ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Osobní ochranné prostředky jsou nyní dostupné pro všechny

08 květen, 2020 2 minut stráveno čtením

Osobní ochranné prostředky jsou nyní dostupné pro všechny

Od zaèátku bøezna pomáháme ve spolupráci se Švýcarskými zdravotnickými a farmaceutickými spoleènostmi a výrobci zdravotnických potøeb nemocnicím, vládám a zdravotním pracovníkùm po celé Evropì získávat milióny dezinfekèních prostøedkù na ruce a ochranných masek. 

Kontrola kvality ve Švýcarsku

Naše strategické partnerství nám umožòuje získávat osobní ochranné prostøedky od spolehlivých dodavatelù s CE- a FDA certifikací za rozumné ceny. Jak jste již nejspíše z médií zaslechli, v Èínì, Tchaj-wanu a Indii se otevøelo mnoho nových továren, které produkují osobní ochranné prostøedky s falešnou licencí a v podmínkách, které pro výrobu zdravotnického vybavení nejsou vhodné.

Ve Švýcarsku jsme doèasnì zøídili spoleènou jednotku, která má za úkol kontrolovat kvalitu, kvantitu, poškození bìhem transportu a balení všech pøíchozích produktù, aby lidé ve všech zemích byli schopní osobní ochranné prostøedky používat správnì. 

Nyní dostupné pro všechny

Jelikož jsou nyní zdravotní pracovníci osobnì ochrannými prostøedky dobøe zásobováni, rozhodli jsme se tyto produkty prostøednictvím našeho webshopu nabídnout také soukromým osobám.

V nadcházejících týdnech a mìsících je dùležité, aby se tyto osobnì ochranné prostøedky dostaly do rukou všech lidí, a to za dostupnou cenu.

Ve skladu máme v souèasnosti k dispozici milióny rùzných certifikovaných a licencovaných ochranných masek a více než 50 000 litrù dezinfekèních prostøedkù na ruce. Naše ceny jsou ve Švýcarsku nejnižší a díky UPS jsme schopni naše zboží doruèit do jakékoliv zemì na svìtì.

Všimnìte si prosím, že dezinfekèní prostøedek na ruce vyrábìný ve Velké Británii byl efektivnì testován a certifikován nejen proti CovID-19, ale také proti dalším virùm. 

Nabídku osobnì ochranných prostøedkù si mùžete prohlédnout zde.

Do našich webshopù budeme pøidávat další produkty ihned poté, co je budeme mít k dispozici.

Nedovolíme nikomu, aby této situace využil. 

Pokud máte zájem o nákup velkého množství produktù pro vaši rodinu, spoleènost, organizaci, èi jako dar pro potøebné, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese wholesale@formulaswiss.com a detailnì nám popište, za jakým úèelem toto zboží objednáváte. Náš tým vaši objednávku poté vyhodnotí.

Nikomu nedovolíme pøeprodej našich produktù èi jakékoliv jiné zneužití souèasné Koronavirové situace.

Naše produkty jsou vyvíjeny pouze pro soukromé a nelékaøské použití. Také v Zprávy

Naše kosmetické výrobky jsou certifikovány společností The Vegan Society
Naše kosmetické výrobky jsou certifikovány společností The Vegan Society

03 říjen, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Získejte jeden nebo dva produkty zdarma s našimi novými balíčky
Získejte jeden nebo dva produkty zdarma s našimi novými balíčky

29 září, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Náš závazek udržitelnosti
Náš závazek udržitelnosti

28 září, 2021 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!