ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

Legalizace používání a pìstování marihuany v Thajsku se stala nejdiskutovanìjším tématem poslední doby. Rùzné produkty (napøíklad CBD olej èi tablety) získaly díky své efektivitì pro léèbu rùzných zdravotních problémù znaènou popularitu. Konopné produkty si získávají renomé pro své lékaøské použití a benefity. WHO (Svìtová zdravotnická organizace) zveøejnila posudek zdravotních benefitù spojených s používáním CBD.

Thajsko je známé pro svou striktní politiku proti obchodu s drogami a jejich používání. Dnes je ale Thajsko jednou z mála asijských zemí, které legalizovaly používání lékaøského konopí a marihuany.

Jak Thajsko schválilo CBD

Thajsko si vzalo pøíklad z mnoha dalších zemí, které tuto látku legalizovaly. Vládní farmaceutická organizace Thajska se snažila federální vládu pøesvìdèit o tom, že zkoumání zdravotních benefitù této látky má velký potenciál a po schválení ministerstvem zdravotnictví by mohla být použita k léèbì mnoha rùzných chorob a onemocnìní.

Podle zprávy doktora Nopporn Cheanklina (jednatel Vládní farmaceutické organizace Thajska) byly zhruba pøed dvaceti lety ty nejlepší odrùdy marihuany importovány právì z Thajska. V souèasnosti však trh s konopím ovládá Kanada, která disponuje tou nejlepší odrùdou zmínìné rostliny. Thajsko se tedy již nemùže oznaèovat za svìtovou konopnou velmoc. Thajská vláda se v reakci na tuto skuteènost rozhodla udržet si svou reputaci pro pìstování tìch nejlepších odrùd marihuany na svìtì.

Thajskému ministru vlády Prayuth Chan-ochaovi byl podán návrh na pøehodnocení právního rámce používání lékaøské marihuany. Ministr vlády tento návrh podpoøil a lékaøská marihuana tak bude v Thajsku legalizována nejspíše koncem prvního ètvrtletí roku 2019. Thajská vláda v kvìtnu 2018 schválila návrh zákona o výzkumu lékaøských benefitù CBD. Vládní farmaceutická organizace Thajska již zaèala s klinickými testy za úèelem výroby CBD lékù na ètyøi zdravotní stavy.

Národní legislativní shromáždìní Thajska také schválilo návrh pro pìstování konopí v šesti rùzných provinciích severního regionu zemì, což je také souèástí tohoto projektu. Je tøeba dùkladnì prozkoumat používání CBD pro lékaøské úèely.

Proè Thajsko schválilo používání CBD?

Pokud se zajímáte o dùvody, proè bylo CBD v Thajsku schváleno, odpovìï je jednoduchá: mimo své pøekvapivé úèinky je CBD také velmi cenovì dostupné. Thajsko je také nejlepším exportérem marihuany na svìtì. Thajsko bylo v roce 1980 top exportérem CBD a vzhledem k tomuto rozhodnutí je jasné, že se chce do biliónového trhu s marihuanou vrátit ve velkém stylu.

V Thajsku byla marihuana døíve klasifikována jako tradièní bylinný lék, který léèí rùzné zdravotní problémy. Pozdìji však byla pod zákonem o omamných látkách rekategorizována jako narkotikum páté úrovnì a její produkce, prodej, konzumace a vlastnictví bylo zakázáno. Aèkoliv jsou drogové zákony v Asii obecnì velmi tvrdé, Thajsko se v tomto ohledu vydalo jiným smìrem.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!