ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Skvìlé benefity zelených kávových bobù pro pokožku, vlasy a zdraví

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Skvìlé benefity zelených kávových bobù pro pokožku, vlasy a zdraví

1. Bohaté na antioxidanty

Zelené kávové boby jsou bohaté na antioxidanty, které snižují poškození volných radikálù v našich tìlech a starají se o naše celkové zdraví. Množství studentù potvrdilo, že surové nezpracované zelené kávové boby obsahují 100% èistou kyselinu chlorogenovou (CGA), která je vlastnì esterem kyseliny kávové se silnými antioxidaèními vlastnostmi. Mùže regulovat úroveò glukózy v naší krvi a bránit v promáèknutí našich kožních bunìk.

2. Podporují metabolismus

Kyselina chlorogenová pøítomná v zelených kávových bobech je také známá pro svou podporu metabolismu. Zvyšuje rychlost bazálního metabolismu (BMR) našeho tìla, èímž minimalizuje nadmìrné uvolòování glukózy z jater do krve. Díky nedostatku glukózy naše tìlo pro dosažení glukózových požadavkù zaène spalovat uložené tukové buòky. Zelené kávové boby tudíž zvyšují naší kapacitu spalování tukù a pomáhají nám shodit pøebyteèná kila.

3. Pomáhají spalovat pøebyteèný tuk

Tyto boby také obsahují velké množství chaluh. Jedná se o jistý druh moøské øasy, který je bohatý na esenciální vitamíny a minerály. Pomáhá tedy v našich tìlech udržet správnou hladinu živin. Jednoznaènì zrychluje náš metabolismus, díky èemuž rychleji spalujeme nechtìný tuk a kalorie.

4. Potlaèuje chu k jídlu

Pokud trpíte èastými choutkami na nìco k snìdku, zelené kávové boby vám mohou být pomocníkem. Silnì a efektivnì totiž potlaèují chu k jídlu, díky èemuž je ovládání vašich choutek snazší, a vy se tak nebudete muset potýkat s nadváhou. Vaše tìlo zaène spalovat uložený tuk, a vy tak zaènete hubnout.

5. Léèí cukrovku

Tyto zelené boby jsou také schopné úspìšnì léèit cukrovku typu 2. Jejich extrakt snižuje vysokou úroveò cukru v krvi a zrychluje hubnutí. Obì tyto skuteènosti jsou pro léèbu cukrovky typu 2 nezbytné.

6. Snižují hladinu špatného cholesterolu

Zelené kávové boby mohou naši hladinu cholesterolu udržet v rozumných hodnotách. Lipoprotein s nízkou hustotou (LPL), také známý jako špatný cholesterol, je hlavním viníkem naší zranitelnosti vùèi smrtícím kardiovaskulárním poruchám, mezi které patøí napøíklad srdeèní zástava. Studie ukázaly, že jeho hladina mùže být pravidelnou konzumací extraktu zelených kávových bobù kontrolována.

7. Pomáhají zlepšit krevní obìh

Vysoký krevní tlak mùže vést k nìkolika fatálním onemocnìním, mezi které patøí napøíklad mozková mrtvice, srdeèní selhání, chronické selhání ledvin atd. Vìdci však zjistili, že zelená kávová zrna obsahují silnou a aktivní složku podobnou aspirinu, která brání shluku krevních destièek a má tak pozitivní dopad na naše cévy. Díky tomu naše tepny netvrdnou a cirkulace krve je výraznì zlepšena.

8. Používají se pro pøírodní detoxikaci.

Extrakt ze zelených kávových bobù slouží jako pøírodní detoxifikace. Èistí naše játra od toxinù, špatných cholesterolù, pøebyteèných tukù atd. Detoxikace jater zlepšuje jejich funkci, což má za následek zrychlení metabolismu a celkové zlepšení zdravotního stavu.

9. Dodávají tìlu energii

Díky pøítomnosti kofeinu mohou být zelené kávové boby použity jako skvìlý posilovaè energie. Mohou posílit úroveò naší energie a pomoci nám zvládnout nároèné dny.

10. Snižují úèinky volných radikálù

Kyselina chlorogenová v zelených kávových bobech mùže v porovnání s bìžným zeleným èajem až desetinásobnì snížit úèinky volných radikálù v našich tìlech. Protože tyto boby nejsou pražené, uchovávají si antioxidaèní polyfenolové složky, kyselinu ferulovou atd. Tyto složky zpomalují proces stárnutí a omlazují pokožku.

11. Posilují imunitní systém

Tyto kávové boby jsou velmi efektivní pro posílení našich imunitních systémù. Mohou našemu tìlu pomoci eliminovat toxické a škodlivé elementy volných radikálù. V dùsledku toho je naše pokožka odolnìjší vùèi akné.

12. Pomáhají zpomalit stárnutí pokožky

Protože zelené kávové boby nejsou praženy, obsahují vysoké množství nestálých materiálù. Patøí mezi nì napøíklad kyselina gama-aminomáselná (GABA), theofylin, epigallocatechin gallate atd. Tyto látky pomáhají s udržováním zdravé pokožky a odvracejí vrásky.

13. Pomáhají zvlhèit pokožku

Kromì antioxidaèních prvkù obsahují zelené kávové boby také mastné kyseliny a estery, mezi které patøí napøíklad kyselina araidová, kyselina linolová a kyselina olejová. Tyto složky pokožku zvlhèují a dodávají jí potøebné živiny, zabraòují jejímu ochabnutí, ztrátì barvy a dalším závažným poškozením.

14. Odstraòují látky, které poškozují vlasy

Antioxidaèní obsah zelených kávových bobù je stejnì pozitivní také pro naše vlasy. Pomáhá v boji se vším toxickým a škodlivým. Naše vlasy tak zùstávají silné, zdravé a krásné.

15. Bojuje proti plešatìní.

Androgenetická alopecie (ženské vypadávání vlasù) mùže být zelenými kávovými boby také vyléèeno. Extrakt tìchto bobù mùže výraznì podpoøit rùst a hustotu našich vlasù.

Pro optimální zdraví vaší kùže a vlasù vám zelená kávová zrna mùžeme jen doporuèit.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!