ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Tipy ke zvýšení energie

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Tipy ke zvýšení energie

Myslíte si, že víte, jak zvýšit svou energii? Je dùležité dávat si pozor na to, co jíte, kolik alkoholu konzumujete, a také kolik tekutin bìhem dne vypijete. Nemarnìte èas, v tomto èlánku si totiž budete moci pøeèíst vše, co o zvýšení energie budete potøebovat.

Top 5 posilovaèù energie

Zajdìte si na procházku

Aèkoliv se mùže zdát, že z procházky budete naopak unavení, výzkumy z Austrálie a Švédska publikované v British Medical Journal (1) ukázaly, že chození mùže zvýšit vaši úroveò energie.

Nepijte tolik alkoholu

Aèkoliv jste po alkoholu ospalí, alkohol má na váš spánek ve skuteènosti spíše negativní dopad. Konzumace alkoholu navíc zvýší potøebu jít v noci na záchod, což mùže spánek narušit.

Pijte více vody

Dehydratace vede k únavì, která prùbìžnì snižuje kapacitu ke zvládnutí nároèných dní. Pamatujte si tedy, že èím více vody vypijete, tím více energie vaše tìlo bude mít. Pocit únavy je jedním z primárních pøíznakù nedostatku tekutin.

Konzumujte superpotraviny

Existují superpotraviny, které vám dodají mnoho energie. Mezi ty nejefektivnìjší patøí organické kakao, spirulina a zelený èaj. Pokud si o superpotravinách chcete pøeèíst více, projdìte si èlánky na této stránce.

Vyvarujte se kouøení

Pravdìpodobnì již víte, že kouøení je pro vaše zdraví škodlivé. Vìdìli jste však, že mùže také vést k nespavosti: Nikotin v tabáku je stimulant, který zrychluje tepovou frekvenci a puls a posiluje mozkovou aktivitu spojenou s ostražitostí. Díky tìmto skuteènostem je tedy tìžší usnout. Pokud nemáte dostatek spánku, vaše úroveò energie bude nižší, než by mìla.

 

(1) http://bmjopen.bmj.com/content/6/2/e009630.full#abstract-1

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!