ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

07 říjen, 2019 3 minut stráveno čtením

Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

Autoøi nedávno publikované studie vzhledem k neustálé snaze vìdcù vylepšovat antibiotika (z dùvodu zvyšující se odolnosti bakterií) konstatovali, že surovina obsažená v rostlinì konopí by mohla jednoho dne nahradit antibiotika.

Bylo zjištìno, že mikroorganismy (nebo bacily) jako jsou bakterie si vyvíjí odolnost vùèi antibiotikùm èi antimikrobiotikùm. Díky této skuteènosti je léèba infekcí tìchto bacilù tìžká.

Tým australských výzkumníkù zjistil, že kanabidiol (CBD) by mohl zabít veškeré druhy bakterií, které ve své laboratoøi pro testy použily. Mezi tyto bakterie patøí známé druhy, které disponují odolností vùèi antibiotikùm. CBD je nepsychoaktivní slouèenina rostliny konopí.

Pro test, zda si bakterie na tuto novì objevenou léèbu vytvoøí odolnost, byly tyto bakterie studovány po dobu 20 dnù. Doba 20 dnù byla urèena proto, že právì 20 dnù je prùmìrná doba, za kterou si bakterie vytvoøí odolnost na dostupná antibiotika. Po skonèení dvaceti dnù bylo zjištìno, že si bakterie vùèi CBD nevytvoøily žádnou odolnost.

Vìdci se poté rozhodli otestovat CBD pro léèbu kožních infekcí u myší, na což byla tato látka také efektivní.

Vedoucí studie Mark Blaskovich (vedoucí výzkumný chemik pro Centre for Superbug Solutions) pro Newsweek uvedl: „Stále nevíme, jak CBD funguje. Tato látka mùže mít unikátní mechanismy vzhledem k tomu, jak pùsobí proti bakteriím, které si na toto pùsobení v porovnání s ostatními antibiotiky nebyly schopné vypracovat odolnost. Stále si však nejsme jistí.

Prozatím jsme byli schopni prokázat pouze to, že CBD funguje lokálnì aplikované na pokožku. Aby se tato látka stala vskutku užiteènou, bylo by vhodné, kdybychom mohli prokázat také její léèbu systémových infekcí (zápal plic) èi komplikovaných infekcí tkánì, kdy by bylo nutné její podání orálnì èi intravenóznì.“

Blaskovich také dodal, že pro potvrzení efektivity tìchto zjištìní na lidi je nutný další výzkum a dále tvrdí,

že pro zamezení odolnosti bakterií je potøeba studovat také další slouèeniny, které prozatím zùstávají v ústraní. Efektivita CBD podle nìj ukazuje, že existují i další slouèeniny s antibiotickým potenciálem.

Na otázku, jakým potížím musel jeho tým bìhem výzkumu èelit, odpovìdìl:

„Nejnároènìjší èástí [studie] bylo získání správných povolení k manipulaci s kanabidiolem v našich laboratoøích, protože vláda Queenslandu rozhoduje o tom, kdo mùže s touto látkou zacházet, a to nehledì na to, že námi používaný materiál je zcela syntetický, spadá do šedé oblasti definice kanabinoidù.“

Závìry této studie byly prezentovány na každoroèní konferenci Americké spoleènosti pro mikrobiologii - ASM Microbe 2019 v San Franciscu, ale nebyli nikde publikovány.

Vedoucí studie Blaskovich však na této konferenci odrazoval od upuštìní od antibiotik ve prospìch konopných produktù. Svùj argument založil na skuteènosti, že jím provedená studie byla provedena pouze ve zkumavkách a ne na lidech.

„Bylo by velmi nebezpeèné snažit se léèit závažné infekce kanabidiolem místo otestovaných a prokazatelnì fungujících antibiotik“ zdùraznil.

Lektor molekulární biologie v Imperial College London, doktor Andrew Edwards, studii Blaskovichova týmu okomentoval slovy: „Antibakteriálním vlastnostem kanabidiolu se døíve nedostávalo uznání a je zcela zøejmé, že tato látka také pùsobí proti bakteriím odolným vùèi antibiotikùm“.

Edwards také zdùraznil, že tento výzkum je teprve ve své rané fázi, a že pùsobení CBD je prozatím známé jen proti grampozitivním bakteriím.

„Proti gramnegativním bakteriím CBD není efektivní. Vyvinout proti takovýmto bakteriím antibiotika je velmi tìžké, protože disponují velmi selektivní vnìjší membránou, která je chrání proti pùsobení vìtšiny lékù.“dodává Edwards.

Zpráva o této studii byla publikována v dobì, kdy je internet plný informací o zdravotních benefitech kanabidiolu (CBD) napøíklad pro léèbu bolesti, epilepsie a zánìtu.

Nezávislý tým výzkumníkù døíve uvedl, že tato slouèenina mùže být jednoho dne použita k léèbì závislosti.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!