ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Zotavení po mrtvici

CBD pomáhá se zotavením po mrtvici

CBD pomáhá se zotavením po mrtvici

Podle Mayo Clinic dochází k mrtvici tehdy, když je pøívod krve do èástí mozku pøerušen nebo vážnì snížen. V tomto stavu se mozkové tkáni nedostává dostatek kyslíku a živin a mozkové buòky bìhem nìkolika minut zaèínají odumírat. (1) Zkrátka øeèeno, mrtvice je mozkový problém, který vyžaduje okamžitou lékaøskou péèi.

Mezi bìžné symptomy mrtvice patøí:

Slabost v rukou èi nohou - Tato slabost mùže být mírná, nebo se mùže promìnit v celkovou paralýzu.

Slabost ve svalech na tváøi - Pøi mrtvici pacient nemùže ovládat pohyby svého jazyku èi rtù.

Problémy s mluvou - Pacient bìhem mrtvice buï nemùže vùbec mluvit, nebo je jeho ústní velmi nesrozumitelný, anebo mu sice rozumìt je, ale jeho slova dohromady nedávají žádný smysl.

Problémy s koordinací a zrakem - Pacient mùže trpìt problémy s vidìním, chozením èi zvedáním rùzných pøedmìtù.

Bolest hlavy a závratì - Pacienti s mrtvicí nìkdy mají závažné bolesti hlavy a mohou také cítit závra.

Zotavení po mrtvici

Zotavení po mrtvici zahrnuje øadu specialistù, mezi které patøí napøíklad lékaøi, rehabilitaèní sestry, fyzioterapeuti, jazykoví patologové, psychologové a terapeutiètí specialisté. Po mrtvici také nejspíše budete muset brát léky na snížení bolesti a léèbu deprese. Nìkteøí pacienti po mrtvici musí užívat léky na bolest, spánek, úzkost, rozrušení, rychlost a pro zlepšení pozornosti. Vìdci naštìstí vìøí, že našli zpùsob (CBD), kterým jde zabránit mozkovému poškození vlivem mrtvice.

CBD a zotavení po mrtvici

Durst R., Danenberg H., Meir K. a jejich kolegové z kardiologického oddìlení Hadassah Hebrew University Medical Center provádìli testy na zvíøatech a zjistili, že po léèbì CBD se velikost infarktu zmenšila o 66%.

V další studii z roku 2005 výzkumníci testovali kanabidiol pro snížení velikosti infarktu na myších. (3) Zjistili, že CBD mùže být v léèbì mozkového poškození zpùsobeného mrtvicí efektivnìjší než jiné kanabinoidy. Ve studii z roku 20017 vìdci zjistili, že CBD disponuje silnìjšími neuroprotektivními úèinky než THC. (4)

Výzkumníci jsou potenciálem CBD pro léèbu mrtvice nadšení. Následky mrtvice si s sebou nese mnoho pacientù a zdá se, že CBD se pro nì mùže stát øešením, jak vést jednodušší a zdravìjší život.

Reference

  1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890433
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15845890
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320118

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!