ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky

Èistièe jsou produkty, které se používají k odstranìní neèistot, zbytkù makeupu a mastnoty, která se na vaší pokožce mùže pøes den èi pøes noc nahromadit. Tato skuteènost pomáhá s odblokováním pórù a udržuje vaši ple zdravou a záøivou. Èistiè zvlhèuje a hydratuje více, než bìžné pøípravky na mytí tváøe.

S naším Ultimate Solution èistièem pokožky se budete okamžitì cítit svìže, èistì a jemnì. Èistiè by se proti stárnutí mìl z dlouhodobého hlediska stát souèástí vaší každodenní péèe o pokožku. Pomùže vám v boji s pøibývajícími léty a úèinky makeupu a neèistot na vaší pokožku, které se projeví až za dlouhá léta.

Použitím Ultimate Solution èistièe se péèe o vaši pokožku stane snadno kontrolovatelnìjší a vaše ple se nebude pøílišnì mastit èi naopak vysušovat. Výsledkem je harmonická a èistá ple.


Proè je tento výrobek tak unikátní?

  • Mùže být také použit na sluneèní spáleniny. Pøi jemné aplikaci mùže pomoci zmírnit celkové efekty mírného spálení;
  • Pokožku zanechává vyváženou, hydratovanou, jemnou & hladkou;
  • Ple, která funguje v harmonii s vaší stravou a životním stylem;
  • Vyvažuje tón pleti & její texturu; 
  • Obsahuje skvìlé organické ingredience: Aloe džus, kvìty levandule, vilín, oregano, olivy a chaluhy.

 

Používejte jej dvakrát dennì 

Obecným pravidlem je použití dvakrát dennì, a to jednou ráno a jednou veèer. Použití jednou dennì nemusí být dostateèné a pro zmìnu použití více než dvakrát dennì je pøíliš, protože mùže poškodit ochrannou bariéru vaší pokožky. Vyèištìní pleti pøed spaním potøebují pøevážnì lidé s makeupem.

Možná vám pøijde ranní èištìní zbyteèné, protože jste svou ple již vyèistili v noci, ale ranní èištìní je stejnì tak dùležité, jako to veèerní. Vaše pokožka se bìhem spánku opravuje, což má za následek produkci mazu a toxinù - je tedy nejlepší váš den zaèít s èistým štítem! Èistìte si tedy ple ráno i veèer. 

Pokud máte o našem èistièi nìjaké otázky, pøihlaste se k odbìru našeho zpravodaje, nebo nám pošlete zprávu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!