ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

16 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

Konopné potraviny obsahující rùzné látky rostliny konopí v jejich originální èi zpracované formì se ve svìtì tìší zvyšující se popularitì.

Více a více zemí, vlád a orgánù na svìtì odstraòují èi zmíròují regulace CBD produktù vyrobených z pøírodního konopí a uznávají tak skuteènost, že konopné produkty a oleje byly lidstvem používány již stovky let a nejsou tedy „Novou potravinou“ (novým od roku 1997).

Navzdory velmi pozitivnímu trendu a zásadnímu zmírnìní regulací v Severní a Jižní Americe, Evropì, Asii, Novém Zélandu a dalších zemích nìkteré zemì stále zakazují prodej produktù s obsahem THC menším než 0,2%. Tyto zemì však dovolují import naprosto stejných produktù pro soukromé využití.

Vèera ve Švédsku padlo pøekvapivé rozhodnutí

HÃgsta Domstolen (švédský Nejvyšší soud) vèera vydal verdikt, který konstatuje, že CBD olej obsahující THC by mìl být považován za narkotikum. Stalo se tak u pøípadu muže, který ve Švédsku koupil CBD olej pro soukromé využití.

Muž byl okresním a odvolacím soudem osvobozen, ale v únoru tohoto roku se na podnìt nejasnosti zákona pøípad rozhodl pøezkoumat švédský Nejvyšší soud.

Muž byl obžalován z drobných drogových pøestupkù. Okresní soud považoval obsah oleje za drogy. Podle soudu nicménì limit osvobození pro prùmyslové konopí byl tak vágní, že zásada legality zabránila trestní odpovìdnosti za drogové trestné èiny. Muž byl tedy dle tohoto verdiktu osvobozen.

„Nesdílím názor Nejvyššího soudu, ale respektuji jej.“ øekl mužùv obhájce TÃrnstrÃm.

Tento šokující verdikt jde proti legislativì Evropské Unie, Evropského sdružení pro bezpeènost potravin (EFSA), katalogu „Nových potravin“ a pøedchozím verdiktùm proti výrobcùm CBD ve Velké Británii.

Konopný olej se vyrábí z prùmyslového konopí, které ve Švédsku není klasifikováno jako droga. Okresní soud pøi mužové osvobození uvedl, že nebylo zcela jasné, kam až limit prùmyslového konopí vlastnì dosahuje. Obvinìný muž zdùraznil své pøesvìdèení o tom, že podle nìj kupoval tekutinu, která je zcela legální, protože je vyrobena z prùmyslového konopí, které je od drogového práva osvobozeno.

Podle verdiktu jsou rostliny rodu Cannabis klasifikovány jako droga a mezi pøírodním konopím, prùmyslovým konopím a marihuanou tedy není žádný rozdíl. Látka THC je také klasifikována jako droga stejnì jako produkty, které ji obsahují. Tato regulace nemá žádnou spojitost s regulací rostlin.

„V tomto pøípadì bylo prùmyslové konopí zpracováno zcela jinak a výjimka se na nìj tudíž nemùže vztahovat.“ øekl Glenn Karlsson, notáø Nejvyššího soudu a zpravodaj tohoto pøípadu. Glenn poukazuje na to, že CBD olej jako takový není klasifikovaný jako droga, ale THC v nìm obsažené ano. Dnešní verdikt se netýká CBD oleje bez pøítomnosti látky THC.

Jak se vyrábí CBD produkty bez THC?

Pokud jste si o tomto procesu zatím nic nepøeèetli, doporuèujeme vám tento èlánek.

Z perspektivy produktu se na øešení tohoto problému nabízí dvì možnosti.

Jednou z nich je použití CBD krystalù místo celospektrového CBD oleje. Tato metoda se nám nelíbí hned z nìkolika dùvodù.

Zaprvé - nejedná se o pøírodní proces.

Zadruhé - veškeré produkty na bázi krystalù jsou v mnoha evropských zemích stále ilegální a Evropským sdružení pro bezpeènost potravin (EFSA) budou vždy považovány za nové potraviny, což by všem zpùsobovalo akorát problémy.

Za tøetí - CBD produkty pouze s CBD krystaly neobsahují pøírodní a celospektrové kanabinoidy. Výzkum a studie již nìkolikrát prokázaly, že pøítomnost, pokud ne celého, tak alespoò širokého množství kanabinoidù v kombinaci s CBD nebo THC vede k mnoha pozitivním úèinkùm rostliny konopí, kterým se øíká „synergický efekt“. Pokud tedy produkt obsahuje pouze CBD a žádné další kanabinoidy, bude mít na lidi a domácí mazlíèky v porovnání s celospektrovým produktem mnohem slabší pozitivní úèinky.

Naší misí je vyvíjet kvalitní a prémiové produkty, které našim zákazníkùm usnadní žít zdravìjší život.

Za ètvrté - pokud výrobci zaènou k výrobì svých produktù používat CBD krystaly, vìtšina z nich bude nejspíše chtít používat CBD krystaly z Èíny a jiných oblastí, kde kvalita kontroly takøka neexistuje, a kde se pøi pìstování konopí používají pesticidy.

Máme na tento problém øešení

Náš R&D tým tento problém vyøešil vývojem extrakèní a rafinaèní metody, která z celospektrových CBD olejù zcela odstraní THC.

Ano ètete správnì. Uchováme tak celý extrakt z rostliny konopí a odstraníme z nìj pouze kanabinoid THC. Pøítomnost THC bude ve výsledném produktu menší než 10 ppm (10 mg na kg), což je laboratorními testy nedetekovatelné množství, které je v souladu se standardy všech zemí (o kterých víme) a tudíž zcela legální.

Jedná se o velmi nákladný proces, který z naší strany vyžaduje nemalé investice, ale pokud budeme jediným výrobcem CBD, který bude díky této technologii produkovat celospektrové CBD produkty s ménì než 0,0% THC, naší investici vìøíme. 

Stále pracujeme na naší komunikaci a obalovém designu. Naším cílem je zajistit, aby každý místní celník pochopil, že naše produkty jsou zcela legální v zemích, kde je import produktù s ménì než 0,2% zakázán.

Pøedpokládáme, že naše produkty bez THC uvedeme na trh pøed koncem léta. O vývoji vás budeme samozøejmì informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!