ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD zlepšit vaši náladu?

16 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD zlepšit vaši náladu?

Zmìny nálad jsou jedním z nejèastìjších problémù, kterým trpí lidé na celém svìtì, a to nehledì na jejich národnostní, kulturní èi náboženské rozdíly. Jedním z hlavních faktorù zmìny nálad je nezdravý stav vìdomí, ve kterém mozek na bìžné vìci nereaguje normálnì. Tato skuteènost pak vede ke zhoršenému ovládání vzteku, úzkosti a nìkdy také k depresi.

Naše mysl reaguje na to, jak vnímáme okolní svìt. Právì proto jsou zmìny nálad spojené s každodenními návyky a rutinou, která mùže vést k frustraci a vzteku. Èlovìk je pak podráždìný a na podnìty reaguje bez jakéhokoliv oèividného dùvodu jinak, než normálnì.

Jediným zpùsobem, jak se podle vìdcù dají zmìny nálad léèit, jsou škodlivé a návykové léky, jejichž užívání následnì vede k vedlejším symptomùm v podobì pøibírání na váze, úzkosti atd. Nejen díky této skuteènosti svìt zoufale potøeboval prozkoumat další metody k léèbì zmìn nálad. Tento prùzkum byl nakonec díky detailnímu výzkumu vìdcù zabývajících se pøírodními a organickými složkami úspìšnì dokonèen.

CBD olej je produkt pøedstavený odbornými speciality, kteøí vìøí v léèbu chronických i mírných chorob/onemocnìní pomocí zcela pøírodních a organických metod, mezi které patøí napøíklad extrakce èistých ingrediencí pøímo z užiteèných rostlin a bylin.

Co je to CBD olej?

CBD olej je vyroben z kanabidiolu, což je pøírodní látka extrahovaná z rostliny konopí. V rostlinì konopí se také nachází další podobné složky. Tyto složky (napøíklad THC) však nejsou tak užiteèné a bezpeèné jako kanabidiol. Tato skuteènost je hlavním dùvodem, proè je právì kanabidiol tím hlavním pøedmìtem výzkumù. CBD disponuje pøírodními vlastnostmi pro léèbu mnoha chronických chorob, mezi které patøí napøíklad pøílišné pøibírání na váze, mentální poruchy, Alzheimerova porucha, rakovina atd. O CBD oleji se tvrdí, že má vynikající výsledky v léèbì zmìn nálad, které se stávají každodenní souèástí životù mnoha lidí, ovlivòují jejich bìžné fungování a koneènì vedou ke zhoršené kvalitì života.

Co zmìny nálad zpùsobuje?

Zmìny nálad mohou být zpùsobeny mnoha rùznými problémy, mezi které mohou patøit napøíklad nepøíznivá finanèní situace nebo toxické vztahy, které ze života daného èlovìka vysají veškerou radost. Tímto zpùsobem se èlovìk stane mrzutý èi podráždìný bez žádného zøejmého dùvodu a jeho každodenní rutina a výkony jsou výraznì ovlivnìny. Mezi extrémní verze zmìn nálad patøí bipolární porucha, schizofrenie a porucha osobnosti.

Mezi èasté pøíèiny zmìn nálad patøí:

1. Hormonální nevyrovnanost

Hormonální nevyrovnanost zažívají lidé pøedevším v mladistvém vìku a pubertì, ale podobnou fází si také prochází lidé starší lidé, a to pøedevším vlivem náhlých zmìn v jejich životech, které jim jejich mozek nedovolí akceptovat. To následnì vede k extrémním pøípadùm zmìn nálad.

2. Nezdravé stravovací a životní návyky

Nezdravé stravovací a životní návyky jsou další pøíèinou vedoucí ke zmìnám nálad. V souèasnosti je k dispozici mnoho možností stravování, které dle expertù nejsou pro zdravé tìlo a mysl vhodné. Konzumace zpracovaných potravin èi nevyrovnaný spánkový cyklus mohou narušit pøirozené reakce tìla, které poté vedou ke zmìnám nálad.

3. Další zdravotní problémy

Patøí mezi nì napøíklad problémy se štítnou žlázou, onemocnìní jater atd.

4. Toxické léky

Vedlejším úèinkem toxických lékù užívaných pro léèbu chronických chorob jsou také zmìny nálad. Dle farmaceutických spoleèností zøejmì neexistuje jiný zpùsob zmírnìní jejich škodlivých úèinkù.

Jasné symptomy zmìn nálad:

Existuje pìt hlavních symptomù pro zmìny nálad:

  • Problémy s rozhodováním.
  • Problémy s udržením pozornosti.
  • Pocity beznadìje.
  • Neopodstatnìná únava.
  • Narušená chu k jídlu.

Jak mùže CBD olej pomoci zlepšit zmìny nálad?

CBD olej má mnoho vlastností, které jsou vhodné pro zmírnìní èi naprosté odstranìní zmìn nálad. Patøí mezi nì:

1. CBD olej reaguje s pøirozeným endokanabinoidním systémem (ECS) lidského tìla. Tato reakce vede v uvolnìní dopaminu, což je buòka uvolòující potìšení. Hlavní starostí vìtšiny lidí je, zda-li se jedná o produkt psychoaktivní èi nepsychoaktivní. Vìdecké studie prokázaly, že na rozdíl od psychoaktivní THC (další složka obsažená v konopí) je konzumace CBD naprosto bezpeèná, zcela nepsychoaktivní a bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.

2. Když mozkové receptory uvolní dopamin, mozkové aktivity se zpomalí, zmírní èi dokonèí, díky èemuž je èlovìk mentálnì stabilní.

3. CBD olej je známý pro své mimoøádné úèinky na mozkové buòky. Endokanabinoidní systém zlepšuje jeho pùsobení na mozek, což vede k mentální stabilitì a pocitùm potìšení, které jsou velmi potøebné pro zdravý dušení stav.

4. CBD olej také zmíròuje zánìt v mysli, který je zpùsobený nezdravými návyky. Protizánìtlivé vlastnosti CBD tedy zlepšují zmìny nálad.

5. CBD olej má antioxidaèní vlastnosti, které umožòují odstranìní oxidaèních složek v mysli a tìle, které mozku brání normálnì fungovat a ovlivòují tak lidské chování.

6. CBD olej díky svým pøírodním a organickým vlastnostem uvolòuje mysl a zklidòuje mozkové buòky. CBD nakonec vede k eliminaci nepøirozeného chování zpùsobeného zmìnami nálad.

7. CBD je pøedepisováno jako mírné antidepresivum lidem, kteøí nevìøí v toxické léky, ale tìžko se vyrovnávají s narušenými funkcemi mozku vlivem zmìn nálad.

8. CBD nemá dodnes nahlášené žádné vedlejší úèinky, díky èemuž bylo prohlášeno za ten nejefektivnìjší pøírodní lék na zlepšení zmìn nálad. Mnoho lidé na celém svìtì jej konzumuje dennì.

CBD olej je rozhodnì schopen zlepšit vaši náladu. Špatná nálada je jednou z hlavních pøíèin úzkosti a deprese.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Změny nálad

Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity
Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity

16 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!