ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Změny nálad

Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity

Jak mùže CBD ovlivnit vaše pocity

CBD olej není žádnou novinkou, ale naopak tím nejdiskutovanìjším tématem. CBD olej má mnoho potenciálních benefitù, pokud je správná dávka CBD použita za správným úèelem. Disponuje mnoha terapeutickými i lékaøskými benefity. Lidé z celého svìta se o CBD oleji snaží zjistit více díky jeho mnoha výhodám. Mnoho pacientù se obrací na CBD pro jeho lékaøské vlastnosti. Pokud o toho o CBD mnoho nevíte, CBD ovlivòuje to, jak se cítíte. Aèkoliv vám CBD nenavodí stav euforie, mnoho lidí je touto jeho vlastností znepokojeno. Díky této neznalosti èi nevìdomosti je CBD èasto neprávem stigmatizováno.

Skuteènost CBD

Kanabidiol (CBD) je slouèenina extrahovaná z rostliny konopí. Rostlina konopí obsahuje alespoò 113 rùzných kanabinoidù, minerálù, vitamínù a flavnoidù. CBD se v rostlinì konopí vyskytuje ve vysoké koncentraci. Marihuana také obsahuje CBD a také z marihuany se tato slouèenina extrahuje. Rozdílem mezi CBD extrahovaném z konopí a CBD extrahovaném z marihuany je koncentrace THC.

THC (tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní kanabinoid obsažený v marihuanì. Tato slouèenina se v rostlinì marihuany vyskytuje ve vysoké koncentraci, což je dùvodem, proè je marihuana v mnoha zemích ilegální. THC èlovìku po konzumaci navozuje psychoaktivní stav a ovlivòuje také informaèní procesy, což mùže vést k halucinacím, paranoie, euforii a zmìnám mysli. Marihuana obsahuje mezi 5 a 30% THC. Konzumace THC se nedoporuèuje, aèkoliv má stejné lékaøské benefity jako CBD.

CBD pochází z rostliny konopí (prùmyslové konopí), které obsahuje THC velmi málo. Rostlina konopí musí proto, aby byla v mnoha státech Spojených státù legální, obsahovat ménì než 0,3% THC. Takovýto obsah THC na èlovìka nemá psychoaktivní úèinky, díky èemuž mùže být CBD bezpeènì použito k léèbì rùzných chorob a zdravotních problémù.

Jak CBD ovlivòuje vaše pocity

Pro pochopení, jak CBD ovlivòuje vaše pocity, je tøeba nejprve pochopit lidský endokanabinoidní systém (ECS). O endokanabinoidním systému sice neexistuje mnoho dostupných studií, vìdci ale došli k závìru, že právì endokanabinoidní systém je zodpovìdný za komunikaci mezi lidským mozkem a tìlem. Použitím receptorù a zpráv vytváøí vztah mezi tìlem a myslí. Endokanabinoidní systém reguluje funkce rùzných èástí tìla. Mezi funkce, které endokanabinoidní systém spravuje, patøí sociální chování a regulace nálady, vnímání bolesti a zánìtu, stres a emoèní reakce, pamì a uèení, funkce imunitního systému, trávicí proces, metabolismus a regulace spánkového cyklu.

Lidský endokanabinoidní systém obsahuje dva hlavní kanabinoidy, ale mùže být také ovlivnìn externími kanabinoidy. CBD je externí kanabinoid, který schopnost transformovat ECS lidského tìla. CBD má dlouhotrvající úèinky a pomáhá s regulací veškerých funkcí endokanabinoidního systému.

Jak jsme si tedy již øekli, CBD pomáhá s funkcemi endokanabinoidního systému. Jak mùže CBD ovlivnit lidské pocity, závisí na úrovní ECS. CBD má schopnost posílit zdraví èlovìka tím, že pomáhá endokanabinoidnímu systému. CBD po použití reaguje s receptory centrální nervové soustavy a spoleènì spravují neurologické procesy a zmìny uvolnìním neurotransmiterù. Díky této skuteènosti má CBD schopnost ovlivnit pocity èlovìka, a to bez nebezpeèí halucinací èi psychoaktivních vlastností. CBD uvolòuje serotonin, díky kterému se èlovìk cítí dobøe. CBD pùsobí jako antidepresivum - asistencí receptorù pomáhá uvolòovat stres a úzkost.

