ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

14 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

Slovinská vláda jako vùbec první v Evropské Unii zaujala stanovisko EFSA a vyslala inspektory ke všem výrobcùm marihuany s jasným stanoviskem zastavit prodej CBD a marihuanových extraktù potom, co bylo jedovatými materiálními neèistotami otráveno nìkolik dìtí.

Poèátkem tohoto roku Evropská komise zaøadila CBD produkty do katalogu nových potravin, což je seznam potravin, jejichž užití nebylo pøed rokem 1997 známé, a které se považují za nebezpeèné. Výrobci potravin tedy musí poskytnout dùkaz o bezpeènosti svých výrobkù, což je èasovì i finanènì velmi nároèný proces.

Slovinské Ministerstvo zdravotnictví uvádí otravu jako jeden z dùvodù stáhnutí CBD produktù. Otráveno bylo nìkolik dìtí.

Podle Slovinského Ministerstva se nejednalo o jediný pøípad otravy. Ministerstvo poznamenává, že dostupnost CBD oleje, CBD kapky a pryskyøice se ve Slovinsku i jinde v Evropì výraznì zvýšila.

Dále také zdùrazòuje, že CBD kapky byly ve Slovinsku spojeny s nìkolika pøípady otravy, ve kterých bylo otráveno nìkolik dìtí. "Tyto pøípady nám ukazují, že s CBD je tøeba postupovat opatrnì a nejprve získat vìtší kontrolu" tvrdí Ministerstvo.

Slovinští výrobci vládu vybízejí k vìtší kontrole bezpeènosti pro zákazníky, ale na to už mùže být pozdì. Testování CBD produktù vyžaduje velmi jednoduchá opatøení. Je potøeba donutit výrobce testovat extrakt industriálního konopí na tìžké kovy, pesticidy a plísnì. Díky tomuto jednoduchému testování, které nemá žádné negativní dopady a mùže být provedeno okamžitì, by vláda musela pøiznat skuteènost, že tyto pøípady otravy ve skuteènosti nemají nic spoleèného s CBD jako takovým, nýbrž s neèistotami a zneèištìním této látky, za což je ve skuteènosti odpovìdná sama slovinská vláda.

Podle Zurnal24.si je nejasné, který slovinský výrobce stojí za CBD produkty, které vedly k otravì dìtí. Nejvìtší slovinský výrobci CBD produktù jsou PharmaHemp, Hempika, HempTouch, Bioforma atd.


Zdroje

https://www.zurnal24.si/slovenija/slovenija-je-prva-drzava-v-eu-ki-prepoveduje-cbd-izvlecke-335062


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!