ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity

16 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity

CBD olej není žádnou novinkou, ale naopak tím nejdiskutovanìjším tématem. CBD olej má mnoho potenciálních benefitù, pokud je správná dávka CBD použita za správným úèelem. Disponuje mnoha terapeutickými i lékaøskými benefity. Lidé z celého svìta se o CBD oleji snaží zjistit více díky jeho mnoha výhodám. Mnoho pacientù se obrací na CBD pro jeho lékaøské vlastnosti. Pokud o toho o CBD mnoho nevíte, CBD ovlivòuje to, jak se cítíte. Aèkoliv vám CBD nenavodí stav euforie, mnoho lidí je touto jeho vlastností znepokojeno. Díky této neznalosti èi nevìdomosti je CBD èasto neprávem stigmatizováno.

Skuteènost CBD

Kanabidiol (CBD) je slouèenina extrahovaná z rostliny konopí. Rostlina konopí obsahuje alespoò 113 rùzných kanabinoidù, minerálù, vitamínù a flavnoidù. CBD se v rostlinì konopí vyskytuje ve vysoké koncentraci. Marihuana také obsahuje CBD a také z marihuany se tato slouèenina extrahuje. Rozdílem mezi CBD extrahovaném z konopí a CBD extrahovaném z marihuany je koncentrace THC.

THC (tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní kanabinoid obsažený v marihuanì. Tato slouèenina se v rostlinì marihuany vyskytuje ve vysoké koncentraci, což je dùvodem, proè je marihuana v mnoha zemích ilegální. THC èlovìku po konzumaci navozuje psychoaktivní stav a ovlivòuje také informaèní procesy, což mùže vést k halucinacím, paranoie, euforii a zmìnám mysli. Marihuana obsahuje mezi 5 a 30% THC. Konzumace THC se nedoporuèuje, aèkoliv má stejné lékaøské benefity jako CBD.

CBD pochází z rostliny konopí (prùmyslové konopí), které obsahuje THC velmi málo. Rostlina konopí musí proto, aby byla v mnoha státech Spojených státù legální, obsahovat ménì než 0,3% THC. Takovýto obsah THC na èlovìka nemá psychoaktivní úèinky, díky èemuž mùže být CBD bezpeènì použito k léèbì rùzných chorob a zdravotních problémù.

Jak CBD ovlivòuje vaše pocity

Pro pochopení, jak CBD ovlivòuje vaše pocity, je tøeba nejprve pochopit lidský endokanabinoidní systém (ECS). O endokanabinoidním systému sice neexistuje mnoho dostupných studií, vìdci ale došli k závìru, že právì endokanabinoidní systém je zodpovìdný za komunikaci mezi lidským mozkem a tìlem. Použitím receptorù a zpráv vytváøí vztah mezi tìlem a myslí. Endokanabinoidní systém reguluje funkce rùzných èástí tìla. Mezi funkce, které endokanabinoidní systém spravuje, patøí sociální chování a regulace nálady, vnímání bolesti a zánìtu, stres a emoèní reakce, pamì a uèení, funkce imunitního systému, trávicí proces, metabolismus a regulace spánkového cyklu.

Lidský endokanabinoidní systém obsahuje dva hlavní kanabinoidy, ale mùže být také ovlivnìn externími kanabinoidy. CBD je externí kanabinoid, který schopnost transformovat ECS lidského tìla. CBD má dlouhotrvající úèinky a pomáhá s regulací veškerých funkcí endokanabinoidního systému.

Jak jsme si tedy již øekli, CBD pomáhá s funkcemi endokanabinoidního systému. Jak mùže CBD ovlivnit lidské pocity, závisí na úrovní ECS. CBD má schopnost posílit zdraví èlovìka tím, že pomáhá endokanabinoidnímu systému. CBD po použití reaguje s receptory centrální nervové soustavy a spoleènì spravují neurologické procesy a zmìny uvolnìním neurotransmiterù. Díky této skuteènosti má CBD schopnost ovlivnit pocity èlovìka, a to bez nebezpeèí halucinací èi psychoaktivních vlastností. CBD uvolòuje serotonin, díky kterému se èlovìk cítí dobøe. CBD pùsobí jako antidepresivum - asistencí receptorù pomáhá uvolòovat stres a úzkost.

Úèinky CBD

Úèinky CBD popisuje mnoho každodenních uživatelù. CBD má na rùzné osoby rùzné úèinky. Nìkteré jeho uživatelé tvrdí, že je uklidòuje a relaxuje, zatímco jiným lidem zase dodává energii a dìlá je aktivními. Uživatelé CBD také tvrdí, že užívání CBD u nich vede k viditelným výsledkùm, ke kterým patøí napøíklad více energie èi zlepšený spánek.

Správné fungování endokanabinoidního systému je pro dobrý zdravotní stav èlovìka nezbytné. Externí choroby narušující funkci endokanabinoidního systému vedou k jeho snažení vrátit vìci do rovnováhy, èemuž se øíká homeostáze. CBD interaguje s receptory endokanabinoidního systému a stimuluje jej k udržení rovnovážných funkcí. Pravidelným užíváním CBD se endokanabinoidní systém èlovìka stane silnìjším a celkový pocit zdravého organismu bude výraznìjší. CBD v lidech vyvolává lepší pocity a emoèní reakce. Aèkoliv není zaruèeno, že se díky CBD budete cítit lépe, neexistují žádné dùkazy o tom, že se naopak budete cítit hùøe. CBD vám pomùže s úzkostí, ale nebudete se díky nìmu cítit nijak výraznì šastnìjší. Naopak, CBD vám pomùže cítit štìstí a radost, které se ve vašem tìle pod stresem a depresí dlouho schovávaly.

CBD také pomáhá s pocity bolesti a nepohodlí. Díky svým úèinkùm na endokanabinoidní systém CBD zmíròuje zánìt a ulevuje od bolesti. Mùže navíc být pravidelnì používáno pro ovlivnìní celkového zdraví èlovìka. CBD zefektivòuje funkce endokanabinoidního systému, což má za následek zlepšení celkového zdravotního i mentálního stavu. CBD olej by mìl být pro efektivní výsledky, které umožní endokanabinoidnímu systému být aktivnìjší, konzumován pravidelnì.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Změny nálad

Mùže CBD zlepšit vaši náladu?
Mùže CBD zlepšit vaši náladu?

16 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!