Švýcarský přístup

Používáme ty nejlepší ingredience 

Suroviny bereme od našich strategických partnerù, kteøí sídlí primárnì ve Švýcarsku, Norsku a Velké Británii. Spolupracujeme pouze s partnery, kteøí jsou silnì zamìøeni na zachování pøírody a dlouhodobì produkují suroviny vynikající kvality. Pro získání tìch nejlepších surovin pro naše výrobky dìláme maixmum.

Všechny produkty jsou 100% pøírodní

Všechny ingredience v našich produktech jsou od Matky Pøírody - pokud není uvedeno jinak - a 100% pøírodní a organické. 

Podporujeme konopný prùmysl a sdružení spotøebitelù. 

Jsme hrdým èlenem Evrposké asociace prùmyslového konopí se sídlem v Nìmecku a vyjadøujeme silnou podporu jejich dlouhodobé snaze (od listopadu 2005) o unifikaci evropských výrobcù konopí do jednoho panevropského sdružení.

Jsme také hrdými èleny Švýcarské asociace pro lékaøské konopí se sídlem ve švýcarském Curychu. MEDCAN informuje, že poèet pacientù ilegálnì užívajících konopí se ve Švýcarsku pohybuje mezi 70,000 a 100,000 pacienty. Snaží se také aktivnì bojovat proti konopné legislativì ve Švýcarsku na všech úrovních, vèetnì té politické.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!