Formula Swiss C1 Vaporizéru.

  Zapínání a vypínání C1 Vaporizéru

  K zapínání a vypínání tohoto vaporizéru není na zaøízení žádné tlaèítko. C1 vaporizér se zapíná pøi inhalaci automaticky a poté pøi neaktivitì automaticky pøechází do režimu spánku, aby šetøil baterii.

  Mechanismy doplòování

  Mechanismus doplòování je spojen s používáním doplòující nádoby s bezpeènì pøipojenou hubicí o délce 13,4 mm a šíøce 1,15 mm. Tato hubice je užší a pohodlnì zapadá do otvoru tobolky Formula Swiss C1 Vaporizéru a disponuje mechanismem øízení toku, jehož maximum ve vertikální poloze je 20 kapek doplòovací tekutiny za minutu. Všimnìte si šíøky hubice na levé stranì.

  Uskladnìní

  Produkt uskladnìte v jeho originálním balení. Balení udržujte zavøené a zapeèetìné, dokud nebudete pøístroj používat. Otevøená balení musí být opatrnì zapeèetìná a ve vzpøímené pozici, aby se zabránilo vytékání. Netrhejte štítek. Zajistìte adekvátní ventilaci místa, kde budete produkt skladovat. Produkt skladujte na chladném a suchém místì a vyhnìte se jeho pøímého kontaktu se sluneèními paprsky.

  Instrukce k likvidaci

  Likvidace zaøízení je v souladu se smìrnicí 2008/98/EC a Rozhodnutím komise 2000/532/EC. Tento produkt nesmí být spalován spoleènì s komunálním odpadem. Nakládání s odpadem tohoto produktu by mìlo probíhat v souladu s relevantními místními naøízeními. Vyhazování produktu do pøírody èi kanalizace je zakázáno.

  Obal CBD inhalaèního oleje je vyroben z PET potravináøské tøídy.

  Bezpeènostní upozornìní

  Spolknutí tekutiny je škodlivé. Pokud je tekutina spolknuta, nebo se dostane do kontaktu s vaší pokožkou, dùkladnì si vypláchnìte ústa a pokožku a poté kontaktujte toxikologické centrum, doktora èi lékaøe.

  Používání CBD inhalaèního oleje není doporuèeno pro:


   - Tìhotné èi kojící ženy.
   - Osoby alergické na jakékoliv ingredience CBD inhalaèního oleje.
   - Osoby mladší 18 let.
   - Osoby trpící kardiovaskulárními èi respiraèními chorobami a onemocnìními.
  Záruka: 30 dní. Pro více informací si pøeètìte naše všeobecné obchodní podmínky.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!