Úèinky CBD

Úèinky CBD popisuje mnoho každodenních uživatelù. CBD má na rùzné osoby rùzné úèinky. Nìkteré jeho uživatelé tvrdí, že je uklidòuje a relaxuje, zatímco jiným lidem zase dodává energii a dìlá je aktivními. Uživatelé CBD také tvrdí, že užívání CBD u nich vede k viditelným výsledkùm, ke kterým patøí napøíklad více energie èi zlepšený spánek.

Správné fungování endokanabinoidního systému je pro dobrý zdravotní stav èlovìka nezbytné. Externí choroby narušující funkci endokanabinoidního systému vedou k jeho snažení vrátit vìci do rovnováhy, èemuž se øíká homeostáze. CBD interaguje s receptory endokanabinoidního systému a stimuluje jej k udržení rovnovážných funkcí. Pravidelným užíváním CBD se endokanabinoidní systém èlovìka stane silnìjším a celkový pocit zdravého organismu bude výraznìjší. CBD v lidech vyvolává lepší pocity a emoèní reakce. Aèkoliv není zaruèeno, že se díky CBD budete cítit lépe, neexistují žádné dùkazy o tom, že se naopak budete cítit hùøe. CBD vám pomùže s úzkostí, ale nebudete se díky nìmu cítit nijak výraznì šastnìjší. Naopak, CBD vám pomùže cítit štìstí a radost, které se ve vašem tìle pod stresem a depresí dlouho schovávaly.

CBD také pomáhá s pocity bolesti a nepohodlí. Díky svým úèinkùm na endokanabinoidní systém CBD zmíròuje zánìt a ulevuje od bolesti. Mùže navíc být pravidelnì používáno pro ovlivnìní celkového zdraví èlovìka. CBD zefektivòuje funkce endokanabinoidního systému, což má za následek zlepšení celkového zdravotního i mentálního stavu. CBD olej by mìl být pro efektivní výsledky, které umožní endokanabinoidnímu systému být aktivnìjší, konzumován pravidelnì.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD zlepšit vaši náladu?

Mùže CBD zlepšit vaši náladu?

Zmìny nálad jsou jedním z nejèastìjších problémù, kterým trpí lidé na celém svìtì, a to nehledì na jejich národnostní, kulturní èi náboženské rozdíly. Jedním z hlavních faktorù zmìny nálad je nezdravý stav vìdomí, ve kterém mozek na bìžné vìci nereaguje normálnì. Tato skuteènost pak vede ke zhoršenému ovládání vzteku, úzkosti a nìkdy také k depresi.

Naše mysl reaguje na to, jak vnímáme okolní svìt. Právì proto jsou zmìny nálad spojené s každodenními návyky a rutinou, která mùže vést k frustraci a vzteku. Èlovìk je pak podráždìný a na podnìty reaguje bez jakéhokoliv oèividného dùvodu jinak, než normálnì.

Jediným zpùsobem, jak se podle vìdcù dají zmìny nálad léèit, jsou škodlivé a návykové léky, jejichž užívání následnì vede k vedlejším symptomùm v podobì pøibírání na váze, úzkosti atd. Nejen díky této skuteènosti svìt zoufale potøeboval prozkoumat další metody k léèbì zmìn nálad. Tento prùzkum byl nakonec díky detailnímu výzkumu vìdcù zabývajících se pøírodními a organickými složkami úspìšnì dokonèen.

CBD olej je produkt pøedstavený odbornými speciality, kteøí vìøí v léèbu chronických i mírných chorob/onemocnìní pomocí zcela pøírodních a organických metod, mezi které patøí napøíklad extrakce èistých ingrediencí pøímo z užiteèných rostlin a bylin.

Co je to CBD olej?

CBD olej je vyroben z kanabidiolu, což je pøírodní látka extrahovaná z rostliny konopí. V rostlinì konopí se také nachází další podobné složky. Tyto složky (napøíklad THC) však nejsou tak užiteèné a bezpeèné jako kanabidiol. Tato skuteènost je hlavním dùvodem, proè je právì kanabidiol tím hlavním pøedmìtem výzkumù. CBD disponuje pøírodními vlastnostmi pro léèbu mnoha chronických chorob, mezi které patøí napøíklad pøílišné pøibírání na váze, mentální poruchy, Alzheimerova porucha, rakovina atd. O CBD oleji se tvrdí, že má vynikající výsledky v léèbì zmìn nálad, které se stávají každodenní souèástí životù mnoha lidí, ovlivòují jejich bìžné fungování a koneènì vedou ke zhoršené kvalitì života.

Co zmìny nálad zpùsobuje?

Zmìny nálad mohou být zpùsobeny mnoha rùznými problémy, mezi které mohou patøit napøíklad nepøíznivá finanèní situace nebo toxické vztahy, které ze života daného èlovìka vysají veškerou radost. Tímto zpùsobem se èlovìk stane mrzutý èi podráždìný bez žádného zøejmého dùvodu a jeho každodenní rutina a výkony jsou výraznì ovlivnìny. Mezi extrémní verze zmìn nálad patøí bipolární porucha, schizofrenie a porucha osobnosti.

Mezi èasté pøíèiny zmìn nálad patøí:

1. Hormonální nevyrovnanost

Hormonální nevyrovnanost zažívají lidé pøedevším v mladistvém vìku a pubertì, ale podobnou fází si také prochází lidé starší lidé, a to pøedevším vlivem náhlých zmìn v jejich životech, které jim jejich mozek nedovolí akceptovat. To následnì vede k extrémním pøípadùm zmìn nálad.

2. Nezdravé stravovací a životní návyky

Nezdravé stravovací a životní návyky jsou další pøíèinou vedoucí ke zmìnám nálad. V souèasnosti je k dispozici mnoho možností stravování, které dle expertù nejsou pro zdravé tìlo a mysl vhodné. Konzumace zpracovaných potravin èi nevyrovnaný spánkový cyklus mohou narušit pøirozené reakce tìla, které poté vedou ke zmìnám nálad.

3. Další zdravotní problémy

Patøí mezi nì napøíklad problémy se štítnou žlázou, onemocnìní jater atd.

4. Toxické léky

Vedlejším úèinkem toxických lékù užívaných pro léèbu chronických chorob jsou také zmìny nálad. Dle farmaceutických spoleèností zøejmì neexistuje jiný zpùsob zmírnìní jejich škodlivých úèinkù.

Jasné symptomy zmìn nálad:

Existuje pìt hlavních symptomù pro zmìny nálad:

  • Problémy s rozhodováním.
  • Problémy s udržením pozornosti.
  • Pocity beznadìje.
  • Neopodstatnìná únava.
  • Narušená chu k jídlu.

Jak mùže CBD olej pomoci zlepšit zmìny nálad?

CBD olej má mnoho vlastností, které jsou vhodné pro zmírnìní èi naprosté odstranìní zmìn nálad. Patøí mezi nì:

1. CBD olej reaguje s pøirozeným endokanabinoidním systémem (ECS) lidského tìla. Tato reakce vede v uvolnìní dopaminu, což je buòka uvolòující potìšení. Hlavní starostí vìtšiny lidí je, zda-li se jedná o produkt psychoaktivní èi nepsychoaktivní. Vìdecké studie prokázaly, že na rozdíl od psychoaktivní THC (další složka obsažená v konopí) je konzumace CBD naprosto bezpeèná, zcela nepsychoaktivní a bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.

2. Když mozkové receptory uvolní dopamin, mozkové aktivity se zpomalí, zmírní èi dokonèí, díky èemuž je èlovìk mentálnì stabilní.

3. CBD olej je známý pro své mimoøádné úèinky na mozkové buòky. Endokanabinoidní systém zlepšuje jeho pùsobení na mozek, což vede k mentální stabilitì a pocitùm potìšení, které jsou velmi potøebné pro zdravý dušení stav.

4. CBD olej také zmíròuje zánìt v mysli, který je zpùsobený nezdravými návyky. Protizánìtlivé vlastnosti CBD tedy zlepšují zmìny nálad.

5. CBD olej má antioxidaèní vlastnosti, které umožòují odstranìní oxidaèních složek v mysli a tìle, které mozku brání normálnì fungovat a ovlivòují tak lidské chování.

6. CBD olej díky svým pøírodním a organickým vlastnostem uvolòuje mysl a zklidòuje mozkové buòky. CBD nakonec vede k eliminaci nepøirozeného chování zpùsobeného zmìnami nálad.

7. CBD je pøedepisováno jako mírné antidepresivum lidem, kteøí nevìøí v toxické léky, ale tìžko se vyrovnávají s narušenými funkcemi mozku vlivem zmìn nálad.

8. CBD nemá dodnes nahlášené žádné vedlejší úèinky, díky èemuž bylo prohlášeno za ten nejefektivnìjší pøírodní lék na zlepšení zmìn nálad. Mnoho lidé na celém svìtì jej konzumuje dennì.

CBD olej je rozhodnì schopen zlepšit vaši náladu. Špatná nálada je jednou z hlavních pøíèin úzkosti a deprese.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!